25 June 2021 – The opening of Paula Malinowska’s and Eva Takácsová’s exhibition

V piatok 25. 6. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Pauly Malinowskej a Evy Takácsovej s názvom Garden Dialogues.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Garden Dialogues by Paula Malinowska and Eva Takácsová on Friday 25. 6. 2021 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

Garden Dialogues

 

Od 25. júna do 17. septembra 2021 v ATELIERi XIII a vo dvore na Panskej 13
From 25 June until 17 September 2021 in ATELIER XIII and in the courtyard at Panská 13


EXHIBITORS

Eva Takácsová

Eva Takácsová sa vo svojich prácach venuje témam súvisiacim s ontológiou ľudskej bytosti, ako aj spoločnosti v postmodernej dobe. V novších prácach skúma viaceré faktory spoločenských javov, ako napríklad migračnú krízu a s ňou súvisiaci nárast rasizmu a nacionalizmu, či spoločenský problém akceptácie minoritných skupín. V súčasnosti sa autorka sústredí najmä na problematiku enviromentálnej krízy, ktorú vsadzuje do kontextu spoločenskej krízy a snaží sa medzi nimi nachádzať spoločné črty.

In her work, Eva Takácsová focuses on topics related to the ontology of the human being, as well as society in the post-modern age. In her recent works, she examines several factors of social phenomena, such as the migration crisis and the related increase in racism and nationalism, or the social problem of acceptance of minorities. At present, the author focuses mainly on the issue of environmental crisis, which she places in the context of the social crisis and tries to find common features between them.

EDUCATION

2020 – Master studies, Department of Intermedia, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2020 – 2016 Bachelor studies, Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

PORTFÓLIO

 

Paula Malinowska

Autorské východiská tvorby Pauly Malinowskej sa odvíjajú od témy ľudskej evolúcie v kontexte súčasného stavu klimatickej núdze, rapídneho vývoja technológií, zrodu umelej inteligencie a v neposlednom rade aj globálnej pandémie. Momentálne sa zaujíma o digitálne umenie, vizuálny jazyk 3D programov. Tie vníma ako evolúciu fotografického média, z ktorého vo svojej tvorbe vychádza. Pracuje s fotogrametriou, technika 3D skenovania jej umožňuje konvertovať fyzický priestor do dát. V tomto ďalej pracuje s chybovosťou programu a momentom náhody, jej projekty majú generatívny charakter. Týmto spôsobom poukazuje na otázku ľudskej prítomnosti v digitálnom svete ovládanom algoritmami. Je konverzia človeka na dáta príležitosťou pre vznik novej kolektivity, alebo naopak, prostriedkom nového druhu odcudzenia?

The ideas of Paula Malinowska’s work are evolving from the topic of human evolution in the context of the current state of climate emergency, rapid technology development, birth of artificial intelligence and, last but not least, the global pandemic. Currently, she is interested in digital art, the visual language of 3D programs. She perceives them as some kind of evolution of the photographic medium, which is the base of her art projects. She works with photogrammetry, a 3D scanning technique of physical objects allows her to convert physical space into data sets. In the digital generative process, she works with errors and moments of accident. This way, she points to the question of human presence in the digital world ruled by algorithms. Is the conversion of a human into data an opportunity for the emergence of a new collectivity, or, on the contrary, a means of a new kind of alienation?

EDUCATION

2020 – Master studies, Department of Intermedia, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2020 – 2016 Bachelor studies, Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

AWARDS

2020 – project nominated for National Design Award | 2020 – Rotterdam Photography Festival 2021 shortlist 2020 – dramaturgy Diár VŠVU | 2020 – nominee for a solo exhibition at PhEST festival, PHMuseum Photography Grant | 2019 – finalist in the category Students And Young Photographers up to 25 Years, Slovak Press Photo | 2018 – Czech Press Photo Canon Junior Award finalist

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Ľuboš Kotlár

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!