24 March 2023 – The opening of Lucia Vesela’s and Kristina Kandrikova’s exhibition

V piatok 24. 3. 2023 od 19:00 do 22:00 ťa radi privítame na otvorení výstavy diel Lucie Veselej a Kristíny Kandrikovej s názvom Inverzie.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Inversions by Lucia Vesela and Kristina Kandrikova on Friday 24. 3. 2023 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

Inverzie
Inversions

 

Od 24. marca do 26. mája 2023 v ATELIERi XIII
From 24 March until 26 May 2023 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Lucia Veselá

Lucia Veselá skúma vzťah maľby, fotografie a objektu k atmosférickým javom a vzťahom medziľudským. Jej tvorba je založená na vnímaní jemných nuáns a zmien, ktoré nastávajú pri prechode z jedného stavu do druhého. Zobrazovaným momentom prisudzuje osobnú poetiku, s rôznou mierou abstrakcie tak, že sa maľby a fotografie vyjavujú ako efemérne časové stopy na pomedzi abstrakcie a reality. Krehké objekty z prírodnín vytvára ako abstraktné intímne priestory určené pre prítomnosť človeka, kontempláciu a dotyk. Haptická vlastnosť diel zameraná na zmysly a osobnú skúsenosť je pre autorku dôležitou témou nielen v tvorbe ale i v komunikácii s divákom.

Autorka textu: Marianna Brinzová

Lucia Veselá examines painting, photography and objects in relation to atmospheric phenomena and interpersonal relationships. Her work is based on the perception of subtle nuances and changes in the transition process from one state to another. She attributes personal poetics to the depicted moments and portrays them with varying degrees of abstraction, so paintings and photographs may appear as ephemeral timestamps on the edge between abstraction and reality. From fragile objects made of natural materials, she creates abstract spaces intended for human presence, contemplation and touch. The tactile characteristics of the works focused on senses and personal experience, have become an important theme for the artist not only in her work, but also in the communication with the viewer.

Author of the text: Marianna Brinzová

EDUCATION

2013 – 2017 The Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Master’s degree, Department of Painting, Atelier mal+by, doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba | 2011 – 2013 The Academy of Arts in Banská Bystrica, Faculty of Fine Arts, Open painting studio, Academic painter Ľudovít Hološka

AWARDS

2019 Finalist of the contest Painting 2019, VÚB Foundation / Nedbalka Gallery, Bratislava

PORTFÓLIO

 

 

EXHIBITOR

Kristína Kandriková

Kristína Kandriková experimentuje s maľbou na esenciálnej úrovni. Zahŕňa to experimenty formálne, performatívne, technické, rituálne, orientované na seba i na diváka. Rôznorodé prístupy, ktoré využíva vo svojej tvorbe vedú jedným smerom, k oprosteniu od všetkého rušivého a k číremu bytiu. Tento ideálny stav rozplynutej mysle sa snaží využívať aj pri samotnom procese a sprostredkovať ho divákom v dielach tak, aby to mohli sami pocítiť. Jej východiskom pre tvorbu je krajina, v ktorej je neustále a často sama. V horách Kristínu väčšinou fascinujú neideálne podmienky ako je hmla alebo tma, ktoré krajinu rozostria do tajomna. Svoje osobné intenzívne zážitky následne spracúva do malieb a priestorových inštalácií.

Kristína Kandriková experiments with painting on an essential level. It includes formal, performative, technical and ritualistic experiments oriented to herself and to a spectator. The diverse approaches she uses in her work lead in one direction, to freedom from all distractions and to a pure existence. She tries to use this ideal state of a blurred mind in the process itself and convey it to the audience in her works, so that they can feel it themselves. The starting point for her work is the country, where she is constantly and oftentimes alone. In the mountains, Kristina is usually fascinated by the non-ideal conditions such as fog or darkness, that blur the landscape into a mystery. She subsequently processes her personal intense experiences into paintings and spatial installations.

EDUCATION

2011 – 2017 The Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Department of Painting, Atelier mal+by, doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD | 2016 Scholarship on Academy of Fine Arts in Gdansk, Poland, Department of Painting, prof. Piotr Józefowicz’s studio | 2007 – 2011 Secondary school of Applied Arts, Ružomberok

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Marianna Brinzová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy môžeš počuť Hudbu k filmu, ktorú vytvoril vizuálny umelec a maliar Mišo Ormoš pod menom Ujko.

V experimentálnom vydavateľstve Weltschmerzen vyšiel album Hudba k filmu od vizuálneho umelca a maliara Miša Ormoša pod menom Ujko. Dva roky po tom, ako vydal gitarové EP bez toho, aby vedel hrať na gitaru, teraz vydáva klavírny album, no bez znalosti hrania na klavír. Navyše, album Hudba k filmu je soundtrack k snímku, ktorý neexistuje.

“Požičal som si klavír. Skúšal hrať. Improvizovať. Nahrávať. Skladať. Aranžovať. A čoraz viac som mal pocit, že to, čo vzniká, je hudba k filmu. Hral som ďalej, skladal, nahrával. Predstavoval som si scény, vynárali sa mi zábery. Vznikla hudba k filmu, ktorý nie je. Ale môže byť. Možno už je,” hovorí Michal Ormoš.

Ujkovi sa darí sprostredkovať svoje zúfalstvo bez toho, aby bol tak opovážlivo ješitný ako iní filmoví skladatelia a skladateľky. Dokonca aj nedostatok hudobných zručností je sotva badateľný, a sú dostatočné na to, aby Hudba k filmu neprepadla vlastnému zámeru. Naopak, ide o ucelené dielo filmovej hudby, ktorému nič nechýba.

During the exhibition, you can hear Hudba k filmu, which was created by a visual artist and painter Mišo Ormoš, going by the name Ujko.

The experimental publishing house Weltschmerzen published the album Hudba k filmu (trans. Music for a Movie) by the visual artist and painter Mišo Ormoš who goes by the name Ujko (trans. Uncle). Two years after releasing a guitar EP without knowing how to play a guitar, he is now releasing a piano album without knowing how to play a piano. In addition, the album Hudba k filmu is a soundtrack for a movie which does not exist.

“I borrowed a piano. I tried to play. To improvise. To record. To compose. To arrange. And more and more I felt that what was being created was music for a movie. I continued to play, compose and record. I imagined scenes, images came to my mind. Music was created for a movie that doesn’t exist. But it can exist. Maybe, it already does,” says Michal Ormoš.

Ujko manages to convey his despair without being as daringly vain as other film composers. Even the lack of musical skills is barely noticeable, they are sufficient for keeping Hudba k filmu away from failing its own purpose. On the contrary, it is a complete work of film music, which lacks nothing.

 

Michal Ormoš  Web | Instagram

Weltschmerzen  Bandcamp | Facebook | Instagram 

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Ďakujeme spoločnosti CTP Invest za ich podporu
We thank CTP Invest for their support

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

Ďakujeme GoOut za zdielanie našich výstav a udalostí
Thanks GoOut for sharing our exibitions and events