29 March 2019 – The opening of Dorota Sadovská’s exhibition

V piatok 29. 3. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Doroty Sadovskej s názvom 12+.
On Friday 29. 3. 2019 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition 12+ by Dorota Sadovská.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

After painting by Dorota Sadovská: Self-Portrait with Husband No. 2 | oil on canvas | 60 x 80 | 2019

 

EXHIBITION

12+

 

Od 29. marca do 24. mája 2019 v ATELIERi XIII
From 29 March till 24 May 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Dorota Sadovská

Dorota Sadovská vo svojej tvorbe hľadá ťažisko známych tém, techník aj vzťahov. Ide jej o vyhmatávanie jediného bodu, na ktorom dokáže vybalansovať protiklady: spiritualitu s nezastretou telesnosťou, symetriu s ošklivosťou, minimalistický pohľad s barokovým úžasom. Vyberá si z dejín umenia či myslenia známe témy a inovuje ich novým a sviežim spôsobom. Inštaluje realistické maľby do trojdimenzionálnych objektov alebo vystrihnuté fotografie nechá putovať po stene. Používa formu ženského časopisu, aby vytvorila samostatnú prezentáciu pre potenciálnych divákov, ktorým sa nechce prísť do galérie. Poznáme ju v performance so živou trávou či s interaktívnymi robotmi z plastového odpadu. Prekvapuje humorom a zmyslom pre hru. V dobe spochybňovania kladie otázky o podstate umenia, spôsobe jeho prezentácie, relevantnosti tém a formách bytia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizáciu diel v roku 2018 z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme Nadácii Novum.

Výstava pod kurátorským vedením Lenky Sýkorovej.

 

 

Dorota Sadovská looks for a centre of gravity in well-known themes, techniques and relationships. She wants to feel her way to the unique point upon which she can balance opposites: spirituality with unconcealed physicality, symmetry with ugliness, a minimalist view with baroque astonishment. Taking recurrent themes from the history of art and thinking, she gives them a new, fresh, innovative treatment. She installs realistic paintings in three-dimensional objects and lets cut-out photographs wander about the wall. So as to create a separate presentation for potential viewers who do not feel like visiting a gallery, she uses the format of a woman’s magazine. We have seen her in a performance with real grass, or with interactive robots made of plastic waste. She surprises with her humour and sense of play. In a time of doubt she raises questions about the nature of art, the way it is presented, the relevance of themes, and the forms of being.

Supported using public funding by Slovak Arts Council. The creation of the artworks in 2018 was supported from public resources in a form of a grant by Slovak Arts Council. Thank you, The Novum Foundation.

The exhibition is curated by Lenka Sýkorová.

EDUCATION

2004 Doctor of Arts, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia (D.Tóth, J.Olič) | 1999 diploma DNSEP, École Nationale des Beaux Arts, Dijon, France (Orlan, Yan Pei-Ming, Pat Bruder) | 1997 Master of Fine Arts diploma, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia (Rudo Sikora)

AWARDS

2018 Novum Award, Bratislava, Slovakia | 2015 Gerfried Stocker Award, Takamatsu Media Art Festival, Japan | 2008 Tatra Bank Fondation Aword Bratislava | 2007 and 2008, VUB Foundation, finalist, Bratislava, Slovakia | 2007 Martin Benka Award, Martin, Slovakia | 2005 Artists in Residence, KukturKontakt Austria, Vienna | 1997, 1998, 1999, 2001 Young artist Award (Oskár Čepan Award), finalist, The Foundation for a Civil Society | 1998 Prix Noriac, Concours Jeunes créateurs arts plastiques, Conseil Général de la Haute-Vienne à Limoges, France

PORTFÓLIO

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Lenka Sýkorová

 

 

Kliknite a počúvajte!

Počas výstavy Doroty Sadovskej môžete počuť set od NINY ROSA, MICHALA MIHOKA a ANTONÍNA DLAPU, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

NINA ROSA

Nina Rosa je pražské trio založené jeho speváčkou a huslistkou Ninou Marinovou. Nina stretla svojich spolukapelníkov počas svojho štúdia na Pražskom konzervatóriu. O desaťročie neskôr sformovali skupinu, ktorá mieša rôznorodé štýly zahŕňajúce jazz, swing, reggae a folk, ale pridávajú svoj vlastný jemnocit a trochu twist and shout. Meno skupiny je založené na Nininom najväčšom fanúšikovi – jej starej mame. Jej celoživotná podpora inšpirovala Ninu k použitiu svojej virtuozity (ako by povedala jej babka) na vytvorenie projektu, ktorý definuje jej vlastný pohľad na hudbu. Skupina na scéne od roku 2016 už vystupovala na mnohých prestížnych festivaloch, ako napr. na Pohode, Boskovice, Letiště a mnohých iných československých hudobných festivaloch, a tiež odohrala viac než 60 koncertov v oblasti V4. Skupina úspešne upútala kritikov a získala nomináciu na „Objav roka“ na Radio_Head Awards 2017. Odvtedy sa ruch okolo skupiny šíri rádiovými vlnami, keďže ich hudba pravidelne hrá a je naživo vysielaná českými a slovenskými rádiami (Spring International Music Festival @ ČRO VLTAVA, Rádio FM, Rádio Devín, Regina…).

Skupina pripravuje materiál pre ich debutový album, ktorý bude zahŕňať ich dva vydané single, ale tiež skúmať ostatné farby spektra v oblasti zvukov, jazykov, nálad a ruží. Plánujú to svojim fanúšikom a akýmkoľvek milovníkom hudby priniesť v roku 2019.

Youtube | Facebook | Instagram | Spotify | SoundCloud

 

MICHAL MIHOK

Michal Mihok, vyhľadávaný akordeonista, klavírista, skladateľ, producent. Účinkuje v kapelách Voilà, První Hoře (cena Anděl v kategórii Hard’n’heavy). Skladá hudbu pre rozhlas a divadlo. Práve mu vychádza prvá elektronická platňa The Imprints.

SounCloud

 

ANTONÍN DLAPA

Gitarista a producent Antonín Dlapa je výrazná postava mladej českej jazzovej scény. Okrem NINA ROSA, pôsobí v kapelách Prago Union, Originální pražský synkopický orchestr, Voila a ďalších projektoch. Producentsky spolupracuje na rôznych nahrávkach, napríklad s Jenem Hovorkou a pripravuje svoje vlastné album.

SounCloud

 

During the exhibition of Dorora Sadovská you would be able to hear a music set by NINA ROSA, MICHAL MIHOK and ANTONÍN DLAPA recorded especially for ATELIER XIII.

NINA ROSA

NINA ROSA is a Prague-based trio founded by its singer and violinist Nina Marinová. Nina met her bandmates during her studies at the Jazz Conservatory in Prague. A decade later they formed a band blending a variety of styles which include jazz, swing, reggae and folk but adding their own sensibility and a little bit of twist and shout. The name of the band is based on Nina’s biggest fan – her grandmother. Her lifelong support inspired Nina to use her virtuosity (as grandma would say) to create a project that defines her own take on music. On the scene since 2016, the band has already performed on many prestigious festivals – e.g.: Pohoda, Boskovice, Letiště and various other czechoslovak music festivals as well as played more than 60 concerts in the V4 region. Succesfully catching the ear of the critics, the band received a nomination for the “Best new artist/band of the Year” at Radio_Head Awards 2017. Since then, the buzz around the band is spreading on the airwaves as their music is being regularly featured and broadcast live by the Czech and Slovak Radios (Spring International Music Festival @ ČRO VLTAVA, Radio FM, Radio Devín, Regina…).
 
The band is preparing material for their debut album which will include their 2 released singles, but will also explore other colors of the spectrum when it comes to sounds, languages, moods and roses. They plan to bring it to their fans and any music-lovers in 2019.

 

MICHAL MIHOK

Michal Mihok, a sought-after accordionist, pianist, composer, producer. He performs in the bands Voilà, První Hoře (The Anděl Awards in the category Hard’n’heavy). He composes music for radio and theatre. His first electronic record The Imprints is getting released just now.

 

ANTONÍN DLAPA

A guitarist and producer Antonín Dlapa is a distinctive figure of the young Czech jazz scene. Besides from NINA ROSA, he performs in the bands Prago Union, The Original Prague Syncopated Orchestra, Voilà and other projects. As a producer, he cooperates on different records, for example with Jen Hovorka, and prepares his own album.

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii