Anna Mária Beňová ★ Oops!…I Did It Again

EXHIBITOR ~ Anna Mária Beňová
EXHIBITION ~ Oops!…I Did It Again
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Katarína Jankechová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Miklei

Od 7. októbra do 25. novembra 2022 v ATELIERi XIII
From 7 October until 25 November 2022 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT 

ARTIST’S PORTFOLIO – ANNA MÁRIA BEŇOVÁ

Prices of the artworks – Anna Mária Beňová

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Oops!…I Did It Again je sólo výstava Anny Márie Beňovej, ktorá reflektuje vzťahovú konšteláciu medzi ženami a mužmi, prežívaním lásky v jej rôznych prejavoch. Autorka stavia aktérky do rôznych polôh a skúma, čo ešte zvládnu. Snaží sa dosiahnuť rovinu pohľadu sústredenú na vnímanie a prežívanie ženských protagonistiek, ich postavenia, vo vzťahu s mužskými postavami na plátnach. Živá farebnosť sa zlučuje s humorom a iróniou. 

Názov výstavy je odvodený z popovej piesne od Britney Spears, ktorá odkazuje na ženu, ktorá vníma lásku ako hru a rozhodne sa to využiť vo svoj prospech tým, že sa bude hrať s emóciami chlapca, ktorý k nej prejavuje náklonnosť. V súvislosti s textom piesne sa spája analógia v rámci medziľudských vzťahov, konkrétne v tom ako artikuluje žena svoj pocit obavy a neistoty. Zraniteľnosť ženskej protagonistky môžeme vnímať aj ako potrebu definovania si tohto postoja v prvom rade samej voči sebe. A možno je práve humor: Ups, zase som to spravila, určité vymedzenie si pozície vo vzťahu k chlapcovi, „ktorému motá hlavu“. Ak takto uvažuje, vznikajú otázky, je to kvôli strachu z ublíženia, alebo z predstavy vzťahu samotného, či z obavy straty vlastnej autenticity, seba, ako ženy? 

Oops, you think I’m in love,
That I’m sent from above,
I’m not that innocent.

Autorka využíva naratívnu líniu, ktorú určitým metaforickým spôsobom otáča, hrotí, čím diváka a diváčku privádza do nepohodlia a stavu konfrontácie so sebou samým. Ironizuje žensko – mužské vzťahy, (ne)naplnené túžby, frustrácie a participáciu partnerov pri nastavovaní podmienok v prežívaní vzťahu.

Autorka textu: Katarína Jankechová

Oops!…I Did It Again is a solo exhibition by Anna Mária Beňová, who reflects the constellation of relationships between women and men, experiencing love in its various manifestations. The author puts actresses in different positions and explores what else they can handle. She tries to achieve a level of perspective focused on the perception and experience of female protagonists, their position, in relation to male characters on canvases. Vivid colorfulness is combined with humor and irony. 

The title of the exhibition comes from a song by Britney Spears that refers to a woman who perceives love as a game, and she decides to take advantage of it by playing with emotions of a boy who shows her affection. The song lyrics are an analogy to interpersonal relationships, more concretely to the way in which a woman articulates her fears and insecurities. We can perceive the vulnerability of a female protagonist as the need to define this attitude, first of all towards herself. And maybe it’s the humor: Oops, I did it again, a way of defining a certain position towards the boy that she’s fooling. If she thinks this way, questions arise, is it because of the fear of being hurt, or of the idea of ​​the relationship itself, or because she is worried about losing her own authenticity, herself, as a woman?

Oops, you think I’m in love,
That I’m sent from above,
I’m not that innocent.

The author uses a narrative, which she twists and turns in a certain metaphorical way and dramatizes it so it creates discomfort for the viewer and confrontation with oneself. She ironizes relationships between a man and a woman, (un)fulfilled desires, frustrations and the participation of partners in setting the conditions for experiencing a relationship. 

Author of the text: Katarína Jankechová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Anny Márie Beňovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ky MIKLEI.
During Anna Maria Benova‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ MIKLEI.

 

360° VIEW

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region