23 November 2018 – The opening of Monika Pascoe Mikyšková’s exhibition

V piatok 23. 11. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Moniky Pascoe Mikyškovej s názvom „Botanika“.
On Friday 23. 11. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition „Botany“ by Monika Pascoe Mikyšková.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

BOTANIKA / BOTANY

Od 23. novembra 2018 do 18. januára 2019 v ATELIERi XIII
From 23 November 2018 till 18 January 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Monika Pascoe Mikyšková

Moniky Pascoe Mikyškovej posledné dva cykly Botanika a Evolúcia charakterizuje záujem o prírodný svet.

Monika si v nich uvedomuje kontrast medzi mnohorozmernosťou reálnej prírody a obmedzenosťou jej výtvarného znázornenia a na svojich kresbách veľkých formátov zachytáva práve neskrotenú živelnosť rastlinného sveta. V kresbách absentuje klasická dramaturgia v zmysle „okraj – stred, hore – dole”. Rastliny a ich listy vyzerajú, akoby boli pripravené kedykoľvek vyrásť z obrazu von a rozvinúť sa do priestoru.

Vo svojich dielach používa špecifický prístup ku kompozícii a perspektíve. Jednotlivé objekty sú na ploche obrazu umiestnené vedľa seba, a nič nenaznačuje ich priestorové vzťahy alebo reálnu veľkosť. Všetky figúry sú jednoducho obrazovými prvkami bez potreby vzťahu k realite. Alebo, lepšie povedané, napodobujú realitu s použitím iných formálnych prostriedkov než sme zvyknutí.

Vznik diel na výstave podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Monika Pascoe Mikyšková’s two last cycles Botany and Evolution characterize an interest in the natural world.

In them, Monika is aware of the contrast between multidimensionality of real nature and the limitedness of her art illustration and in her drawings of a large format, she captures exactly the untamed spontaneity of the vegetal world. The classical dramaturgy in the meaning of “border – middle, up – down” is absenting in the drawings. The plants and their leaves look as they are ready to grow out of the picture and unwind into the space at any time.

She uses a specific approach to composition and perspective in her artworks. In the area of a picture, individual objects are placed next to each other and nothing implies their spatial relationships or real size. All figures are simply picture items without a need for a relationship to reality. Or, rather, they imitate reality using other formal means than we are used to.

The creation of the artworks at the exhibition was supported from public resources in a form of a grant by Slovak Arts Council.

 

 

Výstava pod kurátorským vedením Alexandry Tamásovej.
The exhibition is curated by Alexandra Tamásová.

 

 

EDUCATION

2001 Private High School of Design, Bratislava, Slovakia | 2003 Classical Painting Studio prof. Jan Berger | 2004 University New Castle Upon Tyne, New Castle, GB studio prof. Roxy Walsch | 2007 graduated at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, studio Painting and other media +- XXl prof. D. Fischer | 2014 finished PhD. study at the Academy of Fine Arts and Design Bratislava, studio Painting and other media, prof. Daniel Fischer

AWARDS

2007 VÚB Painting 2007, 3rd prize for young artist | 2015 ESSL Art Award CEE collector selection prize

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Moniky Pascoe Mikyškovej môžete počuť set od KATARZIE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.


Katarzia je slovenská hudobná producentka, speváčka, gitaristka a v prvom rade poetka s vyhraneným rukopisom aj imidžom. Žije v Prahe, pravidelne koncertuje a neustále píše texty a hudbu.

V roku 2013 vydala svoj debutový album Generácia Y, za ktorý získala nominácie v ocenení Radio_Head Awards v kategóriách Nováčik roka a World music / Folk. V roku 2016 nasledoval druhý album Agnostika, ktorý nahrala so špičkovými hudobníkmi a za ktorý opäť získala nominácie v rámci Radio_Head Awards. Na konte má tento projekt odohraných viac než 100 koncertov po celom Česku a Slovensku. Vo februári 2018 Kataria získala cenu Radio_Head Awards v kategórii Singel roka za titulnú pieseň k filmu Piata loď – Kde sa slzy berú. Je čerstvou držiteľkou ceny Dosky za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2018 v predstavení Antigona Slovenského národného, kam napísala súčasné texty a elektronickú hudbu v spolupráci s producentom Jonatánom Pastirčákom. Spieva ich v každom predstavení naživo. Za výkon v predstavení, autorské texty a hudbu je nominovaná na Cenu Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca za rok 2018.

 

During the exhibition of Monika Pascoe Mikyšková you would be able to hear a music set by KATARZIA recorded especially for ATELIER XIII.

Katarzia is a Slovak music producer, singer, guitarist and in the first place a poet with a well-defined style and image. She lives in Prague, performs concerts regularly and constantly writes texts and music.

In 2013, she released her debut album Generácia Y (Generation Y), for which she received nominations for the Radio_Head Awards in the categories Newcomer of the year and World music / Folk. In 2016, the second album Agnostika (Agnosticism) followed, which she recorded with the top-class musicians and again, for which she received nominations within Radio_Head Awards. This project has had more than a hundred concerts played throughout Czechia and Slovakia. In February 2018, Katarzia won a prize in Radio_Head Awards in the category Single of the year for the theme song for the movie Piata loď – Kde sa slzy berú (The Fifth Ship – Where the tears go). She is a fresh holder of the Dosky Award for the best scenic music of the 2018 season in the performance Antigona Slovenského národného (Antigone of the Slovak National), for which she wrote contemporary texts and electronic music in collaboration with the producer Jonatán Pastirčák. She sings them live in every show. For her performance in the show, authorial texts and music, she is nominated for the Tatra banka Fundation Art Award in the category Young artist of the 2018.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Youtube | Soundcloud | Facebook | Web

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii