Erik Šille ★ Všade doma dobre najlepšie

LINK TO FACEBOOK EVENT

PORTFOLIO OF ERIK ŠILLE

Podcast with Erik (soon..)

Prices of the artworks – Erik Šille (soon..)

 

Ďakujeme za spoluprácu WHITE & WEISS Gallery.
Thaks for the cooperation WHITE&WEISS Gallery.

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Tvorbu Erika Šilleho treba predstavovať asi iba málokomu. V posledných rokoch sme pozorovali ako si zamiloval Japonsko, no stále neúnavne a s nadhľadom komentuje dianie doma. Domov je hlavnou témou Šilleho samostatnej výstavy s veľavravným názvom, ktorý je prešmyčkou známeho porekadla. Aktualizovali sme ho o moment zneistenia príznačného pre dobu, kedy sa vnímanie domova mení, individualizuje, zužuje i nafukuje – predovšetkým ako následok nedávnej pandémie, zvyšujúceho sa povedomia o potrebách pre spokojný život, no aj čoraz väčších sociálnych nerovností. Nemusíte hneď identifikovať obľúbené bratislavské „sídlisko“ 500 bytov, aby ste sa naladili na autorovo hľadanie toho, čo utvára jeho okolie – či už je to architektúra vytvorená ľuďmi, ale aj vtákmi a inými zvieratami, rozmanité smutné i veselé príbehy ľudí i neľudských bytostí. Domov ako miesto, kde sa cítime v bezpečí – no aj to sa stáva (okrem zvyšujúcich sa nákladov na bývanie) čoraz väčším luxusom ohrozovaným globálnymi hrozbami (vojny, klimatické zmeny) či narušovaným prenikaním práce do najprivátnejších sfér (milovaný i nenávidený home office). Domov, ktorý sa môže pre veľa ľudí stať nedobrovoľným väzením vo svete plnom bariér, ale aj hniezdom, kokónom, do ktorého sa zakuklíme a rozpustíme sa v jeho dôverne známom objatí. Domov ako stav mysle, ktorý si nosíme so sebou. Priestor, ktorý zdieľame s najbližšími, ktorí ho napĺňajú obsahmi, ktoré si len tak skicujeme popri bežných aktivitách akými sú telefonovanie či rozhovor. Šilleho „doma“ je prenosným obalom, pojmom a pocitom vytapetovaným útržkami týchto významov.

Autorka textu: Miroslava Urbanová

Erik Šille’s work needs to be introduced to probably only a few people. In recent years, we have seen how he fell in love with Japan, but he still tirelessly and insightfully comments on what is happening at home. Home is the main theme of Šille’s solo exhibition with an eloquent title that is a twist on a well-known proverb. We have updated it with a moment of uncertainty characteristic for the era when the perception of home is changing, it individualizes, narrows and inflates – primarily as a result of the recent pandemic, increasing awareness of the needs for a happy life, but also of increasing social inequality. You don’t have to immediately identify the popular Bratislava “housing estate” 500 bytov to tune in to the author’s search for what shapes his surroundings – whether it’s architecture created by humans, but also by birds and other animals, diverse sad and happy stories of people and non-human beings. Home as a place where we feel safe – but even that is becoming (in addition to rising housing costs) a luxury threatened by global threats (wars, climate change) or disturbed by the intrusion of work into the most private spheres (loved and hated home office). Home, which can become an involuntary prison for many people in a world full of barriers, but also a nest, a cocoon, in which we dissolve in its familiar hug. Home as a state of mind that we carry with us. Space that we share with those closest to us, who fill it with content that we just sketch alongside normal activities such as talking on the phone or having a conversation. Šille’s “home” is a portable packaging, a concept and a feeling wallpapered with scraps of these meanings.

Author of the text: Miroslava Urbanová

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Miroslava Urbanová

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

MONIKA SUBRTOVA

 

 

LISTEN TO A MUSIC SET BY MONIKA SUBRTOVA

 

Počas výstavy Erika Šilleho môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb z albumu TOON producentky MONIKY ŠUBRTOVEJ.

Monika Šubrtová je slovenská producentka žijúca v Londýne, známa svojím experimentálnym prístupom k hudobnej tvorbe. Väčšina Šubrtovej produkcie bola donedávna vydávaná a prezentovaná spolu s Danielom Kordíkom v rámci ich spoločného projektu Jamka, ktorý na scénu priniesol dynamické zvukové kompozície s prvkami techna, noisu a industriálu.

V poslednej dobe sa Monika Šubrtová zameriava na sólovú tvorbu. Jej debutový album ‘TOON’, vydaný pod značkou Next Festival Records, predstavuje zbierku šiestich skladieb, ktoré čerpajú inšpiráciu z elektroniky a techna 90. rokov, ako aj z filmovej hudby. Šubrtová využíva nástroje ako Elektron Rytm MK2 a Novation Peak, čím vytvára komplexné a vrstevnaté zvukové plochy, rytmy a textúry. Temné atmosférické skladby na albume odrážajú jej kreatívnu schopnosť kombinovať krásu s chladnou nostalgiou.

Album TOON získal nomináciu na tohtoročných Radio_Head Awards v rámci kategórie Experimentálna hudba.

During Erik Šille‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs from the album TOON by the producer MONIKA SUBRTOVA.

Monika Šubrtová is a Slovak producer living in London, known for her experimental approach to music creation. Until recently, most of Šubrtová’s production was published and presented together with Daniel Kordík as part of their joint project Jamka, which brought dynamic sound compositions with techno, noise and industrial elements to the scene.

Recently, Monika Šubrtová focuses on solo work. Her debut album ‘TOON’, released under Next Festival Records, is a collection of six tracks that draw inspiration from 90’s electronica and techno, as well as film music. Šubrtová uses instruments such as Elektron Rytm MK2 and Novation Peak, creating complex and layered soundscapes, rhythms and textures. The album’s dark atmospheric tracks reflect her creative ability to combine beauty with cold nostalgia.

The TOON album received a nomination at this year’s Radio_Head Awards in the Experimental Music category.

 

 

❤

 

360° VIEW (soon..)

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2024
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2024

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region