16 August 2019 – The opening of Ivana Kvassays’s exhibition

V piatok 16. 8. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ivany Kvassay s názvom ONA.
On Friday 16. 8. 2019 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition SHE by Ivana Kvassay.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

ONA / SHE

Od 16. augusta do 4. októbra 2019 v ATELIERi XIII
From 16 August till 4 October 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

IVANA KVASSAY

Ivana Kvassay sa zameriava na individuálnu pamäť a manipuláciu nielen s predlohou, ale aj so samotným formátom diela, už pri naťahovaní plátna na rám. Prispôsobením plátna k danej abnormálnej predlohe umocňuje samotný pocit aktu krčenia alebo zavesenia, ktorý je pre ňu nevyhnutný. Maľbu realizovanú technikou air brushu využíva ako záznamník na zhmotnenie dôležitých momentov z detstva, s cieľom poskladania súvislého príbehu zo spomienkových fragmentov. Momentom ilúzie sa snaží diváka vtiahnuť do priestoru maľby, ktorá ponúka hru tvarov, tieňov, lomov i odleskov. Analyzovaním svojho maliarskeho pohľadu a videnia ako takého, v realistickom rukopise priznáva prácu s fotografickým materiálom, ktorý pochádza z jej súkromného archívu, ako s predlohou.

 

 

Ivana Kvassay focuses on individual memory and manipulation not only with a model but also with the format of the work itself, already when stretching a canvas over a frame. By customizing canvas to a certain abnormal model, she enhances a feeling of creasing or hanging, which is necessary for her. She uses painting made by air brush technique as a recorder for materialization of important moments from childhood with the aim to assemble a coherent story from memory fragments. With a moment of illusion, she is trying to draw the viewer into the space of painting, that offers a game of shapes, shadows, refractions and reflections. By analyzing her view as a painter and vision as such, in her realistic manuscript, she admits working with a photographic material, that comes from her private archive, as with a model.

EDUCATION

2017 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Painting, Studio +-XXI, prof. Daniel Fischer | 2015 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Sculpture, Object, Installation, Studio “Flat Sculpture as well” S.O.S. (Sculpture objective – subjective), Doc. Ján Hoffffstädter | 2011 Private Secondary Art School of Animation, Bratislava, Slovakia, Graphic Design

 

 

Počas výstavy Ivany Kvassay môžete počuť set od Silvie SPEAKS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Silvia SPEAKS

Silvia SPEAKS je post-indie kapela, ktorá pôvodne fungovala ako singer-songwriter projekt, testujúci hranice popovej piesne a experimentu. Kombinácie klavírnych, mikroelektronických a synthových zvukov, s dôrazom na niekedy expresívny, niekedy takmer nezreteľný vokálny prejav, zabalené vo výrazných textoch. Alternatívny pop, prechádzajúci k post-punku & späť, zakorenený v poézii dňa. V júni kapela v novej zostave vydala prvý singel „Pleasant Company Included“ z pripravovaného debutového EP. „Pleasant Company Included“ bola hudobnou platformou Swine Daily zaradená medzi 30 najzaujímavejších trackov mesiaca.

During the exhibition of Ivana Kvassay, you can hear a music set by Silvia SPEAKS recorded only for ATELIER XIII

Silvia SPEAKS

Silvia SPEAKS is a post-indie band, which originally functioned as a singer-songwriter project, testing the boundaries of pop song and experiment. Combinations of piano, microelectronics and synth sounds, with an emphasis on sometimes expressive, sometimes almost indistinct vocal performance, wrapped up in distinctive lyrics. Alternative pop, that goes to post-punk and back, rooted in the poetry of the day. In June, the band released their first single „Pleasant Company Included“ from their upcoming debut EP. „Pleasant Company Included“ was selected by the musical platform Swine Daily and included in Swine Advisor playlist as one of the 30 most interesting tracks of the month.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii