23 March 2018 – The opening of Vlasta Žáková’s exhibition

V piatok 23. 3. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Vlasty Žákovej s názvom “ULETELA BIELA SRNA“.

On Friday 23. 3. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “A WHITE DOE FLEW AWAY” by Vlasta Žáková.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Vlasta Žáková

Vo svojej práci dlhodobo využíva danosti textilu, jeho štrukturálne a farebné odtiene. Možnosti kresby ručnou a strojovou výšivkou a textilnými technikami. Vytvára obrazy, mäkké plastiky, objekty a výtvarné kostýmy. Konceptuálne sa jej tvorba delí na tri základné línie. Abstraktné textilné krajiny prechádzajú do tematiky magického realizmu a fantazijných bytostí až k výjavom párty života mladých ľudí.

Vlasta Žáková v poslednej dobe skúma možnosti spolupráce s fotografmi v rámci potreby ovplyvnenia fotografie ako prvotnej inšpirácie. Poskytuje fotografovi ňou vytvorený artefakt, kostým alebo plastiku a do autorského procesu nezasahuje. Z výsledných fotografií si vyberá fragmenty pre ďalšiu tvorbu textilných obrazov a plastík. Sleduje tým posun vo svojej tvorbe a nové možnosti v rámci spolupráce. Vzniknuté diela často zobrazujú abstraktné pocity vnútorného strachu a panické duševné projekcie. Na výstave “ULETELA BIELA SRNA” môžete vidieť najaktuálnejšie diela dotýkajúce sa prežitej straty, vnútornej bolesti a izolácie.

In her art work she has been using textiles related to their structural and color shades as possibilities of drawing by hand and machine embroidery and textile techniques. It creates images, soft sculptures, objects and art costumes. Conceptually her work is divided into three basic lines. Abstract textile landscapes go into the themes of magical realism and imaginative beings to the extraordinary part of the life of young people. 

Vlasta Žáková has been recently exploring the possibilities of working with photographers that need to influence photography as a primary inspiration. Provides an artifact, costume, or sculpture to the photographer and does not interfere with the author’s process. From the resulting photos, she selects fragments for the further creation of textile images. The follows steps in her creation has switched in new possibilities within the cooperation by the step of  innovations. The resulting works often show abstract feelings of inner fear and panic mental projection. At the exhibition with the name “A WHITE DOE FLEW AWAY” you can see the latest works of her art in person, touching the survival of loss, pain and inner isolation.

EDUCATION

2013 – 2017 Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Textile, Atelier of Textile Production in Space, Bratislava | 2000 – 2006 TU (Technical University), Košice, Department of Fine Arts and Intermedia, Studio of Graphics and Experimental Art | 2004 BUT (Brno University of Technology), Faculty of Art, Atelier of the Environment | 1995 – 1999 Secondary Industrial School – Apparel, Department of Design and Modeling of Clothing, Svidník

AWARDS

2010 Finalist of the ČEZ 333 Prize, National Gallery – Trade Fair Palace, Prague | 2009 Skúter II. Biennale of Young Art, Gallery of John Koniarek, Trnava, Jury Prize | 2008 Finalist of the ČEZ Prize 333, National Gallery – Exhibition Palace, Prague

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Vlasty Žákovej môžete počuť set od KATARÍNY MÁLIKOVEJ, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Skladateľka, producentka, hudobníčka a speváčka. Momentálne jeden z najvýraznejších talentov na slovenskej hudobnej scéne. 

Jej hudba stavia na výraznom vokále širokého ambitu. Navonok étericky pôsobiaca, no plná šeliem – taká je aj jej hudba. Krehká a pálčivá a hneď na to divá a drsná, s temnou predtuchou. Neo-classical, minimal synth-pop s prvkami experimentu, glamrocku, retra 70tych a 80tych rokov, založená na slovenskej ľudovej a popovej tradícii, s klasickým skladateľským a interpretačným remeslom. 

 

During the exhibition of Vlasta Žáková you would be able to hear a music set by KATARÍNA MÁLIKOVÁ recorded especially for ATELIER XIII.

She is a composer, producer, musician and singer. Currently she belongs to one of the most outstanding talents on the Slovak music scene.

Her music builds on the distinctive vocals (sounds) of a wide cathedrals. Imagination of the overcoat is ethereal, but full of beasts – so is her music. Fragile and bloody, and now it is wild and harsh, with a dark premonition. Neo-classical, minimal synth-pop with experimental elements, retirement 70s and 80s, based on Slovak folk and pop culture, with classical composing and interpreting crafts.

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook | Soundcloud

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤❤❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!