Andrej Dúbravský ★ Larva Run

EXHIBITOR ~ ANDREJ DÚBRAVSKÝ
EXHIBITION ~ LARVA RUN
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ The Youniverse

Od 25. januára do 22. marca 2019 v ATELIERi XIII
From 25 January till 22 March 2019 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Dúbravského od samého začiatku jeho tvorby zaujímalo všetko živé. Zvieratá, jazerá, rastliny, hydina, hmyz a sex… Autor si v júni minulého roku všimol veľké pavučinové hniezda na ovocných stromoch vo svojej záhrade a tento okamih definoval jeho maliarsku prácu na nasledujúcich niekoľko mesiacov. Boli to hniezda chlpatých húseníc spriadača amerického (Hyphantria cunea), vďaka ktorým uvoľnil svoj maliarsky rukopis. Maľby húseníc z leta 2018 (ako napríklad vystavená “Veľká ružová húsenica”) sú “akvarelovejšie” a “skicovitejšie” než predošlá séria kohútov z roku 2017. V niektorých maľbách húseníc sa Dúbravský doposiaľ najviac priblížil k takmer abstraktnému prejavu. Maľbu veľmi rozriedeným akrylom na surovom plátne začal od toho leta dopĺňať kresbou olejovým pastelom. Dúbravský sa vďaka spriadačovi začal čoraz viac zaujímať o ekosystém okolitej agrárnej krajiny, aby zistil, že podľa vedcov nám hrozí “hmyzí armagedon” (inštalácia kresieb a článkov na stene). Zatiaľ čo druhy ako spriadač americký alebo “čínska lienka” sa vďaka zmene klímy čoraz viac rozširujú, naše pôvodné druhy hmyzu sú na pokraji vyhynutia. Za posledných 30 rokov sme stratili viac ako 75% lietajúceho hmyzu a tento “hmyzí armagedon” je problémom globálnym, dokonca politickým. Medzi najväčšie problémy patria spôsoby obrábania polí, homogenizácia krajiny, používanie herbicídov a pesticídov – intenzívne poľnohospodárstvo poháňané agrodotáciami, z ktorých má na Slovensku najväčší osoh práve tzv. “agromafia”. Dúbravský sa zaujíma o húsenice z viacerých príčin. Jednak sú medzi nimi druhy, ktoré treba chrániť, na druhej strane je to ich čisto maliarsky potenciál. “Množstvo ľudí zostáva po celý život akýmisi mentálnymi larvami, ktoré sa ale nikdy nepremenia na nič užitočné, ľudstvo ako celok je v akomsi húseničom štádiu,” hovorí Dúbravský a zamýšľa sa sám nad sebou, “som ja sám takáto larva?” Pažravé larvy sú pre Dúbravského symbolom nekonečnej snahy rastu a konzumerizmu (napríklad obraz “Chlpaté húsenice v hniezde”). S konzumom a hromadením súvisí inštalácia 700 kg noseného oblečenia, ktoré pokrýva podlahu ATELIERu XIII (“fast fashion” je jedným z najznečisťujúcejších priemyslov vo svete). Inštalácia na podlahe podľa Dúbravského evokuje prostredie akéhosi “hniezda lariev.”

Dúbravský has always been interested in everything living, ever since the beginning of his creating. Animals, lakes, plants, chickens, insect and sex… In June last year, the author noticed big spiderweb nests and this moment defined his painting for a next few months. These were the nests of haired caterpillars of Fall webworm moth (Hyphantria cunea), thanks to which he freed his painting signature. The paintings of caterpillars from the summer of 2018 (for example “The Big Pink Caterpillar”) are more “akvarelistic” and “sketchy” than the previous series of roosters from 2017. In some paintings of caterpillars, Dúbravský got nearer to almost abstract expression. Since that summer, he has started to complete his painting with very diluted acrylic on raw canvas with oil-pastel drawing. Thanks to the moth, Dúbravský became more and more interested in the ecosystem of surrounding agrarian countryside to find out that according to scientists, “insect armagedon” is threatening (the installation of drawings and articles on the wall). While some spieces such as Fall webworm moth and “Asian ladybeetle” are spreading increasingly thanks to the climate change, our original spieces of insect are on the edge of extinction. We have lost more than 75% of flying insect in the last 30 years and this “insect armagedon” is a global, even political, problem. The ways of cultivation, homogenization of the landscape, the use of herbicides and pesticides are among the biggest problems – intensive agriculture fueled by agrosubsidy, from which mainly so-called “agromafia” is benefiting the most in Slovakia. Dúbravský is interested in the caterpillars for various reasons. Firstly, there are spieces among them that are supposed to be protected and on the other hand, it’s for their purely painting potential. “Many paople remain a kind of a mental larva all their life, that will never transform into anything useful, the humankind as a whole is in a sort of a larval stage,” says Dúbravský and is reflecting on himself, “am I myself such larva?” Greedy larvas are a symbol of endless effort to grow and consumerism (for example the painting “Hairy Caterpillars in a Nest”). The installation of 700kg of worn clothes that covers the floor of ATELIER XIII relates to consum and cumulation (“fast fasion” is one of the most polluting industries in the world). According to Dúbravský, the installation on the floor evokes the environment of a kind of a “nest of larvas.”

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Andreja Dúbravského môžete počuť set od THE YOUNIVERSE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Andrej Dúbravský you would be able to hear a music set by THE YOUNIVERSE recorded especially for ATELIER XIII. 

 

360° VIEW

 

 

❤

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation