21 September 2018 – The opening of Helena Tóth’s exhibition

V piatok 21. 9. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Heleny Tóthovej s názvom “BYŤ LESOM”.
On Friday 21. 9. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “TO BE A FOREST” by Helena Tóth.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 Helena Tóthová

Vo svojej tvorbe si kladie otázku, či sa môže človek stať lesom. Skúma, do akej miery môže človek do lesa preniknúť prostredníctvom svojich zmyslov a skúseností a či sa javí príroda každému rovnako. Stať sa stromami, byť naraz tisíckami stromov a dýchať prostredníctvom tenkých, husto popretkávaných vlákien podhubia a zažiť, získať skúsenosť lesa. Sebecká túžba prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ. Tým sa snaží vytvoriť svoj vlastný fiktívny les.

Dominuje motív zaveseného konára, kmeňa bez koruny a koreňov, na tenkej šnúre, ktorý symbolizuje nestálosť a neistotu, na obraze vytvára napätie, a svojou nehybnosťou zároveň upokojuje. Má reflektovať akúsi úzkosť našej generácie v pretechnizovanej spoločnosti, kde máme často pocit, akoby sme nestáli stabilne nohami na zemi. Za maľbou lesa sa skrýva neutíšiteľná túžba po pobyte v prírode. Jej fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä túžby stať sa lesom.

In her creation, she asks herself a question, whether a human can become a forest. She explores to what extent can the human infiltrate into the forest via his senses and experiences, and if nature appears the same to everyone. To become trees, to be thousands of trees at once, to breathe through the thin, densely interlaced mycelium fibres, and to live it, to gain the experience of the forest. A selfish desire to reincarnate into nature with the possibility of retaining the human mind. By this she tries to create her own fictional forest.

There is a dominating motive of a hanging branch, a tree trunk without a treetop and roots, on a thin string, which symbolizes instability and uncertainty, creates tension in the picture, and with its motionlessness also calms down. It should reflect sort of anxiety of our generation in the overtechnized society, where we often have the feeling as we are not standing still with our feet on the ground. Hiding behind the forest painting, there is an unquenchable desire for a stay in nature. Her fascination with the forest does not lead to an accurate transfer of the seen reality to the canvas, but to an evocation of visions, impressions, and mainly a desire to become the forest.

EDUCATION

2007 – 2011 School of Applied Arts in Bratislava | 2012 – 2016 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Painting, IV. Atelier – prof. Ivan Csudai, akad. mal.) | 2016  Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Painting, Ateliér + – XXI, Prof. Daniel Fischer, akad. mal.)

AWARDS

2017 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge, Slovakia

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Heleny Tóthovej môžete počuť set od TANTE ELZE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Zasnený klavír, vrstvený vokál a šikovná hra so zvukmi, elektrickou gitarou a bítmi vytvárajú silný celok s každodenno-vesmírnou atmosférou. Tante Elze sú Veronika Lečková a Tomáš Prištiak.

 

During the exhibition of Helena Tóth you would be able to hear a music set by TANTE ELZE recorded especially for ATELIER XIII.

Dreamy piano, layered vocals and a skillful play with sounds, electric guitar and beats create a powerful whole with everyday cosmic atmosphere. Tante Elze is Veronika Lečková and Tomáš Prištiak.

 

Kliknite a počúvajte!

Youtube | Soundcloud | Bandcamp

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!