19 January 2018 – The opening of Peter Cvik’s exhibition

V piatok 19. 1. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel PETRA CVIKA s názvom STORIES OF LEIPZIG.

On Friday 19. 1. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition STORIES OF LEIPZIG by Peter Cvik.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Peter Cvik

Peter Cvik sa ako autor dlhodobo venuje skúmaniu možností maľby. Počas štúdií na VŠVU sa venoval najmä maľbe architektúry, či urbánneho prostredia. Počas štúdia na doktorandskom stupni pracoval na téme vrstvenia obrazu. Toto vrstvenie sa odohrávalo spočiatku na plátne a neskôr začal autor do malieb implementovať rôznorodé maliarske materiály, ktoré sú súčasťou jeho ateliéru (napr. zaschnuté vrstvy farieb, rozstrihané surové, či pomaľované plátna a iné). 

Zaujímavosťou u autora je jeho dôkladný zmysel pre kompozíciu a vrstvenie. Táto jeho silná stránka ho viedla počas rezidencie v nemeckom Lipsku k ďaľšej sérii, ktorú prezentuje na tejto výstave. V tomto cykle sa autor oslobodzuje od fotografického záznamu, či digitálnej postprodukcie skice, ktoré boli pre jeho maľbu príznačné. Využíva najmä vizuálnu pamäť a skúsenosti s maľbou ovplyvnenou digitálnymi technológiami. Autora už nezaujíma tak dokonalosť zobrazenia daného miesta. Hľadá skôr efemérnu atmosféru prírodných javov a rýchly sled dejov.

Hľadá rovinu v maľbe, kedy je divák schopný rozoznať niečo čo ďalej autor nedefinuje. Skrátka necháva diváka uväzneného v mentálnom priestore maľby. Nedáva jednoznačný status, skôr otvára individuálnu interpretačnú rovinu pre diváka. Dôležitým vodítkom u autora sú názvy diel, ktoré do určitej mieri odhaľujú jednotlivé detaily malieb, nenavádzajú však na priame vnímanie videného, majú funkciu lepšieho upresnenia autorových pocitov. 

Peter Cvik je aj napriek svojemu mladému veku medzinárodne vystavujúci autor. Má za sebou už prvú sólo výstavu na Bienále v Moskve, tak isto prvú veľkú výstavu v zahraničnom oficiálnom múzeu v Krasnoyarsku, množstvo sólo výstav doma a v zahraničí a tak isto sa venuje madzinárodným a domácim skupinovým výstavám. Ako maliar má za sebou niekoľko nominácií na domáce a medzinárodné ceny a v poslednej dobe je pozývaný ako mladý umelec na konferencie o súčasnom umení, kde prednáša o svojej tvorbe a jej širších  kontextoch s profesormi a teoretikmi. Momentálne vystavuje najmä v zahraničí.

Peter Cvik has long been researching the possibilities of painting. During the studies at VŠVU, he devoted mainly to painting of architecture or urban environment. During his postgraduate studies, he worked on the theme of layering. This layering was initially on the canvas, and later the artist began painting the various painting materials that are part of his studio (eg, dry layers of paint, raw, smeared cloths, etc.).

Interesting with the author is his thorough sense of composition and layering. This strong point led him to a residency in Leipzig, Germany, to the next series he presented at this show. In this cycle, the author frees himself from the photographic record or the digital postproduction of sketches that were characteristic of his painting. In particular, it uses visual memory and experience with painting influenced by digital technologies. The author no longer likes the perfection of the location. He is looking for an ephemeral atmosphere of natural phenomena and a fast sequence of events. He searches for a plan in a painting where the viewer is able to recognize something that the author does not define.

In short, it leaves the viewer imprisoned in the mental space of painting. It does not give a definite status, rather it opens an individual interpretation plan for the viewer. An important clue for the author is the title of the works, which to a certain extent reveals individual details of the paintings, but they do not imply a direct perception of the image, they have the function of better specification of the author’s feelings.

Peter Cvik, despite his young age, is an internationally author. He has already made his first solo exhibition at the Biennale in Moscow, as well as the first major exhibition in the foreign official museum in Krasnoyarsk, a large number of solo exhibitions at home and abroad, as well as international and domestic group exhibitions. As a painter, he has won several nominations at home and international awards, and has recently been invited as a young artist at conferences on contemporary art, where he lectures on his work and his wider contexts ith professors and theorists. He is currently exhibiting mainly abroad.

EDUCATION

2017 – 2012 PhD student at Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Slovakia Department of Painting | 2012 – 2010 M. A. Department of Painting and Other Media (Art Studio of Painting, prof. Ivan Csudai) | 2010 – 2006 B. A. Department of Painting and Other Media (Art Studio of Painting, prof. Ivan Csudai)

AWARDS

2017 Award nominee, “Painting 2017”, Intensa Group, Bratislava, Slovakia | 2017 Award nominee, “Price of Martin Benka”, Bratislava, Slovakia | 2014 Award nominee, “Painting of the year 2014”, Bratislava, Slovakia | 2012 Award nominee, “Painting of the year 2012”, Bratislava, Slovakia | 2011 Award nominee, “Strabag Art Award”, Wien, Austria

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Petra Cvika môžete počuť set od PETIJEE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Petijee je slovenský producent, ktorý sa len nedávno predstavil debutovým LP Soul Paper Scissors a už za krátku dobu si získal mnoho fanúšikov nielen na Slovensku. Pri hľadaní škatuliek pre jeho tvorbu by sme ohýbali hlavne slová ako hiphop a soul. Charakteristické sú pre ňu lámané beaty doplnené o samplované a hrané vrstvy.

During the exhibition of Peter Cvik you would be able to hear a music set by PETIJEE recorded especially for ATELIER XIII.

Petijee is a Slovak producer who has recently introduced his debut LP Soul Paper Scissors and gained many fans but not only in Slovakia. In search of the boxes for his creation we would introduced few words mainly words like hip-hop and soul. It is characteristic for her broken beats, supplemented with sampled and played layers.

Kliknite a počúvajte!

Bandcamp | Facebook | iTunes | Soundcloud | Spotify | Google Play

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!