12 November 2021 – The opening of Rita Koszorús’s exhibition

V piatok 12. 11. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Rity Koszorús s názvom Hľadanie Mnémosyné.

We would love to invite you to the opening of the exhibition The Search for Mnémosyné by Rita Koszorús on Friday 12. 11. 2021 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

Hľadanie Mnémosyné

The Search for Mnémosyné

 

Od 12. novembra 2021 do 14. januára 2022 v ATELIERi XIII
From 12 November 2021 until 14 January 2022 in ATELIER XIII

 


EXHIBITOR

Rita Koszorús

Spoločným menovateľom v dielach Rity Koszorús je skúmanie času, najmä pokusy o jeho zastavenie. Umenie je pre Ritu nástrojom na vytrhnutie z jej štandardného plynutia – prostredníctvom skúmania a zachytávania procesuálnosti, ale aj vytvorením možnosti ponorenia sa do určitého bezčasia. Problematizuje možnosť zachytenia kolektívneho pocitu, zdieľaného, univerzálneho zážitku. Jej maľby predstavujú abstraktné kompozície, v ktorých prepája rozličné charaktery a štruktúry. S materiálom rada experimentuje a k maliarskemu plátnu sprvu pristupuje ako k textilu, látke, ktorú možno tvarovať. Analyzuje koláž ako médium v širšom ponímaní – ako stratégiu „možnosti výberu” či dialóg s umením medzivojnového obdobia. Okrem maľby sa venuje videu, inštalácii a koláží na papieri.

The common factor in the works of Rita Koszorús is the study of time, especially attempts to stop it. For Rita, art is a tool to break free from her regular flow – by exploring and capturing processuality, but also by creating a possibility of immersing oneself in certain timelessness. She problematizes the possibility of capturing a collective feeling, a shared, universal experience. Her paintings represent abstract compositions, in which she connects various characters and structures. She likes to experiment with the material and at first, she approaches the canvas as a textile, a fabric that can be shaped. She analyzes collage as a medium in a broader understanding – as a strategy of “an option to choose” or a dialogue with art of the interwar period. In addition to painting, she also focuses on video, installation and collages on paper.

EDUCATION

2012 – 2014 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, additional pedagogical study programme during a summer term, acad. year 2012/13 at Hungarian University of Fine Arts, Budapest, Painting – prof. Bukta Imre, Kiss Péter | 2010 – 2014 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Painting and other media, Painting studio +-XXI. – prof. akad.mal. Daniel Fischer | 2008 – 2010 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Printmaking and other media, Free printmaking studio – prof. akad mal. Robert Jančovič | 2004 – 2008 School of Applied Arts of Josef Vydra in Bratislava, Propagation art – prof. akad.mal. Milan Bočkay, akad.mal. Marián Meško

AWARDS

2021 Painting of the Year, VÚB Foundation, 1st place | 2021 NOVUM, finalist | 2020, 2019, 2015 Painting of the Year, VÚB Foundation, finalist

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Juliana Mrvová

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Rity Koszorús môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta I AM PLANET.

I Am Planet je projekt slovenského skladateľa Patrika Korinku. Kombinuje súčasnú klasickú hudbu s prvkami minimalizmu a motívmi silne inšpirovanými prírodou. Jeho debut Silene Stenophylla bol zaradený medzi najlepšie albumy roku 2014 na Beehy.pe a Arcticdrones. Pravda predstavila On The Way To Antarctica (2016) s titulkom: “Takto znie pekná hudba.” Magazín Fullmoon.cz označil I Am Planet za „Frahmove nové slovenské kreslo.“ O dva roky neskôr vydal Natura Resonat vo vydavateľstve Deadred Records. Ako píše musicserver.cz: „Je to intenzívna spoveď o stave prírody, jej ozvenách v nás a trepotajúcich sa náladách.“ Na svojom najnovšom albume Záznamy ticha sa prvýkrát obracia k vnútornému mužovi, k problému informačného smogu a k prirodzenej potrebe ticha v súčasnom kontexte, po rokoch hľadania archetypov v prírode alebo experimentovania s posvätným zvukom. Ticho používa ako plnú súčasť skladby na nahrávke, ako aj počas koncertnej verzie.

I Am Planet si zahral pre Pohoda on the Ground, Sharpe Festival, Radio_FM, Zvuk for Štiavnica a iné. 

WebFacebook | Instagram | Deadred | Bandcamp

 

During Rita Koszorús‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist I AM PLANET.

I Am Planet is a project of a Slovak composer Patrik Korinok. He combines contemporary classical music with elements of minimalism and motifs strongly inspired by nature. His debut Silene Stenophylla was ranked among the best albums of 2014 on Beehy.pe and Arcticdrones. Pravda introduced On The Way To Antarctica (2016) with the headline: “This is what pretty music sounds like.” Fullmoon.cz magazine described I Am Planet as “Frahm’s new Slovak armchair.” Two years later, he released Natura Resonat on Deadred Records. As musicserver.cz writes: “It is an intense confession about the state of nature, its echoes in us and fluttering moods.” On his latest record, Záznamy ticha, for the first time, he turns to the inner man, to the problem of information smog and a natural need for silence in the contemporary context after years of searching for archetypes in nature or experimenting with a sacred sound. He uses silence as a full part of a song on a recording as well as during a concert version.

I Am Planet played for Pohoda on the Ground, Sharpe Festival, Radio_FM, Zvuk for Štiavnica and various others. 

 

Režim OTP – vstup možný len

🔴 s potvrdením o plnom zaočkovaní (14 dní po aplikácii druhej dávky),
🔴 alebo s potvrdením PCR, alebo LAMP testu s negatívnym výsledkom do 72 hodín od odberu,
🔴 alebo potvrdením antigénového testu s negatívnym výsledkom do 48 hodín od odberu.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
Realized with the financial support of the Culture of National Minorities Foundation

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!