17 August 2017 – The opening of Dominika Žáková’s exhibition

Vo štvrtok 17. 8. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Dominiky Žákovej s názvom KLUB ANONYMNÝCH FARIEB.
On Thursday 17. 8. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition KLUB ANONYMNÝCH FARIEB by Dominika Žáková.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Samostatná výstava Dominiky Žákovej predstavuje jej tvorbu za ostatný rok: plátna,​ ​prevažne atypických „stĺpovitých’’ formátov, koreniace v autork​i​nom pretrvávajúcom​ ​teoretickom, ale najmä zmyslovom​ ​záujme o farby ako najrelatívnejší vizuálny vnem.​ ​Tie sú jej nosnou témou už od absolvovania štúdia maľby v IV. ateliéri na VŠVU.

Klub anonymných farieb je inšpirovaný nesúladom medzi „situáciou farebného​ ​luxusu’’, kedy sme obklopení farbami ako nikdy doposiaľ a otupenosťou voči nim,​ ​medzi priehrštím vnemov a nedostatkom ich pomenovaní. Je ľahšie „hovoriť​ ​farbami’’ ako hovoriť o farbách.

Citlivé vnímanie a teda vklad diváka je pri týchto obrazoch nevyhnutný; autorka sa s​ ​nádejou pýta, či môže umenie fungovať aj ako nástroj scitlivovania a či je možné​ ​zvyšovaním citlivosti​ na vizuálne vnemy​ ​zvýšiť aj ľudskú empatiu v rámci​ ​spoločnosti.

The solo exhibition of Dominika Žáková’s exhibition presents her work for the past year: canvases of predominantly atypical „stacked” formats, spiced in author persistent theoretical, but especially sensory interest in colors as the most realistic visual impression. They have been the main subject since graduating from the IV. Art Studio.

The anonymous color club is inspired by the mismatch between the „situation of color luxury”, when we are surrounded by colors like never before and the dullness towards them, between the perceived impressions and the lack of naming. It’s easier „to talk colors” than to talk about colors.

Sensitive perception and thus the spectator’s input is essential to these images; The author hopes to know whether art can also act as a sensitizing tool and whether it is possible to increase the sensitivity of visual sensations in order to increase human empathy within society.

Výstava pod kurátorským vedením Lucii Zlochovej.
The exhibition is curated by Lucia Zlochová.

Dominika Žáková

„V mojich maľbách vytváram imaginatívne teoretické priestory, využívajúc základné geometrické tvary a opulentné farby. Tieto maľ by vidím ako projekciu imaginárneho mikrokozmu, ako paralelný vesmír operujúci podľa svojho vlastného setu pravidiel. Veriac v dôstojnosť dekoratívneho, vyvažujem emocionálnosť presaturovaných farieb jednoduchosťou základných geometrických tvarov. Vnútorná štruktúra mojich malieb je prepojená so štruktúrou hudby, alebo na hlbšej úrovni, so štruktúrou prírody všeobecne. Hoci používam najmä vizuálny jazyk geometrie, nekonštruujem svoje maľby – proces ich vzniku je organický – „rastiem’’ ich. Proces tvorby jednotlivých obrazov je náhodným stretnutím myšlienky a akcie, prírodného a artificiálneho, logiky a jej skrivení. Zaujímajúc sa o farebnú teóriu, synestéziu a farebnú psychológiu, chcem divákovi ponúknuť meditatívnu skúsenosť a podnecovať jeho vizuálnu vnímavosť.’’

„In my paintings I employ basic geometric shapes and opulent colors to create imaginative theoretical spaces. I see the paintings as a projection of an imaginary microcosm, as a parallel universe operating with its own set of rules. Believing in the dignity of the decorative, I balance the emotionality of oversaturated colors with the simplicity of basic geometrical shapes. The inner structure of my paintings is closely linked to the structure of music, or on a deeper level, to natural structures in general. Although I use a mostly geometric visual language, I don’t construct my paintings – the process is much more organic – I like to say I ‘grow’ them. The process within individual images is the coincidental meeting between thought and action, the natural and artificial, and logic and its distortions. Interested in color theory, synaesthesia and color psychology, I want to offer a possibility of meditative or even a transcending experience while looking at the vibrant colors. I aim to entice my viewers to expand their visual sensibility.‘’

EDUCATION

2007 – 2013 Master of Fine Arts, IV. studio (Prof. I. Csudai), Painting and Other Media, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Dominiky Žákovej môžete počuť set od BULP, ktorý je pripravený len pre ATELIER XIII.

BULP je alter ego Sama Štefanca, mladého producenta elektronickej hudby, ktorého tvorba predstavuje zmes melodických liniek, úderných rytmov, melancholických či pozitívnych motívov. V hudbe organicky prepája rôznorodé zvuky a hudobné nástroje s dôrazom na silnú melódiu. Okrem laptopu, klávesov, perkusií a rôznych elektronických hračiek používa aj vlastný vokál a zamatový hlas vokalistky Jany Štefancovej.

BULP bol ocenený ako Objav roka na Radio_Head Awards 2015.

Na značke Deadred Records / Starcastic Records mu v júni 2015 vyšiel singel Far Light. V septembri 2015 následovalo debutové EP Endian. Singel a EP boli mediálne uznané doma na Slovensku, i v susednej Českej Republike. V apríli 2017 mu vyšiel debutový album Yrsa, kritikmi označovaný za dielo so svetovým zvukom.

 

During the exhibition of Dominika Žáková you would be able to hear a music set by BULP recorded especially for ATELIER XIII.

BULP is the alter ego of Sam Štefanca, a young electronic music producer, whose production is a mixture of melodic lines, striking rhythms, melancholic or positive motifs.  The music blends organically with a variety of sounds and musical instruments with an emphasis on a strong melody. In addition to laptop, keyboards, percussion and various electronic toys, he uses his own vocal and velvet vocal of Jana Štefancová.

BULP was awarded the Release of the Year at Radio_Head Awards 2015.

With the Mark Deadred Records / Starcastic Records, Far Light single was released in June 2015. In September 2015 it was followed by debut EP Endian. Single and EP were acknowledged in media at home in Slovakia, as well as in the neighboring Czech Republic. In April 2017, he released his debut album Yrsa, that critics acknowledged as a work with word-sounding sound.

 

Kliknite a počúvajte!

Bandcamp Instagram Facebook iTunes Spotify Soundcloud YouTube

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!