10 September 2021 – The opening of Roman Bicek’s exhibition

V piatok 10. 9. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Romana Biceka s názvom What’s the Point.

We would love to invite you to the opening of the exhibition What’s the Point by Roman Bicek on Friday 10. 9. 2021 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

What’s the Point

Od 10. septembra do 5. novembra 2021 v ATELIERi XIII
From 10 September until 5 November 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Roman Bicek

Roman Bicek sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým maľbou, kresbou a kolážou. Výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu. Jeho umenie komentuje problémy prítomné v našom sociálno-politickom diskurze. Používa rôzne médiá, ako je kresba, maľba a koláž na amplifikáciu jeho procesu kritického myslenia. Kombinovaním protikladných prvkov v jeho tvorbe, ako napríklad krásy a surovosti alebo remeselnej zručnosti a expresivity, sa snaží divákov zneistiť a vtiahnuť ich do nepreskúmaných teritórií. Jeho cieľom je dialóg bez vnucovania svojich názorov. Humor a satiru používa na nadviazanie kontaktu s divákom a sprístupnenie tém, ktoré sú často nepríjemné či tabuizované.

In his work, Roman Bicek focuses mainly on painting, drawing and collage. He combines scenes from everyday life with pictures from media, which are torn from the original context while new narrative and connections are acquired. His art comments on the issues present in our socio-political discourse. He uses different media, such as drawing, painting and collage to amplify his critical thinking process. By combining contradictory elements, such as beauty and crudeness or skill and expressiveness, he tries to make viewers feel uncertain and to drag them into unexplored territories. He aims for a dialog without forcing his opinions onto an observer. He uses humour and satire to engage with the viewer and make unpleasant or taboo topics more accessible.

EDUCATION

2001 – 2008 Academy of Fine Arts and Design, BA & MFA Fine Art, Painting, Bratislava, Slovakia | 1999 – 2000 Wimbledon School of Art, BTEC Foundation Art & Design, Wimbledon, London, United Kingdom | 1997 – 1999 Leyton Sixth Form College, GNVQ Art & Design & ‘A’ Level Fine Art, London, United Kingdom

PORTFÓLIO

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Miroslava Urbanová

 


Photo by JADWIGA JANOWSKA

Počas výstavy Romana Biceka môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny RSS B0YS.

RSS B0YS sú anonymní hudobníci – cestovatelia – chlapec jedna a chlapec dva. Hrajú, niekedy tancujú. Vydali niekoľko albumov, ich dobrodružstvo začali s dvoma – W D0NT BLV N HYP a TH T00TH 0F TH FTR ako súčasť Mik Musik’s Even More Secret Series.
 Sloboda voľby je dôležitá od afrických púští po európske tanečné parkety. Atómy, elementy, etnické nástroje, surové to, čo sa kedysi nazývalo technom a ťažké reťazové reakcie. Na veľa veciach záleží. Na base záleží. Na maskách záleží. Budúcnosť. Vesmír. Idú do toho. Rytmus a iné veci.
 Do roku 2013 existovali len ako štúdiový projekt ale živá akcia sa už dlhú dobu javí ako ich hlavná doména.
 Okrem početných klubových akcií si RSS B0YS zahrali na mnohých festivaloch, ako napríklad Muzyka/Katowice, CTM/Berlin, Unsound at Luminato/Toronto, Pohoda/Trenčín, Primavera sound/ Barcelona a veľa ďalších. Okrem toho tiež nahrali niekoľko divadelných soundtrackov.
 Uprostred pandemických časov v 2021 sa vzdali niektorých zo svojich starších obmedzujúcich nápadov. Buďte pripravení sa nečakané, kedykoľvek.

Spotify | YoutubeFacebook | Instagram | Soundcloud

 

During Roman Biceks exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band RSS B0YS.

RSS B0YS are anonymous musicians-travellers – boy one and boy two. Playing, sometimes dancing. They released several albums so far, starting their adventure with W D0NT BLV N HYP and TH T00TH 0F TH FTR as a part of Mik Musik’s Even More Secret Series. 
 Freedom of choice is important, from african deserts to european dancefloors. Atoms, elements, ethnic rattles, raw something once called techno and heavy chain reactions. A lot of things matter. Bass matters. Mask matters. Future. Universe. They go for it. Rhythm and other things.
 Before 2013, they only existed as a studio project but live action seems to be their main domain for a long time now.
 Besides numerous club gigs, RSS B0YS have played on multiple festivals such as Nowa Muzyka/Katowice, CTM/Berlin, Unsound at Luminato/Toronto, Pohoda/Trencin, Primavera sound/ Barcelona and many more. Besides, they made several theatre soundtracks as well.
 They have lost some older tight ideas during mid-pandemic times in 2021. Be ready for the unexpected at any moment.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!