14 September 2017 – Dominika Žáková’s artist talk

Vo štvrtok 14. septembra od 17:30 do 19:30 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy KLUB ANONYMNÝCH FARIEB. DOMINIKA ŽÁKOVÁ, autorka, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba. Súčasťou prehliadky bude i krátka prednáška o spektre farieb, ktoré môžete vidieť na výstave.

On Thursday 14th of September from 17:30 to 19:30 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “Club of the Anonymous Color”. DOMINIKA ŽÁKOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. Part of the tour will be a short lecture about the spectrum of colors that you could see at the show.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Samostatná výstava Dominiky Žákovej predstavuje jej tvorbu za ostatný rok: plátna,​ ​prevažne atypických „stĺpovitých’’ formátov, koreniace v autork​i​nom pretrvávajúcom​ ​teoretickom, ale najmä zmyslovom​ ​záujme o farby ako najrelatívnejší vizuálny vnem.​ ​Tie sú jej nosnou témou už od absolvovania štúdia maľby v IV. ateliéri na VŠVU.

Klub anonymných farieb je inšpirovaný nesúladom medzi „situáciou farebného​ ​luxusu’’, kedy sme obklopení farbami ako nikdy doposiaľ a otupenosťou voči nim,​ ​medzi priehrštím vnemov a nedostatkom ich pomenovaní. Je ľahšie „hovoriť​ ​farbami’’ ako hovoriť o farbách.

Citlivé vnímanie a teda vklad diváka je pri týchto obrazoch nevyhnutný; autorka sa s​ ​nádejou pýta, či môže umenie fungovať aj ako nástroj scitlivovania a či je možné​ ​zvyšovaním citlivosti​ na vizuálne vnemy​ ​zvýšiť aj ľudskú empatiu v rámci​ ​spoločnosti.

The solo exhibition of Dominika Žáková’s exhibition presents her work for the past year: canvases of predominantly atypical „stacked” formats, spiced in author persistent theoretical, but especially sensory interest in colors as the most realistic visual impression. They have been the main subject since graduating from the IV. Art Studio.

The anonymous color club is inspired by the mismatch between the „situation of color luxury”, when we are surrounded by colors like never before and the dullness towards them, between the perceived impressions and the lack of naming. It’s easier „to talk colors” than to talk about colors.

Sensitive perception and thus the spectator’s input is essential to these images; The author hopes to know whether art can also act as a sensitizing tool and whether it is possible to increase the sensitivity of visual sensations in order to increase human empathy within society.

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!