★ Vypočujte si set zo skladieb hudobného interpréta I AM PLANET

Počas výstavy Rity Koszorús môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta I AM PLANET.

I Am Planet je projekt slovenského skladateľa Patrika Korinku. Kombinuje súčasnú klasickú hudbu s prvkami minimalizmu a motívmi silne inšpirovanými prírodou. Jeho debut Silene Stenophylla bol zaradený medzi najlepšie albumy roku 2014 na Beehy.pe a Arcticdrones. Pravda predstavila On The Way To Antarctica (2016) s titulkom: “Takto znie pekná hudba.” Magazín Fullmoon.cz označil I Am Planet za „Frahmove nové slovenské kreslo.“ O dva roky neskôr vydal Natura Resonat vo vydavateľstve Deadred Records. Ako píše musicserver.cz: „Je to intenzívna spoveď o stave prírody, jej ozvenách v nás a trepotajúcich sa náladách.“ Na svojom najnovšom albume Záznamy ticha sa prvýkrát obracia k vnútornému mužovi, k problému informačného smogu a k prirodzenej potrebe ticha v súčasnom kontexte, po rokoch hľadania archetypov v prírode alebo experimentovania s posvätným zvukom. Ticho používa ako plnú súčasť skladby na nahrávke, ako aj počas koncertnej verzie. I Am Planet si zahral pre Pohoda on the Ground, Sharpe Festival, Radio_FM, Zvuk for Štiavnica a iné. 

Web | Facebook | Instagram | Deadred | Bandcamp

 

During Rita Koszorús‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist I AM PLANET.

I Am Planet is a project of a Slovak composer Patrik Korinok. He combines contemporary classical music with elements of minimalism and motifs strongly inspired by nature. His debut Silene Stenophylla was ranked among the best albums of 2014 on Beehy.pe and Arcticdrones. Pravda introduced On The Way To Antarctica (2016) with the headline: “This is what pretty music sounds like.” Fullmoon.cz magazine described I Am Planet as “Frahm’s new Slovak armchair.” Two years later, he released Natura Resonat on Deadred Records. As musicserver.cz writes: “It is an intense confession about the state of nature, its echoes in us and fluttering moods.” On his latest record, Záznamy ticha, for the first time, he turns to the inner man, to the problem of information smog and a natural need for silence in the contemporary context after years of searching for archetypes in nature or experimenting with a sacred sound. He uses silence as a full part of a song on a recording as well as during a concert version. I Am Planet played for Pohoda on the Ground, Sharpe Festival, Radio_FM, Zvuk for Štiavnica and various others.