7 October 2022 – The opening of Anna Mária Beňová’s exhibition

V piatok 7. 10. 2022 od 19:00 do 21:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Anny Márie Beňovej s názvom Oops!…I Did It Again.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Oops!…I Did It Again by Anna Maria Benova on Friday 7. 10. 2022 from 19:00 until 21:00.

 

EXHIBITION

Oops!…I Did It Again

 

Od 7. októbra do 25. novembra 2022 v ATELIERi XIII
From 7 October until 25 November 2022 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Anna Mária Beňová

Anna Mária Beňová vo svojej umeleckej práci rozvíja témy telesnosti, vzťahov a bizardných vypätých situácií, v ktorých sa aktéri príbehov na obrazoch ocitajú vo zvláštnych prostrediach, za akýchsi nejednoznačných okolností. V rôznych sémantických významoch nachádza isté analógie, ktoré možno aplikovať aj na medziľudské vzťahy, konkrétne medzi mužmi a ženami, ktoré zobrazuje v maľbách. Zaujíma ju hlavne otvorenosť rodovej problematiky, participácia pohlaví pri nastavovaní podmienok v prežívaní / vnímaní vzťahu. Podstatná je pre ňu najmä irónia, tá zohráva dôležitú úlohu pri opätovnom upriamení pozornosti na nejakú problematiku a na spracovanie pocitov, ktoré s ňou súvisia. Potrebuje maľovať vyhrotené situácie a predostrieť ich pred ostatných, aby sa stali neprekonateľné aj pre nich.

In her artistic work, Anna Mária Beňová works with themes of physicality, relationships, bizarre tense situations, in which the actors of the stories in the paintings find themselves in strange environments, under somewhat ambiguous circumstances. In various semantic meanings, she finds certain analogies that can also be applied to interpersonal relationships, specifically between men and women, which she depicts in her paintings. She is mainly interested in the openness of gender issues, the participation of the sexes in setting the conditions for experiencing / perceiving a relationship. Irony is especially important to her, it plays an important role in refocusing attention on an issue and in processing feelings related to it. She needs to paint situations which are on the edge and present them to others, so that they become insurmountable for them as well.

EDUCATION

2020 – 2022 The Academy of Fine Arts and Design, Master’s degree, Department of Painting, Atelier mal+by, doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. | 2019 – 2020 Semester internship FaVU -Vut, Brno, Painting Studio 2, doc. MgA. Luděk Rathouský | 2016 – 2020 The Academy of Fine Arts and Design, Bachelor’s degree, Department of Painting, Atelier mal+by, doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

PORTFÓLIO

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Katarína Jankechová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION


Author of the photo: Róbert Revák

Počas výstavy Anny Márie Beňovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ky MIKLEI.

„Keď zočíte toto útle žieňa stáť pred mixážnym pultom, očakávate všetko, len nie tú divokú smršť, ktorú na vás o pár sekúnd spustí.“ (elisette)
Miklei je ukrajinská techno DJka žijúca v Košiciach, ktorá sa za svoju krátku kariéru objavila už na viacerých prestížnych slovenských akciách ako Pohoda, Nočná, na bratislavskom klubovom Boiler Roome alebo v Rádiu_FM. Stojí aj za projektom Monolog, v rámci ktorého chce, okrem popularizácie elektronickej hudby, poukazovať aj na krásu opustených industriálnych budov. Začiatkom januára zverejnila prvý set z tejto série z kedysi najväčšieho stredoeurópskeho mlyna a sila v Košiciach. Hrá acid, trance a svieže, rýchle techno. Jej sety sú čerstvou zmesou 4/4 bangerov, zvyšujúcou povedomie o slovenských techno producentoch, doplnené o vplyvy undergroundovej klubovej scény z východnej Európy.

During Anna Maria Benova‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ MIKLEI.

“When you see this petite woman standing in front of a mixing desk, you expect anything but the wild whirlwind she is going to unleash on you in a few seconds.” (elisette)
Miklei is a Ukrainian techno DJ living in Košice, who in her short career has already appeared at several prestigious Slovak events such as Pohoda, Nočná, Bratislava’s club Boiler Room or on Radio_FM. She is also behind the Monolog project, in which she wants to point out the beauty of abandoned industrial buildings in addition to popularizing electronic music. At the beginning of January, she published the first set of this series from the once largest Central European mill and silo in Košice. She plays acid, trance and fresh, fast techno. Her sets are a fresh mix of 4/4 bangers, raising awareness of Slovak techno producers, complemented by influences of the underground club scene of Eastern Europe.

Web | Instagram | SoundCloud | Facebook

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!