Alex Zelina & Radovan Dranga ★ DØØM

EXHIBITORS ~ ALEX ZELINA & RADOVAN DRANGA
EXHIBITION ~ DØØM
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Emphase

Od 18. marca do 22. apríla 2022 v ATELIERi XIII
From 18 March until 22 April 2022 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – ALEX ZELINA & RADOVAN DRANGA

Prices of the artworks – Alex Zelina & Radoslav Dranga

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Ľudia mŕtvi.
Príroda mŕtva.

Technológie dosiahli úplnú autonómnosť. Vďaka dôslednému učeniu ako evolvovať súčasný stav na nové verzie, z nás dokázala technológia spraviť lepších samých seba. Ľudia ani príroda neprešli filtrom. Život netreba. Kultúra a naše technológie ‘’žijú’’ ďalej. Tým oklamali smrť a zanechajú náš podpis do konca vesmíru. Stali sme sa stvoriteľmi, ktorých prežilo ich stvorenie. To bol vždy náš plán. Podarilo sa nám to. A to je dôvod na oslavu. Dokázali sme to, ľudia! 

Spoločná výstava dvoch autorov Alexa Zelinu a Radovana Drangu nadväzuje na ich sériu objektov stvárňujúcich bytosti budúcnosti. Vykresľujú naše nočné mory, kde sa svet zmenil na predstavy distopickej budúcnosti. Objekty sú inšpirované prírodou, sci-fi svetmi, počítačovými hrami, vizualizáciami generovanými neurónovými sieťami (AI) a štatistikami o klimatickej kríze. Alebo ako by stroje povedali: 

„Generatívna a adaptabilná databáza vytvára a vylepšuje modifikované a drobné objekty, zatiaľčo výsledok na emancipáciu optimalizuje a skresľuje bežné sci-fi prvky. Aby bol tento výsledok vyrobený na emancipáciu a hranicu singularity generatívnych objektov – čo je prispôsobivo špekulatívne – databáza upgraduje svoj historický ideál. Súčasné umenie emancipuje a vyrába rezonanciu na modernizáciu. Vyhráme.“

Autori textu: Alex Zelina a Radovan Dranga

People dead.
Nature dead.

Technologies have achieved full autonomy. Thanks to consistent learning of how to evolve the current state to new versions, technology has been able to make better selves of us. Neither people nor nature have passed the filter. Life is not needed. Culture and our technologies ’live’ on. They cheated death and they are going to leave our signature until the end of the universe. We have become creators outlived by their creatures. That has always been our plan. We did it. And that’s a reason for a celebration. We did it, people! 

Exhibition of two authors, Alex Zelina and Radovan Dranga, is a continuation of their series of objects depicting beings of the future. They picture our nightmares, where the world has changed into images of a distopical future. Objects are inspired by nature, sci-fi worlds, computer games, visualizations generated by neural networks (AI) and climate crisis statistics. Or as the machines would say:

„The generative and adaptable database creates and upgrades modified and tiny objects, while the result to emancipate optimizes and distorts the common sci-fi elements. In order to fabricate this result created for emancipation and a border of singularity of generative objects – which is flexibly speculative – the database upgrades it’s historical ideal. Contemporary art emancipates and produces resonance for modernisation. We are going to win.“

The authors of the text: Alex Zelina a Radovan Dranga

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Alexa Zelinu a Radovana Drangu môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného zoskupenia EMPHASE.
During Alex Zelina‘s and Radovan Dranga‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music group EMPHASE.

 

360° VIEW

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region