Interview with Kristína Kandriková in the Čerstvé ovocie show

Kristína Kandriková experimentuje s maľbou na esenciálnej úrovni. Zahŕňa to experimenty formálne, performatívne, technické, rituálne, orientované na seba i na diváka. Rôznorodé prístupy, ktoré využíva vo svojej tvorbe vedú jedným smerom, k oprosteniu od všetkého rušivého a k číremu bytiu. Tento ideálny stav rozplynutej mysle sa snaží využívať aj pri samotnom …

Interview with Lucia Veselá in the Čerstvé ovocie show

Lucia Veselá skúma vzťah maľby, fotografie a objektu k atmosférickým javom a vzťahom medziľudským. Jej tvorba je založená na vnímaní jemných nuáns a zmien, ktoré nastávajú pri prechode z jedného stavu do druhého. Zobrazovaným momentom prisudzuje osobnú poetiku, s rôznou mierou abstrakcie tak, že sa maľby a fotografie vyjavujú ako efemérne časové stopy na pomedzi …

Interview with Miroslav Sandanus in the Čerstvé ovocie show

Miroslav Sandanus vo svojej tvorbe skloňuje problémy človeka, prírody a dopadu jeho činností na ňu. Zahltenie odpadom tematizoval v sérii malieb s kolážovými a asamblážovými vstupmi, na ktorých zachytával cyklus konzumu. Ekologicky kritický kontext mali i melancholické krajinné zátišia a atmosférické prírodné javy, ktoré v sebe vždy obsahovali prvok znečistenia …

Interview with Anna Mária Beňová in the Čerstvé ovocie show

Anna Mária Beňová vo svojej umeleckej práci rozvíja témy telesnosti, vzťahov a bizardných vypätých situácií, v ktorých sa aktéri príbehov na obrazoch ocitajú vo zvláštnych prostrediach, za akýchsi nejednoznačných okolností. V rôznych sémantických významoch nachádza isté analógie, ktoré možno aplikovať aj na medziľudské vzťahy, konkrétne medzi mužmi a ženami, ktoré …

Interview with Samuel Velebný in the Čerstvé ovocie show

Samuel Velebný je výtvarný umelec, kurátor a teoretik. Zdroje jeho práce tvorí širšia škála (sub)kultúr a umeleckých foriem, od insitného umenia futbalových štadiónov, cez muraly, grafiky a digitálne animácie, po videoeseje, texty a kurátorské projekty. Formálne Samuel pracuje na báze nájdeného objektu, ktorý redizajnuje a rekontextualizuje za použitia ďalších materiálov, …

Interview with Matej Maturkanič in the Čerstvé ovocie show

Práce Mateja Maturkaniča nás nútia zorientovať sa v abstrahovaných priestoroch a štruktúrach mesta, ktoré premieta na obrazovú plochu. Opiera sa o vizualitu street artu, jeho Hide and Speak, rozširuje ju o vrstvy popových gradientov, sprejerských gest a farebných polí, egotrip „vytagovaného“ autoportrétu. Užíva si maľbu v rôznych polohách či špinavo …

Interview with Marcel Mališ in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Marcelom Mališom v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie Marcel Mališ sa zaoberá tým, ako sa ideológie odrážajú v reči vizuálnej kultúry. Vo výstave Krajinka – – – – – tých umelecky komentuje fungovanie slovenskej spoločnosti. Odhaľuje pritom manipulácie v štylizácii a symboloch obrazovej propagandy. Vzory fungujúce v minulosti …

Interview with Jakub Reken in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Jakubom Rekenom v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie Jakub Reken sa aktuálne sústreďuje na remediáciu príbehov sakrálneho umenia, popkultúry, hracích automatov, od ranokresťanských malieb až po počítačové hry. Kombinovaním mikro príbehov vytvára obrazové vízie, ktoré pritom navodzujú breugelovskú poetiku nostalgického starého sveta. Ide o elementy vyprodukované autorským samplovaním, …

Interview with Rita Koszorús in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Ritou Koszorús v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie Rita Koszorús na výstave Hľadanie Mnémosyné reaguje na nedávnu rezidenciu v portugalskom Porte a na prvý intenzívny kontakt s oceánom. Vo svojej abstraktnej maľbe nadväzuje na medzivojnový modernizmus ale aj na Marcela Prousta. Skúma našu kolektívnu pamäť na príklade svojho …