EVENTS

10. november 2018

 

V sobotu 10. novembra od 16:00 do 18:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “BYŤ LESOM”. HELENA TÓTHOVÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 10th of November from 16:00 to 18:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “TO BE A FOREST”. HELENA TÓTHOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Byť lesom
To be a forest

 

Napriek tomu, že sme fyzicky prítomní v lese, predsa zostávame iba jeho vonkajším pozorovateľom. Hoci dýchame naraz ten istý vzduch, nedeje sa to rovnakým spôsobom. Ľudské zákony pre prírodu nemajú platnosť a naše telo netvorí súčasť lesa, príroda ľudský zásah, ľudské bytie nepotrebuje ku svojej existencii – sme len návštevníkmi a my sme tí, ktorí les potrebujú.

Helenin les je vyčistený od ľudí, od áut, od svetského zla, nikto do jej bezpečného lesa nemôže vstúpiť. Nikto tam nebude rúbať stromy a žiadne zvieratko neuhynie. Zobrazuje väčšinou ihličnaté stromy, stromy bez koruny, a bez listov. Choré, oslabené, padnuté stromy sú človekom ignorované, ale tiež patria do lesa a ich inakosť v sebe nesie dramatickosť a so svojou vizuálnou odlišnosťou priamo vyzývajú, aby sme si ich všímali. Pokúša sa vytvárať vlastnú prírodu, ktorou môže manipulovať len ona a kde platia len jej zákony a pravidlá. Ide o bezpečné miesto, dosť bezpečné na to aby tam mohla odkryť vlastné neistoty. Jej fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä sebeckej túžby prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ.

In spite of being physically present in a forest, we still remain just his external observer. Even though we breathe the same air at one time, it is not happening in the same way. Human laws do not apply to nature and our body does not constitute a part of the forest, nature does not need human intervention, human being to its existence – we are just visitors and we are the ones that need the forest.

Helena’s forest is cleaned from people, from cars, from the worldly evil, nobody can enter into her safe forest. Nobody will cut trees there and no animal will die. Diseased, weaken, fallen trees are ignored by the human, but also belong to the forest, and their dissimilarity carries dramatic character inside, and with their visual distinctiveness they directly appeal to us to pay attention to them. She tries to create her own nature which only she can manipulate and where only her laws and rules apply. It is a safe place, safe enough that she can reveal her own insecurities there. Her fascination with the forest does not lead to an accurate transfer of the seen reality to the canvas, but to an evocation of visions, impressions, and mainly a selfish desire to reincarnate into nature with the possibility of retaining the human mind.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 


Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


21. september 2018

 

V piatok 21. 9. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Heleny Tóthovej s názvom “BYŤ LESOM”.
On Friday 21. 9. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “TO BE A FOREST” by Helena Tóth.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

 Helena Tóthová

Vo svojej tvorbe si kladie otázku, či sa môže človek stať lesom. Skúma, do akej miery môže človek do lesa preniknúť prostredníctvom svojich zmyslov a skúseností a či sa javí príroda každému rovnako. Stať sa stromami, byť naraz tisíckami stromov a dýchať prostredníctvom tenkých, husto popretkávaných vlákien podhubia a zažiť, získať skúsenosť lesa. Sebecká túžba prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ. Tým sa snaží vytvoriť svoj vlastný fiktívny les.

Dominuje motív zaveseného konára, kmeňa bez koruny a koreňov, na tenkej šnúre, ktorý symbolizuje nestálosť a neistotu, na obraze vytvára napätie, a svojou nehybnosťou zároveň upokojuje. Má reflektovať akúsi úzkosť našej generácie v pretechnizovanej spoločnosti, kde máme často pocit, akoby sme nestáli stabilne nohami na zemi. Za maľbou lesa sa skrýva neutíšiteľná túžba po pobyte v prírode. Jej fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä túžby stať sa lesom.

In her creation, she asks herself a question, whether a human can become a forest. She explores to what extent can the human infiltrate into the forest via his senses and experiences, and if nature appears the same to everyone. To become trees, to be thousands of trees at once, to breathe through the thin, densely interlaced mycelium fibres, and to live it, to gain the experience of the forest. A selfish desire to reincarnate into nature with the possibility of retaining the human mind. By this she tries to create her own fictional forest.

There is a dominating motive of a hanging branch, a tree trunk without a treetop and roots, on a thin string, which symbolizes instability and uncertainty, creates tension in the picture, and with its motionlessness also calms down. It should reflect sort of anxiety of our generation in the overtechnized society, where we often have the feeling as we are not standing still with our feet on the ground. Hiding behind the forest painting, there is an unquenchable desire for a stay in nature. Her fascination with the forest does not lead to an accurate transfer of the seen reality to the canvas, but to an evocation of visions, impressions, and mainly a desire to become the forest.

EDUCATION

2007 – 2011 School of Applied Arts in Bratislava | 2012 – 2016 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Painting, IV. Atelier – prof. Ivan Csudai, akad. mal.) | 2016  Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Painting, Ateliér + – XXI, Prof. Daniel Fischer, akad. mal.)

AWARDS

2017 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge, Slovakia

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Heleny Tóthovej môžete počuť set od TANTE ELZE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

 

Zasnený klavír, vrstvený vokál a šikovná hra so zvukmi, elektrickou gitarou a bítmi vytvárajú silný celok s každodenno-vesmírnou atmosférou. Tante Elze sú Veronika Lečková a Tomáš Prištiak.

 

During the exhibition of Helena Tóth you would be able to hear a music set by TANTE ELZE recorded especially for ATELIER XIII.

 

Dreamy piano, layered vocals and a skillful play with sounds, electric guitar and beats create a powerful whole with everyday cosmic atmosphere. Tante Elze is Veronika Lečková and Tomáš Prištiak.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Youtube | Soundcloud | Bandcamp

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


20. júl 2018

 

V piatok 20. 7. 2018 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Adama Šakového s názvom “ROH”.

On Friday 20. 7. 2018 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “CORNER” by Adam Šakový.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Adam Šakový

Adam Šakový je jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladého umenia, ktorí sa na slovenskej výtvarnej scéne začali objavovať a presadzovať v poslednom desaťročí. Absolvent ateliéru Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave si za tento pomerne krátky čas stihol vyformovať jasný a signifikantný výtvarný prejav, ktorý naďalej kultivuje a rozvíja.

Tvorba Adama Šakového už od jeho študentského obdobia pomerne analyticky skúma vlastnosti média maľby a jej možnosti manipulácie skutočnosti. Pôvodný interest autora o vytváranie ilúzie v jeho dielach, pre ktoré využíval fotografiu ako predobraz, naďalej ostáva. Mení sa však zámer vytvárania pochybnosti, a teda o aké médium sa jedná (fotografia alebo maľba). Vizuálnu hru s pozornosťou recipienta už konštituuje trochu inak – nejde už o obraz ako priestor pre imagináciu 3D reality, naopak, sploštením – posunutím maľby do jej pravej povahy takmer okamžite nastáva strata ilúzie, a to doslova. Celé toto zdanlivo výlučne formálne pole výskumu média maľby sa pritom už tradične deje na pozadí koncepčne vystavanej významovej roviny. Autor tak naďalej potvrdzuje svoju výnimočnosť – schopnosť prostredníctvom formálnych rozborov zároveň ukázať aj ideovú stránku veci.

Adam Šakový is the one of the most outstanding figures of the young art, that started to appear and become more visible on the Slovak painting scene during the last decade. During this short period of time, the graduate of the Klaudia Kosziba’s studio at the Academy of Fine Arts in Bratislava succeeded in formulating his own clear and significant artistic expression, which he continues to cultivate and develop further. 

Since his university studies, Adam Šakový explores, in a quite analytical way, the character of a medium of painting and its possibilities to manipulate the reality. The author’s original interest in creating an illusion for which he used a photography as a model, still persists. What changed, is the aim of creating the uncertainty about the medium itself (painting or photography). A visual game with the attention of a recipient is now constructed a little bit differently – not as an image as a space for imagination of 3D reality. On the contrary, by flattening – shifting a painting to its original form – the illusion almost immediately disappears, literally. All this seemingly formal “playground” is happening, as usual in Šakový’s oeuvre, on the clearly and conceptually constructed basis. The artist henceforth confirms his exceptionality – the ability to show also the idea behind the work through a formal analysis.

 

EDUCATION

2007 – 2013 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Department of Painting in the studio of Doc. K. Kosziba, ArtD.

AWARDS

2015 Finalist / Painting – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists | 2013 Finalist / ESSL Art Award | 2011 Semifinalist Strabag ArtAwards 2011 | 2010 Semifinalist Strabag ArtAwards 2010

PORTFÓLIO

 

 

Výstava pod kurátorským vedením Mareka Kuchára.
The exhibition is curated by Marek Kuchár.

 

 

Počas výstavy Adama Šakového môžete počuť set od BAD KARMA BOY, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Bad Karma Boy (alt-pop, SVK) píše piesne na základe minimalistických gitarových liniek, ktoré sa klenú okolo psychadelických tónin a syntaktických krajín. Tieto sú doplnené navrstvenými vokálmi a sústavami, ktoré zahŕňajú omnichord, vibrafón, či zvuky kalimby. 

Od svojho vzniku v roku 2012 patrí táto 4-členná skupina do alternatívnej rodiny uznávaného slovenského vydavateľstva Slnko Records. Vydali tri štúdiové albumy, všetky tri z nich boli médiami ocenené ako jedny z tých najlepších, čo slovenská scéna ponúka. Všetky z nich zožali nomináciu na Album roka v jednej z najprestížnejších cien udávaných celoslovenským Rádiom FM.

During the exhibition of Adam Šakový you would be able to hear a music set by BAD KARMA BOY recorded especially for ATELIER XIII.

Bad Karma Boy (alt-pop, SVK) writes songs based on minimalistic guitar lines that span around psychedelic keys & synths landscapes. These are complemented by layered vocals and arrangements that include omnichord, vibraphone or kalimba sounds.  

Since its beginning in 2012, the four-piece band has been a part of a respected Slovak alternative label Slnko Records. They have released three studio albums, all three of them were praised by media as some of the best that Slovak scene has to offer. All of them scored nominations for the Best Record of the Year at one of Slovakia’s most prestigious music awards held under state-wide Radio FM.

Kliknite a počúvajte!

 

Web | Facebook | Spotify | Bandcamp

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


13. júla 2018

 

V piatok 13. júla od 17:00 do 19:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ITADAKIMAS”. IVANA BELIANSKÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Friday 13th of April from 17:00 to 19:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “ITADAKIMAS”. IVANA BELIANSKÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Itadakimas

Pyramída vytvorená z porcelánových tanierikov. Čumil. Onigiri. Preplnené križovatky. Morská riasa prichytená medzi prstami nôh v Omiši. Červený bicykel.

Ivana Belianska zaznamenáva výhľady do budúcnosti vďaka spomienkam z minulosti. Inšpiráciou výstavy Itadakimas je jej účasť na výmennom pobyte v Japonsku v roku 2017. Kombinuje kultúrne odlišnosti. Pátra po spojeniach medzi východom a západom. Recykluje prežitky v podobe detailne spracovaných pohľadníc, ironických karikatúr a obsesívnych záznamov. Prináša ochutnávky do multikultúrneho sveta.

The Pyramid has been made by porcelain plates. Čumil. Onigiri. Overcrowded junctions. Sea bass between the toes in Omis. Red bicycle.

Ivan Belianska records prospects as apprecations to memories from the past. The inspiration of the Itadakimas exhibition is came from the participation in the exchange of residence in Japan in 2017. It combines cultural differences. There is a way of searching for connections between the East and the West. It recycles experiences in the form of handcrafted postcards, ironic caricatures and obsessive records. It brings tastings to the multicultural world.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


25. máj 2018

 

V piatok 25. 5. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ivany Belianskej s názvom “ITADAKIMAS”.

On Friday 25. 5. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “ITADAKIMAS” by Ivana Belianská.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Ivana Belianská

Ivana Belianská je študentkou 4. Ateliéru na katedre Maliarstva u prof. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej tvorba je vstupom do širokého spektra používaných médií. Zaujíma ju výraz, materiál a vzťahy, ktoré sa medzi nimi odohrávajú. Obsesívne zaznamenávanie námetu je primárnym znakom v jej tvorbe. Autorka usiluje o jasnú čitateľnosť a prístupnosť. Tá je podškrtnutá jasnou monochromatickou farebnosťou a výraznou prácou s líniami a štruktúrou. 

Ivana Belianska is a student of the 4th Atelier at the Department of Painting in the class of prof. Ivan Csudaia at the Academy of  Fine Arts in Bratislava. The creation is an entry into a wide range of media used.  Inspiration has bee interested into expression, the material and relationships taking place between them. Obsessive recording of the subject is a primary feature in creation. The author strives for clear readability and accessibility. This is outlined by clear monochromatic coloring and distinctive work with lines and structure. 

EDUCATION

2012 – 2018 Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Paintings and other media,The Fourth Studio | 2017 Tokio University of the Arts, Tokio, Department od Printmaking Bratislava | 2008 – 2012 Josef Vydra School of Applied Arts in Bratislava, Department of Design and Woodshaping

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Ivany Belianskej môžete počuť set od TOLSTOYS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Tolstoys je mladá bratislavská kapela, ktorá ponúka zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej hudby aj elektroniky. Citlivým prejavom speváčky a zaujímavými inštrumentálnymi prvkami prinášajú na slovenskú hudobnú scénu úplne nový zvukový zážitok, zmes príjemnej melanchólie a energických rytmov.

Ela Tolstova – spev, Pavol Rehák – klavír, Matej Herceg – bicie, Michal Smetana – kontrabas/basgitara, Frederika Camastra – husle

 

During the exhibition of Ivana Belianská you would be able to hear a music set by TOLSTOYS recorded especially for ATELIER XIII.

Tolstoys is a young group from Bratislava that offers a mature sound of dream pop along with the components of acoustic as well as electronic music. Singer’s sensitive expression and interesting instrumental components bring completely new sound experience on the Slovak music scene, the mixture of pleasant melancholia and energetic rhythms.

Ela Tolstova – vocals, Pavol Rehák – piano, Matej Herceg – percussion, Michal Smetana – contrabass, Frederika Camastra – violin

Kliknite a počúvajte!

 

Web | Facebook | Soundcloud | Bandcamp

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


28. apríl 2018

 

V sobotu 28. apríla od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ULETELA BIELA SRNA”. VLASTA ŽÁKOVÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 28th of April from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “A WHITE DOE FLEW AWAY”. VLASTA ŽÁKOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 


Uletela biela srna

A white doe flew away

Vlasta Žáková prezentuje obrazové kompozície inšpirované stratou nenarodeného dieťaťa a prežívaním ženy, ktorá na malú chvíľu dúfala, že bude matkou. Pomocou fotografky Anny Štullerovej zobrazuje premenu večného dievčaťa v ženu v očakávaní, ktorej radosť a šťastie sa obráti na smútok, zúfalstvo, a dobrovoľnú osamelosť. Autorka sa prezentuje sériou obrazov a objektov inšpirovaných fotografiami, vytvorenou pomocou digitálnej výšivky, ktorú autorsky ovplyvňuje pri programovaní aj vyšívaní, následne strihá, deštruuje a skladá v nové obrazové súvislosti. Hustá prerastená výšivka dovoľuje mladej žene strácať sa v čase a priestore a poskytnúť si tak vnútorné zmierenie.
Diela na výstave vznikli s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

Vlasta Žáková presents picture compositions inspired by the loss of an unborn child and the experience of a woman that was for a little while hoping she would be a mother. With the help of a photographer Anna Štullerová, she illustrates a transformation of an eternal girl in an anticipation, whose joy and happiness turn into sorrow, desperation and voluntary loneliness. The author presents a series of pictures and objects inspired by the photographs, created with the use of digital embroidery, that she, as an author, influences during programming and embroidering, consequently cuts it, destroys it and composes it into new picture connections. A dense oversized and time-consuming embroidery allows a young woman to get lost in time and space and provide internal reconciliation for herself.
The artworks at the exposition were created with the financial support of Slovak Arts Council.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


23. marec 2018

 

piatok 23. 3. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Vlasty Žákovej s názvom “ULETELA BIELA SRNA“.

On Friday 23. 3. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “A WHITE DOE FLEW AWAY” by Vlasta Žáková.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Vlasta Žáková

Vo svojej práci dlhodobo využíva danosti textilu, jeho štrukturálne a farebné odtiene. Možnosti kresby ručnou a strojovou výšivkou a textilnými technikami. Vytvára obrazy, mäkké plastiky, objekty a výtvarné kostýmy. Konceptuálne sa jej tvorba delí na tri základné línie. Abstraktné textilné krajiny prechádzajú do tematiky magického realizmu a fantazijných bytostí až k výjavom párty života mladých ľudí.

Vlasta Žáková v poslednej dobe skúma možnosti spolupráce s fotografmi v rámci potreby ovplyvnenia fotografie ako prvotnej inšpirácie. Poskytuje fotografovi ňou vytvorený artefakt, kostým alebo plastiku a do autorského procesu nezasahuje. Z výsledných fotografií si vyberá fragmenty pre ďalšiu tvorbu textilných obrazov a plastík. Sleduje tým posun vo svojej tvorbe a nové možnosti v rámci spolupráce. Vzniknuté diela často zobrazujú abstraktné pocity vnútorného strachu a panické duševné projekcie. Na výstave “ULETELA BIELA SRNA” môžete vidieť najaktuálnejšie diela dotýkajúce sa prežitej straty, vnútornej bolesti a izolácie.

In her art work she has been using textiles related to their structural and color shades as possibilities of drawing by hand and machine embroidery and textile techniques. It creates images, soft sculptures, objects and art costumes. Conceptually her work is divided into three basic lines. Abstract textile landscapes go into the themes of magical realism and imaginative beings to the extraordinary part of the life of young people. 

Vlasta Žáková has been recently exploring the possibilities of working with photographers that need to influence photography as a primary inspiration. Provides an artifact, costume, or sculpture to the photographer and does not interfere with the author’s process. From the resulting photos, she selects fragments for the further creation of textile images. The follows steps in her creation has switched in new possibilities within the cooperation by the step of  innovations. The resulting works often show abstract feelings of inner fear and panic mental projection. At the exhibition with the name “A WHITE DOE FLEW AWAY” you can see the latest works of her art in person, touching the survival of loss, pain and inner isolation.

EDUCATION

2013 – 2017 Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Textile, Atelier of Textile Production in Space, Bratislava | 2000 – 2006 TU (Technical University), Košice, Department of Fine Arts and Intermedia, Studio of Graphics and Experimental Art | 2004 BUT (Brno University of Technology), Faculty of Art, Atelier of the Environment | 1995 – 1999 Secondary Industrial School – Apparel, Department of Design and Modeling of Clothing, Svidník

AWARDS

2010 Finalist of the ČEZ 333 Prize, National Gallery – Trade Fair Palace, Prague | 2009 Skúter II. Biennale of Young Art, Gallery of John Koniarek, Trnava, Jury Prize | 2008 Finalist of the ČEZ Prize 333, National Gallery – Exhibition Palace, Prague

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Vlasty Žákovej môžete počuť set od KATARÍNY MÁLIKOVEJ, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

 

Skladateľka, producentka, hudobníčka a speváčka. Momentálne jeden z najvýraznejších talentov na slovenskej hudobnej scéne. 

Jej hudba stavia na výraznom vokále širokého ambitu. Navonok étericky pôsobiaca, no plná šeliem – taká je aj jej hudba. Krehká a pálčivá a hneď na to divá a drsná, s temnou predtuchou. Neo-classical, minimal synth-pop s prvkami experimentu, glamrocku, retra 70tych a 80tych rokov, založená na slovenskej ľudovej a popovej tradícii, s klasickým skladateľským a interpretačným remeslom. 

During the exhibition of Vlasta Žáková you would be able to hear a music set by KATARÍNA MÁLIKOVÁ recorded especially for ATELIER XIII.

 

She is a composer, producer, musician and singer. Currently she belongs to one of the most outstanding talents on the Slovak music scene.

Her music builds on the distinctive vocals (sounds) of a wide cathedrals. Imagination of the overcoat is ethereal, but full of beasts – so is her music. Fragile and bloody, and now it is wild and harsh, with a dark premonition. Neo-classical, minimal synth-pop with experimental elements, retirement 70s and 80s, based on Slovak folk and pop culture, with classical composing and interpreting crafts.

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook | Soundcloud

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


24. február 2018

 

V sobotu 24. februára od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “Stories of Leipzig”. PETER CVIK, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 24th of February from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “Stories of Leipzig”. PETER CVIK, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Stories of Leipzig

Pohľad na stmievajúcu sa oblohu,
jazda temným lesom v tme,
parkovisko pre bicykle,
alebo prechádzky po ruinách v meste…

Maľba/objekty z medzinárodnej rezidencie Piloten Keuche v Lipsku v sebe nesú mix banálnych situácií v krajine, ktoré ho počas pobytu v tomto nemeckom meste stretli. Táto séria je na Slovensku predstavená po prvý krát.

Na záznam videného autor nepoužíva fotky, ale iba jeho vizuálnu pamäť. Celá séria sa nesie v duchu prehodnocovania klasickej maľby ako závesného vrstveného objektu, kedy autor posudzuje súčasnú maľbu ako výrazový prostriedok, nie ako zobrazovanciu metaforu. V obrazoch sa objavujú mapy z obdobia socializmu. Autor však nehľadá v použití týchto máp hlbší konceptuálny zmysel. Využíva ich vizuálny charakter, ktorý je autentický pre danú dobu a tak aj jednoducho rozpoznateľný ako symbol. Zaujíma ho tiež vzťah medzi topografickým znázornením, ktoré pri zavesení vytvára krajinu v inom rozmere. Kolážovým spracovaním vás autor chce dostať priamo doprostred obrazu. Nie je preňho dôležité obrazom prerozprávať oznamovaciu vetu, skôr ju nechať s troma bodkami, aby si každý divák dotvoril príbeh o miestach sám.

View of the dimming sky,
ride through the dark woods,
parking for bikes,
or walk through ruins in the city…

Painting/objects from the international residence Piloten Keuche in Leipzig carry a mix of banal situations in the country that met him during his stay in this German city. This series are exhibited in Slovakia for the first time.

The recorded author does not use photos, but only his visual memory. The whole series is in the spirit of re-evaluating classical painting as a hanging layered object where the author assesses contemporary painting as an expression device, not as a metaphor display. Images of the socialist era appear in the paintings. However, the author does not seek a deeper conceptual meaning in the use of these maps. It uses their visual character, which is authentic for a given time and thus easily recognizable as a symbol. It also attracts the relationship between the topographic representation, which creates a different dimension in the hanging. By collage processing the author wants to get you right in the middle of the picture. For the author is not important to tell a notification sentence, rather to leave it with three dots with intention to make it each viewer complete the story of the places themselves.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


19. január 2018

 

V piatok 19. 1. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel PETRA CVIKA s názvom STORIES OF LEIPZIG.

On Friday 19. 1. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition STORIES OF LEIPZIG by Peter Cvik.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Peter Cvik

Peter Cvik sa ako autor dlhodobo venuje skúmaniu možností maľby. Počas štúdií na VŠVU sa venoval najmä maľbe architektúry, či urbánneho prostredia. Počas štúdia na doktorandskom stupni pracoval na téme vrstvenia obrazu. Toto vrstvenie sa odohrávalo spočiatku na plátne a neskôr začal autor do malieb implementovať rôznorodé maliarske materiály, ktoré sú súčasťou jeho ateliéru (napr. zaschnuté vrstvy farieb, rozstrihané surové, či pomaľované plátna a iné). 

Zaujímavosťou u autora je jeho dôkladný zmysel pre kompozíciu a vrstvenie. Táto jeho silná stránka ho viedla počas rezidencie v nemeckom Lipsku k ďaľšej sérii, ktorú prezentuje na tejto výstave. V tomto cykle sa autor oslobodzuje od fotografického záznamu, či digitálnej postprodukcie skice, ktoré boli pre jeho maľbu príznačné. Využíva najmä vizuálnu pamäť a skúsenosti s maľbou ovplyvnenou digitálnymi technológiami. Autora už nezaujíma tak dokonalosť zobrazenia daného miesta. Hľadá skôr efemérnu atmosféru prírodných javov a rýchly sled dejov.

Hľadá rovinu v maľbe, kedy je divák schopný rozoznať niečo čo ďalej autor nedefinuje. Skrátka necháva diváka uväzneného v mentálnom priestore maľby. Nedáva jednoznačný status, skôr otvára individuálnu interpretačnú rovinu pre diváka. Dôležitým vodítkom u autora sú názvy diel, ktoré do určitej mieri odhaľujú jednotlivé detaily malieb, nenavádzajú však na priame vnímanie videného, majú funkciu lepšieho upresnenia autorových pocitov. 

Peter Cvik je aj napriek svojemu mladému veku medzinárodne vystavujúci autor. Má za sebou už prvú sólo výstavu na Bienále v Moskve, tak isto prvú veľkú výstavu v zahraničnom oficiálnom múzeu v Krasnoyarsku, množstvo sólo výstav doma a v zahraničí a tak isto sa venuje madzinárodným a domácim skupinovým výstavám. Ako maliar má za sebou niekoľko nominácií na domáce a medzinárodné ceny a v poslednej dobe je pozývaný ako mladý umelec na konferencie o súčasnom umení, kde prednáša o svojej tvorbe a jej širších  kontextoch s profesormi a teoretikmi. Momentálne vystavuje najmä v zahraničí.

Peter Cvik has long been researching the possibilities of painting. During the studies at VŠVU, he devoted mainly to painting of architecture or urban environment. During his postgraduate studies, he worked on the theme of layering. This layering was initially on the canvas, and later the artist began painting the various painting materials that are part of his studio (eg, dry layers of paint, raw, smeared cloths, etc.).

Interesting with the author is his thorough sense of composition and layering. This strong point led him to a residency in Leipzig, Germany, to the next series he presented at this show. In this cycle, the author frees himself from the photographic record or the digital postproduction of sketches that were characteristic of his painting. In particular, it uses visual memory and experience with painting influenced by digital technologies. The author no longer likes the perfection of the location. He is looking for an ephemeral atmosphere of natural phenomena and a fast sequence of events. He searches for a plan in a painting where the viewer is able to recognize something that the author does not define.

In short, it leaves the viewer imprisoned in the mental space of painting. It does not give a definite status, rather it opens an individual interpretation plan for the viewer. An important clue for the author is the title of the works, which to a certain extent reveals individual details of the paintings, but they do not imply a direct perception of the image, they have the function of better specification of the author’s feelings.

Peter Cvik, despite his young age, is an internationally author. He has already made his first solo exhibition at the Biennale in Moscow, as well as the first major exhibition in the foreign official museum in Krasnoyarsk, a large number of solo exhibitions at home and abroad, as well as international and domestic group exhibitions. As a painter, he has won several nominations at home and international awards, and has recently been invited as a young artist at conferences on contemporary art, where he lectures on his work and his wider contexts ith professors and theorists. He is currently exhibiting mainly abroad.

EDUCATION

2017 – 2012 PhD student at Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Slovakia Department of Painting | 2012 – 2010 M. A. Department of Painting and Other Media (Art Studio of Painting, prof. Ivan Csudai) | 2010 – 2006 B. A. Department of Painting and Other Media (Art Studio of Painting, prof. Ivan Csudai)

AWARDS

2017 Award nominee, “Painting 2017”, Intensa Group, Bratislava, Slovakia | 2017 Award nominee, “Price of Martin Benka”, Bratislava, Slovakia | 2014 Award nominee, “Painting of the year 2014”, Bratislava, Slovakia | 2012 Award nominee, “Painting of the year 2012”, Bratislava, Slovakia | 2011 Award nominee, “Strabag Art Award”, Wien, Austria

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Petra Cvika môžete počuť set od PETIJEE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Petijee je slovenský producent, ktorý sa len nedávno predstavil debutovým LP Soul Paper Scissors a už za krátku dobu si získal mnoho fanúšikov nielen na Slovensku. Pri hľadaní škatuliek pre jeho tvorbu by sme ohýbali hlavne slová ako hiphop a soul. Charakteristické sú pre ňu lámané beaty doplnené o samplované a hrané vrstvy.

 

During the exhibition of Peter Cvik you would be able to hear a music set by PETIJEE recorded especially for ATELIER XIII.

Petijee is a Slovak producer who has recently introduced his debut LP Soul Paper Scissors and gained many fans but not only in Slovakia. In search of the boxes for his creation we would introduced few words mainly words like hip-hop and soul. It is characteristic for her broken beats, supplemented with sampled and played layers.

Kliknite a počúvajte!

Bandcamp | Facebook | iTunes | Soundcloud | Spotify | Google Play

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


6. január 2018

 

V sobotu 6. januára od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ČO BY MOHLA MAŤ OBLEČENÉ PÁPEŽOVA MANŽELKA?”. MATÚŠ LÁNYI, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 6th of January from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “WHAT COULD THE POPE’S WIFE WEAR?”. MATÚŠ LÁNYI, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Matúš Lányi

Názov výstavy Matúša Lányiho “Čo by mohla mať oblečené pápežova manželka?” nám napovedá, akým spôsobom môžeme dešifrovať kód autorovho prístupu k citlivej téme funkcie a schopnosti súčasného človeka porozumieť atribútom inštitúcie kresťanskej cirkvi. V širšom význame môžeme považovať cirkevnú službu za formu verejnej služby komunite alebo spoločnosti. Ak sa však pokúsime kriticky formulovať otázku kým je táto služba poskytovaná, ako veľký je jej prospech a komu je určená, tak sa ocitneme v liberálnom diskurze o ekonomickej cene tejto komodity, o slobode, rodovej tolerancii a zároveň rastúcej intolerancii voči dogmatizmu. Matúš Lányi syntetizuje tieto odporujúce veličiny. Dogmu, ako nemennú a posvätnú interpretáciu cirkevného svetonázoru konfrontuje s prirodzenou spoločenskou obhajobou nevyhnutnej ľudskej potreby odpútať sa od zväzujúcich kultúrnych konvencií. Premieňa kresťanské symboly a liturgické predmety na ozdoby predmetov úžitkovej potreby. Tým ich desakralizuje, zbavuje pôvodnej funkcie, no zároveň ich „povyšuje“ na atraktívne značky – reklamné brandy moderného života. Zamieňa definíciu ich duchovnej hodnoty za hmotnú trhovú hodnotu. Stávajú sa intenzívnejšou súčasťou neohraničenej každodennosti a úcty už len k simulakru. Ale to vôbec nevadí. 

Otázka, čo by teda mohla mať oblečené manželka pápeža? alebo aká by bola jej spoločenská úloha, je samozrejme ironická, no ovplyvňuje našu intuíciu a navodzuje nové otázky a predstavy v celej šírke témy cirkvi a jej dogiem. Matúš Lányi vo svojich maľbách premieňa mitru, slúžiacu ako pokrývka hlavy pápeža, či biskupov počas obradov, na dámske bikiny s emblémom Baránka Božieho – symbolu dokonalej a najvyššej obete za hriech. Iné bikiny tvorí výplet z krucifixov, ktorý možno deklaruje empatiu nositeľky voči utrpeniu spasiteľa a možno len sympatie k virtuálnemu hrdinovi. Rovnako krucifixom zdobí basketbalové topánky, čím porovnáva športový rituál hry s tým náboženským. A napokon pokrývku hlavy pápeža nahrádza šiltovkou ako signálom vypočutia túžby spoločnosti po ústretovosti tradičnej pevnej inštitúcie cirkvi alebo jej premeny na atraktívnejšiu formu, možno subkultúru, bez piedestálu hlásateľa absolútnej pravdy.

The name of Matthew Lányi’s exhibition “What the wife of the Pope could wear?” is telling us how we can decrypt the author’s code of access to the sensitive subject of the function and the ability of the contemporary man to understand the attribute of the institution of the Christian church. In a wider context we can consider church service as a form of public service to the community or society. However, if we try to critically formulate the question till this service is provided, how great is its benefit and who it is intended for, we find ourselves in a liberal discourse about the economic price of this commodity, about freedom, gender tolerance, and growing intolerance to dogmatism. Matúš Lányi synthesizes these opposing variables. Dogma, as the immutable and sacred interpretation of the Church’s worldview, is confronted with the natural social defense of the necessary human need to abstain from the binding cultural conventions. The transformation of Christian symbols and liturgical objects for ornaments of objects of utility needs. This way he deprives them of the original function, but at the same time “promotes” them to attractive brands – advertising brandy of modern life. It changes the definition of their spiritual value as material market value. They become a more intense part of the unlimited everyday life and in deference to the simulacrum. But it does not matter.

The question, “what could be dressed the wife of the Pope?” or what would her social role be is of course, ironic, but it affects our intuition and raises new questions and ideas across the breadth of the subject of the Church and its dogma. In his paintings, Matúš Lányi will transform the mitra, serving as the head cover of the pope or the bishops during the ceremonies, to the women’s bikini with the emblem of the Lamb of God – the symbol of the perfect and the highest sacrifice for sin. Other bikinis make up a ring of crucifixes, which can be declared as the wearer’s empathy towards the suffering of the savior, and perhaps only sympathy for the virtual hero.
Likewise, the crucifix is decorated with basketball shoes, comparing the sport ritual of the game with the religious. Finally, the cover of the pope is replaced by the cap, as a signal to hear the company’s desire for the taste of the traditional solid institution of the church, or its transformation into a more attractive form, possibly a subculture, without a pedestal of the announcer of absolute truth.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


15. december 2017

 

V piatok 15. 12. 2017 od 14:00 do 22:00 vás radi privítame na krste a prezentácii COLLIDOSCOPE vytvoreného v kreatívnom ateliéri Jakuba Beňačku v spolupráci s Rebekou Jakubovou.

On Friday 15. 12. 2017 from 14:00 to 22:00, we would love to invite you to presentation of COLLIDOSCOPE, which had been made in creative studio of Jakub Beňačka and Rebeka Jakubová.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Collidoscope predstavuje jeden z najinovatívnejších interaktívnych hudobných nástrojov súčasnosti. Pôvodne ho vytvorili Ben Bengler a Martin Fiore s podporou Queen Mary University of London v roku 2015. Ako výsledok ich práce vznikol nástroj, ktorý poskytuje možnosť real-time sampling-u a následnej granulárnej syntézy. 

Collidoscope, ktorý predstavíme, je jediným kusom mimo vlastníctva samotných autorov, pretože sa nedá zakúpiť – dá sa len vlastnoručne vyrobiť. Tento konkrétny vznikal posledných sedem mesiacov v kreatívnom ateliéri Jakuba Beňačku.  

Nakoľko je manipulácia zvuku pomocou Collidoscope-u čisto intuitívna, vyskúšať si ho bude môcť úplne každý aj bez akejkoľvek skúsenosti s hudobnou produkciou. Na komplexnejšie testovanie produkčných možností bude k dispozícii aj Ableton Push, Akai MPC 60, Axiom Pro 61, etc… 

Collidoscope is one of the most innovative interactive music instruments of present times. Originally developed by Ben Bengler a Martin Fiore with support of Queen Mary University of London in 2015. Their effort led to instrument, which provides possibility of real-time sampling with granular synthesis. 

Collidoscope, which we are going to introduce, is the only piece which does not belong to the creators. It is not possible to buy – you can only build it on your own. This certain piece is result of seven last months of work in creative studio of Jakub Beňačka.

While the manipulation of sound using Collidoscope is fully intuitive, it is possible to explore the instrument for anyone because no previous skills are needed. There will be also present a setup for more complex music production testing which will consist of Ableton Push, Akai MPC 60, Axiom Pro 61, etc… 

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


1. december 2017

 

V piatok 1. 12. 2017 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Matúša Lányiho s názvom ČO BY MOHLA MAŤ OBLEČENÉ PÁPEŽOVA MANŽELKA?

On Friday 1. 12. 2017 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition WHAT COULD THE POPE’S WIFE WEAR? by Matúš Lányi.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Výstava Matúša Lányiho s názvom “Čo by mohla mať oblečené pápežova manželka?” prináša netypický, no uvoľnený pohľad na možnú podobu kresťanskej ikonografie v súčasnosti. Názov výstavy napovedá, že autor sa pohráva s citlivou témou pevnej štruktúry pravidiel cirkvi a konfrontuje ju s túžbou človeka odpútať sa od zväzujúcich kultúrnych konvencií.

Otázka, čo by teda mohla mať oblečené manželka pápeža? alebo aká by bola jej spoločenská úloha, je samozrejme ironická, no ovplyvňuje našu intuíciu a navodzuje paradoxné otázky a predstavy. Matúš Lányi vo svojich maľbách premieňa mitru, slúžiacu ako pokrývka hlavy pápeža, či biskupov počas obradov, na dámske bikiny s emblémom Baránka Božieho. Iné bikiny tvorí výplet z krucifixov, ktorý možno deklaruje empatiu nositeľky voči utrpeniu spasiteľa. Rovnako krucifixom zdobí basketbalové topánky, čím porovnáva športový rituál hry s tým náboženským. A napokon samotnú pokrývku hlavy pápeža nahrádza šiltovkou.

Nosnou témou tvorby Matúša Lányiho je kresťanstvo a ikonografia. Posolstvá náboženskej paradigmy artikuluje jazykom súčasnosti, čím dochádza k jej paradoxným významovým posunom. Premieňa kresťanské symboly a liturgické predmety na ozdoby predmetov úžitkovej potreby. Tým ich desakralizuje, zbavuje pôvodnej funkcie, no zároveň ich „povyšuje“ na atraktívne značky – reklamné brandy moderného života.

Matúš Lányi exhibition entitled “What could have dressed a pope’s wife?” brings an atypical but relaxed view of the possible form of Christian iconography at present. The title of the exhibition suggests that the author is playing with the sensitive subject of a firm structure of the Church’s rules and confronting it with the desire of man to withdraw from binding cultural conventions. 

The question, What could have dressed a pope’s wife? or what is her social role, is of course, ironic, but it affects our intuition and raises paradoxical questions and ideas. Matúš Lányi in his paintings transforms the mitra, serving as a cover of the pope’s head during the ceremonies, to the women’s bikini with the emblem of the Lamb of God. Other bikins form a crucifix string, which can be declared the wearer’s empathy to the suffering of the savior. The crucifix is ​​decorated with basketball shoes, comparing the ritual of the game with the religious one. And finally cover of the pope’s head is replaced by a cap with peak.

The main topic of Matúš Lányi’s work is Christianity and iconography. The message of the religious paradigms articulates the language of the present, which makes its paradoxical meaningful shifts. The premiere of Christian symbols and liturgical objects for decorations of objects of utility needs. The team desacralizes them, deprives them of the original function, but at the same time “promotes” them to attractive brands – advertising brandy of modern life.

EDUCATION

2000 – 2007 Department of Art Media and Intermedia, Faculty of Arts of the Technical University in Košice, Studio of Graphic and Experimental Work (lead by professor Rudolf Sikora and Zbyněk Prokop), Slovakia

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Matúša Lányiho môžete počuť set od hudobnej skupiny BILLY BARMAN, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Billy Barman je päťčlenný boyband, pôvodom z rôznych kútov Slovenska, no pevne zakotvený v Bratislave. Na svojom konte má tri albumy, z nich dva boli poslucháčmi Rádia_FM označené za albumy roka.  Autori hudby a textov sú Jozef Vrabel a Juraj Podmanický, kolektív dopĺňa Jakub Tvrdík, Juraj Labaj a Matej Ruman.

_______

During the exhibition of Matúš Lányi you would be able to hear a music set by the band BILLY BARMAN recorded especially for ATELIER XIII.

Billy Barman is a five-member boyband that originated from various parts of Slovakia but is steadily based in Bratislava. So far it has released 5 albums, 2 of them awarded as Album of the Year by Radio_FM’s listeners. Texts and music is composed by Jozef Vrábel and Juraj Podmanický, being completed by Jakub Tvrdík, Juraj Labaj and Matej Ruman.

 

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook YouTube

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


22. november 2017

 

V stredu 22. novembra od 17:00 do 19:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy KRUHOVÝ OBJAZD. JÁN VASILKO, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Wednesday 22th of November from 17:00 to 19:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “ROUNDABOUT TRAFFIC”. JÁN VASILKO, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ján Vasilko

Väčšina malieb, ktoré som vytvoril za posledný rok, nesú názov Untitled. Sú abstraktné a neviažu sa k ničomu konkrétnemu ani určitému. Výjavy, štruktúry či kompozícia majú byť absolútne očistené od reality. Myslím si, že táto úloha je u mňa na dlhé obdobie a ešte nie som na konci cesty. Dôležitým aspektom tohto všetkého je prehádzanie postupov. Zmenil som základne princípy prístupov v mojej tvorbe. Alebo úplne presne – zmenil som prácu na systéme sérii. Doteraz môj system fungoval na základe výberu témy, ktorá charakterizovala sériu. Zháňal som informácie o problematike, o autoroch, ktorí sa ňou zaoberali predomnou a tak podobne. V podstate sa dá povedať, že som vedel čo chcem a do čoho idem. V mojej najnovšej sérii však ako bude vyzerať konečný výsledok. Základným cielom je domaľovať sa k tomu. Ak by som to mal popísať podrobnejšie, tak ide o proces kde samotný čiastočný výsledok má nasmerovať ďalšiu cestu. Ide o to, byť neustále otvorený novým impulzom a náhodam, ktoré tvorba prináša. V takom prípade musí byť vytvorený priestor pre improvizáciu a vizuálnu obrazotvornosť. Systém je taký, že každý dokončený obraz ukazuje cestu. Vždy keď dokončím danú kompozíciu, otvára sa predomnou veľké množstvo možností. Človek musí vykonať rozhodnutia, kde, kedy a ako, sa ktorým smerom vyberie. Mohol by som to prirovnať k myšlienke výletu. Existujú dva typy ľudí, dva prístupy ako sa na výlete správame. Prvá možnosť je taká, že si všetko dopodrobna naštudujeme a naplánujeme. Vieme kam ideme, ako to ma vyzerať (pozrieme si to na nete), čo koľko stojí, kde budeme bývať atď. Zatiaľ čo druhá možnosť je taká, že sa z ničoho nič zbalíme a vydáme sa na cestu. Nevieme kam, na ako dlho. Najbližší stop o tom rozhodne. Po ceste objavujeme nepreskúmanú krajinu. Vznikajú živé a nepripravené situácie s dopredu neurčeným scénarom, kde sa otvárajú možnosti dobrodružstva a nečakaných zážitkov. Takto nejako by som opísal aj spôsob mojej súčasnej tvorby. Momentálne som na výlete bez mapy a plánu cesty. Vždy keď ma hocičo zaujme, zastavím sa a nechám sa daným miestom fascinovať. V momente, keď sa rozhodnem ísť ďalej, tak odchádzam niekam inam. Istým spôsobom sú moje súčasné maľby akýmisi denníkovými zápiskami. Netýkajú sa však zážitkov z normálneho bežného života. Sú skôr stopami procesov, dejov, ale aj náhod, so svojími vlastnými zákonitosťami, väzbami a logikou.

Most of the paintings that I’ve created in the last years are called Untitled. They are abstract and do not affiliated to anything concrete or specific. Expressions, structures, or compositions are totally separate from the reality. I think this role has been with me for a long time and I’m still not at the end of the journey. An important aspect of all is that this is the disguise of procedures. I changed the basic principles of approaches in my art work or I split it up on certain series in the one system. So far, my system has been working on selecting the topic that characterized the series. I was looking for information about the issue, about the authors who were dealing with it. In general I can say that actually I already knew what I wanted and about what I was going to do. However, in my latest series was a question how the results will look like in the end? The primary goal was how to paint it the main point of an idea. If I have to describe it in more detail this is the process where the partial result are coming itself directly to the next path. It is all about how has being constantly opened with the new impulse and what kind of chance brings that art work. In this case, there is space for improvisation and visual imagery that has to be created. The system is such that way where each image will approach the process in its own way. Whenever it comes to complete the composition it opens up a great deal of choice by the end. Only one thing has to make the decisions about where, when, and how with whom to make a choice. I could compare it to the idea of a trip. There are always two types of people, two approaches as we usually do on a trip. The first option is that we thoroughly study and plan everything. We know where we are going checking out at the net, how much will cost and also where we are going to stay. While the second option is that we get nothing out of the way and just go on the road. We do not know where and how long it going to take. The nearest tracks will make a decision. We discover the landscape along the way in front of us. We choose to live with unprepared situations arise with a previously undefined scenario, where opportunities for adventure and unexpected experiences are always open. This is a simple example how I would describe the process of my current creation. I’m currently on a trip without a map and travel plan. Whenever I am interested in, I will stop and let myself being fascinated by the place. At the same moment when I will decide to go further, I am going to leave somewhere else. My present paintings are affiliated the same way with some journal entries. However they have not been created as a sign of concern from the experiences of normal life. They are presenting tracks of processes, events, but also coincidences with own laws, links, and logic.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii


9. november 2017 o 18:00

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

JE TO TU !!!
Radi by sme vás pozvali na krst limitovanej edície tričiek ATELIERu XIII vytvorených v spolupráci s Tero Abaffy! Od krstu spustíme ich predaj v priestoroch ATELIERu XIII !

Zakupením trička priamo podporíte fungovanie ATELIERu XIII, pretože zisk z predaja poputuje na úhradu nákladov prevádzky.
Každé tričko má svoje číslo a je tak jedinečným kusom, ktorý nebude mať nikto okrem vás. Z každých zo 7 verzií motívu je vyrobených 13 kusov veľkostí M a S s textom a bez textu na zadnej strane.
25,- € / 1 kus
💚

Ďakujeme !!!!
Ďakujeme za podporu a dôveru Lucii Paškovej ♥ ♥ ♥

 

IT’S HERE !!!
We would like to invite you to the launch of ATELIER XIII‘s new limited T-shirt collection created with the collaboration with Tero Abaffy! We will initiate the sale right after the official launch in ATELIER XIII !

You will support ATELIER XIII directly by buying the T-shirt because the profit from the sale will help to cover ATELIER XIII’s expenses.
Every T-shirt has its own number which makes it a unique piece that will belong to no one but you. There are 13 pieces made out of each of 7 designs with M and S size available, with or without the text on the backside.
25,- € / 1 piece
💚

Thank you!
Thanks to Lucia Pašková for her support and trust. ♥ ♥ ♥

 


6. október 2017

 

V piatok 6. 10. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jána Vasilka s názvom KRUHOVÝ OBJAZD.

On Friday 6. 10. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition ROUNDABOUT TRAFFIC by Ján Vasilko.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ján Vasilko

Vasilkova maľba sa dlhodobo drží vyhraneného výtvarného programu, vychádzajúceho z „romantického“ nadšenia pre výrobné a úžitkové stroje, rôzne mechanizmy, výrobné haly a roboty. „Stroje“ vo Vasilkových obrazoch plnia funkciu hrdinov príbehov, nositeľov ideologických či filozofických odkazov a symbolov. Dôležitým momentom je absurdita vo „frankensteinovskej“ výmene rolí človeka a jeho výtvoru – neživého mechanického predmetu. Autor sa v rámci tohto „transformačného“ procesu neustále voľne pohráva s klasickou ikonografiou, pričom využíva jej formálne i obsahové dogmy. Vlastné výtvarné prevedenie maľby korešponduje s jej technicistnou námetovou základňou. Dominuje jej extrémne čistý rukopis, geometrická presnosť línia, čisté plochy tvoriace jasné kompozície a utlmená farebnosť. V posledných prácach prechádza ku grafickejšiemu vyjadreniu, maľba sa stáva takmer monochromatická a založená predovšetkým na lineárnych vzťahoch. Vasilkov osobný vzťah k “starým či novým strojom a poľnomechanizmom” svojho času vyústil aj do založenia Strany Železných spolu s podobným „utopickým romantikom“, Petrom Králikom.

Vasilko has for a long time inclined towards a unique creative program emerging from the romantic enthusiasm for production and utility machines, various mechanism, production halls and robots. “Mechanisms” in Vasilko’s paintings fulfill the function of the story heroes, bearers of the ideological of philosophical messages and symbols. The important art moment is the absurdity in the “Frankenstein” exchange of the roles of a human being and his creation- an inanimate mechanical object. Within this transformation process the author constantly toys with a classic iconography whilst using the formal and content dogma. His personal version of the painting corresponds with its techno clean motif  basis. An extremely clean areas creating bright compositions and softened coloring. In his latest works he moves towards more graphic expression, the painting becomes almost monochromatic and based mostly on linear relationship. Vasilko’s personal relation towards “the old or new mechanisms” and “Agro Mechanism” has back then led to the establishment of the iron party along with a similar “Utoplan Romantic”, Peter Kralik.

Autor textu – Diana Majdáková

EDUCATION

1994 – 1998 School of Applied Art Košice, Graphics Department | 1999 – 2003 Faculty of Arts, KFA and I Košice (Art studio of Contemporary Image, doc. A. Szentpétery) | 2003 Academy of Fine Arts in Bratislava (Art Studio of Painting, Prof. D. Fisher.) | 2004 Academy of Fine Art in Prague  (Painting Studio, V. Skrepl) | 2003 – 2005 Faculty of Visual Arts at Technical University in Košice (Art Studio of Contemporary Image, doc. A. Szentpétery, prof. R. Sikora.)

AWARDS

2005 Oskar Cepan Art Award | 2009 Price Starbag Art award International, Vienna Painting Challenge | 2008 Award for 2nd place in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2010 Finalist in the NG 333 and CEZ Group, National Gallery, Prague Painting Challenge | 2012 Award for 2nd place in the VÚB Foundation 

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Jána Vasilka môžete počuť set od NVMERI, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Spojenie jednoduchých rytmov s takmer religiózne znejúcimi harmóniami. A v dôsledku náhleho presťahovania kapely do Berlína, boli ovplyvnení a následne ponorení do nespútaného zvuku 70. a 80. rokov v kombinácii s neslýchanou energiou jej klubovej hudby.

Pozdravujúc zo Slovenska – krajiny, o ktorej možno tvrdiť, že má viac-menej bohaté hudobné pozadie – Nvmeri okamžite vpadli na scénu v roku 2007 s ich prvým EP a vyčlenili sa v atypickosti: hrať tento druh hudby a pochádzať z krajiny, ktorá nie je ľuďom veľmi známa. V roku 2010, ich debutová nahrávka From The Dust vyhrala cenu Album roka na slovenských cenách Radio_Head Awards, ktoré ich upevnili na im prislúchajúcej scéne.

V roku 2013, ich najnovší album, nesúci názov kapely, získal ešte viac pozornosti ako všetky ich predošlé počiny – s komplexnosťou a stále sa meniacou náladou, Nvmeri dokázali priniesť viacero príjemných prekvapení v ich nových piesňach. Hoci nie sú príliš atmosferické, skupina napriek tomu čerpala inšpiráciu z podobných žánrov a zamerala sa na vytvorenie intenzívnejšieho zážitku.

Pôsobenie samotných členov na pódiu je podpísané rokmi trénovania v kostole, čo môžeme pozorovať i v živých vystúpeniach, ktoré sú charakteristické masívnymi nárazmi, rýchlymi zmenami a častými improvizáciami. Nvmeri odohrali koncerty a festivaly naprieč celou Európou – od Veľkej Británie po Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Česko a Chorvátsko.

During the exhibition of Ján Vasilko you would be able to hear a music set by NVMERI recorded especially for ATELIER XIII.

Fusing low-end rhythms with near-religious-sounding harmonies. And through the band’s brief move to Berlin, were influenced and consequently dug deep into the fierce sound of the 70s & 80s combining an unprecedented energy from its club music.

Hailing from Slovakia – a country that could probably be said to have a less-than-rich musical background – Nvmeri promptly dropped into the scene in 2007 with their first EP, immediately settings themselves apart in being atypical: playing the kind of music they do and being from a country few people are very familiar with. In 2010 their debut record From The Dust won Album of the Year at the country’s own Radio_Head Awards which firmly established them in their respective scene.

In 2013 their most recent self-titled album gained even more attention than all their previous efforts – with complexity and constantly-changing moods, Nvmeri managed to turn in multiple pleasant surprises in their new songs. While not being overtly ambient, the band however pulled inspiration from similar genres, drawing in the listener and focusing on creating a deeper experience.

The band members’ own stage-presence was formed by years of practicing at church. It visibly reflects in their own live performance, characterized by massive buildups, quick changes, and frequent improvisations. Nvmeri has played venues and festivals all across Europe – from the UK to Germany, to The Netherlands, Belgium, Austria, Italy, Hungary, Slovenia, The Czech Republic, and Croatia.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Bandcamp Facebook Spotify Soundcloud YouTube 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤

#curaprox

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


14. september 2017

 

Vo štvrtok 14. septembra od 17:30 do 19:30 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy KLUB ANONYMNÝCH FARIEB. DOMINIKA ŽÁKOVÁ, autorka, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba. Súčasťou prehliadky bude i krátka prednáška o spektre farieb, ktoré môžete vidieť na výstave.

On Thursday 14th of September from 17:30 to 19:30 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “Club of the Anonymous Color”. DOMINIKA ŽÁKOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. Part of the tour will be a short lecture about the spectrum of colors that you could see at the show.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Samostatná výstava Dominiky Žákovej predstavuje jej tvorbu za ostatný rok: plátna,​ ​prevažne atypických „stĺpovitých’’ formátov, koreniace v autork​i​nom pretrvávajúcom​ ​teoretickom, ale najmä zmyslovom​ ​záujme o farby ako najrelatívnejší vizuálny vnem.​ ​Tie sú jej nosnou témou už od absolvovania štúdia maľby v IV. ateliéri na VŠVU.

Klub anonymných farieb je inšpirovaný nesúladom medzi „situáciou farebného​ ​luxusu’’, kedy sme obklopení farbami ako nikdy doposiaľ a otupenosťou voči nim,​ ​medzi priehrštím vnemov a nedostatkom ich pomenovaní. Je ľahšie „hovoriť​ ​farbami’’ ako hovoriť o farbách.

Citlivé vnímanie a teda vklad diváka je pri týchto obrazoch nevyhnutný; autorka sa s​ ​nádejou pýta, či môže umenie fungovať aj ako nástroj scitlivovania a či je možné​ ​zvyšovaním citlivosti​ na vizuálne vnemy​ ​zvýšiť aj ľudskú empatiu v rámci​ ​spoločnosti.

The solo exhibition of Dominika Žáková’s exhibition presents her work for the past year: canvases of predominantly atypical „stacked” formats, spiced in author persistent theoretical, but especially sensory interest in colors as the most realistic visual impression. They have been the main subject since graduating from the IV. Art Studio.

The anonymous color club is inspired by the mismatch between the „situation of color luxury”, when we are surrounded by colors like never before and the dullness towards them, between the perceived impressions and the lack of naming. It’s easier „to talk colors” than to talk about colors.

Sensitive perception and thus the spectator’s input is essential to these images; The author hopes to know whether art can also act as a sensitizing tool and whether it is possible to increase the sensitivity of visual sensations in order to increase human empathy within society.

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


17. august 2017

 

Vo štvrtok 17. 8. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Dominiky Žákovej s názvom KLUB ANONYMNÝCH FARIEB.

On Thursday 17. 8. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition KLUB ANONYMNÝCH FARIEB by Dominika Žáková.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Samostatná výstava Dominiky Žákovej predstavuje jej tvorbu za ostatný rok: plátna,​ ​prevažne atypických „stĺpovitých’’ formátov, koreniace v autork​i​nom pretrvávajúcom​ ​teoretickom, ale najmä zmyslovom​ ​záujme o farby ako najrelatívnejší vizuálny vnem.​ ​Tie sú jej nosnou témou už od absolvovania štúdia maľby v IV. ateliéri na VŠVU.

Klub anonymných farieb je inšpirovaný nesúladom medzi „situáciou farebného​ ​luxusu’’, kedy sme obklopení farbami ako nikdy doposiaľ a otupenosťou voči nim,​ ​medzi priehrštím vnemov a nedostatkom ich pomenovaní. Je ľahšie „hovoriť​ ​farbami’’ ako hovoriť o farbách.

Citlivé vnímanie a teda vklad diváka je pri týchto obrazoch nevyhnutný; autorka sa s​ ​nádejou pýta, či môže umenie fungovať aj ako nástroj scitlivovania a či je možné​ ​zvyšovaním citlivosti​ na vizuálne vnemy​ ​zvýšiť aj ľudskú empatiu v rámci​ ​spoločnosti.

The solo exhibition of Dominika Žáková’s exhibition presents her work for the past year: canvases of predominantly atypical „stacked” formats, spiced in author persistent theoretical, but especially sensory interest in colors as the most realistic visual impression. They have been the main subject since graduating from the IV. Art Studio.

The anonymous color club is inspired by the mismatch between the „situation of color luxury”, when we are surrounded by colors like never before and the dullness towards them, between the perceived impressions and the lack of naming. It’s easier „to talk colors” than to talk about colors.

Sensitive perception and thus the spectator’s input is essential to these images; The author hopes to know whether art can also act as a sensitizing tool and whether it is possible to increase the sensitivity of visual sensations in order to increase human empathy within society.

Výstava pod kurátorským vedením Lucii Zlochovej.
The exhibition is curated by Lucia Zlochová.

Dominika Žáková

„V mojich maľbách vytváram imaginatívne teoretické priestory, využívajúc základné geometrické tvary a opulentné farby. Tieto maľ by vidím ako projekciu imaginárneho mikrokozmu, ako paralelný vesmír operujúci podľa svojho vlastného setu pravidiel. Veriac v dôstojnosť dekoratívneho, vyvažujem emocionálnosť presaturovaných farieb jednoduchosťou základných geometrických tvarov. Vnútorná štruktúra mojich malieb je prepojená so štruktúrou hudby, alebo na hlbšej úrovni, so štruktúrou prírody všeobecne. Hoci používam najmä vizuálny jazyk geometrie, nekonštruujem svoje maľby – proces ich vzniku je organický – „rastiem’’ ich. Proces tvorby jednotlivých obrazov je náhodným stretnutím myšlienky a akcie, prírodného a artificiálneho, logiky a jej skrivení. Zaujímajúc sa o farebnú teóriu, synestéziu a farebnú psychológiu, chcem divákovi ponúknuť meditatívnu skúsenosť a podnecovať jeho vizuálnu vnímavosť.’’

„In my paintings I employ basic geometric shapes and opulent colors to create imaginative theoretical spaces. I see the paintings as a projection of an imaginary microcosm, as a parallel universe operating with its own set of rules. Believing in the dignity of the decorative, I balance the emotionality of oversaturated colors with the simplicity of basic geometrical shapes. The inner structure of my paintings is closely linked to the structure of music, or on a deeper level, to natural structures in general. Although I use a mostly geometric visual language, I don’t construct my paintings – the process is much more organic – I like to say I ‘grow’ them. The process within individual images is the coincidental meeting between thought and action, the natural and artificial, and logic and its distortions. Interested in color theory, synaesthesia and color psychology, I want to offer a possibility of meditative or even a transcending experience while looking at the vibrant colors. I aim to entice my viewers to expand their visual sensibility.‘’

EDUCATION

2007 – 2013 Master of Fine Arts, IV. studio (Prof. I. Csudai), Painting and Other Media, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Dominiky Žákovej môžete počuť set od BULP, ktorý je pripravený len pre ATELIER XIII.

BULP je alter ego Sama Štefanca, mladého producenta elektronickej hudby, ktorého tvorba predstavuje zmes melodických liniek, úderných rytmov, melancholických či pozitívnych motívov. V hudbe organicky prepája rôznorodé zvuky a hudobné nástroje s dôrazom na silnú melódiu. Okrem laptopu, klávesov, perkusií a rôznych elektronických hračiek používa aj vlastný vokál a zamatový hlas vokalistky Jany Štefancovej.

BULP bol ocenený ako Objav roka na Radio_Head Awards 2015.

Na značke Deadred Records / Starcastic Records mu v júni 2015 vyšiel singel Far Light. V septembri 2015 následovalo debutové EP Endian. Singel a EP boli mediálne uznané doma na Slovensku, i v susednej Českej Republike. V apríli 2017 mu vyšiel debutový album Yrsa, kritikmi označovaný za dielo so svetovým zvukom.

During the exhibition of Dominika Žáková you would be able to hear a music set by BULP recorded especially for ATELIER XIII.

BULP is the alter ego of Sam Štefanca, a young electronic music producer, whose production is a mixture of melodic lines, striking rhythms, melancholic or positive motifs.  The music blends organically with a variety of sounds and musical instruments with an emphasis on a strong melody. In addition to laptop, keyboards, percussion and various electronic toys, he uses his own vocal and velvet vocal of Jana Štefancová.

BULP was awarded the Release of the Year at Radio_Head Awards 2015.

With the Mark Deadred Records / Starcastic Records, Far Light single was released in June 2015. In September 2015 it was followed by debut EP Endian. Single and EP were acknowledged in media at home in Slovakia, as well as in the neighboring Czech Republic. In April 2017, he released his debut album Yrsa, that critics acknowledged as a work with word-sounding sound.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Bandcamp Instagram Facebook iTunes Spotify Soundcloud YouTube 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

 

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


2. jún 2017

 

V piatok 2. 6. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Lucii Dovičákovej s názvom #SOMETHINGSWRONG.

On Friday 2. 6. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition #SOMETHINGSWRONG by Lucia Dovičáková.

 

Výstava pod kurátorským vedením Mareka Kuchára.
The exhibition is curated by Marek Kuchár.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Samostatná výstava jednej z najznámejších slovenských maliarok v súčasnom kontexte Lucie Dovičákovej predstavuje jej najaktuálnejšie práce z obdobia posledných dvoch rokov. Jedná sa však o vôbec prvú “čiernobielu” výstavu, gros ktorej tvoria figurálne kresby vytvorené technikou monotypie, doplnené o formálne i významovo korešpondujúce akvarely. V jednom priestore tak bude možné vidieť výlučne “papierové” práce.
 
            Tvorba Lucie Dovičákovej už od jej študijných čias nesie prvky príkrej, no zároveň ironicky podfarbenej “recenzie” ženských stereotypov. Okrem odľahčenej kritiky “do vlastných radov” poukazuje aj na žensko-mužské vzťahy. Prezentované diela v kontexte autobiografického a súbežne umeleckého vývinu autorky (žena = symbol krásy, žena = umelkyňa, žena = matka, žena = manželka / partnerka atď.) odkazujú k aktuálnemu statusu Dovičákovej, u ktorej aj po splnení si spoločenských “povinností” stále nedochádza k zadosťučineniu, ale ostáva znepokojivý pocit #somethingswrong.
 
            “Názov výstavy je hashtagom, ktorý som veľmi často používala na instagrame, a ktorý bol spolu so sociálnymi sieťami mojím spojením so svetom, galériou i zrkadlom zároveň. Samota a prehodnocovanie, pripustenie si starnutia a z toho vyplývajúca snaha sa ešte nachvíľu páčiť, porovnávanie sa, uvažovanie o ženskosti, o výchove, o objektivizácii tela, o role matky, o určitej zodpovednosti, o vzťahoch či pocit istej neuchopenej márnosti.”
Približuje autorka témy, ktoré reflektujú prezentované diela.

Lucia Dovičáková

Lucia Dovičáková (1981) je absolventkou ateliéru súčasnej maľby Rudolfa Sikoru na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana, v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Tatra Banky Mladý tvorca. Autorka je ostrou pozorovateľkou každodenných, okrajových a zdanlivo banálnych tém ženského bytia, ktorých banalita je v jej maliarskom podaní provokujúca a ironizujúca.

Lucia Dovičáková (1981) graduated from the Faculty of Arts in Košice in the class of Rudolf Sikora. In 2006, she was a finalist in the Oskár Čepan Awards. In 2011, she was awarded the Tatra Banka Prize for Young Artist. The author is a sharp observer of ordinary and seeming banal topics of women’s being, and with its banality transformed into her paintings in a provocative and an ironic form.

EDUCATION

2000 – 2006 Faculty of Visual Arts at Technical University in Košice (studio prof. Rudolf Sikora) | 2005 Academy of Fine Arts in Bratislava (studio Mrg. Art. Anton Čierny)

AWARDS

2015 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2014 Tatra Banka Foundation Art Award – Prize for Young Artist | 2013 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2012 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2011 Tatra Banka Foundation Art Award – Prize for Young Creative Artists | 2006 Finalist in the Oskár Čepan Award

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Lucii Dovičákovej môžete počuť set od FALLGRAPP, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Fallgrapp je elektronickoakustická kapela, ktorá  vznikla v roku 2012 a postupne sa vyprofilovala do stálej 8-člennej zostavy. Žánrovo ťažko zaraditeľná hudba Fallgrapp sa pohybuje na pomedzí štýlov ako organická elektronika, downtempo, trip hop, instrumental electronica a alternative pop.  Fallgrapp spájajú elektroniku s husľovým triom, perkusiami, bicím nástrojom, gitarou a vokálom a ich hudbu charakterizuje nezameniteľná imtímna atmosféra, zaujímavo vrstvené aranžmány, zvuková a harmonická pestrosť a netradičný prístup k textom v slovenčine. Za svoju krátku existenciu si stihli zahrať aj na prestížnych festivaloch, ako je Festival Pohoda, Grape, Showcase Wave Festival, Eurosonic Noorderslag či United Islands, či si zahrať na jednom pódiu s Bonobom. Ich debuový album Rieka nesie prvenstvo v počte získaných hudobných ocenení Radio_Head Awards v rámci jedného roka. Debutový album v roku 2014 získal hneď štyri – Album roka, Singel, Debut a Elektornická nahrávka.

During the exhibition of Lucia Dovičáková you would be able to hear a music set by FALLGRAPP recorded especially for ATELIER XIII.

Fallgrapp is an electronic – acoustic band that was established in 2012. Gradually, time by time the group has grown into a permanent group that consists of 8 members. Fallgrapp’s genres are hard to be categorized in fact their music moves is a range of different styles like organic electronics, down tempo, trip hop, instrumental electronic, and alternative pop. Fallgrapp combines electronics with violin triumph, percussion, percussion instruments, guitar and vocals, and their music is characterized by an unmistakable immutable atmosphere, intricately layered arrangements, sound and harmonic diversity and untraditional аcess to texts in Slovak. For their short existence, they also played at famous festivals such as the Pohoda Festival, the Grape, the Showcase Wave Festival, the Eurosonic Noorderslag or the United Islands, also they took a part playing on one’s of Bonobo stage. Their debut album  Rieka brought the first prize in the number of Radio Head Awards within one year. Their debut album in 2014 won the first prize in the fourth of those nominations such as: Album of the Year, Single, Debute and Electronic Recording.

 

Kliknite a počúvajte!

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

 


 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

 

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


22. apríl 2017

 

Bratislava 22. apríla zažije niečo doposiaľ nevídané.

Bratislava is going to witness something trully remarkable on 22nd April.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu


OTTOV AZYL 13
 vo dvore Estrerházyho paláca v centre Bratislavy na Panskej ulici 13!

A že to bude ozaj „raj“ v centre vás presvedčí hudobné vystúpenie z mosta hudobnej mladej špičky intrerprétov ako STROON, NEVER SOL, KATARZIA a tanečné vystúpenie SEHNAL & CO.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok! Kapacita dvora je obmedzená!

The event will take place at Otto’s asylum (Otto’s azyl) in the yard of Eszterhazy palace in the centre of Bratislava at Panská street 13!

As it is really going to be an unique event, we pulled a rabbit out of a hat and drew together the absolute top Slovak young musicians and interprets STROON, NEVER SOL, KATARZIA along with dance performance by SEHNAL & CO to leave its mark on this spring.

Warning! Do not miss the boat as the place has a limited capacity!


__________________________

PROGRAM

16:00 – 16:50    STROON
16:50 – 17:10    prestávka
17:10 – 18:10    NEVER SOL
18:10 – 18:30    Sehnal & Co_tanec
18:30 – 19:30    KATARZIA

Dobrovolné vstupné 4,- €

A voluntary entrance fee 4,- 

__________________________

STROON

So štyrmi EP a niekoľkými trackmi na rôznych kompiláciach, tuctom spoluprác a projektov (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) a niekoľkými soundtrackmi k nemým filmom, Stroon je jeden z najplodnejších a najvšestranejších hudobníkov na Slovensku. Jeho sólo vystúpenia kombinujú minimalistický prístup aj v elektronickej a aj akustickej podobe. Rovné mid-tempo bíty ako aj pomalšie experimentálne polohy su pokryté synthovými plochami jemu vlastnými. Na vrchu tohto, žiari trblietavý zvuk vibrafónu. Solar Preludes (Exitab, 2016) je jeho najnovší release na ktorom spája zvuk vibrafónu a skreslených gitár, v kompozíciách venovaných ambiguite slnka.

With four EPs and a few tracks on different compilations, dozens of cooperations (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) and some (non)silent movies scores in his portfolio, Stroon is one of the most prolific and versatile musicians around Slovakia. His solo performances combine minimalistic approach both in electronic and acoustic manifestation. Straight mid-tempo beats as well as low tempo experiments are cloaked in synthscapes of his trademark sound. On top of that, sparkling sound of vibraphone radiates. Solar Preludes (Exitab, 2016) is his latest release where he merges vibraphone sounds with distorted guitars, in compositions dedicated to the ambiguity of the sun.

https://www.facebook.com/Stroonmusic/

 

NEVER SOL

Silný vztah k písničkářství, spletité akordické postupy, syntezátory a hlas jsou základními kameny hudby Never Sol. Někdy se skladby stočí do Lynchovských teritorií: plné, silné a tajemné, jindy otevřené a rezervované – jen hlas a pár pečlivě umístěných instrumentálních barev. Kontrasty, které jsou položeny vedle sebe na stejnou úrovreň, epický základ, který jde ruku v ruce s jemností a něžností.

Sára je absolventkou Jazzové VOŠ Jaroslava Ježka v Praze a Katedry Kulturologie Filozofické Fakulty UK. Debutové album Under Quit (2013) je výsledkem její dvouleté spolupráce s Janem P. Muchowem (EOST). Album bylo vřele přijato a následně nominováno na několik hudebních cen. V roce 2014 bylo Under Quiet vydáno v reedici celosvětově německým labelem Denovali Records. Never Sol se v zůčastnila prestižní Red Bull Music Academy v Tokyu a také vystupuje s elektroakustickým projektem Tomáše Dvořáka Floex. Never Sol se věnuje i skládání hudby k divadelním představením, v roce 2015 vytvořila hudbu pro taneční představení Divočina režisérky Jany Burkiewiczové.

Strong connection to songwriting, intricate chord progressions, synths and voice are the cornerstones. At times, her songs veer into David Lynch territory: full-bodied, thick and eerie. Other times, spare and open – just her voice, and a few carefully placed instrumental flourishes. Putting contrasts to an equal level, epic basis that is expressed hand in hand with delicateness and tenderness.

Never Sol is an alumna of Jazz Academy of Music in Prague and Social Anthropology at Faculty of Arts at Charles University. The debut album Under Quiet (2013) resulted from her two-year collaboration with Jan P. Muchow (otherwise known from his electronic and shoegaze band EOST). The album was well received in Czech Republic and was nominated for several czech awards. In 2014 Under Quiet was re-released world wide by Denovali Records and Never Sol concerted with Under Quiet around Europe. She also participated at the Tokyo 2014 edition of Red Bull Music Academy, performs with Tomáš Dvorák’s electro-acoustic project Floex and in 2015 composed music for the contemporary dance performance DIVOCINA by Jana Burkiewiczova. Nowadays Never Sol is working on her second album and a new dance performance with Burkiewiczova.

http://www.youtube.com/channel/UCL9bvMhaEAdyC_hNzdasL-Q?feature=watch
www.neversol.cz
www.soundcloud.com/neversol
www.denovali.com/neversol
www.twitter.com/never_sol
www.facebook.com/NeverSol

 

KATARZIA

Katarzia je autorka textov, muzikantka a speváčka. V roku 2012 vydala svoj debutový album Generácia Y a odvtedy pokračuje v písaní slovenských skladieb oslovujúcich publikum v Českej a Slovenskej Republike. Vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Na jeseň 2016 vydala druhý album Agnostika vo vydavateľstve Slnkorecords, nahratý s legendárnymi slovenskými muzikantmi. Odvtedy koncertuje s kapelou a pokračuje v práci na nových dielach. Vytvorila a naspievala titulnú skladbu k slovenskému celovečernému filmu Piata loď, ktorý získal cenu na festivale Berlinale. Žije v Prahe.

Katarzia is an author, musician and singer. She released her debut album Generacia Y in 2012 and ever since then she has been writing songs which reach out to both Slovak and Czech audience. She graduated from VSMU (University of musical arts) where she studied Dramaturgy and Scripting. Her second album Agnostika, in which she collaborated with many Slovak legendary musicians, was released  by Slnkorecords in autumn in 2016. After the release she’s been on a tour with her band and continues working on the new songs.  She also composed and recorded a soundtrack for a new Slovak movie Piata lod (Little Harbour), which was awarded at the film festival Berlinale. She lives in Prague.

https://www.youtube.com/watch?v=ebpWva5vZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=_XYrb8f0b7w
https://www.youtube.com/watch?v=RzU6diM5zy4

 

SEHNAL & CO: FROOT

site-specific tanečná inštalácia
Koncept a choreografia: Zuzana Sehnalová
Účinkujú: Zuzana Sehnalová, Edita Antalová, Michaela Šimonová, Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek
Hudba: Andrej Jurkovič
Kostýmy: Michaela Kráľová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

site-specific dance installation
Concept and choreography: Zuzana Sehnalová
Dancers: Zuzana Sehnalová, Edita Antalová, Michaela Šimonová, Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek
Music: Andrej Jurkovič
Costumes: Michaela Kráľová

Created with public funding support by the Slovak Arts Council.

https://www.youtube.com/watch?v=hA9dSj4bqMU

 

____________________________

Počas hudobného a tanečného vystúpenia si budete môcť pozrieť výstavu diel IVANY ŠÁTEKOVEJ s názvom HORE HAJL DOLE HAJL, prípadne si dať úžany koláč domácej výroby našich susedov vo dvore v PASTELÉRII.

During the whole show you are also welcomed to come inside the studio and see the art exhibition called HORE HAJL DOLE HAJL by Ivana Satekova or to treat yourself with amazing homemade cakes at our next door neighbours Bakery PASTELÉRIA.

__________________________

 

Podporili nás…

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

 


 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

Ďakujeme za super aftermovie kamarátom VISUAL GANG
#visualgang

Ďakujeme za osluhu baru kamošom BUKOWSKI BAR
#bukowskisk

Ďakujeme za pohostenie reštaurácii KOGO, music clubu/reštaurácii REFRESH, cukrárni PASTELÉRIA, THE COFFEE THERAPY a pivárni ŽIL VERNE!
#kogo #refreshclub #pasteleria #thecoffeetherapy #zilverne

A posledné najväčšie ďakujeme patrí Lucii Paškovej!

 

Tešíme sa na vás!

#atelierxiii

 


17. marec 2017

 

V piatok 17. 3. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ivany Šátekovej s názvom HORE HAJL DOLE HAJL.

On Friday 17. 3. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition HORE HAJL DOLE HAJL by Ivana Šáteková.

 

Výstava pod kurátorským vedením Omara Mirzu.
The exhibition is curated by Omar Mirza.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ivana Šáteková

Vo svojej tvorbe používa maľbu i kresbu inšpirovanú komiksom a fotografiami nájdenými v knihách či na internete, no pracuje aj s inými médiami. Typický je pre ňu nekompromisný humor, irónia a nadhľad, pomocou ktorých sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam. Medzi jej obľúbené témy patrí folklór a ľudové tradície, ktoré prepája s dnešným svetom a na základe ktorých demaskuje niektoré hlboko zakorenené paradoxy a absurdity v slovenskej spoločnosti. Je členkou kresliarskeho tria Dzive.

She often finds herself doing paintings but also drawings. She is inspired from comics and photos found in her books and on the internet. She communicates through other media as well. That is a typical for the uncompromisingness of her humour, irony and field which address current social issues. Folklore and folk traditions are among her favourite topics which she relates to today’s world and uses to present some paradoxes and the absurd deeply rooted in Slovakian society. She is a member of the painting trio Dzive.

EDUCATION

2004 – 2006 Academy of Music Art in Bratislava on Babcarian Scenery department  |  2006 – 2008 Academy of Fine Art and Dosing in Bratislava on Painting department in class of professor Ivan Csudai  |  2008 Internal semester internship at the department of visual communication in the studio with Associate Professor Pavol Choma  |  2009 – 2010 + – XXI studio professor Daniel Fischer

AWARDS

2013 Price Essl Art Award CEE finalist Slovak round  |  2014 Price of the Foundation Tatra Bank for Art

PORTFÓLIO

 

Počas vernisáže Ivany Šátekovej budete môcť počuť set od DJ VECa.
During the exhibition of Ivana Šáteková, you will have a chance to listen to a set by the DJ VEC.

Kliknite a počúvajte!

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


13. január 2017

 

V piatok 13. 1. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jána Hrčku s názvom JUST 13.

On Friday 13. 1. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition JUST 13 by Ján Hrčka.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

fb_hrcka

Ján Hrčka

Portréty hviezd z prehrávaných CD v aute na turné, popíjanie z fliaš a čakanie na najbližšiu pumpu, kde príde úľava.

Maľba/objekty za posledný polrok mojej tvorby v sebe nesú mix už tradičných záznamov banálnych situácií, predmetov so štipkou naivity, ironizácie a odkazy na záujmy, ako napríklad láska k hudbe či práci v ateliéri. V obrazoch sa často objavujú aj predmety, ktoré sú charakteristické pre punkovú subkultúru (pyramídy, vybíjané opasky, diery na rifliach). Opakuje sa aj motív fliaš (séria Dancing bottles, Bottle Tree), ktorý ešte nevyprchal z mojej diplomovej práce s názvom krčma.

Portraits of stars from CDs played in the car on the tour, drinking from bottles and waiting for the closest gas station, where relief will come.

Paintings/objects from the last half year of my work bear a mixture of already traditional records of banal situations, subjects with a bit of ingenousness, irony and references to interests, such as love for music or work in atelier. In paintings, objects typical for punk subculture often appear (pyramids, studded belts, holes on jeans). The theme of bottles from my diploma work called “Pub” is repeated (Dancing bottles, Bottle Tree), it still did not evaporate.

EDUCATION

2015 – 2009 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Painting and other mediums, 4th atelier  |  2008 – 2004 School of commercial art design of J. Vydru, Bratislava, Advertising art design

AWARDS

201620142013  VÚB foundation award for painting for young artists, finalist

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Jána Hrčku môžete počuť set od PURIST, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Slovenská elektropopová skupina Purist vydala len jeden album, ale už sa pokladá za jeden z najlepších vývozných artiklov slovenskej scény. Svoj debutový album Colorful Noise nahrávali v Red Bull Studios v Kodani a vystovali na medzinárodne známych festivaloch ako sú Electronic Beats, Pohoda Festival, United Islands of Prague, Open’er Festival, taktiež na festivaloch Waves Vienna alebo Europavox vo Francúzsku. Ich debutový album vyšiel v Decembri 2014 ako neodolateľná kolekcia plná elektro-popových klenotov, ktoré prekonávajú prirodzené hranice žánru.

During the exhibition of Ján Hrčka you would be able to hear a music set by PURIST recorded especially for ATELIER XIII.

The Slovakian electropop-outfit Purist has only one album out and yet has already been credited as one of the country’s best export products.
They recorded their debut album ‘Colourful Noise’ in Red Bull Studios Copenhagen and performed at internationally renowned festivals such as Electronic Beats, Pohoda Festival, United Islands of Prague, Open’er Festival and showcase festivals Waves Vienna or Europavox in France.
Their debut album was released in December 2014 and is an irresistible collection full of electo-pop gems that deserves to be heard far beyond their native borders.

 

Kliknite a počúvajte!

purist_band_photo_02

WWW.PURIST.SK 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


12. november 2016

 

V sobotu 12. 11. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Rastislava Podhorského s názvom VO VŠETKY NEDELE.

On Saturday 12. 11. 2016 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition ON ALL SUNDAYS by Rastislav Podhorský.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Rastislav Podhorský

Venujem sa figuratívnej maľbe a kresbe. Momentálne som doktorandom v Kabinete kresby na Vysokej škole výtvarných umení, kde sa popri tvorbe venujem teoretickej činnosti. 

Kompozícia mojich novších prác je výsledkom presvedčenia, že vizuálne diela vedia (ako rybárske siete) dostatočne presne zachytávať nemé intenzity a robiť z nich výtvarné kvality. Otázkou, ktorú môže zodpovedať skôr vnímateľ je, čoho sú to intenzity (ak nie len obrazu).

 

In general I am dedicated to figurative paintings and drawings. I’m currently a PHD student on the drawing department at Faculty of Fine Art in Bratislava. Where in addition of making devote on theoretical activities.

The composition of my recent work is the result of the belief that visual works (like fishing nets) can capture the silent intensities with sufficient accuracy and make art work of good quality out of them. The question, that only the perceiver can respond is: intensities of what they are (if not ones of the art work).

EDUCATION

2015 present Doctoral studies, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Division of drawing (doc. Mgr. Emöke Vargová)  |  2009 – 2015 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Painting department (studio +-XXI, prof. Daniel Fischer, during 2014 studio Mal+by, doc. Mgr. Klaudia Kosziba)  |  2005 – 2009 School of applied arts, Bratislava (sculpture department, akad. soch. Vojtech Pohánka)

AWARDS

2015 VÚB foundation award for painting for young artists, winner  |  2015 The Rector`s Award of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Rastislava Podhorského môžete počuť set od STROONa, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

So štyrmi EP a niekoľkými trackmi na rôznych kompiláciach, tuctom spoluprác, projektov a skupín (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) a niekoľkými soundtrackmi k nemým filmom, Stroon je jeden z najplodnejších hudobníkov na Slovensku. Jeho sólo vystúpenia kombinujú minimalistický prístup aj v elektronickej a aj akustickej podobe. Rovné mid-tempo bíty ako aj pomalšie experimentálne polohy su pokryté synthovými plochami jemu vlastnými. Na vrchu tohto, žiari trblietavý zvuk vibrafónu. V týchto dňoch mu na domovskom labeli Exitab vychádza najnovšie EP Solar Preludes.

During the exhibition of Rastislav Podhorský you would be able to hear a music set by STROON recorded especially for ATELIER XIII.

With Four EP and several tracks on various compilations, tenth of cooperation projects and groups (EPP, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) and several soundtracks to silent films Stroon is one of the most productive musicians in Slovakia. His solo performances combine minimalist approach in electronic as well as acoustic form. Straight mid-tempo beats and slower experimental positions are covered by inherent areas. On top of this, the glossy sounds shinning of vibraphone. In these days my home’s label is based on the latest EP Exit Solar Preludes.

 

Kliknite a počúvajte!

stroon-promo_2016_katarina-svobodova

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii

 


8. október 2016

 

V sobotu 8. októbra 2016 od 13:00 do 22:00 vás čaká bohatý program.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 baf_grey-city_cover

 

Áno, v tomto roku budeme súčasťou festivalu BAF a BIELEJ NOCI.
Príďte pozrieť svetelnú inštaláciu u nás vo dvore na Panskej 13,
alebo si u nás pozrite film Grey City a vypočujte Michala Turkoviča,
ktorý vám porozpráva o svojej výstave.

Film dokresľuje aj jednu líniu výstavy Michala Turkoviča s názvom BACKGROUND,
ktorou je komunikácia graffiti s verejnosťou u nás.

13:00 – OPEN
16:00 – 17:10 – premietanie filmu Grey City
17:30 – 18:30 – komentovaná prehliadka výstavy diel Michala Turkoviča
22:00 – CLOSED

O čom je film Grey City?

Brazílsky dokumentárny film Grey City približuje tvorbu svetovo uznávaných graffiti autorov zo Sao Paulo, šedivého betónového veľkomesta, ktoré se práve vďaka street artu prebudilo k životu. V uliciach brazílskeho Sao Paula sa zrodila nová forma graffiti. Tvorba umelcov ako Os Gemeos, Nunca a Nina rozsvietila ako ohňostroj betónové mesto, následne sa dostali do galérií a muzeí na celom svete. Potom, ako nový zákon proti vizuálnemu smogu spôsobil systematickú likvidáciu ich diel prestriekavaním šedou farbou, podnietili títo umelci jedno z najkreativnejších povstaní v dejinách juhoamerického umenia.

 

Čo je Biela noc?

Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov. Počas druhej októbrovej soboty sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením.

Event  |  Web  |  Vimeo  |  Facebook

 

Čo je to BAF?

Ponúka príležitosť vybrať sa na cestu za súčasným umením v 16 bratislavských galériach a múzeach umenia. Množstvo komentovaných prehliadok, stretnutí s umelcami a workshopov.

Event  |  PROGRAM

 


16. september 2016

 

V piatok 16. 9. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Michala Turkoviča s názvom:

BACKGROUND

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_turkovic

Michal Turkovič

Svoju výstavu som sa rozhodol nazvať slovom Background. V rámci graffiti slangu “background“  značí veľmi triviálnu vec, kedy si namaľujete pozadie za graffiti, aby lepšie vyniklo nasprejované meno.  Je to značne banálny a egocentrický postup, no výrazná súčasť môjho dospievania v graffiti subkultúre. Je to pre mňa natoľko príznačný pojem, že som sa bez väčšieho váhania rozhodol pomenovať ním moju prvú výstavu po absolvovaní VŠVU, aby som jasne zadefinoval svoje pozadie. Nie je to, ale vonkoncom nadšené vzhliadanie ku graffiti, skôr ironizácia jeho bezobsažnosti. Preto nevidím zmysel ďalej písať o graffiti a z graffiti backgroundu sa v nasledujúcom texte stáva pozadie – pozadie autora, čo je druhou líniou názvu výstavy.

Je jasné, že kľúčom, či pohodlnou pomôckou k čítaniu všetkých mojich vecí, ale aj vecí akéhokoľvek autora je prostredie, z ktorého vzišiel a na ktoré sa jeho práce chtiac – nechtiac odvolávajú. V mojom prípade má byť výstava rozlúčkou s graffiti v jeho pravom slova zmysle, pretože dnes je graffiti iba pozadím, ktoré nevedome formuje môj výtvarný jazyk. Chcem ňou poukázať na nedávne zlomové obdobie, kedy moje nadšenie z graffiti vrcholilo a bezprostredne som pocítil vyprázdnenosť tohto kontroverzného hobby. Dostal som sa do bodu, kedy  sa v tvorbe treba cez všetky mládežnícke návyky buď úplne preniesť, alebo z ich mála pozitívnych momentov vyťažiť čo najviac. Ako som to spracoval Vám dopovie výstava v ATELIERi XIII.

 

 

V mojich prácach je dôležitý aspekt plynutia a kontinuity, preto načrtnem doterajšiu líniu mojej tvorby. Príbeh začína v subkultúre graffiti, v ktorej som vyrastal a stále má na mňa veľký vplyv.

V rámci štúdia som zostával na poli hermeticky uzavretej abstrakcie, ktorú divák vedel čítať iba po formálnej stránke.V tom období som chcel za pomoci spreja vymyslieť silný abstraktný vizuál, ktorý by neodkazoval ku graffiti subkultúre. Primárnym cieľom premňa bolo etablovať sprej, ako plnohodnotný maliarsky nástroj, oslobodený od negatívnych graffiti asociácií. Neskôr som si uvedomili, že abstrakcia je beztak úzko spätá s graffiti, pretože ťažko komunikuje s divákom. A tak som stále viac cítil, že som presýtený uzavretým graffiti svetom.

A preto netrvalo dlho a v diplomovej práci som sa pustil do popisnej témy, v ktorej pokračujem doteraz. Snažím sa divákovi sprostredkovať moje sklamanie z vyprázdnenosti graffiti.

Presne táto strata významu, vyprázdnenosť vecí v meste sa stala témou mojich aktuálnych malieb. Sústreďujem sa na momenty, ktoré považujem za nadhodnotené. Ak človek nepremýšľa, môže mať určité symboly zakorenené ako hodnotné navždy, tak slepo podmanivé vedia byť aj graffiti. K uvedeniu nadhodnotených momentov do menej nablýskaného kontextu, alebo k pohľadu na ne v menej žiarivom svetle mi pomáha technika maľby, ktorou ich prezentujem. Maľujem ich tou istou technikou, ktorou sú v ulici vytvorené práce, voči ktorým ľudia chovajú najväčší hnev. V súčasných prácach sa snažím sprejom vytvoriť dojem surovosti, ktorá vyvolá v ľuďoch popri pozitívnych asociáciách aj  určitú neistotu.

Dnes sa snažím zachádzať aj  do sociálneho rozmeru témy graffiti. Prostredníctvom veľkej graffiti skupiny na najznámejšej sociálnej sieti sa snažím laikom ozrejmovať o čo v tejto subkultúre ide, aby neboli graffiti len veľkou neznámou kontaminovanou často nezmyselnými negatívnymi asociáciami. Je to trochu opačný princíp, ako  som opisoval pri mojej téme v  maľbe. V rámci graffiti osvety mi ide o akési upriamenie pozornosti na podhodnotenú vec. Naplniť tento zámer mi pomôže aj výstava v Atelieri XII, ktorá bude z veľkej miery o graffiti, alebo postgraffiti. Skrátka o tom, že dospievanie v prostredí graffiti je potenciálnou platformou pre zrod výtvarníkov, ak sa z neho pozorne extrahujú len hodnotné momenty, ktoré sa následne pretransformujú na niečo menej plytké, ako písanie mena na stenu.

Graffiti sa snaží povýšiť aj v rámci maliarskej skupiny BAnda, ktorej členovia vychádzajú  vo svojej tvorbe prevažne zo svojho dospievania v rôznych mestských subkultúrach.

 

 

EDUCATION

2014 – 2016 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Maľba a Iné Médiá, 4. Ateliér, Magisterské štúdium  |  2010 – 2014 Vysoká škola výtvarných umení,   Bratislava, Maľba a Iné Médiá, 4. Ateliér, Bakalárske štúdium

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Michala Turkoviča budete môcť počuť špeciálny set od BOBSANA, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Ten čo lieta ako tajfún na fixie po Bratiske. V tej rýchlosti si to možno nevšimneš, ale nosí okolo pása taký dvojtonový reťazový zámok. Nie, nie, nie je to preto, že sa bojí o svoj bajk. Je to trénig, pretože Bobsan chce mať silu ako koň! Okrem toho, že samozrejme zahrá hudobné to šmaky, miluje kvalitné pivečko a v každom nájde príchuť o ktorej by si ani netušil, že sa v zlatistom moku nachádza. Jedným slovom borec!

Kliknite a počúvajte!

bobsan

SOUNDCLOUD  |  iTunes  |  beatport

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


od 29. augusta do 7. septembra 2016

 

Vás radi privítame v ATELIERi XIII, kde sa bude odohrávať performance art hudobnej skupiny The Youniverse s názvom:

A DAY IN THE LIFE OF A BAND

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Otváracie hodiny sa môžu priebežne meniť podľa návštevnosti o čom budeme vopred informovať…

Každý deň od 29.8. do 7.9.2016
od 14:00 – do 19:00

cover

Čo by sa stalo, keby mali Led Zeppelin snapchat?

Nazrieť do zákulisia kapiel a umelcov vždy bolo a bude fascinujúce pre verejnosť. Svedčia o tom milióny predaných autobiografii a všeobecná obsesia s akýmkoľvek backstage-om.

Lifestyle kapely priamo ovplyvňuje tvorbu, vzťahy zas proces. Symbiotická spolupráca je častokrát narušená externými faktormi, medzi ktoré sa radia: ego, drogy, vzťahy, život. Nie vždy sa hrá dobre, nie vždy sa ľahko tvorí, ale vždy sa musí ísť ďalej.
The show must go on.

Členovia kapely The Youniverse sa rozhodli svoj proces vystaviť v ATELIERi XIII vrámci performance artu s názvom A Day In The Life of A Band. Počas desiatich dní vám predstavia svoju verziu rokenrolu, ako funguje ich život, ako sa hádajú, ľúbia, ponižujú a podporujú na ceste k úspechu, pričom vzniká ich tvorba, inšpirovaná všetkým naokolo a v sebe. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako vyzerá kapela zvnútra. Ale tak ako s každým vystúpením: čo je v skutočnosti performance a čo realita?

The Youniverse zásadne ide #svojoucestou. Online zábery, live stream a videá z performance artu vám na svojich facebook stránkach prinesie značka Excelent.

 

facebook logo 3

www.facebook.com/excelent.sk

Chceš bližšie poznať hudobnú skupinu The Youniverse?
Klikni na link!

YOUTUBE  |  SOUNDCLOUD  |  SPOTIFY

 

10407994_673205849381542_6096802752065199231_n

 

Ďakujeme za podporu značke EXCELENT!

Excelent_black_8
Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

1. júl 2016

 

V piatok 1. 7. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Marcela Mališa s názvom:

ARBEIT JEDER ART

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_malis

Práce rôzneho druhu.
Sebaironické komentáre, srandičky umelca z umelca a prežívanej skutočnosti.
Cvičenia s materiálom a materiál z roboty.
Vzdialený ideálu ekologickej udržateľnosti.
Vzbura voči sebe samému. Trocha nudy a nostalgie za minulým.
Prečo??
Lebo!
Burri by sa nebúril.
Hry so škálou možností v obmedzenej možnosti starých plátien a jazyka, klam a zdanie.
Formálne vtipy z formálnej abstrakcie a malé zrnká pravdy bezradnej society, umenie a proletariát.
Snahy o estetizáciu, tú traumu ospalej akadémie.
Kontrapunkt k historickej atmosfére,
tohto miesta.

Marcel Mališ:

Moja práca sa dá len ťažko charakterizovať ako lineárne, homogénne dielo s presným štýlovým a obsahovým vymedzením. Práve naopak. Veľmi rád využívam širokú škálu prostriedkov a aj napriek tomu, že seba samého považujem primárne za maliara, niektoré projekty využívajú iné média. Dielo tým pádom prechádza od klasickej maľby cez experimenty s maľbou, fotografiu, objekt až po video, happening. Nikdy nebolo mojim cieľom vytvoriť ucelený, autonómny a charakteristický štýl alebo výtvarný jazyk, ktorý by bol bezprostredne spájaný so mnou. Umenie predstavuje pre mňa najvyššiu formu slobody, takže mi príde obmedzujúce a nudné neustále sa venovať jednej forme, alebo jednej téme.

EDUCATION

2009 – 2013 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Výtvarné umenie, Maľba iné médiá, Studio +- XXI. Century, prof. Daniel Fischer  |  2005 – 2007 Magisterské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Výtvarné umenie, Maľba iné médiá, Studio +- XXI. Century, prof. Daniel Fischer  |  2001 – 2005 Bakalárske štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Výtvarné umenie, Maľba iné médiá, Studio +- XXI. Century, prof. Daniel Fischer

AWARDS

2013 Laureát, ESSL Art Award CEE, Slovenská republika  |  2011 finalista, Maľba 2011, nadácia VÚB, Slovenská republika  |  2010 finalista, Maľba 2010, nadácia VÚB, Slovenská republika  |  2010 finalista, Strabag Art award, Rakúsko  |  2009 finalista, Henkel Art award, Slovenská republika  |  2009 finalista, Maľba 2009, nadácia VÚB, Slovenská republika

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Marcela Mališa budete môcť počuť špeciálny set od RNGO, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

“Prepare for unexpected”, alebo čakajte nečakané.
RNGO je alterego vaporwave ganstra z internetu, introvertného vyznávača temných bassových plôch,
klubového rejvera, či extrovertného hipstera z miestnej kaviarne.

URBAN AND CLUB MUSIC – BEATS – TECHNO – HOUSE

 

Kliknite a počúvajte!

RNGO

 

 

Ďakujeme za pitný režim podľa seba značke EXCELENT!

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii

 


26. jún 2016

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

FB_cina

Využi úžasnú príležitosť mať svoj vlastný originálny portrét od známeho slovenského umelca Mareka Cinu!
V nedeľu 26. 6. 2016 od 15:00 do 19:00 bude Marek v ATELIERi XIII realizovať portrétovanie na počkanie!

Maľba originálneho portrétu – cca 15 min.
Cena za portrét na aquarelovom papieri formátu A5 – 20,- €

Tešíme sa na vaše tváre! Príďte, stojí to za to!

 


29. apríl 2016

 

V piatok 29. 4. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Svetlany Fialovej s názvom:

YOU YOU YOU YOU

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

fb_fialova

Čo sa nestane v skutočnosti, stane sa vo sne. Ak sa to nestane jednému, stane sa to druhému, keď nie dnes, tak zajtra, keď nie o rok, tak o sto rokov. Čo na tom záleží? Koľkokrát som počul príbehy, o ktorých som si povedal:

„Niečo také sa stať nemôže!” Kým sa rok s rokom zišiel, dopočul som sa, že sa to skutočne niekde stalo.

I.B. Singer: Hlupák Gimpel

Svetlana Fialová:

Venujem sa vytváraniu obrazov, a to primárne v médiu kresby. V posledných rokoch som pracovala napríklad aj s linorytom, gobelínmi a sieťotlačou, kreslila niťou po stene a v priestore, ryla do plexiskla. V mojej práci však nie je nosným problémom alebo predmetom záujmu samotné médium kresby, je to však zatiaľ najvhodnejšia forma, ktorú momentálne používam, a ktorou sa viem vyjadriť. Ťažisko môjho záujmu okrem formálnych kresebných možností a technických riešení je orientované viac k obsahovej zložke mojich obrazov, a to napr. k témam ako (vlastný) príbeh, príbeh verzus psychologizácia, irónia v umení, spoločensko – kultúrne vzťahy, mytológia, pop kultúra, post – produkcia, atď.

EDUCATION

2011 PhD Studies, Studio +-XXI of Daniel Fischer, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovak Republic  |  2007 – 2010 MA Painting, Academy of Fine Arts, Prague, Czech Republic  |  2004 – 2008 BA Printmaking, Faculty of Arts, Technical Uuniversity Košice, Slovak Republic

AWARDS

2013 1st Prize Winner, Jerwood Drawing Prize, United Kingdom  |  2012 finalist, VÚB Foundation Award for Painting for Young Artists, Slovak Republic  |  2011 finalist, VÚB Prize for Painting 2012  |  2011 nominee, Essl Art Award CEE, Czech Republic  |  2011 finalist, Art Critics’ Award for oung Painting, Czech Republic

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Svetlany Fialovej budete môcť počuť špeciálny set od Branislava Be, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Branislav Be pochádza z Bratislavy, kde aj žije. Elektronickej hudbe sa venuje necelých 8 rokov, ale ako DJ hráva 6. Je obrovským fanúšikom mašín, ktoré vyrábajú a modulujú zvuky. V jeho sounde dominuje energické, miestami temné techno, ktoré ma svoj príbeh a pohlcujúce účinky. Tracky, ktoré mixuje ladí precízne k dokonalosti.

 

Kliknite a počúvajte!

13041239_10207899732183643_5930264851833198966_o

 

 

Ďakujeme za pitný režim podľa seba značke EXCELENT!

Excelent

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


3. apríl 2016

V nedeľu 3. 4. 2016 od 15:00 do 17:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke vystavených diel Mateja Fabiana. Ak vás zaujíma kvalitné umenie určite nás navštívte, pretože práve výklad autora vám otvorí oči a pochopíte o čom to celé je.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_fabian_po verni

Matej Fabian 

Výstava nadväzuje na dizertačnú prácu, ktorá sa venovala výskumu netradičných maliarskych materiálov. Aj tu ide o materiálový posun, ktorý sa už netýka samotného maliarskeho média, ale úzko s ním súvisí. Materiál sa stáva štartovačom maliarskeho procesu, podkladom maliarskej reakcie.

Samotný názov výstavy evokuje situáciu, kedy sa narúša štandardná metodika maľby, od „nahodenia“ pozadia po „doladenie“ obrazu motívom…

Jednotlivé obrazy sa zaoberajú témou peňazí, respektíve jeho kolobehu (Ojroboros), či neviditeľnosti (Unicorn), telesnej deformácie (Selfportrait – Legs), alebo farebných polí (Ride or Die). Dopovedaním výstavy je objekt / portrét opice, ktorá je akousi alegóriou na pozíciou umelca, ktorý celý život robí to, čo sa naučil, bez toho by sa niekam posúval…

PORTFÓLIO

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 


26. február 2016

 

V piatok 26. 2. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Mateja Fabiana s názvom:

SYSTEM ERROR

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_fabian

Matej Fabian:

V nových prácach napádam už známe riešenia, k maľbe sa staviam anti-systémovo. Na prvý pohľad sa môže jednať o interný maliarsky problém, ale čo ma zaujíma, je neustály posun autorského rukopisu. Rovnako ako sa zaplňuje obrazovka počítača novými ikonami, rovnako by sa malo správať aj maliarske portfólio. Nové práce sú prevažne maliarskymi reakciami na nájdených alebo recyklovaných materiáloch.

Pohybujem sa v priestore ohraničenom slobodou a disciplínou. Som ateliérovým umelcom, výsledky generujem procesom. Zachytávam, vyhodnocujem a emočne skenujem rozdiely medzi štandardom a ne-štandardom. Práve tam sa skrýva umenie. Oslovuje ma poetika zimy, Thomas Bernhard, Cormack McCarthy, Krvavý poludník, Danzig, Slayer a tma.

EDUCATION

2011 – 2014 Post – Graduate Studies, Academy of Fine and Applied Arts, Bratislava, Department of Drawing, Doc. Bubán  |  2005 – 2011 Academy of Fine and Applied Arts, Bratislava, Department of Painting, Studio IV., Prof. Ivan Csudai  |  1995 – 1996 Crested Butte Academy, Crested Butte, Colorado, USA

AWARDS

2014 VÚB Prize for Painting – 2. Place  |  2013 finalist, VÚB Prize for Painting 2013  |  2012 finalist, VÚB Prize for Painting 2012  |  2011 finalist, VÚB Prize for Painting 2011  |  2010 HENKEL Art Award, Nomination for Slovak Republic

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Mateja Fabiana budete môcť počuť špeciálny set od Yanka Krala, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Patrí technicky k špičke slovenských djov. Bol takmer 10 rokov koncertným djom jednej z najznámejších slovenských hip hopových skupín H16, no už dlho nie je “iba” hip hopovým djom. Venuje sa mnohým žánrom elektronickej hudby. Jeho sety sa vyznačujú tým, že dokáže rôzne žánre spojiť do jedného plynulého celku. V jeho spomínaných eklektických setoch nájdete ako hip hop, tak aj trap, dnb, uk grime, house, bass music a mnoho iného. 

Od roku 2014 má spolu s Galagerom vlastnú pravidelnú rádio show Scena_FM na Radiu_FM, ktorá sa venuje klubovej hudbe a kultúre.

 

Kliknite a počúvajte!

Foto Kredit Lousy Auber

 

 

Ďakujeme za fajnový pitný režim značke Heineken!

HEI_BrandPos_FCSilver

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


7. január 2016

 

Ahojte priatelia!
Želáme vám všetko dobré v novom roku!

Pretože Katka 8. 1. odlieta naspäť do USA, využite príležitosť sa s ňou stretnúť vo štvrtok 7. 1. 2016 od 17:00 do 19:00 u nás v ATELIERi XIII. A keď budete na ňu milí, určite vám porozpráva niečo o vystavených dielach, o svojej tvorbe a ponúkne malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_janeckova_po verni OKOK2

 


18. december 2015

 

V piatok 18. 12. 2015 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Kataríny Janečkovej Walshe s názvom:

JANEČKOVÁ ON STEROIDS!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_janeckova OKOK2

Katarína Janečková Walshe:

Začiatkom tohto roka som sa pri návšteve môjho ateliéru rozprávala s New York-ským galeristom o figurálnej maľbe. Je figurálna maľba vôbec aktuálna? Čo treba urobiť preto, aby zo mňa bola nová Lisa Yuskavage, nová Cecily Brown či Marlene Dumas? Zhrnuli sme to tak, že to musí byť úplna pecka, Lisa on Steroids! Som si istá, že to nemyslel doslova.

Pár mesiacov na to v Texase sa ma bodybuildingová hviezda miestnej posilovne opýtala, či by som sa nechcela zúčastniť fitness súťaže, konkrétne Majstrovstiev sveta v Las Vegas. Nielenže som sa vďaka tejto príležitosti ocitla v absurdných situáciách sveta bodybuildingu, ale aj moja tvorba sa ubrala veľmi oslobodzujúcim smerom, kedy prsia sú zrazu sval a nie sexuálny objekt, aj keď sa o extrémne svalnatých ženách ešte stále dá rozmýšľať v súvislosti so sexualitou a fetišom.

Počas mesiacov prípravy na súťaž som denne sledovala instagram a ‘inšpiračné fotografie’ fitnessiek a podvedome sa mi (výrazne) menil pohľad na krásu a telesnosť. Ťahy štetca pri maľovaní svalov sú veľmi prirodzené, šťavnaté a rýchle, a predsa výsledný celok pôsobí prinajmenšom zvláštne, kedže svalnatá je žena a nie muž. Podobné zobrazenie ženského tela môžme sledovať napríklad v renesancii, kedy umelci bežne využívali mužský model pre zachytenie ženských figúr. Pri pohľade na tento typ zobrazovania nahoty je takmer nutné dištancovať sa od očakávaní o tom, čo je prirodzené a pokúsiť sa prekalibrovať zaužívaný stereotyp chápania krásy. Za posledných sto rokov bol obraz fyzicky silných žien predmetom posmechu, fascinácie a erotických fantázii, a mnoho žien vrátane začínajúcich kulturistiek muselo tvrdo bojovať, aby si obhájili imidž ženskej muskularity ako ich vlastný.

Účasťou na súťaži moja fascinácia svetom ženskej kulturistiky zosilnela. Okrem neustáleho porovnávania si vyrysovaných tiel v zákulisí som počas prípravy musela prejsť absolútnym otroctvom vlastnému telu, špeciálne sa stravovať každé dve hodiny a posledné týždne vážiť každý gram ryže a neosolenej ryby, varenej v mikrovlnke hotelovej izby v Las Vegas. Sushi bez sójovky bola jedna z chutnejších možností, vhodná na tanier aj na plátno. Myšlienka servírovať sushi na ženskom tele pochádza z obdobia samurajov v Japonsku, kde sa týmto spôsobom oslavovala víťazná bitka. Symbolicky to do môjho obdobia po súťaži prirodzene zapadá, otázkou je – prečo by žena mala slúžiť ako prestieranie, keď ním môžu byť medvede?

CV

Katarína Janečková Walshe sa narodila 2. mája 1988 v Bratislave. 2004-07 študovala na ŠÚV, na oddelení propagačného výtvarníctva. 2007-2013 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v 4. Atélieri maľby u prof. Ivana Csudaia.

2013 štúdium ukončila diplomovou prácou prezentovanou v opustených kúpeľoch Grössling. V súčasnosti žije  v americkom mestečku Corpus Christi v  Texase a v New Yorku, kde má svoj ateliér. Absolvovala rezidenčné pobyty: Egon Schiele Art Centrum v Českom Krumlove (2011), GO-GO PROJECT / A 24H RESIDENCY, AWA, Amsterdam (2012), Česko-slovenské hvězdy, Litomyšl (2013). Samostatne vystavovala: Salmon Lovers, Galerie WOLFSEN, Dánsko (2015); So Many Fish, So Little Time, SOGA, Bratislava (2014); Lost and Found, Between Heaven and Ground, Kúpele Grössling, Bratislava (2013), SLOVAK GOODIES (s E. Binderom), Overtoom 301, AWA, Amsterdam (2012); Lone Wolf, Cub and World Champion (spolu s A. Dúbravským a M. Fabianom), SOGA (2012); Bakalárka (s A. Dúbravským), Photoport, Bratislava (2011); Štetec a Bič / Brush and Bitch (s A. Dúbravským), Tranzit, Bratislava (2010). Jej diela boli zastúpené na výberových zahraničných prezentáciách: Miami Art Basel, Galerie WOLFSEN (2015); Inaugural Exhibition, ALLOUCHE Gallery, New York (2014); On The Threshold, Jiří Švestka Gallery, Berlín, (2011); Volta Show, Jiří Švestka Gallery, Bazilej (2011); Kick off, Dvorak Sec Contemporary, Praha, (2011). V roku 2012 sa stala finalistkou ceny VÚB maľba roka, v súťaži obsadila tretie miesto.

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Kataríny Janečkovej Walshe budete môcť počuť špeciálny set od EMONOIZBOYS, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

EMONOIZBOYS sú super! A bude nám cťou privítať ich v našom priestore!

EMONOIZBOYZ je dvojica DJov a producentov z Bratislavy. Ich sety sú plné breakbeatu, hiphopu, housu a elektra s jasným odkazom na ich hiphopové pozadie. Tento rok vystúpili na viac ako 40-tich akciách, medzi inými aj festival Pohoda, Grape, Hip Hop žije a iné. V októbri absolvovali celoslovenské turné so skupinou A.M.O. a pravidelne hrávajú v Nuspirit clube, v ktorom sú rezidentými DJmi.

 

Klikni a počúvaj!

emonoizboyz logo

 

 

Ďakujeme za fajnový pitný režim značke Heineken!

HEI_BrandPos_FCSilver

Nezabudni! Opäť bude žúúúúúúúúr!

ps.: Snáď to podlaha tentokrát prežije…

#atelierxiii


16. október 2015

 

V piatok 16. 10. 2015 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Erika Šilleho a Borisa Sirku s názvom:

…, finaly!

 

WEB_sirka_sille

ERIK ŠILLE

Výtvarná fascinácia Erika Šilleho (1978) už od jeho raných prác čerpá energiu zo zdrojov, ktoré neboli celkom bežné pre médium maľby, ale aj vďaka Šilleho výtvarným aktivitám sa v súčasnej slovenskej maľbe pomerne dobre udomácnili. To, že si Erik Šille rafinovane privlasňuje výrazové prostriedky, objekty, postupy a témy vlastné takzvanej konzumnej kultúre, pop-kultúre, či vizualite elektronických médií, je v početných textoch venovaných jeho práci jednoznačne identifikovaný atribút jeho individuálneho výtvarného jazyka. Na Šilleho plátnach bez veľkých problémov rozoznávame prvky, ktoré sú vlastné divokej a bujarej vizualite súčasnosti: komixu, animovanému filmu, internetu a počítačovým hrám, street artu, grafity, tetovaniu, obalovému grafickému dizajnu, ikonografii reklamného a zábavného priemyslu, či politickej propagandy, až po dizajn sériovo vyrábaných plastických predmetov, zvyčajne hračiek. K neodmysliteľným charakteristickým atribútom Šilleho práce patrí rozprávanie príbehu prostredníctvom obrazu. Nositeľmi a agentmi príbehov sú zvyčajne rôzne zvieracie alebo komixové postavičky. Postavičky na Šilleho maľbách sa ocitajú v situáciách, ktoré sú takmer protikladné čistému a dokonalému svetu, do ktorého sú umiestňované, alebo – ak ide o citácie či nájdené predmety – z ktorého si ich autor vypožičal. Sú to situácie prinajmenšom chybné ak nie patologické. Z plátien na nás sála lepkavá sladkosť infantilnej naivity, detinskej pseudočistoty a kašírovanej harmónie dobre nalíčeného sveta, ktorá svojim jasom zatieňuje krutosť, surovosť, brutalitu a perverznosť zobrazovaných situácií alebo rozprávaných príbehov.

PORTFÓLIO

 

 

BORIS SIRKA

Boris Sirka (1981) patrí v rámci slovenskej mladej maľby k najlepšie rozpoznateľným autorom. Charakteristickým rysom jeho tvorby je zvolený žáner, ktorého možnosti neustále objavuje a posúva do nových rovín. Opakovane spracováva “temné” témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a tzv. vysokým umením. Podobne ako iní maliari pracuje v ohraničených, uzatvorených cykloch. Zmeny programu u Sirku znamenajú vždy striktný prechod z jednej fázy do druhej, náhlu zmenu vyjadrovania, nové myšlienky, novú tematickú oblasť. Často si požičiava motívy japonskej hororovej literatúry i kinematografie, preberá atmosféru viktoriánskych románov, inokedy sa zas dotýka barokového zátišia v zmysle Vanitas. Neskôr sa zameral na motív voľnej drapérie, ktorý spracovával v minimalistických inscenáciách s absenciou figúry či iného objektu. Drapérie doslova “portrétoval”, teda maľoval ich ako autonómne predmety v neutrálnom priestore. Hororová desivosť a naratívnosť sa vytratila v prospech jemnejšej, menej ilustratívnej tajomnosti. Predposledné Sirkove obrazy sa mrazivo pohrávajú s ľudskou predstavivosťou, ktorá je hlavným producentom neidentifikovateľného strachu z nevideného, zmyslami iba tušeného sveta. Zatiaľ posledné diela vznikli v Tokyu počas jeho trojmesačného rezidenčného pobytu.

Okrem maľby sa autor venuje video animácii, multimediálnej inštalácii a 3D objektu. Okrem vizuálneho umenia je Boris Sirka aktívny aj ako producent elektronickej hudby (projekty BIOS (spolu s J. Tušan), БРАДА (s N. Branković), a ako solo sound performer pod symbolom Æ.

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže ERIKA ŠILLEHO a BORISA SIRKU budete môcť počuť špeciálny set od Nada El, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Nada El je úžasná a bude nám cťou privítať ju v našom priestore!

Nada El patrí pod slovenskú DJ scénu už 3 roky ako polovica dievčenského DJ dua Slu:t.
Jej pohľad na hudbu je v súčastnosti striktný a sa drží v hladinách techna a minimalu.

 

Klikni a počúvaj!

10502200_10202857988748299_5813619374110997834_n (1)

 

★ Ďakujeme za fajnový pitný režim značke Heineken! ★

Tak už viete, že na sucho neodídete.

ps.: Víno je nuda… 🙂

HEI_BrandPos_FCSilver

Nezabudni!

Bude žúúúúúúúúúúúúúúúr…

#atelierxiii


27. jún 2015

 

V sobotu 27. 6. 2015 od 12:00 do 18:00 budú mať v priestoroch ATELIERu XIII dievčatá svoj BBAZAR!

 

BBAZAR FB

MEET & SELL

Dievčatá sa budú zbavovať kúskov z ich preplnených skríň. Príďte si spraviť peknú sobotu, pozhovárať sa s nami a kúpiť si niečo nové na seba.

Predajcovia:
vandajanda, dajanakuban, juliana summerlingova, emmanka, karinagolisova, tanaka…

 


29. máj 2015

 

V piatok 29. 5. 2015 o 20:00 počas DAAD | DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU vás radi privítame na otvorení nášho ATELIERu XIII na Panskej 13 v spojení s vernisážou Erika Bindera.

 

binder_FB

Erik sa narodil v roku 1974 v Hnúšti-Likier. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri profesora Jankoviča, profesora Fischera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u docenta Kokoliu. Dvakrát bol finalistom Ceny Oskára Čepana a patrí k málu slovenských umelcov, ktorí sa živia vlastnou tvorbou.

Erik je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností strednej generácie na domácej výtvarnej scéne. Aj napriek rôznym módnym vlnám ako „boom maľby“, „konceptualizované výskumy“, „postprodukcia“ zostal verný svojmu základnému prístupu k tvorbe, ktorý je stále rovnaký, rovnako priamočiary a bezstarostný. Spektrum jeho diel je skutočne rozmanité – prostredia, inštalácie, videá, objekty, maľby, kresby, grafiky i graffiti, ktoré napriek mnohosti nie sú žiadnymi komplikovanými špekuláciami ale výtvarnou transformáciou jeho záujmov, erudície, autobiografických zážitkov a až nutkavej tvorivosti. Výsledkom je skrumáž diel, ktoré existujú na pomedzí verejnej inštalácie, súkromného vizuálneho archívu a wunderkammer. Známa je aj jeho séria sprejových malieb na baliacich papieroch, keď jedného rána po skateboardovej party našiel plný ateliér sprejov, a tak okrem príbehu prišiel aj k takej autorskej technike, ktorá prirodzene ponúka nezaťažený prístup k médiu. Jeho tvorba však nie je len o „spontánnom výbuchu nekontrolovanej tvorivosti“, nakoľko náhoda i temperament predstavujú súčasť kompozičného rozvrhu doladeného farebnou stránkou obrazu. Jeho diela sú výsledkom komunikácie autora s maľbou, čo cítiť vo všetkých smeroch tak kompozične ako aj v ich farebnosti. Ikonografia i jeho technika nesie silný autobiografický podtext.

Napokon netreba opomenúť Erikov originálny zmysel pre humor, ktorým je sprevádzaná väčšina jeho diel. Erik je umelcom v pravom slova zmysle – on je ten, kto vyjde z lesa s novou sochou a možno aj s novým domácim miláčikom.

PORTFÓLIO