20 July 2018 – The opening of Adam Šakový’s exhibition

V piatok 20. 7. 2018 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Adama Šakového s názvom “ROH”.

On Friday 20. 7. 2018 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “CORNER” by Adam Šakový.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Adam Šakový

Adam Šakový je jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladého umenia, ktorí sa na slovenskej výtvarnej scéne začali objavovať a presadzovať v poslednom desaťročí. Absolvent ateliéru Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave si za tento pomerne krátky čas stihol vyformovať jasný a signifikantný výtvarný prejav, ktorý naďalej kultivuje a rozvíja.

Tvorba Adama Šakového už od jeho študentského obdobia pomerne analyticky skúma vlastnosti média maľby a jej možnosti manipulácie skutočnosti. Pôvodný interest autora o vytváranie ilúzie v jeho dielach, pre ktoré využíval fotografiu ako predobraz, naďalej ostáva. Mení sa však zámer vytvárania pochybnosti, a teda o aké médium sa jedná (fotografia alebo maľba). Vizuálnu hru s pozornosťou recipienta už konštituuje trochu inak – nejde už o obraz ako priestor pre imagináciu 3D reality, naopak, sploštením – posunutím maľby do jej pravej povahy takmer okamžite nastáva strata ilúzie, a to doslova. Celé toto zdanlivo výlučne formálne pole výskumu média maľby sa pritom už tradične deje na pozadí koncepčne vystavanej významovej roviny. Autor tak naďalej potvrdzuje svoju výnimočnosť – schopnosť prostredníctvom formálnych rozborov zároveň ukázať aj ideovú stránku veci.

Adam Šakový is the one of the most outstanding figures of the young art, that started to appear and become more visible on the Slovak painting scene during the last decade. During this short period of time, the graduate of the Klaudia Kosziba’s studio at the Academy of Fine Arts in Bratislava succeeded in formulating his own clear and significant artistic expression, which he continues to cultivate and develop further. 

Since his university studies, Adam Šakový explores, in a quite analytical way, the character of a medium of painting and its possibilities to manipulate the reality. The author’s original interest in creating an illusion for which he used a photography as a model, still persists. What changed, is the aim of creating the uncertainty about the medium itself (painting or photography). A visual game with the attention of a recipient is now constructed a little bit differently – not as an image as a space for imagination of 3D reality. On the contrary, by flattening – shifting a painting to its original form – the illusion almost immediately disappears, literally. All this seemingly formal “playground” is happening, as usual in Šakový’s oeuvre, on the clearly and conceptually constructed basis. The artist henceforth confirms his exceptionality – the ability to show also the idea behind the work through a formal analysis.

EDUCATION

2007 – 2013 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Department of Painting in the studio of Doc. K. Kosziba, ArtD.

AWARDS

2015 Finalist / Painting – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists | 2013 Finalist / ESSL Art Award | 2011 Semifinalist Strabag ArtAwards 2011 | 2010 Semifinalist Strabag ArtAwards 2010

PORTFÓLIO

 

Výstava pod kurátorským vedením Mareka Kuchára.
The exhibition is curated by Marek Kuchár.

 

Počas výstavy Adama Šakového môžete počuť set od BAD KARMA BOY, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Bad Karma Boy (alt-pop, SVK) píše piesne na základe minimalistických gitarových liniek, ktoré sa klenú okolo psychadelických tónin a syntaktických krajín. Tieto sú doplnené navrstvenými vokálmi a sústavami, ktoré zahŕňajú omnichord, vibrafón, či zvuky kalimby. 

Od svojho vzniku v roku 2012 patrí táto 4-členná skupina do alternatívnej rodiny uznávaného slovenského vydavateľstva Slnko Records. Vydali tri štúdiové albumy, všetky tri z nich boli médiami ocenené ako jedny z tých najlepších, čo slovenská scéna ponúka. Všetky z nich zožali nomináciu na Album roka v jednej z najprestížnejších cien udávaných celoslovenským Rádiom FM.

 

During the exhibition of Adam Šakový you would be able to hear a music set by BAD KARMA BOY recorded especially for ATELIER XIII.

Bad Karma Boy (alt-pop, SVK) writes songs based on minimalistic guitar lines that span around psychedelic keys & synths landscapes. These are complemented by layered vocals and arrangements that include omnichord, vibraphone or kalimba sounds.  

Since its beginning in 2012, the four-piece band has been a part of a respected Slovak alternative label Slnko Records. They have released three studio albums, all three of them were praised by media as some of the best that Slovak scene has to offer. All of them scored nominations for the Best Record of the Year at one of Slovakia’s most prestigious music awards held under state-wide Radio FM.

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook | Spotify | Bandcamp

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!