28 April 2018 – Vlasta Žáková’s artist talk

V sobotu 28. apríla od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ULETELA BIELA SRNA”. VLASTA ŽÁKOVÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 28th of April from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “A WHITE DOE FLEW AWAY”. VLASTA ŽÁKOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Uletela biela srna
A white doe flew away

 

Vlasta Žáková prezentuje obrazové kompozície inšpirované stratou nenarodeného dieťaťa a prežívaním ženy, ktorá na malú chvíľu dúfala, že bude matkou. Pomocou fotografky Anny Štullerovej zobrazuje premenu večného dievčaťa v ženu v očakávaní, ktorej radosť a šťastie sa obráti na smútok, zúfalstvo, a dobrovoľnú osamelosť. Autorka sa prezentuje sériou obrazov a objektov inšpirovaných fotografiami, vytvorenou pomocou digitálnej výšivky, ktorú autorsky ovplyvňuje pri programovaní aj vyšívaní, následne strihá, deštruuje a skladá v nové obrazové súvislosti. Hustá prerastená výšivka dovoľuje mladej žene strácať sa v čase a priestore a poskytnúť si tak vnútorné zmierenie.
Diela na výstave vznikli s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

Vlasta Žáková presents picture compositions inspired by the loss of an unborn child and the experience of a woman that was for a little while hoping she would be a mother. With the help of a photographer Anna Štullerová, she illustrates a transformation of an eternal girl in an anticipation, whose joy and happiness turn into sorrow, desperation and voluntary loneliness. The author presents a series of pictures and objects inspired by the photographs, created with the use of digital embroidery, that she, as an author, influences during programming and embroidering, consequently cuts it, destroys it and composes it into new picture connections. A dense oversized and time-consuming embroidery allows a young woman to get lost in time and space and provide internal reconciliation for herself.
The artworks at the exposition were created with the financial support of Slovak Arts Council.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!