Dominika Žáková ★ Klub anonymných farieb

EXHIBITOR ~ DOMINIKA ŽÁKOVÁ
EXHIBITION ~ KLUB ANONYMNÝCH FARIEB
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Lucia Zlochová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~
BULP

Od 17. augusta do 29. septembra 2017 v ATELIERi XIII
From 17 August till 29 September 2017 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Farba a experiment s ňou sú hlavnými témami tvorby Dominiky Žákovej. Svoje praktické znalosti si neustále reviduje aj v teoretickej rovine, čo jej umožňuje nachádzať stále nové súvislosti a klásť si nové otázky. Výstava je prezentáciou autorkiných najaktuálnejších diel, v ktorých sa venuje skúmaniu jednotlivých farieb doposiaľ najsystematickejšie. Špecifickým aspektom autorkinej tvorby je ten, že diela dokážu diváka silno zaujať už na prvý pohľad, pričom zásadnejší je tu práve ten druhý, pozornejší pohľad. Apeluje na nás, aby sme sa naozaj sústredene pozerali a všetky farebné plochy si naplno uvedomovali. Volí strohé geometrické tvary, aby nás nič iné od pozorovania farieb neodpútavalo. Zvýznamňovanie, alebo presnejšie EMANCIPÁCIA, každej jednej farby z farebného spektra je v aktuálne prezentovaných dielach nosnou témou. Toto farebné spektrum však nie je možné zaznačiť do žiadneho jednoduchého diagramu, je vystavané veľmi komplexne. Autorku tiež fascinuje nedokonalosť nášho zmyslového vnímania a jeho rôzne prejavy, s čím súvisí aj problematika scitlivovania zraku. Rozhodne si nekladie nízke ciele a s víziou presahov jej autorského snaženia do viacerých oblastí bežného života, získava jej tvorba nový rozmer.

Povedané slovami Nicholasa Foxa Webera: „Vo veku, v ktorom sa zvýšená ľudská senzibilita stala tak samozrejmou potrebou vo všetkých oblastiach ľudského pôsobenia, dokážu farebná citlivosť a uvedomovanie vytvárať hlavnú zbraň proti silám necitlivosti a brutalizácie.“ (Josef Albers – Interaction of Color: 50th Anniversary Edition, 2013)

V jej uvažovaní má svoje miesto aj sémiotika farieb, prepojená s históriou a psychológiou ich vnímania. Rozdiel medzi konvenciami, v protiklade k ich autentickému vnímaniu. Keďže niektoré z farieb ani nedokážeme pomenovať, stávajú sa pre nás neexistujúcimi. To znova súvisí so zvýznamňovaním, tentokrát v rovine jazyka. Zaoberanie sa touto témou je paralelou k uvažovaniu o tom, ako nedokážeme obsiahnuť pestrosť a rôznorodosť, ktorá sa nám vo svete ponúka, aj keď si to obvykle nepripúšťame. V dielach Dominiky Žákovej nachádzame nečakaný súlad medzi viacerými, zdanlivo protikladnými princípmi, pričom sú na nás kladené vysoké nároky po zmyslovej, ako aj po intelektuálnej stránke.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Lucia Zlochová

Color and color experimentation are the main themes of Dominika Žáková’s work. She constantly reviews her practical knowledge also on theoretical level, allowing her to find new connections and ask new questions. The exhibition presents the author’s most up-to-date pieces, which are systematically sorted to coincide with the individual colors. A specific feature of the author’s work is that it is very impressive and powerful already at first glance, feeling that grows stronger the more you look at it. It appeals to us to really look closely and appreciate all the colorful surfaces. She chooses strict geometric shapes in a way that nothing distracts us from the observation of colors. Significance, more precisely EMANCIPATION of each color of the color spectrum is a main topic in the presented works. However, this color spectrum cannot be mapped into any simple diagram, because of its complex exhibition. The author is also fascinated by the imperfections of our sensual She decides to not to set low goals and to see the transcendence of her creative efforts in several areas of the everyday life.

As Nicholas Fox Weber said: „In an age in which increased human sensibility has become such an obvious need in all areas of human involvement, color sensitivity and awareness can constitute a major weapon against forces of insensitivity and brutalization.“ (An Introduction to the book of Josefa Albersa Interaction of Color, published in 2013)

According to her, color’s semiotics can also find a place, related to the history and psychology of their perception. The difference between conventions, as opposed to their authentic perception. Although some of the colors cannot even be named, they become non-existent to us. This is again related to the highlighting, this time on the level of the language. Dealing with this theme goes in parallel with thinking about how we could not include the diversity and variety that we offer in the world, even if we do not usually allow it. In the works of Dominika Žáková, we can find unexpected consistency between several, seemingly contradictory principles, with high demands on both sensory and intellectual aspects.

The author of the text and curator of the exhibition: Lucia Zlochová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Dominiky Žákovej môžete počuť set od BULP, ktorý je pripravený len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Dominika Žáková you would be able to hear a set Of BULP which is received only for ATELIER XIII.

 

360° VIEW