Artists from LEA & Miso Ormos ★ Conga !

EXHIBITORS ~ Miso Ormos, Alex Pérez Moya, Ana María Poveda, Arturo Méndez, Carlos Klett, Javier Marte, Jazzy Dope, Joaco Carbajales, María Argüelles, Pablo Colomo, Pau Masana, René Gaete, Sonsoles Masiá, Terry Craven
EXHIBITION ~ CONGA !
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Jorge de la Cruz, director of LEA

Od 16. novembra do 1. decembra 2023 v ATELIERi XIII
From 16 November until 1 December 2023 in ATELIER XIII

V spolupráci s LEALab of Experimental Art – Madrid
In collaboration with LEA – Lab of Experimental Art – Madrid

 

LINK TO FACEBOOK EVENT

PORTFOLIOS OF ARTISTS OF LEA

PORTFOLIO OF MISO ORMOS

 

Prices of the artworks – Artists from LEA
Prices of the artworks – Miso Ormos

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Výstava Conga! je výsledkom spolupráce medzi galériou ATELIER XIII a španielskym laboratóriom experimentálneho umenia LEA. LEA je miesto, kde môžu umelci spolu rásť počas rezidencie alebo dlhodobého pobytu a ponúka všetko vybavenie, ktoré môžu potrebovať. Prepojenie dvoch umeleckých platforiem je inšpiráciou pre túto výstavu, vnímajúc vzťahy ako pozitívnu kontamináciu tvorby. Každý zo 14 medzinárodných rezidentov LEA vytvoril umelecké dielo, ktoré odhaľuje vzťah s iným umelcom na výstave. To je Conga! Pohyb a konektivita. Svet je prepojený a umenie nie je výnimkou. Táto realita je prvým krokom k tomu, aby sme prijali zodpovednosť počúvať a konať, učiť sa a zlepšovať sa, pomáhať komunite, ktorá nám pomáha, a budovať si novú perspektívu. Tento spoločný cieľ je reprezentovaný tancom conga, v ktorom sa ľudia tešia z toho, že sú súčasťou kolektívneho pohybu bez toho, aby stratili svoju individualitu.

V tomto experimente máme tú česť vystavovať diela 14 skvelých umelcov. Podľa poradia conga sú to: Joaco Carbajales, Alex Pérez Moya, Jazzy Dope, Arturo Méndez, Miso Ormos, René Gaete, Pau Masana, Sonsoles Masiá, Pablo Colomo, Carlos Klett, Javier Marte, Ana María Poveda, Terry Craven a María Argüelles. 13 z nich sú dlhodobými rezidentmi LEA, 14. je Miso Ormos, slovenský umelec, ktorý bol v LEA na rezidenčnom programe v júli 2023.

Autor textu: Jorge de la Cruz, director of LEA

The exhibition Conga! is the result of a collaboration between the ATELIER XIII gallery and the Spanish laboratory of experimental art LEA. LEA is a place where artists can grow together during a residency period or a long stay, offering all the facilities that they may need. Connection of these two art platforms is an inspiration for this exhibition, viewing relationships as a positive contamination for creation. Each of the 14 international LEA residents created an art piece that reveals a relationship with another artist of the exhibition. That’s Conga! A statement of movement and connectivity. The world is a connected place and art is not an exception. This reality is the first step to finding ourselves in the responsibility of listening and acting, of learning and improving, of helping the community that helps you and building a new perspective. We believe that this collaborative goal is represented in a conga dance, where people enjoy being part of the collective movement without losing their individuality.

In this experiment, we have the honor to exhibit works of 14 great artists. Following the order of the conga, their names are: Joaco Carbajales, Alex Pérez Moya, Jazzy Dope, Arturo Méndez, Miso Ormos, René Gaete, Pau Masana, Sonsoles Masiá, Pablo Colomo, Carlos Klett, Javier Marte, Ana María Poveda, Terry Craven and María Argüelles. Thirteen of them are long-term LEA residents, along with Miso Ormos, a Slovak artist who enjoyed LEA during his residency programme in July 2023.

Author of the text: Jorge de la Cruz, director of LEA

 

360° VIEW

 

 

 

❤ 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu LEA – Lab of Experimental Art – Madrid
Thank you for the collaboration LEA – Lab of Experimental Art – Madrid

❤ 

 

 

Z verejných zdrojov podporilo mesto Madrid
Supported by public funding of the city of Madrid

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region