★ Vypočujte si set od NVMERI

Počas výstavy Jána Vasilka môžete počuť set od NVMERI, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Spojenie jednoduchých rytmov s takmer religiózne znejúcimi harmóniami. A v dôsledku náhleho presťahovania kapely do Berlína, boli ovplyvnení a následne ponorení do nespútaného zvuku 70. a 80. rokov v kombinácii s neslýchanou energiou jej klubovej hudby.

Pozdravujúc zo Slovenska – krajiny, o ktorej možno tvrdiť, že má viac-menej bohaté hudobné pozadie – Nvmeri okamžite vpadli na scénu v roku 2007 s ich prvým EP a vyčlenili sa v atypickosti: hrať tento druh hudby a pochádzať z krajiny, ktorá nie je ľuďom veľmi známa. V roku 2010, ich debutová nahrávka From The Dust vyhrala cenu Album roka na slovenských cenách Radio_Head Awards, ktoré ich upevnili na im prislúchajúcej scéne.

V roku 2013, ich najnovší album, nesúci názov kapely, získal ešte viac pozornosti ako všetky ich predošlé počiny – s komplexnosťou a stále sa meniacou náladou, Nvmeri dokázali priniesť viacero príjemných prekvapení v ich nových piesňach. Hoci nie sú príliš atmosferické, skupina napriek tomu čerpala inšpiráciu z podobných žánrov a zamerala sa na vytvorenie intenzívnejšieho zážitku.

Pôsobenie samotných členov na pódiu je podpísané rokmi trénovania v kostole, čo môžeme pozorovať i v živých vystúpeniach, ktoré sú charakteristické masívnymi nárazmi, rýchlymi zmenami a častými improvizáciami. Nvmeri odohrali koncerty a festivaly naprieč celou Európou – od Veľkej Británie po Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Česko a Chorvátsko.

_______

During the exhibition of Ján Vasilko you would be able to hear a set of NVMERI which is recorded only for ATELIER XIII.

Fusing low-end rhythms with near-religious-sounding harmonies. And through the band’s brief move to Berlin, were influenced and consequently dug deep into the fierce sound of the 70s & 80s combining an unprecedented energy from its club music.

Hailing from Slovakia – a country that could probably be said to have a less-than-rich musical background – Nvmeri promptly dropped into the scene in 2007 with their first EP, immediately settings themselves apart in being atypical: playing the kind of music they do and being from a country few people are very familiar with. In 2010 their debut record From The Dust won Album of the Year at the country’s own Radio_Head Awards which firmly established them in their respective scene.

In 2013 their most recent self-titled album gained even more attention than all their previous efforts – with complexity and constantly-changing moods, Nvmeri managed to turn in multiple pleasant surprises in their new songs. While not being overtly ambient, the band however pulled inspiration from similar genres, drawing in the listener and focusing on creating a deeper experience.

The band members’ own stage-presence was formed by years of practicing at church. It visibly reflects in their own live performance, characterized by massive buildups, quick changes, and frequent improvisations. Nvmeri has played venues and festivals all across Europe – from the UK to Germany, to The Netherlands, Belgium, Austria, Italy, Hungary, Slovenia, The Czech Republic, and Croatia.

FACEBOOK
YOUTUBE