EVENTS

2. júl 2021

 

V piatok 2. 7. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Jany Bednárovej s názvom Splynúť s divočinou. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.


We would love to invite you to the opening of the exhibition To Blend into the Wilderness by Jana Bednarova on Friday 2. 7. 2021 from 19:00 until 22:00. Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Splynúť s divočinou

To Blend into the Wilderness

Od 2. júla do 3. septembra 2021 v ATELIERi XIII
From 2 July until 3 September 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Jana Bednárová

Plenérová tvorba je pre autorku typickým výtvarným postupom, ktorého zámerom je ponorenie sa do krajiny severovýchodnej Indie, kde Bednárová aktuálne žije a tvorí. Prechádzky panenskou prírodou a objavovanie skrytých scenérií hustého pralesa bude možno raz  utópiou z minulosti, ktorú budeme mať uchovanú iba v našej pamäti. Autorka pracuje s týmito spomienkami na podobizeň prírody, akú sme ju poznali. Maľby na plátno akrylom alebo na surový hodváb prírodnými pigmentami rozprávajú príbeh o divokej džungli, ktorá môže inšpirovať človeka pre prežitie svojou biodiverzitou a schopnosťou rozrastať sa v nehostinných podmienkach. Zaznamenávanie scenérií z divokej prírody je snahou o portrét obrazu o vzájomnosti, harmónie a koexistencie v prírode, ktoré sa ľuďom vytrácajú z obzoru.

Plein-air painting became the characteristic art technique for Bednarova as she focuses on the immersion to the landscape of North-East India, where she currently lives and works. Walking in pristine untouched nature and discovering hidden sceneries of rain forests may be in future only utopic recall stored in our memory. Bednarova works with the image of nature which we used to know. The paintings on canvas by acrylic or on raw silk by natural pigments tell the story about the wild nature, which can inspire humans for survival by its biodiversity and ability to grow in the uneasy terrains. Documenting the sceneries from jungles by landscape painting is an attempt to portray the wild nature and preserve those images of harmony, mutuality and co-existence which are disappearing from human eyes.

EDUCATION

2014 Master of Visual Arts at Faculty of Fine Arts, Maharaja Sayjirao University of Baroda, India, ICCR Scholarship, Professors: Indrapramid Roy, Vasudevan Akkitham, Suresh BV | 2012 BcA. degree from Fine Arts degree at Department of painting, Faculty of Fine Arts, VUT Brno, Czech Republic, Studio of Martin Mainer and Luděk Rathouský | 2011 Department of painting, Academy of Fine Arts, Bratislava, CEPUS Scholarship | 2009 Department of painting, Faculty of Fine Arts, UVP/ EHU, Spain ERASMUS Scholarship

AWARDS

2019 and 2020 finalist of the competition VUB Maľba | 2020 Grant of the Slovak Arts Council | 2021 Collaboration Grant, Mobility First, Asia Europe Foundation

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Martina Ivičič

 

Počas výstavy Jany Bednárovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Waterbased.

Slovenské duo Waterbased pôsobiace v Prahe tvorí speváčka a textárka Júlia Mihalyiová, a gitarista a producent Ľuboslav Krajňák. Julls založila Waterbased v roku 2019 v Kodani, kde žila 7 rokov. Do väčšieho povedomia na Slovensku sa dostala so singlom Flamed, ktorý vyšiel aj s videoklipom, a bol zaradený do rotácie éteru rádia FM. Český hudobný magazín Fullmoon ju zaradil do jedenástky nových nádejí zo Slovenska, a objavila sa aj v nomináciách Rádiohláv 2020 v kategórii objav roka a skladba roka. S Ľubom, z vtedajšej kapely Fúzy Múzy, intenzívne tvoria od začiatku tohto roka (2021) a pripravujú ich debutový album. V textoch sa Julls venuje osobným zážitkom ale aj zamysleniam nad spoločnosťou a budúcnosťou. V tvorbe Waterbased je nasilnejším prvkom elektrická gitara a jej rôzne podoby.

YoutubeFacebook | Instagram | Spotify

 

During Jana Bednarovas exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Waterbased.

The Slovak duo Waterbased based in Prague consists of a singer and lyricist Júlia Mihalyiová, and a guitarist and producer Ľuboslav Krajňák. Julls founded Waterbased in 2019 in Copenhagen, where she lived for 7 years. She got known in Slovakia thanks to her single Flamed, which was released with a music video, and the song was included in the rotation of radio FM. The Czech music magazine Fullmoon included her in the eleven upcoming artists from Slovakia with a potential, and she also appeared in the nominations of Radioheads 2020 in the category discovery of the year, and single of the year. Together with Ľuboslav, from a band Fúzy Múzy, they have been intensively creating since the beginning of this year (2021) and preparing their debut album. In the lyrics, Julls focuses on personal experiences as well as reflections on society and the future. Waterbased embraces the sound of an electric guitar and its various forms.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


25. jún 2021

 

V piatok 25. 6. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Pauly Malinowskej a Evy Takácsovej s názvom Garden Dialogues.

We would love to invite you to the opening of the exhibition Garden Dialogues by Paula Malinowska and Eva Takácsová on Friday 25. 6. 2021 from 19:00 until 22:00.

 

EXHIBITION

Garden Dialogues

 

Od 25. júna do 17. septembra 2021 v ATELIERi XIII a vo dvore na Panskej 13
From 25 June until 17 September 2021 in ATELIER XIII and in the courtyard at Panská 13


EXHIBITORS

Eva Takácsová

Eva Takácsová sa vo svojich prácach venuje témam súvisiacim s ontológiou ľudskej bytosti, ako aj spoločnosti v postmodernej dobe. V novších prácach skúma viaceré faktory spoločenských javov, ako napríklad migračnú krízu a s ňou súvisiaci nárast rasizmu a nacionalizmu, či spoločenský problém akceptácie minoritných skupín. V súčasnosti sa autorka sústredí najmä na problematiku enviromentálnej krízy, ktorú vsadzuje do kontextu spoločenskej krízy a snaží sa medzi nimi nachádzať spoločné črty.

In her work, Eva Takácsová focuses on topics related to the ontology of the human being, as well as society in the post-modern age. In her recent works, she examines several factors of social phenomena, such as the migration crisis and the related increase in racism and nationalism, or the social problem of acceptance of minorities. At present, the author focuses mainly on the issue of environmental crisis, which she places in the context of the social crisis and tries to find common features between them.

EDUCATION

2020 – Master studies, Department of Intermedia, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2020 – 2016 Bachelor studies, Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

PORTFÓLIO

 

Paula Malinowska

Autorské východiská tvorby Pauly Malinowskej sa odvíjajú od témy ľudskej evolúcie v kontexte súčasného stavu klimatickej núdze, rapídneho vývoja technológií, zrodu umelej inteligencie a v neposlednom rade aj globálnej pandémie. Momentálne sa zaujíma o digitálne umenie, vizuálny jazyk 3D programov. Tie vníma ako evolúciu fotografického média, z ktorého vo svojej tvorbe vychádza. Pracuje s fotogrametriou, technika 3D skenovania jej umožňuje konvertovať fyzický priestor do dát. V tomto ďalej pracuje s chybovosťou programu a momentom náhody, jej projekty majú generatívny charakter. Týmto spôsobom poukazuje na otázku ľudskej prítomnosti v digitálnom svete ovládanom algoritmami. Je konverzia človeka na dáta príležitosťou pre vznik novej kolektivity, alebo naopak, prostriedkom nového druhu odcudzenia?

The ideas of Paula Malinowska’s work are evolving from the topic of human evolution in the context of the current state of climate emergency, rapid technology development, birth of artificial intelligence and, last but not least, the global pandemic. Currently, she is interested in digital art, the visual language of 3D programs. She perceives them as some kind of evolution of the photographic medium, which is the base of her art projects. She works with photogrammetry, a 3D scanning technique of physical objects allows her to convert physical space into data sets. In the digital generative process, she works with errors and moments of accident. This way, she points to the question of human presence in the digital world ruled by algorithms. Is the conversion of a human into data an opportunity for the emergence of a new collectivity, or, on the contrary, a means of a new kind of alienation?

EDUCATION

2020 – Master studies, Department of Intermedia, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2020 – 2016 Bachelor studies, Department of Photography and New Media, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

AWARDS

2020 – project nominated for National Design Award | 2020 – Rotterdam Photography Festival 2021 shortlist 2020 – dramaturgy Diár VŠVU | 2020 – nominee for a solo exhibition at PhEST festival, PHMuseum Photography Grant | 2019 – finalist in the category Students And Young Photographers up to 25 Years, Slovak Press Photo | 2018 – Czech Press Photo Canon Junior Award finalist

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Ľuboš Kotlár

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


11. jún 2021

 

V piatok 11. 6. 2021 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Viktora Kováča s názvom Entropia. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.


We would love to invite you to the opening of the exhibition Entropy by Viktor Kováč on Friday 11. 6. 2021 from 19:00 until 22:00. The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time. Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Entropia

Entropy

Od 11. júna do 25. júna 2021 v ATELIERi XIII
From 11 June until 25 June 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Viktor Kováč

Viktor Kováč sa počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri šperk zaoberal hľadaním svojho autorského tvorivého prístupu. Kresby leptal do kovu, pracoval s textilnou výšivkou, laserom alebo 3D tlačou, ktorá ho oslovila a opakovane ju vyhľadáva dodnes. Jeho fascinácia virtuálnou a rozšírenou realitou ho podnietila do tvorby autorského konceptu; „virtuálny šperk“, v ktorom uvažuje o potenciáli digitalizovaného média šperku v prostredí videohier a sociálnych sietí v rozhraní virtuálnej a rozšírenej reality. Tvorí aplikácie, ktoré zobrazujú kolekcie virtuálnych šperkov a interagujú s publikom. Interaktivitu publika s dielom považuje za dôležitú súčasť a cieľ tvorby. Tvorba Viktora Kováča presahuje médium šperku do iných médií; obraz, textil, animácia.

Digitalizáciou sa zaoberá i v tvorbe webovej platformy Digitálny Prieskum, ktorá prezentuje aktuálnu umeleckú a dizajnérsku tvorbu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave širokej verejnosti.

During his studies at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Viktor Kováč was searching for his authorial approach in a jewelry studio. He etched the drawings into metal, worked with textile embroidery, laser; or 3D printing, which appealed to him and he has been attracted to it to this day. His fascination with virtual and augmented reality inspired him to create an authorial concept; “virtual jewelry”, in which he contemplates the potential of the digitalized medium of jewelry in the environment of video games and social networks at the interface of virtual and augmented reality. He creates apps that display virtual jewelry collections and interact with the audience. He considers the interactivity of the audience with the work to be an important part and goal of his work. Viktor Kováč’s work extends beyond the medium of jewelry to other media: image, textile, animation.

He also uses digitalization in creating a web platform “Digitálny Prieskum” (Digital Survey), which presents the current artistic and design work of students of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava to the public.

EDUCATION

2021 – 2015 Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Department of Applied Art, Studio S+M+L_XL – METAL AND JEWEL, prof. Karol Weisslechner, akad. arch. | 2015 – 2011 High School of Applied Art of J. Vydra (department of graphic design), Bratislava, Slovakia

PORTFÓLIO

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


4. jún 2021

 

V piatok 4. júna od 17:00 do 19:00 zažijete niečo výnimočné stretnutie s autormi a kurátorkou výstavy Eyes (Half-Way) Open. Katarína Janečková Walshe, Malone a kurátorka výstavy Juliana Mrvová vám radi porozprávajú o vystavených dielach a samotnej výstave.
Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemne stretnutie.

 

On Friday, June 4, from 17:00 until 19:00, you will experience something extraordinary – a meeting with the authors and curator of the exhibition Eyes (Half-Way) Open. Katarína Janečková Walshe, Malone and the curator of the exhibition Juliana Mrvová will be happy to tell you about the exhibited artworks and the exhibition itself.
Don’t miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant get-together.

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


23. apríl 2021

 

V piatok 23. 4. 2021 od 17:00 do 19:30 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho s názvom Eyes (Half-Way) Open.
Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.


We would love to invite you to the opening of the exhibition Eyes (Half-Way) Openby Katarína Janečková Walshe and Malone on Friday 23. 4. 2021 from 17:00 until 19:30.
The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time. Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Eyes (Half-Way) Open

 

Oči (napoly) otvorené 

Od 23. apríla do 4. júna 2021 v ATELIERi XIII
From 23 April until 4 June 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITORS

Katarína Janečková Walshe

Katarína Janečková Walshe sa narodila v roku 1988 v Bratislave. V období rokov 2007 až 2013 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde získala magisterský titul v odbore maľba. Jej prvá samostatná výstava sa uskutočnila v roku 2009. V súčasnosti pôsobí v Corpus Christi v Texase a New Yorku. Inšpirovaná mužskými a ženskými rolami a dostupnosťou sexuálneho obsahu Janečková Walshe spochybňuje mužský pohľad na ženu prostredníctvom sexuálnej slobody a cez hravé farby a postavy, ktoré používa objavuje úlohu sexuality v modernom svete. Komixoví medvedi zobrazujú mužskú potenciu, kým nádherné ženy v rokokových farbách hrajú a pózujú pred publikom, čo divákom umožňuje zamyslieť sa nad vlastnými apriórnymi predstavami o rodových rolách a identite. Katarína, ktorej nie je cudzia dichotómia, flirtuje s fantazijným svetom na základe pravdivej interpretácie vlastného života a skúseností.

Janečkovú Walshe ako Európanku fascinujú v Amerike aj výstrednosti života v americkom južnom Texase, ktoré má možnosť sledovať. Skúma kultúru posilovní, americkej mužnosti a krajinu juhozápadu. Narodenie jej prvého dieťaťa a život v novej krajine, ktorá sa natoľko líši od jej vlastnej, podnietili Katarínu zaoberať sa vo svojom diele krásnymi a sureálnymi okamihmi každodenného života, ktoré odrážajú jej nové dobrodružstvá. Janečková Walshe vystavovala v rôznych krajinách sveta a má galerijnú reprezentáciu v Európe aj v Amerike.

Katarina Janečková Walshe was born in 1988 in Bratislava, Slovakia. From 2007 to 2013, she pursued her education and received an MA in Painting from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava with her first solo show in 2009. She currently resides in Corpus Christi, Texas as well as New York. Inspired by the roles of masculinity and femininity, the wide availability of sexual content, and challenging the male gaze through sexual liberation, Janečková Walshe uses playful colors and characters to direct and discover the role of sexuality in the modern world. Cartoonish bears depict the virility of men while beautiful women in Rococo colors play and pose for the audience, allowing viewers to reflect on their own preconceived notions of gender roles and identity. No stranger to representing dichotomies in her work, Katarina flirts with a fantastical world based on her honest interpretations of the life she has experienced.

As a European in America, Janečková Walshe is also fascinated with the eccentricities of what she has witnessed from American life in Southern Texas, exploring gym culture, American masculinity, and the Southwestern landscape. With the birth of her first child and residing in a new country so different from her own, Katarina tackles the beautiful and surreal moments of day-to-day life with work that reflects these new adventures. Janečková Walshe has shown internationally in various countries and is represented by galleries around Europe and North America.

EDUCATION

2007 – 2013 Academy of Fine Arts and Design Bratislava, studio of Painting and other media, 4th Atelier (prof. Csudai), Bratislava, Slovakia | 2004 – 2007 High School of Applied Art of J.Vydra (department of advertising painting), Bratislava, Slovakia

AWARDS

2017 2nd place at Gruppo Euromobil Award / Premio Under 30, Arte Fiera Bologna | 2012 Painting of the Year 2012, VUB FOUNDATION AWARD, 3rd place

PORTFÓLIO

 

 Malone

Počas posledných dvoch rokov svojho fotografického života strávil Malone (Aaron Rodriguez) väčšinu času skúmaním a dokumentovaním zdanlivo banálnej kvality života okolo seba v meste Corpus Christi v štáte Texas v Spojených štátoch amerických. Zachytáva okrem iného zábery ľudí žijúcich svojím každodenným životom na periférii prístavného mesta obmývaného vlnami, zábery symetrií a abstraktnej hry farieb. Tieto prvky v kombinácii s nikdy nekončiacimi premenami svetla a počasia predstavujú nepreberné množstvo možných záberov, ktorých je možné stať sa svedkom a zachytiť ich. Nachádzať hodnotu aj v tých najprehliadanejších okamihoch a môcť si ich vďaka záberu vychutnávať navždy. Ľudia, farby, vzory a textúra v rôznych kombináciách podnecujú Maloneho hľadať ďalej. Táto práca je dôkazom, že každá malá zmena v použitom uhle alebo čase v ktorýkoľvek deň umožňuje opísať jediný okamih 100 rôznymi spôsobmi.

In the last two years of making photographs Malone (Aaron Rodriguez) spent a majority of his time examining as well as documenting the seemingly mundane qualities of life around him in the city of Corpus Christi Texas in the United States of America. Subjects that include but are not limited to frames of people living their daily life on the edge of a port city where waves come and go to frames of symmetry and abstract color play. These elements mixed with the never-ending changes of light and weather have presented a plethora of possible photo frames to witness and capture. Finding the value in even the most overlooked moments to appreciate forever in a frame. People, colors, patterns and texture all in different combinations leave Malone looking for more. This body of work stands as proof that one slight change of angle or time on any given day can describe one moment in 100 different ways.

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Juliana Mrvová

 

 

Počas výstavy Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb speváka The Curly Simon.

The Curly Simon je 20-ročný spevák, textár a hudobný producent z Bratislavy. Svoje hudobné pôsobenie začal v roku 2016 ako spevák kapely Don’t Trust Butterflies, s ktorými hráva dodnes. V roku 2020 vydal svoj debutový, žánrovo rozmanitý album ‘’Things We Don’t Say’’, ktorý je výsledkom viac ako ročnej intenzívnej spolupráce s Matejom Turcerom. Je výherca Radio_Head awards v kategórii objav roka. Na svoje si prídu fanúšikovia rapu, pop, indie ale aj elektroniky.

YoutubeFacebook | Instagram | Spotify

 

During Katarína Janečková Walshe and Malones exhibition, you can hear a music set created out of songs of a singer The Curly Simon.

The Curly Simon is a 20-year-old singer, lyricist and music producer from Bratislava. He began his musical career in 2016 as a singer of the band Don’t Trust Butterflies, which he still plays with. In 2020, he released his debut, genre-diverse album “Things We Don’t Say”, which is the result of more than a year of intensive collaboration with Matej Turcer. He is the winner of the Radio_Head Awards in the Discovery of the Year category. Fans of rap, pop, indie but also electronics will get their money’s worth.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


5. marec 2021


Ak nám to situácia dovolí, v piatok 5. 3. 2021 od 19:00 do 22:00, vás radi privítame na otvorení výstavy diel Žofie Dubovej s názvom Od severu hora …
Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.


If the situation allows us to, we would love to invite you to the opening of the exhibition From the North by Hill …by Žofia Dubová on Friday 5. 3. 2021 from 19:00 until 22:00. 
The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time. Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Od severu hora,
Od juhu jazero,
Od západu cesty,
Od východu rieka

From the North by Hill,
From the South by Lake,
From the West by Roads,
From the East by River 

Od 5. marca do 9. apríla 2021 v ATELIERi XIII
From 5 March till 9 April 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Žofia Dubová

Žofia Dubová sa vo svojej tvorbe sa zaoberá predovšetkým maľbou a témou krajiny, pri ktorej je veľmi dôležitý osobný pobyt v nej – s cieľom porozumieť a ďalej spracovávať na plátne, skle či na papieri. No rovnako dôležitý je aj spôsob konštruovania obrazov. Ich podoba, vyskladaná a pozliepaná z viacerých obrazových fragmentov, je totiž výsledkom jej vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať „prezliekanie obrazu“. Vlastné konštruovanie obrazu jej takto otvorilo nové riešenia. Obraz rozbila na fragmenty, aby ho znovu pospájala v nových farebných a priestorových možnostiach. Už ako preformátované obrazy, maliarske objekty, či asambláže. Rovnako ako s plátnom, pracuje aj s maľbou na sklo a v súčasnosti sa snaží o ich kombináciu.

In her work, Žofia Dubová focuses mainly on painting and a theme of nature in which a personal stay is very important – in order to understand and further process on canvas, glass or paper. However, the way of constructing pictures is just as important. Their form, put together out of multiple picture fragments and glued together is a result of her own authorial technique that could be called “changing clothes of a picture”. This way, her own construction of a picture opened up new solutions for her. She broke a picture into fragments, so she could reconnect them in new possibilities of space and color. As reformatted pictures, painting objects or assemblages. She works with painting on glass in the same way she does with canvas and at the moment, she tries to combine them.

EDUCATION

2018 – 2020 Postgradual studies, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2017 Graduate internship at Studio of Glass, Faculty of Fine Arts, University of Porto, Portugal | 2014 – 2017 Supplementary pedagogical study, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2010 – 2016 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Studio of Painting, Studio +-XXI | 2015 Internship (summer semester) at University of Arizona, USA | 2014 Internal internship (winter semester) at Studio of Glass at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava | 2012 – 2013 Internship (winter semester) at Faculty of Fine Arts, University of Porto, Portugal

PORTFÓLIO

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Palo Macho

 

 

Počas výstavy Žofie Dubovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Space Cats.

Bratislavské trio SPACE CATS funguje na scéne od roku 2016. Ich hudba je prierezom rôznych elektronických žánrov, ktoré členovia kapely obľubujú a interpretujú “naživo” – beaty bubeníka Luboša Ambrozaia dopĺňa Miloš Bulík na basgitare, prehnanej cez množstvo efektových krabičiek a Julián Ratica na syntezátoroch. Ako skúsení muzikanti účinkujú aj v iných formáciach – Luboš s Modrými Horami, Vecom alebo Zuzanou Mikulcovou, Miloš s La3no Cubano, Erikom Šulcom & Tribal Colours či Isobutanom a Julián vo vlastnom projekte Pánko. Majú za sebou množstvo klubových a festivalových hraní, spolupracovali aj s prešovským producentom Petijeem. Koncerty SPACE CATS sú známe veľkou mierou improvizácie – väčšina hudobných nápadov vzniká v reálnom čase priamo na pódiu. Tie najsilnejšie sa rozhodli zachytiť a rozpracovať do plnohodnotných skladieb na svojom debutovom, eponymnom EP, ktoré vyšlo na jeseň 2020.

YoutubeFacebook | Instagram | Bandcamp

 

During Žofia Dubová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Space Cats.

SPACE CATS, a trio from Bratislava, has been on the scene since 2016. Their music is a cross-section of various electronic genres, which the band members like and interpret “live“ – beats of the drummer Luboš Ambrozai are completed by Miloš Bulík’s bass guitar that goes through multiple effects boxes and Julián Ratica on synthesizers. As experienced musicians, they perform also in other formations – Luboš with Modré Hory, Vec or Zuzana Mikulcová, Miloš with La3no Cubano, Erik Šulc & Tribal Colours or Isobutan and Julián in his own project Pánko. They have played in clubs and on festivals a lot of times and also collaborated with Petijee,a producer from Prešov. Concerts of SPACE CATS are known for a great deal of improvisation – most of the musical ideas are created right on the stage. They decided to capture the strongest ones and elaborate them into full songs on their debut eponymous EP which was released in autumn 2020.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 


25. február 2021


Vo štvrtok 25. februára o 18:00 
máme pre vás pripravenú NAŽIVO onlinekomentovanú prehliadku výstavy diel Ľubomíry Sekerášovej s názvom Seeker of the New Dawn.

On Thursday, February 25, at 6 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit of Ľubomíra Sekerášova’s exhibition called Seeker of the New Dawn for you.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí privítať vás osobne v ATELIERi XIII, rozhodli sme sa s vami stretnúť aspoň online.

Preto si môžete online na svojom telefóne, alebo na počítači pozrieť naživo video z priestorov ATELIERu XIII, v ktorom vám o výstave Seeker of the New Dawn porozpráva autorka diel Ľubomíra Sekerášová.

Vysielame naživo od 18:00 cca 30 minút !!!

Naživo video nájdete na Facebook profile ATELIER XIII v adresári VIDEÁ.

LINK

Prajeme príjemné sledovanie a veľa zábavy.

 

 

Since we cannot welcome you personally in ATELIER XIII due to coronavirus pandemic, we decided to meet with you at least online.

That’s why you can watch an online LIVE video from ATELIER XIII on your phone or computer, where the author of the artworks Ľubomíra Sekerášová will talk about her exhibition Seeker of the New Dawn.

We will broadcast LIVE from 6 p.m. for approx. 30 minutes !!!

You can find the LIVE video on our Facebook profile ATELIER XIII in the VIDEOS section.

LINK

Have fun and enjoy watching.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 


18. december 2020


V piatok 18. 12. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Ľubomíry Sekerášovej s názvom Seeker of the New Dawn. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

On Friday 18. 12. 2020 from 19:00 until 22:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition Seeker of the New Dawn by Ľubomíra Sekerášová. The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time. Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Seeker of the New Dawn

Od 18. decembra 2020 do 26. februára 2021 v ATELIERi XIII
From 18 December 2020 till 26 February 2021 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Ľubomíra Sekerášová

Ľubomíra Sekerášová výrazne vynikala už počas štúdia a rýchlo sa zaradila medzi nastupujúcu silnú maliarsku generáciu. Výtvarným jazykom prerozpráva situácie, ktoré žijú s autorkou celý život, obrazy plné temnoty, tvrdosti, ale aj poetického ticha a krásy rodného domova. Vyvstáva osobná mytológia inšpirovaná spiritualitou, nadprirodzenými výjavmi, sci-fi, bosoráctvom a starým pohanstvom. Tieto zvláštne javy sa premiešavajú so spolu súvisiacimi metafyzickými stavmi paranoje, preludmi a desivými úkazmi. Prelína expresívne prístupy vo farbách a čiernobielom monochróme, s dôrazom na svetelnú dramatickosť vytvára romantické tajomné príbehy, ktorých obsah zámerne vyvstáva a zaniká na nemožnosti uchopenia situácie divákom a strácaní sa v očných klamoch.

Ľubomíra Sekerášová excelled significantly during her studies and quickly became one of the emerging strong generation of painters. By her artistic language, she retells situations which have lived with the author all her life, images of darkness, hardness, but also poetic silence and the beauty of her home. Her personal mythology arises inspired by spirituality, supernatural scenes, science fiction, witchcraft and ancient paganism. These phenomena are mixed with the associated metaphysical states of paranoia, delusions, and frightening phenomena. She intertwinds expressive approaches in colors and black-and-white monochrome with an emphasis on light drama, creates romantic mysterious stories, the content of which deliberately arises and disappears with the impossibility of grasping the situation by spectator and disappearing into optical illusions.

EDUCATION

2020 – 2020 Graduate internship – Krištof Kintera Studio, Prague | 2017 – 2019 Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Painting, Studio of Painting III. (Rastislav Podhorský and Martin Špirec) | 2016 – 2017 Newcastle University, study program, (Neil Bromwich – mentor of the art studio), Newcastle, UK | 2013 – 2017 Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Painting, studio +-XXI (prof. Daniel Fischer)

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Ľubomíry Sekerášovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja Blame Your Genes.

Blame Your Genes je sólový elektronický projekt Lukáša Zdurienčíka z indie-popovej skupiny Elections In The Deaftown, ktorým hrá na strunu vyznávačom rovných aj zlomených beatov. Klubové parkety privádza do varu tanečnejšími žánrami ako sú house, elektropop alebo breakbeat. Domácu scénu prekvapil rozmanitosťou a vyzretosťou svojho debutového EP “Liquid White”, ktorým si vyslúžil aj shortlist na Rádiohlavách v kategórii Objav roka. V decembri vydal singel “Limbo” na uznávanom nemeckom labeli Traum Schallplatten, kde začiatkom februára 2020 vyšlo aj jeho druhé EP s názvom “Planets”.

YoutubeFacebook | SounCloud | Instagram | Spotify | Bandcamp

 

During Ľubomíra Sekerášová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ Blame Your Genes.

Blame Your Genes is a solo project of Lukas Zduriencik by which he pleases the devotees of both straight and broken beats. In his work he combines genres such as house, electropop or breakbeat and his sets and live shows bring the dance floor to the boil. As a newcomer to the electronic scene he surprised with his mature debut EP „Liquid White“. Blame Your Genes has joined Traum Schallplatten label with the track “Limbo” as a part of Tour de Traum compilation and released his second EP in February 2020 on Traum Schallplatten as well. 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


26. november 2020


Vo štvrtok 26. 11. 2020 od 19:00 do 22:00
 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Margaréty Petržalovej s názvom Ži so mnou. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

On Thursday 26. 11. 2020 from 19:00 until 22:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition Live with me by Margaréta Petržalová. The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time. 
Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

Ži so mnou

Od 26. novembra do 13. decembra 2020 v ATELIERi XIII
From 26 November till 13 December 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Margaréta Petržalová

Margaréta Petržalová sa vo svojej tvorbe venuje najmä figurálnej maľbe. Pod záplavou reprezentatívnych fotiek jednotlivcov, štylizácie a globálnej snahe po úspechu, Petržalová maľuje namiesto neznámych hrdinov svojich blízkych a to expresívnym rukopisom. Centrom diania v jej obrazoch je vždy človek. Pracuje takmer vždy so živým modelom, ktorým nahrádza podsúvané autority, ktoré nepoznáme. Počas štúdia Petržalová pracovala s témami týkajúcich sa jej generácie, v ktorej sa pohybuje ako v reálnej, tak virtuálnej podobe. V súčasnosti pracuje s autobiografickými motívmi. Venuje sa nie len maľbe, ale i objektu, inštalácii a recyklácii nepotrebného odpadu.

In her work, Margaréta Petržalová focuses mainly on figural painting. Under a flood of representative photos of individuals, stylization and a global quest for success, she paints her loved ones instead of unknown heroes in an expressive handwriting. The center of events in her paintings is always human being. She almost always works with a live model that replaces subordinate authorities we don’t know. During her studies, she worked with topics related to her generation, in which she moves in both real and virtual form. She is currently working with autobiographical motifs. It deals not only with painting, but also with the object, installation and recycling of unnecessary waste.

EDUCATION

2013 – 2018 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD), 4th studio of prof. Ivan Csudai (Mgr. Art.) | 2009 – 2013 Josef Vydra School of Applied Arts, Bratislava

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Miroslava Urbanová

 

 

 

Počas výstavy Margaréty Petržalovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny LUVVER.


LUVVER je trio zo Slovenska hrajúce crydance/indiepop. Majú rockové pozadie ale sú silne ovplyvnení súčasnými popovými zvukmi od The Neighbourhood alebo Billie Eilish, elektronikou od Moderat-u a raného Depeche Mode. Vytvárajú semi-elektronickú semi-live hudbu, na ktorú môžeš tancovať ak chceš, ale je rovnako v poriadku aj len tak postávať. Snové, melancholické, no povznášajúce zvukové scény sú prepletené štvorštvrťovými taktmi a silnými melódiami speváka.

Sú známi pre ich hudobne aj vizuálne energetické živé vystúpenia, ktoré LUVVER naďalej predvádzajú na viacerých festivaloch a klubových predstaveniach. Už počas ich prvého roka hrali na niekoľkých významných festivaloch v ich domovskej aj susedných krajinách, ako festival Pohoda, Grape festival, Rock for People (CZ) alebo Beseda u Bigbítu (CZ), a tiež podporili Bastille na ich vystúpení v Bratislave.

V 2019 boli LUVVER nominovaní v kategórii Objav roka 2018 na Radio_Head Awards 2018, ktoré organizuje najväčšie alternatívne rádio na Slovensku Radio_FM a za svoju hudobnú tvorbu vyhrali Ocenenie Nadácie Advance Investments.

LUVVER momentálne pracujú na ich debutovom albume „IT IS VVHAT IT IS“, ktorého vydanie je naplánované koncom roka 2020.

 

Web | YoutubeFacebook | SounCloud | Instagram | Spotify

 

 

During Margaréta Petržalová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band LUVVER.


LUVVER is a crydance/indiepop trio from Slovakia. Coming from a rock-ish background, but heavily influenced by contemporary poppy sounds of The Neighbourhood or Billie Eilish, and the electronics of Moderat or early Depeche Mode, they create a semi-electronic-semi-live if-you-want-to-dance-you-can-but-standing-still-is-just-as-fine music with dreamy and melancholic, yet uplifting harmonic soundscapes, intertwined with four-to-the-floor downbeats and the singer’s powerful melodies.

They are known for their musically and visually energetic live performances, which LUVVER continues to showcase at multiple festivals and club shows. In their first year they already played at several major festivals in their home country and its neighbours, such as Pohoda Festival, Grape Festival, Rock for People (CZ) or Beseda u Bigbítu (CZ), and have supported Bastille on their Slovakian show in Bratislava.

In 2019’s Radio_Head Awards 2018 organised by Slovakia’s biggest alternative music radio Radio_FM, LUVVER was nominated for Best Newcomer of 2018 and has won an award for music creation from Advance Investments Foundation.

LUVVER are currently working on their debut album entitled ‘IT IS VVHAT IT IS’ set to release in late 2020.

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 


12. november 2020


Vo štvrtok 12. novembra o 19:00
máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented.

On Thursday, November 12, at 7 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit of Martina Rötlingova’s exhibition called Goddess Reinvented for you.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí privítať vás osobne v ATELIERi XIII, rozhodli sme sa s vami stretnúť aspoň online.

Preto si môžete online na svojom telefóne, alebo na počítači pozrieť naživo video z priestorov ATELIERu XIII, v ktorom vám o výstave Goddess Reinvented porozpráva autorka diel Martina Rötlingová s kurátorkou výstavy Janou Babušiakovou.

Vysielame naživo od 19:00 cca 30 minút !!!

Naživo video nájdete na Facebook profile ATELIER XIII v adresári VIDEÁ.

LINK

Prajeme príjemné sledovanie a veľa zábavy.

 

 

Since we cannot welcome you personally in ATELIER XIII due to coronavirus pandemic, we decided to meet with you at least online.

That’s why you can watch an online LIVE video from ATELIER XIII on your phone or computer, where the author of the artworks Martina Rötlingová will talk about her exhibition Goddess Reinvented with the curator of the exhibition Jana Babušiaková.

We will broadcast LIVE from 7 p.m. for approx. 30 minutes !!!

You can find the LIVE video on our Facebook profile ATELIER XIII in the VIDEOS section.

LINK

Have fun and enjoy watching.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 


23. október 2020

 

V piatok 23. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na otvorení výstavy diel Martiny Rötlingovej s názvom Goddess Reinvented. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase.
On Friday 23. 10. 2020 from 19:00 until 22:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition Goddess Reinvented by Martina Rötlingová. The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time.

Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.
Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

Z dôvodu obmedzení bola výstava predĺžená do 22. novembra 2020

 

EXHIBITION

Goddess Reinvented

Od 23. októbra do 22. novembra 2020 v ATELIERi XIII
From 23 October till 22 November 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Martina Rötlingová

Martina Rötlingová sa vo svojej tvorbe dlhodobo zaoberá aktuálnymi spoločenskými témami, analyzuje obrazy „dokonalého“ sveta popkultúry, ideály krásy, či vplyv sociálnych sietí na naše životy. Pracuje primárne v tradičnom médiu maľby, pričom v ňom však kriticky zhodnocuje fenomény súčasného postmediálneho sveta a konzumnej spoločnosti. Kombinuje realistické zobrazenie v podobe techniky hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe rozostrenia, pokrčenia či deformácie. Kontinuálne tvorí v cykloch, ktoré rokmi rozvíja a posúva prostredníctvom nových maliarskych prístupov.

Martina Rötlingová has been continuously dealing with current social topics, analyzing images of the “perfect” world of pop culture, ideals of beauty, and the impact of social networks on our lives. She works primarily in the traditional medium of painting, in which she critically evaluates the phenomena of the contemporary post-media world and consumer society. She combines a realistic approach with the hyperrealism technique and trompe l’oeil with deconstruction in a form of blurring, creasing or deformation. She continuously works in cycles, that she has been developing over the years, and shifts them through new approaches in her work.

EDUCATION

2011 – 2013 Academy of Arts in Banská Bystrica, Faculty of Fine Arts, Studio of Contemporary Painting: prof. Stanislav Balko | 2007 – 2011 Academy of Arts in Banská Bystrica, Faculty of Fine Arts, studio: prof. František Hodonský | 2009 – 2010 Accademia di Belle Arti, Lecce, Italy

AWARDS

2016 Finalist of the contest VI. Biennial of Free Fine Arts / Turiec Gallery Martin | 2013 Finalist of the contest Painting 2013, VÚB Foundation / Nedbalka Gallery, Bratislava

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Jana Babušiaková

 

 

 

Počas výstavy Martiny Rötlingovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja CHANGING FACES.

Changing Faces

Pozdravy zo Slovenska, CHANGING FACES je novým menom v Drum and Bass! Tento mladý producent ťa vtiahne do sveta melodických zvukov tanečného parketu a hlbokej basy. Nadčasové melódie, svieže vycibrené bubny a teplý basový základ už upútali pozornosť Hospital, Med School, RAM, UKF, Spearhead Records, a mnohých ďalších. Inšpirovaný a podporovaný tými najväčšími producentmi, Changing Faces prináša najskvelejšiu kvalitu Drum and Bassu naprieč Európou.

Facebook | SounCloud | Instagram

 

 

During Martina Rötlingová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ CHANGING FACES.

Changing Faces

Hailing from Slovakia, CHANGING FACES is the upcoming name in Drum and Bass! This young producer will take you into the world of melodic dancefloor sounds and deeply rolling bass. Timeless melodies, fresh polished drums and warm bass foundation already caught the attention of Hospital, Med School, RAM, UKF, Spearhead Records, and many more. Inspired and supported by the biggest producers, Changing Faces is delivering the finest quality of Drum and Bass all around Europe.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 


2. október 2020

 

V piatok 2. 10. 2020 od 19:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ové Pictures s názvom Storification. Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase.
On Friday 2. 10. 2020 from 19:00 until 22:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition Storification by Ové Pictures. The exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time.

Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.
Only people wearing face masks will be allowed to enter.

 

EXHIBITION

Storification

Od 2. októbra do 16. októbra 2020 v ATELIERi XIII
From 2 October till 16 October 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Ové Pictures

Ové Pictures je meno pod ktorým od roku 2010 spoločne tvoria Michaela Čopíková a Veronika Obertová. Pre autorky je dôležité zobrazovať ich autorské príbehy, vytvárajú charaktery, postavy a často aj trochu čudné bytosti, z farebného bizarného sveta, ktoré príbehovou skratkou vytvárajú rôzne emočne nabité situácie. Tvoria animované filmy, animácie, hudobné videá, ilustrácie, dizajn. Pracujú na rôznorodých projektoch, pri ktorých ich autorská animácia často presahuje do iných foriem. Využívajú predovšetkým tradičné animačné techniky, stop-motion, kresbu, pracujú často s papierom. Pri príležitosti predsedníctva SR v EÚ vytvorili pre autorskú výstavu Hľadanie krásy interaktívne objekty, inšpirované počiatkami kinematografie – zoetropy, flip-booky, diorámy.

Ové Pictures is a duo of authors Michaela Čopíková and Veronika Obertová, founded in 2010 in Bratislava. The authors attribute significance to depicting their original stories by creating characters, personas, and often even slightly odd creatures from a colourful, bizarre world which, using a story condensation, create various emotionally charged situations. They create animations, animated films, music videos, illustrations and design. They work on various projects, in which their author’s animation often extends into other forms. They mainly use the traditional animation techniques, stop-motion, drawing, and paper craft. On the occasion of the Slovak Presidency of the EU, they created interactive objects for an exhibition “Searching for Beauty” inspired by the beginning of cinematography – zoetropes, flip-books, dioramas.

EDUCATION

Michaela Čopíková
2009 – 2010 Academy of Art University, Animation and Visual Effects San Francisco, USA – Fulbright scholarship | 2002 – 2007 Academy of Performing Arts, Bratislava, Slovakia, Animation Department

Veronika Obertová
2011 – 2015 ArtD. Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia, studio of Visual communication | 2007 – 2009 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia, studio of Visual communication | 2003 – 2007 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia, studio of Graphics and other media

AWARDS

2019 Tatra banka Foundation Art Awards, category Design, a collective award in collaboration with P. Choma and M. Kubina for a kiosk of the Slovak Literary Centre at Paris Livre | 2016 Zlatý klinec ART PRIX, Volkswagen commercial “Ľudove vozidlá” | 2016 Jury Prize / National Design Award, Collection of works | 2015 Audience Award at the CinEast Festival, Luxembourg, NINA | 2015 Best animation at Milano Film Festival, Italy, NINA | 2015 TRICKY WOMEN PREIS DER STADT WIEN / Tricky Woman Animation Festival 2015, NINA | 2015 Anca Slovak Special Mention / Fest Anča International Animation Festival 2015, NINA | 2015 IGRIC, Cena Jána Fajnora, Slovakia, NINA | 2015 Special Mention, Noida International Film Festival 2015 | 2013 1.prize pitching competition, Visegrad Animation Forum | 2013 Třeboň, Best pitch short in development, Czech republic | 2012 Best of Festival Animazspot 2012, Burbank, California ), Dust and Glitter | 2011 Unicredit Bank Prize For The Best Slovak Film (Viewers choice), Dust and Glitter

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Mariša Rišková

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 


24. september 2020


Vo štvrtok 24. septembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením špičkového performera HRTL !

On Thursday, September 24 you will experience something extraordinary – the finissage of Silvia Binda Heiserova’s exhibition with an artist talk and a live performance by a top performer HRTL !

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Silvia Binda Heiserová s kurátorkou výstavy Martinou Ivičič vám porozprávajú o dielach výstavy MODULOR DISCORDANT a performer HRTL naživo zahrá v komorných priestoroch ATELIERu XIII.

O pitný režim sa postará značka HEINEKEN.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

PROGRAM

20:00 – 20:30 komentovaná prehliadka
20:30 – 21:30 živé vystúpenie performera HRTL

 

 

Silvia Binda Heiserová with the curator of the exhibition Martina Ivičič will tell you about the works of the exhibition MODULOR DISCORDANT and a performer HRTL will play live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII.

HEINEKEN will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early. Only people wearing face masks will be allowed to enter.

PROGRAM

20:00 – 20:30 Artist talk
20:30 – 21:15 HRTL live performance

 

HRTL

 

Leoš Hort alias HRTL je špičkový performer na modulárnom syntetizátore a zakladateľ brnianskeho kazetového vydavateľstva Bükko Tapes, ktoré vydáva hudbu východoeurópskych bedroom producentov.

Hudba HRTL si prešla cestou od klasických nástrojov k modulárnemu syntetizátoru, kde sa z post-witch-housu vyvinula smerom k repetitívnym rytmom s bohatými melodickými aj zvukovými prvkami, premenlivou atmosférou a hravými štruktúrami. Či už ušpinený house s feelom 80. rokov, fluorescenčné techno alebo temné bublavé beaty, HRTL nikdy nehrá dvakrát to isté. Tak ako jeho živé vystúpenia, sú totiž aj jeho nahrávky improvizované a 100% hardware. HRTL zhusta koncertuje tak v Česku, ako aj v zahraničí. Vystupoval na dobre známych festivaloch ako Amsterdam Dance Event, na klenote multimediálnych festivalov Ars Electronica, alebo na DAVE festivale v Drážďanoch. U nás zažiaril aj na významných festivaloch Pohoda a Colours of Ostrava. Jeho modulárne beaty ste mohli počuť v rôznych kluboch naprieč európskymi mestami ako Berlín, Viedeň, Londýn, Amsterdam, Riga, či v Istanbule.

 

 

Leoš Hort alias HRTL is a top performer on modular synthesizers and a founder of Brno-based cassette record label Bükko Tapes, that publishes music of Eastern European bedroom producers.

HRTL’s music evolved from classical instruments to a modular synthesizer, where post-witch-house developed towards repetitive rhythms with rich melodic and sound elements, changing atmosphere and playful structures. Be it dirty house with the 80’s feeling, fluorescent techno or dark, bubbly beats, HRTL never plays the same thing twice. Because his live performances as well as his recordings are improvised and built 100% on hardware synthesizers. HRTL often performs on major stages in his home country and also abroad. You may have seen his performances at well-known festivals such as Amsterdam Dance Event, Ars Electronica Linz, Dave Dresden, Colours Of Ostrava or Pohoda festival in Slovakia. His modular beats could be heard in various club venues around European cities as Berlin, Vienna, London, Amsterdam, Riga or in Istanbul.

 

Youtube | FacebookSoundCloud 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


28. august 2020

 

V piatok 28. 8. 2020 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Silvie Binda Heiserovej s názvom Modulor Discordant.
On Friday 28. 8. 2020 at 20:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition Modulor Discordant by Silvia Binda Heiserová.


Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

Only people wearing face masks will be allowed to enter.

 

EXHIBITION

Modulor Discordant

Od 28. augusta do 25. septembra 2020 v ATELIERi XIII
From 28 August till 25 September 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Silvia Binda Heiserová

Silvia Binda Heiserová vo svojej tvorbe analyzuje urbánne prostredie, jeho mocenské symboly a štruktúry. Jej nosnou témou je historický a rodový pohľad na mestský priestor, kde túžba po moci je stelesnená napríklad aj v architektúre, jej tvaroch, farebnosti, či materiáloch. Tento analytický a kritický pohľad je premietnutý do abstraktných geometrických motívov, ktoré poukazujú na vertikálnosť, uniformnosť a vyhranenosť fyzických, ale zároveň aj myšlienkových priestorov našej každodennosti. Silvia opakovane experimentuje so symbolikou a hybridizáciou urbánnych fragmentov, ktoré prenáša do maľby, grafiky, sochy, či audiovizuálnej tvorby.

In her artistic practice, Silvia Binda Heiserová analyzes the urban space, its power symbols and structures. Her main focus lies in a historical and gendered view of the urban space, where the struggle for power and control is embodied in the urban environment, its architecture, shapes, colors, and materials. This analytical and critical viewpoint is reflected in an abstract geometric imagery, which points to the verticality, uniformity and rigidity of our everyday physical as well as mental space. Silvia experiments with the symbolism and hybridization of urban fragments, which she involves in painting, serigraphy, sculpture and audiovisual works.

EDUCATION

2020 PhD student, Faculty of Fine Arts, Universidad Politécnica de Valencia, Spain, Doctoral Programme in Artistic Production and Research, Department of Sculpture, Specialization in Art and Gender | 2015 Faculty of Fine Arts, Universidad Politécnica de Valencia, Spain, Department of Painting, Contemporary Artistic Practice (MFA)

ART RESIDENCIES

2018 Studio das weisse Haus, Vienna, Austria | 2016 Institut für alles Mögliche, Berlin, Germany | 2016 Despina Residency Programme, Rio de Janeiro, Brazil

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Martina Ivičič

 

 

 

Počas výstavy Silvie Binda Heiserovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb špičkového performera HRTL.

Leoš Hort alias HRTL je špičkový performer na modulárnom syntetizátore a zakladateľ brnianskeho kazetového vydavateľstva Bükko Tapes, ktoré vydáva hudbu východoeurópskych bedroom producentov.

Hudba HRTL si prešla cestou od klasických nástrojov k modulárnemu syntetizátoru, kde sa z post-witch-housu vyvinula smerom k repetitívnym rytmom s bohatými melodickými aj zvukovými prvkami, premenlivou atmosférou a hravými štruktúrami. Či už ušpinený house s feelom 80. rokov, fluorescenčné techno alebo temné bublavé beaty, HRTL nikdy nehrá dvakrát to isté. Tak ako jeho živé vystúpenia, sú totiž aj jeho nahrávky improvizované a 100% hardware. HRTL zhusta koncertuje tak v Česku, ako aj v zahraničí. Vystupoval na dobre známych festivaloch ako Amsterdam Dance Event, na klenote multimediálnych festivalov Ars Electronica, alebo na DAVE festivale v Drážďanoch. U nás zažiaril aj na významných festivaloch Pohoda a Colours of Ostrava. Jeho modulárne beaty ste mohli počuť v rôznych kluboch naprieč európskymi mestami ako Berlín, Viedeň, Londýn, Amsterdam, Riga, či v Istanbule.

During Silvia Binda Heiserová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a top performer HRTL.

Leoš Hort alias HRTL is a top performer on modular synthesizers and a founder of Brno-based cassette record label Bükko Tapes, that publishes music of Eastern European bedroom producers.

HRTL’s music evolved from classical instruments to a modular synthesizer, where post-witch-house developed towards repetitive rhythms with rich melodic and sound elements, changing atmosphere and playful structures. Be it dirty house with the 80’s feeling, fluorescent techno or dark, bubbly beats, HRTL never plays the same thing twice. Because his live performances as well as his recordings are improvised and built 100% on hardware synthesizers. HRTL often performs on major stages in his home country and also abroad. You may have seen his performances at well-known festivals such as Amsterdam Dance Event, Ars Electronica Linz, Dave Dresden, Colours Of Ostrava or Pohoda festival in Slovakia. His modular beats could be heard in various club venues around European cities as Berlin, Vienna, London, Amsterdam, Riga or in Istanbul.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


21. august 2020


V piatok 21. augusta zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Juliany Mrvovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Nory Ibsenovej (Fallgrapp) a Sasha Mamaev (Gonsofus) !

On Friday, August 21 you will experience something extraordinary – the finissage of Juliana Mrvova’s exhibition with a commented visit and a live performance by Nora Ibsenová (Fallgrapp) and Sasha Mamaev (Gonsofus) !

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Juliana Mrvová vám porozpráva o dielach výstavy AFTER THE FIRE a Nora Ibsenová a Sasha Mamaev naživo zahrajú zopár skladieb v komorných priestoroch ATELIERu XIII.

O pitný režim sa postará značka HEINEKEN.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr. Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

PROGRAM

19:00 – 19:30 komentovaná prehliadka
19:30 – 20:15 živé vystúpenie Nora Ibsenová a Sasha Mamaev

 

 

Juliana Mrvová will tell you about the works of the exhibition AFTER THE FIRE and Nora Ibsenová and Sasha Mamaev will play a few pieces live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII.

The brand HEINEKEN will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early. Only people wearing face masks will be allowed to enter.

PROGRAM

19:00 – 19:30 commented visit
19:30 – 20:15 Nora Ibsenová and Sasha Mamaev live performance

 

Nora Ibsenová  (Fallgrapp) and Sasha Mamaev (Gonsofus)

 

Nora a Sasha sú dvaja aktívni hudobníci a kamaráti. Nora pôsobí predovšetkým v elektroakustickej kapele Fallgrapp, ktorá v apríli vydala svoj tretí album – Ostrov. Sasha je multiinštrumentálny hudobník a jeho hlavným projektom duo Gonsofus. Spolu zahrajú komorný akustický koncert, či skôr špeciálnu jamm session zloženú najmä zo skladieb z ich kapiel. 

 

 

Nora and Sasha are two active musicians and friends. Nora is active primarily in the electroacoustic band Fallgrapp which released its third album Ostrov in April. Sasha is a multi-instrumental musician and his main project is the duo Gonsofus. Together they will play an intimate acoustic concert or more of a special jamm session composed mainly of tracks from their bands.

 

FALLGRAPP LINKS

Youtube | FacebookSoundCloud | Website | Spotify

 

GONSOFUS LINKS

Youtube | FacebookSoundCloud | Website | Spotify

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


15. august 2020

 

Detské dielne s Julianou Mrvovou a Marekom Halászom na tému Horiaci les.
Art workshop for children with Juliana Mrvová and Marek Halász on the topic Burning Forest.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

PROGRAM

V sobotu 15.8.2020 od 15:00 do 17:00
On Saturday, 15.8.2020 from 15:00 until 17:00

Deti sa najskôr oboznámia s témou aktuálnej výstavy Juliany Mrvovej s názvom After the Fire – regenerácia prírody po ohni a budú kresliť svoje vlastné lesné výjavy. V druhej polovici detských dielní bude vznikať spoločné dielo – veľká maľba vodovými farbami kombinovaná s kresbami voskovkami, ktoré kreslili v prvej polovici dielní. Deti si tak vyskúšajú dve techniky a spoločnú tvorbu.

Detské dielne budú trvať približne 1,5 hodiny a sú vhodné pre deti vo veku 6 až 11 rokov. 

Firstly, kids will get familiar with the topic of Juliana Mrvová’s current exhibition called After the Fire – nature’s recovery after a fire and they will draw their own forest scenes. In the second part of the art workshop, a collective work will be created together – a big watercolour painting combined with the crayon drawings they drew in the first half of the workshop. This way, kids will try two techniques and a collective work.

Art workshop will last approximately 1,5 hours and is suitable for children aged 6 to 11.

 

CENA

10 Eur / dieťa
Kapacita je obmedzená – max. 10 detí

 

ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ?

1) prihlásené dieťa, alebo deti 😀
2) vhodné oblečenie pre zašpinenie
3) nápoj, ktorý má vaše dieťa rado 

 

ČO SI SO SEBOU NEMUSÍTE PRINIESŤ?

1) materiál (papier, farby, štetce, fixky a podobne)
2) jedlo

 

AKO PRIHLÁSIŤ VAŠE DIEŤA ALEBO DETI?

Ak máte záujem záväzne prihlásiť vaše dieťa, napíšte nám na Facebooku správu na profile ATELIER XIII a my vám zašleme IBAN účtu pre uskutočnenie platby. Pri platbe uveďte do poznámky celé meno svojho dieťaťa alebo detí, aby sme platbu mohli identifikovať. Po prijatí platby vám napíšeme správu na Facebooku, ktorá bude považovaná za potvrdenie účasti. V prípade, že záväzne prihlásite svoje dieťa platbou na účet a z akéhokoľvek dôvodu sa nebude môcť zúčastniť, vaša úhrada je nevratná. Ďakujeme za pochopenie.

Rodičovský dohľad nie je potrebný. Prípade, ak je nevyhnutná účasť rodiča, je potrebné, aby mal dospelý rúško!

Žiadame rodičov, ktorí záväzne prihlásia svoje dieťa, alebo deti, aby v sobotu ráno odmerali dieťaťu teplotu. V prípade nameranej zvýšenej teploty (37,5 °C a viac) je vstup zakázaný!!! Buďme zodpovední k našim najmilším.

Ďakujeme.

Tešíme sa na vaše kreatívne deti a veríme, že si dielne s nami užijú.

 

 

PRICE

10 Eur / child
Limited capacity – 10 kids maximum

 

WHAT TO BRING?

1) a registered child, or children 😀
2) clothes suitable for getting dirty
3) drink that your child likes 

 

WHAT YOU DON’T HAVE TO BRING?

1) material (paper, paints, brushes, felt-tip pens and so on)
2) food

 

HOW TO REGISTER YOUR CHILD OR CHILDREN?

If you are interested to register your child, write us a message on Facebook to ATELIER XIII and we will send you an account number for making the payment. Please, state the whole name of your child / children into the note of the payment so we can identify it. We will send you a confirmation message on Facebook after receiving the payment, which will be considered as a confirmation of participation. In case you register your child and he/she can’t participate for any reason, your payment is not-refundable. Thank you for your understanding.

Parental supervision is not necessary. If presence of a parent is needed, it is required that the parent wears a face mask!!!

Parents that have registered their child are required to check a child’s temperature on Saturday morning. In case of 37,5 °C or higher temperature, it is prohibited to come!!! Please, let’s stay responsible to our loved ones.

Thank you.

We are looking forward for your creative children and we believe they will enjoy the workshop and have a great time!

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

 


21. júl 2020

 

Srdečne vás pozývame v utorok 21. júla 2020 od 18:00 do 19:00 na komentovanú prehliadku a neformálnu diskusiu s Julianou Mrvovou autorkou výstavy After The Fire.
Vstup bude povolený len osobám s nasadeným rúškom.

We would like to invite you to a commented visit and an informal discussion with Juliana Mrvová, the author of the exhibition After The Fire, on Tuesday, July 21, 2020 from 6 p.m. to 7 p.m.
Only people 
wearing face masks will be allowed to enter.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken
Thank you Heineken for taking care of our drinks

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
Thanks RADIO_FM for nice words!

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 


5. jún 2020

 

V piatok 5. 6. 2020 od 18:00 do 22:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Juliany Mrvovej s názvom After the Fire (Po ohni). Výstava nebude otvorená úvodným slovom, preto môžete prísť kedykoľvek v uvedenom čase. 
Vstup bude povolený naraz len dvom osobám s nasadeným rúškom po aplikácii dezinfekčného prostriedku na ruky.

On Friday 5. 6. 2020 from 18:00 until 22:00 we would love to invite you to the opening of the exhibition After the Fire by Juliana MrvováThe exhibition will not have an opening speech, therefore you can come whenever during this time.
Only 2 people at a time will be allowed to enter, wearing face masks and after using hand desinfection.

 

EXHIBITION

After the Fire

Od 5. júna do 21. augusta 2020 v ATELIERi XIII
From 5 June till 21 August 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Juliana Mrvová

Vo svojej tvorbe sa venuje najmä maľbe a kresbe, s občasnými presahmi do site specific inštalácií. V posledných rokoch svoj výskum sústredí na rozprávanie príbehov. Príbehov miest, ľudí, rastlín a zvierat, ktoré stretáva pri svojich cestách a na viacerých rezidenčných pobytoch. Z výletov do krajiny si prináša kresby a skice, ktoré neskôr v ateliéri skladá do obrazov a kresieb, mentálnych máp daného miesta. Mieša svoju osobnú skúsenosť s počutými príbehmi, ako aj s ekológiou a sociálnou situáciou daného miesta. Podľa Mrvovej, maľba má schopnosť zaznamenať príbehy miest, ktoré postupne zanikajú alebo strácajú svoj prírodný a kultúrny charakter. Snaží sa zachovať ich v ich autenticite.

 

 

Mrvová has always concentrated mainly on painting. Currently, she works predominantly with the media of painting and drawing, mostly in large format, with occasional crossovers to site-specific work and installations. In last years Mrvová focused her artistic research on storytelling and discovering – new places and people and trying to immerse in the new place and later retell its story in the studio. She takes walks in the countryside or a city landscape and capture these moments in a drawing; she speaks with people or tries to communicate with them directly through drawing. She mix stories that she hears with her personal experience and create new “maps” of the place on this basis. These stories often originate in her personal journeys. In her view, painting has a capacity to fix stories in a way that allows them to be preserved in their authenticity. Simple stories symbolize the constantly changing or disappearing world and places that may no longer be the same in a few years.

EDUCATION

2008 Doctoral study, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Fine arts department, Director of thesis Prof. I. Csudai | 2005 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, 4. Ateliér Studio, Prof. I. Csudai | 2001 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Studio of Painting and Other Media, Prof. D. Fischer

AWARDS

1st prize in the VUB Maľba 2007 – Painting of the Year 2007 competition, VUB Foundation’s young artists’ prize for painting

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Juliany Mrvovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Leto s Monikou.
Ďakujeme Monika!

Leto s Monikou je sólový projekt pesničkárky a skladateľky filmovej hudby Moniky Midriakovej. Tá sa po rozpade projektu Monikino Kino začala venovať svojej sólovej tvorbe a v roku 2018 vydala debutový eponýmny album Leto s Monikou, ktoré vydalo Slnko Records. Nahrávka plná osobných piesní, v ktorých sa Monika vyrovnáva s nástrahami dospelého života, osamelosti a s osobnými stratami, uchvátila poslucháčov i hudobnú kritiku a priniesla jej ocenenie Debut roka na slovenských Radio_Head Awards. Monika aktuálne hraje s trojčlennou živou kapelou.

 

During Juliana Mrvová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Leto s Monikou.
Thank you Monika! 

Leto s Monikou is a solo project of a songwriter and film-music composer Monika Midriaková. After the breakup of the project Monikino Kino, she devoted herself to solo work and released her debut eponymous album Leto s Monikou in 2008, released by Slnko Records. A record full of personal songs, in which Monika is coping with pitfalls of adult life, loneliness, and personal losses captivated her listeners and music critics, too. It also won her the Debut of the Year award at Slovak Radio_Head Awards. Monica is currently playing with a three-member live band.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke Heineken

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 


17. apríl 2020


V piatok 17. apríla o 19:00
máme pre vás pripravenú NAŽIVO online komentovanú prehliadku / finisáž výstavy diel Viliama Slaminku s názvom Bitter sweet.

On Friday, April 17, at 7 p.m., we have prepared a LIVE online commented visit / finissage of Viliam Slaminka’s exhibition called Bitter sweet for you.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Nakoľko nám pandémia koronavírusu nedovolí privítať vás osobne v ATELIERi XIII a veľmi by nás mrzelo, keby ste nevideli asi najlepšiu výstavu za posledné obdobie, rozhodli sme sa s vami stretnúť aspoň online.

Preto si vo svojom karanténnom priestore môžete online na svojom telefóne, alebo na počítači pozrieť naživo video z priestorov ATELIERu XIII, v ktorom vám o výstave Bitter sweet porozpráva autor diel Viliam Slaminka.

Vysielame naživo od 19:00 cca 30 minút !!!

Naživo video nájdete na Facebook profile ATELIER XIII v adresári VIDEÁ.

LINK

Prajeme príjemné sledovanie a veľa zábavy.

Since we cannot welcome you personally in ATELIER XIII due to coronavirus pandemic and we would be very sorry if you haven’t seen probably the best exhibition we had lately, we decided to meet with you at least online.

That’s why you can watch an online LIVE video from ATELIER XIII right at your quarantine space, on your phone or computer, where the author of the artworks Viliam Slaminika will talk about his exhibition Bitter sweet.

We will broadcast LIVE from 7 p.m. for approx. 30 minutes !!!

You can find the LIVE video on our Facebook profile ATELIER XIII in the VIDEOS section.

LINK

Have fun and enjoy watching.

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

#atelierxiii

 


14. február 2020


V piatok 14. 2. 2020 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Viliama Slaminku s názvom Bitter sweet.
On Friday 14. 2. 2020 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition Bitter sweet by Viliam Slaminka.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

Bitter sweet

Od 14. februára do 17. apríla 2020 v ATELIERi XIII
From 14 February till 17 April 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

Viliam Slaminka

Viliam Slaminka rád vo svojej tvorbe s humorom komentuje aktuálne spoločenské témy či rodové stereotypy a s hravosťou ich kombinuje s prvkami z popkultúry. Jeho obrazy či objekty sú typické svojou výraznou farebnosťou, štylizáciou a hrou s významami. Jednotlivé maľby často slúžia ako rekvizity výsledných až divadelných scén, ktorých význam sa zmenou inštalácie a kontextu zakaždým mení.

Fascinácia detským svetom sa prejavuje v jeho inovatívnom prístupe k priestorovým objektom, pri ktorých sa s detskou ľahkosťou pohráva s princípom readymade, experimentuje s materiálmi a recykluje takmer všetko čo mu príde pod ruku. Skúsenosti z pedagogickej praxe zúročuje vo svojich participatívnych projektoch, v ktorých formou hry necháva tvoriť samotných divákov.

 

 

Viliam Slaminka likes to humorously comment on current social issues or gender stereotypes and playfully combine them with elements of pop culture. Distinctive colorfulness, stylization and playing with meanings are typical for his paintings and objects. Individual paintings often serve as props of resulting theatrical scenes, whose meaning changes with every change of installation and context.

Fascination by the children’s world is manifested in his innovative approach to spacial objects, where he plays with childish ease with the readymade principle, experiments with materials and recycles almost everything that comes to his hands. He makes good use of his pedagogical experience in his participative projects, in which he lets the audience itself create through play.

EDUCATION

2004 – 2010 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, studio Painting and other media, 4th Atelier of prof. Csudai, I also accomplished Supplementary pedagogical studies | 2000 – 2004 School of Applied Arts, Košice, Slovakia, field: Promotional graphics

AWARDS

3st prize in the VÚB Maľba 2013 – Painting of the Year 2013 competition, VUB Foundation Award, Slovak Republic

PORTFÓLIO

 

 

CONFERENCIER OF THE EVENING / KONFERENCIÉR VEČERA

Miroslav Vladovič

 

 

Počas výstavy Viliama Slaminku môžete počuť set od Don’t Trust Butterflies, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Don’t Trust Butterflies

Don‘t Trust Butterflies je mladá, indie-popová kapela zložená zo štyroch chlapcov z Bratislavy. Tvoria ju Simon Štubniak (spev/bicie), Gregor Hraška (gitara), Ján Burgr (basgitara) a Denis Dubovický (live bicie). Skupina tvorí hudbu už od roku 2016. Boli objavení v Demovnici Rádia_FM kde sa umiestnili na prvej priečke. V ten istý rok sa im podarilo získať prvé miesto v rebríčku Osmička_FM. V roku 2018 vydali svoje debutové EP Red Butterfly, ktoré si rýchlo získalo priazeň svojich fanúšikov. Na Radio Head Awards 2018 získali ocenenie Objav roka.

During the exhibition of Viliam Slaminka, you can hear a music set by Don’t Trust Butterflies recorded only for ATELIER XIII

Don’t Trust Butterflies

Don’t Trust Butterflies is a young, indie-pop band formed by 4 boys from Bratislava – Simon Štubniak (vocals/drums), Gregor Hraška (guitar) Ján Burgr (bass guitar) and Denis Dubovický (live drums). The band has been creating music since 2016. They were discovered in Demovnica of Rádio_FM, where they took first place. In the same year, they also succeeded in taking first place in the Osmička_FM chart. In 2018, they released their debut EP Red Butterfly, which quickly won their fan’s favor. They gained the Discovery of the Year prize of Radio Head Awards 2018.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


13. december 2019


V piatok 13. 12. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jarmily Mitríkovej s názvom Dievča nafukujúce kruh.
On Friday 13. 12. 2019 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition A Girl Inflating a Circle by Jarmila Mitríková.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

DIEVČA NAFUKUJÚCE KRUH 

A Girl Inflating a Circle

Od 13. decembra 2019 do 7. februára 2020 v ATELIERi XIII
From 13 December 2019 till 7 February 2020 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

JARMILA MITRÍKOVÁ

Jarmila Mitríková sa vo svojej tvorbe sebavedomo pohybuje medzi médiom maľby a keramiky, ktoré niekedy prepája v jednotný celok. Často mení vizualitu prác od diela k dielu a inštinktívne sa necháva ovplyvňovať procesom tvorby. Výraznú farebnosť strieda monochróm, expresívne ťahy štetcom kresebná šrafúra či odkazy na geometrický minimalismus. V keramickej tvorbe experimentuje s glazúrami a polychrómiou, modernistickým či insitným tvaroslovím. Tematicky sa Mitríková venuje subjektívnej pamäti a individuálnemu prežívaniu. Jej plátna sú plné vrstvenia symbolov, prestúpené odkazmi na mytológiu, inšpirované poverovým rozprávaním a fantazijnými predstavami či rozprávkami. V posledných dvoch rokoch nachádza veľký inšpiračný zdroj v tvorbe detí predškolského veku a knižnou ilustráciou z dôb bývalého Československa.

 

 

Jarmila Mitríková is confidently moving between the medium of painting and ceramics, which she sometimes interconnects into a single unit. She often changes the work’s visual from piece to piece and instinctively lets herself be influenced by the process of creation. Distinctive colorfulness is changed for monochrome, expressive brush strokes for crosshatch drawing and references to geometric minimalism. In her ceramic work, she experiments with glaze and polychromy, modernist or untrained morphology. Mitríková focuses on themes such as subjective memory and individual experience. Her canvases are full of layering symbols, pervaded by references to mythology, inspired by superstition narration and fantasy visions or fairy tales. In the last two years, she has found a big source of inspiration in the creation of preschool children and book illustration from the times of the former Czechoslovakia.

EDUCATION

2009 – 2011 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, studio Painting and other media, 4th Atelier of prof. Csudai | 2009 – 2005 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Ceramics studio of prof. Ivica Vidrová

AWARDS

 1st prize in the VÚB Maľba 2011 – Painting of the Year 2011 competition, VUB Foundation’s young artists’ prize for painting | 2010 finalist, VUB Foundation Award for Painting for Young Artists, Slovak Republic

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Ľuboš Lehocký

 

 

Počas výstavy Jarmily Mitríkovej môžete počuť set od AUTUMNIST, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Autumnist

Autumnist je stále najmenej o krok popredu s jeho hypnotickou zmesou súčasnej elektroniky s nadžánrovými presahmi ako manifestom. V širokospektrálnom mixe kombinuje ambient s hip-hopom či breakbeatom, hi-tech postupy s lo-fi popom či bizarnú filmovú atmosféru s mimozemským folklórom. Autumnist naživo je pôsobivá päťčlenná kapela, elektroniku dopĺňa živá rytmická sekcia s basou a bicími, gitarista a alternujúci saxofón s klarinetom spolu s podporou synchronizovanej videoprojekcie a hosťujucími vokalistami. Dva z troch štúdiových albumov Autumnist (The Autumnist a False Beacon) získali ocenenie Album roka/Cena kritikov na Radio_Head Awards 2009 a 2018.

Youtube | Facebook | Instagram | WEB

 

During the exhibition of Jarmila Mitríková, you can hear a music set by AUTUMNIST recorded only for ATELIER XIII

Autumnist

Autumnist is at least one step ahead with its hypnotic blend of up-to-date electronica and genre crossing as a manifest. In a wide-spectral mix, Autumnist combines ambient with hip-hop and breakbeat, hi-tech courses with lo-fi pop or bizzare movie-like atmosphere with extraterrestrial folklore. Autumnist live is an impressive five-piece band, the electronics is completed with live rhytmic session with drums, bass, electric guitar and alternating sax with clarinet, supported with synchronized vidioprojection and guest vocalists. Two of the three Autumnist’s studio albums (The Autumnist and False Beacon) won the Album of the Year/the Award of Critics at Radio_Head Awards 2009 and 2018.

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


29. november 2019


V piatok 29. novembra zažijete niečo výnimočné – finisáž výstavy diel Lucie Oleňovej s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Kataríny Málikovej!
On Friday, November 29 you will experience something extraordinary – the finissage of Lucia Olenova’s exhibition with a commented visit and a live performance by Katarina Malikova!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Lucia Oleňová a kurátorka výstavy Martina Ivičič vám porozprávajú o dielach výstavy CORPUS ANIMA a Katarína Máliková naživo zahrá zopár skladieb v komorných priestoroch ATELIERu XIII. Odohrá aj to najnovšie z jej tvorby, ktorá naozaj stojí za to!

O pitný režim sa postará značka EXCELENT.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr.

PROGRAM

19:00 – 19:30 komentovaná prehliadka
19:30 – 20:15 živé vystúpenie Kataríny Málikovej

KATATÍNA MÁLIKOVÁ

Youtube | SoundCloud

 

 

Lucia Olenova and the curator of the exhibition Martina Ivicic will tell you about the works of the exhibition CORPUS ANIMA and Katarina Malikova will play a few of her pieces live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII. She will play her latest work as well, which is really worth it!

The brand EXCELENT will take care of your fluid intake.

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early.

PROGRAM

19:00 – 19:30 commented visit
19:30 – 20:15 Katarina Malikova live performance

KATATINA MALIKOVA

Youtube | SoundCloud

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


11. október 2019


V piatok 11. 10. 2019 o 20:00
vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Lucie Oleňovej s názvom CORPUS ANIMA.
Pred otvorením výstavy prebehne site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. Táto otvorená kolaboratívna skupina umelcov pripravila v spolupráci s Oleňovou performance s názvom Sála XIII. Nenechajte si ujsť toto jedinečné vystúpenie, ktoré začne presne o 20:00, preto odporúčame prísť včas.

On Friday 11. 10. 2019 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition CORPUS ANIMA by Lucia Oleňová.
Before the opening of the exhibition, a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje will take place. This open collaborative group of artists has prepared a performance called Sála XIII in cooperation with Oleňová. Do not miss this unique performance, that will start exactly at 20:00, so we recommend that you come in time.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

CORPUS ANIMA

Od 11. októbra do 6. decembra 2019 v ATELIERi XIII
From 11 October till 6 December 2019 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

LUCIA OLEŇOVÁ

Ako autorka nastupujúcej generácie slovenskej maľby zaznamenala výrazný posun v tvorbe počas jej nedávneho pôsobenia v Bruseli. V doterajšej tvorbe Lucie Oleňovej figuruje skúmanie metodológie a rôznych výtvarných prístupov, ktoré majú veľmi jasný zámer. Pozorovanie prírodných tvarov, štruktúry a rastu v zmysle goetheovskej morfológie autorka pretavuje do akvarelových štúdií.

Znásobovaním biomorfného tvaru vytvára rozsiahle textúry. Záujem o skúmanie anatómie ľudského tela ju privádza až k zámernej dekonštrukcii celej kompozície, aby ju mohla opätovne oživiť. Vrcholnou fázou je romantizujúci moment „vzkriesenia“ nového tela v podobe zošívanej maľby. V metafore stavby ľudskej kostry, ktorú možno v zošívaných objektoch spozorovať, však absentujú vnútorné orgány. Oleňová stavia do konfrontácie cyklus znovuzrodenia s bezobsažným skeletom ako telom bez orgánov.

 

 

As the author of the coming generation of Slovak painting, she has experienced a significant shift in her creative work during her recent work in Brussels. An examination of the methodology and various fine art approaches that have a very clear intention plays a part in Lucia Oleňová’s work up to now. The author transforms the observation of natural shapes, structure and growth in the sense of Goethe’s morphology into aquarelle studies.

She is creates extensive textures by multiplying biomorphic shape. The interest in exploring the anatomy of the human body leads her to the intentional deconstruction of the entire composition so that she can revive it again. The romanticizing moment of “resurrection” of the new body in a form of a sewed painting is the peak phase. However, the internal organs are absent in the metaphor of a human skeleton, that can be seen in the sewed objects. Oleňová puts the cycle of rebirth and a hollow skeleton as a body without organs into confrontation.

EDUCATION

2020 – 2014 Academy of Fine Arts and Design  in Bratislava, Bratislava, Slovakia, painting studio IV. of prof. Ivan Csudai | 2019 – 2018 Académie royale des Beaux- Arts de Bruxelles, Brussels, Belgium, painting studio of prof. Hubert Gauthier, (Erasmus+) | 2018 – 2017 Newcastle University, Newcastle upon tyne, United Kingdom, painting department, (Erasmus+) | 2012 – 2008 School of Scenography Arts, Bratislava, Slovakia

AWARDS

 2019 Maľba roka 2019

 

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Martina Ivičič

 

 

Počas výstavy Lucie Oleňovej môžete počuť set od WALTER SCHNITZELSSON, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Walter Schnitzelsson

Walter Schnitzelsson hrá rokenrolovú hudbu. Všetko okolo gitár, shredov, palm-mute, crunchu a hrania poriadne nahlas 11/10. Niekedy uvažujú o ľudoch a spoločnosti, niekedy uvažujú jednoducho o sebe. Nič vážne. Len hovoria to, čo zo seba naozaj potrebujú dostať. Buďte na seba milí.

During the exhibition of Lucia Oleňová, you can hear a music set by WALTER SCHNITZELSSON recorded only for ATELIER XIII

Walter Schnitzelsson

Walter Schnitzelsson plays rocknroll music. Everything around guitars, shred, palm-mute, crunch and playing it all loud 11/10. Sometimes they wonder about people and society, and sometimes they just wonder about themselves. Nothing serious. Just saying what they really need to take out of themselves. Be kind and nice to each other.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


5. október 2019

 

V sobotu 5. októbra od 18:00 do 20:00 vás radi privítame na krste katalógu výstavy diel Slečny od maliarskeho stojana.
On Saturday, October 5, from 18:00 until 20:00, we would like to invite you to the launch of a catalogue of the work of the Ladies of the Easel exposition. 

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Slovenské autorky spolu s kurátorkou Julianou Mrvovou slávnostne pokrstia nový katalóg, predstavia jednotlivé zastavenia výstavnej šnúry, ktorá začala v máji v ATELIERi XIII a pokračovala po Slovensku. Ukážeme vám tiež premietaním fotky, ktoré vznikli nielen počas týchto výstav, ale aj v procese tvorby malieb!

 

 

Slovak authors together with the curator Juliana Mrvová will celebrate the launch of the new catalogue and introduce new stops of the exposition tour, which started in May in ATELIER XIII and has continued across Slovakia. We will also show you a projection of the photos that were taken not only during these exhibitions, but during the process of creating paintings, too!

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


4. október 2019


V piatok 4. októbra zažijete niečo výnimočné
– finisáž výstavy diel Ivany Kvassay s komentovanou prehliadkou a živým vystúpením Sivie Speaks!
On Friday, October 4 you will experience something extraordinary – the finissage of Ivana Kvassay’s exhibition with a commented visit and a live performance by Sivia Speaks!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ivana Kvassay vám porozpráva o dielach výstavy ONA a Silvia Speaks naživo zahrá zopár skladieb v komorných priestoroch ATELIERu XIII. V prípade, že by Ivane rodičovské povinnosti nedovolili zúčastniť sa, o výstave porozpráva jej drahá polovička – manžel Jozef. Silvia Speaks odohrá to najnovšie z jej tvorby, ktorá naozaj stojí za to! 

O pitný režim sa postará značka EXCELENT.
Zároveň budete môcť ochutnať domáce koláče podľa receptu babičky Ivany Kvassay a niečo špeciálne na degustáciu.
Nechajte sa prekvapiť!

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok, pretože pôjde o veľmi súkromné a príjemné počúvanie, ako u vás v obývačke. Kapacita priestoru je obmedzená, preto odporúčame prísť presne načas, prípadne o 5 minút skôr.

PROGRAM

19:00 – 19:30 komentovaná prehliadka
19:30 – 20:00 živé vystúpenie Silvie Speaks

Silvia Speaks

Youtube | SoundCloud

 

 

Ivana Kvassay will tell you about the works at the exhibition ONA and Silvia Speaks will play a few of her pieces live in the intimate atmosphere of ATELIER XIII. In case that Ivana’s parental duties don’t allow her to participate, her dearest – husband Joseph – will talk about the exhibition. Silvia Speaks will play her latest work, which is really worth it!

The brand EXCELENT will take care of your fluid intake.
Also, you will be able to taste homemade cakes that follow Ivana Kvassay’s grandmother’s recipe and something special for degustation.
Let us  surprise you!

Do not miss this unique cultural experience as it will be a very private and pleasant listening, like in your living room. The capacity of the space is limited, so we recommend that you arrive on time or 5 minutes early.

PROGRAM

19:00 – 19:30 commented visit
19:30 – 20:00 Silvia Speaks live performance

Silvia Speaks

Youtube | SoundCloud

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


16. august 2019

 

V piatok 16. 8. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ivany Kvassay s názvom ONA.
On Friday 16. 8. 2019 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition SHE by Ivana Kvassay.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

ONA / SHE

Od 16. augusta do 4. októbra 2019 v ATELIERi XIII
From 16 August till 4 October 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

IVANA KVASSAY

Ivana Kvassay sa zameriava na individuálnu pamäť a manipuláciu nielen s predlohou, ale aj so samotným formátom diela, už pri naťahovaní plátna na rám. Prispôsobením plátna k danej abnormálnej predlohe umocňuje samotný pocit aktu krčenia alebo zavesenia, ktorý je pre ňu nevyhnutný. Maľbu realizovanú technikou air brushu využíva ako záznamník na zhmotnenie dôležitých momentov z detstva, s cieľom poskladania súvislého príbehu zo spomienkových fragmentov. Momentom ilúzie sa snaží diváka vtiahnuť do priestoru maľby, ktorá ponúka hru tvarov, tieňov, lomov i odleskov. Analyzovaním svojho maliarskeho pohľadu a videnia ako takého, v realistickom rukopise priznáva prácu s fotografickým materiálom, ktorý pochádza z jej súkromného archívu, ako s predlohou.

 

 

Ivana Kvassay focuses on individual memory and manipulation not only with a model but also with the format of the work itself, already when stretching a canvas over a frame. By customizing canvas to a certain abnormal model, she enhances a feeling of creasing or hanging, which is necessary for her. She uses painting made by air brush technique as a recorder for materialization of important moments from childhood with the aim to assemble a coherent story from memory fragments. With a moment of illusion, she is trying to draw the viewer into the space of painting, that offers a game of shapes, shadows, refractions and reflections. By analyzing her view as a painter and vision as such, in her realistic manuscript, she admits working with a photographic material, that comes from her private archive, as with a model.

EDUCATION

2017 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Painting, Studio +-XXI, prof. Daniel Fischer | 2015 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Sculpture, Object, Installation, Studio “Flat Sculpture as well” S.O.S. (Sculpture objective – subjective), Doc. Ján Hoffffstädter | 2011 Private Secondary Art School of Animation, Bratislava, Slovakia, Graphic Design

 

 

Počas výstavy Ivany Kvassay môžete počuť set od Silvie SPEAKS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Silvia SPEAKS

Silvia SPEAKS je post-indie kapela, ktorá pôvodne fungovala ako singer-songwriter projekt, testujúci hranice popovej piesne a experimentu. Kombinácie klavírnych, mikroelektronických a synthových zvukov, s dôrazom na niekedy expresívny, niekedy takmer nezreteľný vokálny prejav, zabalené vo výrazných textoch. Alternatívny pop, prechádzajúci k post-punku & späť, zakorenený v poézii dňa. V júni kapela v novej zostave vydala prvý singel „Pleasant Company Included“ z pripravovaného debutového EP. „Pleasant Company Included“ bola hudobnou platformou Swine Daily zaradená medzi 30 najzaujímavejších trackov mesiaca.

During the exhibition of Ivana Kvassay, you can hear a music set by Silvia SPEAKS recorded only for ATELIER XIII

Silvia SPEAKS

Silvia SPEAKS is a post-indie band, which originally functioned as a singer-songwriter project, testing the boundaries of pop song and experiment. Combinations of piano, microelectronics and synth sounds, with an emphasis on sometimes expressive, sometimes almost indistinct vocal performance, wrapped up in distinctive lyrics. Alternative pop, that goes to post-punk and back, rooted in the poetry of the day. In June, the band released their first single „Pleasant Company Included“ from their upcoming debut EP. „Pleasant Company Included“ was selected by the musical platform Swine Daily and included in Swine Advisor playlist as one of the 30 most interesting tracks of the month.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


9. júl 2019

 

Chcete sa dozvedieť čo dnes znamená byť ženou – maliarkou a aké témy spracúvajú ženské maliarky žijúce v New Yorku a na západnom Slovensku?

Srdečne vás pozývame v utorok 9. júla od 18:00 do 19:30 na komentovanú prehliadku výstavy SLEČNY OD MALIARSKEHO STOJANA a prezentáciu troch slovenských a dvoch amerických umelkýň. Využite možnosť stretnúť sa s KELSEY SCHWETZ a JENN DIERDORF, ktoré priletia z New Yorku, aby predstavili nielen svoju tvorbu, ale aj projekt LADY PAINTERS! Vypočujte si aj NATÁLIU OKOLICSÁNYIOVÚ, MARGARÉTU PETRŽALOVÚ a JULIANU MRVOVÚ, ktorá predstaví projekt výstavy a tvorbu KATARÍNY JANEČKOVEJ WALSHE a KRIS RAC.

Príďte v utorok 9. júla o 18:00 do ATELIERu XIII.
Nezmeškajte túto unikátnu príležitosť!

 

 

Do you want to find out more about what does it mean to be a woman – painter these days and which themes do female painters living in New York and western Slovakia process?

We kindly invite you to a commented visit of the exhibition Ladies of the Easel and a presentation of three Slovak and two American artists on Tuesday, July 9 from 6:00 PM until 7:30 PM. Seize the opportunity to meet with KELSEY SCHWETZ a JENN DIERDORF, who will fly from New York to introduce not only their work, but the LADY PAINTERS project, too! Listen also to NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ, MARGARÉTA PETRŽALOVÁ and JULIANA MRVOVÁ, who will present the exhibition project and creation of KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE and KRIS RAC.

Come to ATELIER XIII on Tuesday, July 9 at 6:00 PM.
Don’t miss this unique opportunity!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Po komentovanej prehliadke výstavy a prezentácii umelkýň sa od 19:30 do 20:30 uskutoční prvé stretnutie Lady Painters na Slovensku pre pozvané umelkyne.

Lady Painters je kreatívna networkingová iniciatíva, ktorú spoluzaložili Jenn Dierdorf a Kelsey Shwetz  Brooklyne v roku 2015. Malé skupiny maliarok a kurátoriek sa stretávajú pri večeri, aby si navzájom zdieľali svoju prácu vo svojich domovoch, ateliéroch či galériách vybraných hostiteliek.  Striedajúca sa skupina umelkýň je pozývaná na základe kvality ich práce a oddanosti voči ich praxi. Umelkyne, ktorých prácu milujeme, nachádzame cez osobné kontakty, odporúčania kamarátov a kolegov a prečesávaním výstav, webov a umeleckých podujatí. Okrem mesačných stretnutí zahŕňajú podujatia Lady Painters aj technické workshopy, výmenu materiálov, návštevy ateliérov a dvakrát ročne slávnostné stretnutie.

 

 

After the commented visit of the exhibition and artists’ presentation, the first Lady Painters meeting in Slovakia will take place for invited artists from 7:30 PM until 8:30 PM.

Lady Painters is a creative networking initiative co-founded in Brooklyn in 2015 by Jenn Dierdorf and Kelsey Shwetz. Small groups of painters and curators gather for dinner to share their work with one another in the homes, studios and galleries of selected hosts. A rotating group of artists is invited based on the strength of their work and a demonstrative commitment to their practice. We find artists whose work we love through word of mouth, recommendation from friends and colleagues, and by scouring exhibitions, websites, and artist events. In addition to the monthly gatherings, Lady Painters events include technical workshops, material swaps, exhibition field trips, and bi-annual festivities. 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii


31. máj 2019

 

V piatok 31. 5. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jenn Dierdorf, Kelsey Shwetz, Kris Rac, Sahany Ramakrishnan, Kataríny Janečkovej Walshe, Margaréty Petržalovej, Natálii Okolicsányiovej a Juliany Mrvovej s názvom: Slečny od maliarskeho stojana.

On Friday 31. 5. 2019 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition: Ladies of the Easel by Jenn Dierdorf, Kelsey Shwetz, Kris Rac, Sahana Ramakrishnan, Katarína Janečková Walshe, Margaréta Petržalová, Natália Okolicsányiová and Juliana Mrvová.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

After painting by Katarína Janečková Walshe: Painting practice after baby | ink on paper – tuš na papieri | 35 x 27 | 2019

 

EXHIBITION

Slečny od maliarskeho stojana

Ladies of the Easel

 

Od 31. mája do 26. júla 2019
From 31 May till 26 July 2019

 

Skupinová výstava 8 maliarok zo Slovenska a Ameriky, ktoré vo svojej tvorbe reflektujú pozíciu ženy-maliarky v súčasnom umení. Výstava predstavuje diela 4 slovenských autoriek, ktoré na prevažne osobnej báze skúmajú svoje miesto ženy (nielen) umelkyne na európskej a americkej umeleckej scéne. Žena – maliarka vymenila sporák za stojan a plátno a ukazuje nám svoj osobný život, alebo maľuje postavy, ktoré prezentuje ako výrazné ženské hrdinky. Osobné príbehy spájajú Petržalovú, Okolicsányiovú a Mrvovú, ktoré silne vnímajú svoju ženskú pozíciu. Katarína Janečková Walshe pridáva nový fakt – byť matkou a maliarkou zároveň  a prepája americkú a slovenskú časť výstavy, nielen formálne ale aj na základe osobných priateľstiev, ktoré sú dôležité pre vznik komunity a tvorivú konfrontáciu. Projekt totiž nadväzuje na iniciatívu Kelsey Shwetz a Jenn Dierdorf, ktoré organizujú v New Yorku stretnutia Lady Painters, (zúčastnili sa aj Janečková Walshe a Mrvová) a vytvárajú tak sieť ženských maliarok a kontaktov. Stretnutia smerujú k ďalšej spolupráci a tiež sú možnosťou na analyzovanie špecifických otázok maľby a ženského umenia. Takéto stretnutie – prezentácia sa uskutoční aj počas výstavy v Bratislave za účasti amerických a slovenských autoriek. V tvorbe 4 amerických maliarok často vidíme ženu, ktorá uvažuje o svojom tele či sexualite a to najmä u Kelsey Shwetz či Sahane Ramakrishnan. Jenn Dierdorf vytrvalo maľuje kvetinové zátišia, ktoré sú zámienkou pre uvedomovanie si svojej pozície ženskej maliarky, ktorej donedávna bola prisudzovaná schopnosť maľovať maximálne kvety vo váze. Kris Rac skúma sociálnu situáciu mladých a vystupuje tvrdo kriticky či už v politických témach (Trumpove ralyes) alebo v téme sexuality, násilia a závislosti. Výstava je prvou zo série troch podujatí a bude pokračovať do ďalších slovenských miest.

 

 

A group exhibition of 8 painters from Slovakia and USA, whose work reflects on the position of female painters in contemporary art. The exhibition presents works by 4 Slovak artists who, on a predominantly personal basis, explore their place as female (not only) artists on the European and American art scene. The woman painter replaced the stove with an easel and canvas and shows us her personal life or paints characters she presents as distinctive female heroes. Personal stories connect Petržalová, Okolicsányiová, and Mrvová, who strongly realize their female position. Katarína Janečková Walshe adds a new reality – to be both a mother and a painter and connects the American and Slovak part of the exhibition not only formally but also on the basis of personal friendships that are important for the creation of community and creative confrontation. The project is a follow-up to the initiative of Kelsey Shwetz and Jenn Dierdorf, who host Lady Painters meetings in New York (Janečková Walshe and Mrvová participated), creating a network of female painters and contacts. The meetings lead to further collaboration and also present an opportunity to analyze specific issues of painting and female art. Such a meeting – a presentation will take place during the exhibition in Bratislava with the participation of American and Slovak artists. In the creation of 4 American painters, we often see a woman reflecting on her body or sexuality, especially with Kelsey Shwetz or Sahana Ramakrishnan. Jenn Dierdorf persistently paints flower still lives, which are the pretext for reviewing her position as a female painter, who until recently, wasn’t expected to be able to paint anything but flowers in a vase. Kris Rac examines the social situation of young people and remains critical both in political themes (Trump’s rallies) and in the topics of sexuality, violence, and addiction. The exhibition is the first one in the series of three events and will continue in other Slovak cities.

 

 

EXHIBITORS

 

JENN DIERDORF

 

KELSEY SHWETZ

 

SAHANA RAMAKRISHNAN

 

KRIS RAC

 

KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE

 

JULIANA MRVOVÁ

 

MARGARÉTA PETRŽALOVÁ

 

NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ

 

 

Počas výstavy SLEČNY OD MALIARSKEHO STOJANA môžete počuť set od THIS IS KEVIN, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

THIS IS KEVIN

This Is Kevin je elektronický hudobný projekt založený na Slovensku v roku 1991. Hlavným lídrom projektu je Roman Ferianc. V roku 1999 vyšiel debutový album Slowly to the Sun a jeho úvodným singlom je skladba „to Pasteur“, ktorá využíva hlasy z televízneho filmu o Louisovi Pasteurovi. K tomuto singlu vyšiel aj videoklip, ktorý sa objavil vo vysielaní britskej i nemeckej hudobnej stanice MTV. Zatiaľ posledný album vyšiel v roku 2018 s názvom DEEP. Okrem hudobného projektu This is Kevin sa Roman Ferianc venuje aj reklamnej, filmovej a divadelnej hudobnej produkcii.

Web | Youtube | Facebook | SoundCloud

 

During the exhibition of LADIES OF THE EASEL you would be able to hear a music set by THIS IS KEVIN recorded especially for ATELIER XIII.

THIS IS KEVIN

This is Kevin is an electronic music project founded in Slovakia in 1991. The main founder and leader of the project is Roman Ferianc. The band released its debut album Slowly to the Sun in 1999. The lead single from the album, a track “to Pasteur” uses samples of voices from a TV series about the life and work of Louise Pasteur. The official music video for the track was broadcast on the British and German version of music channel MTV. The latest 6th album called DEEP was released in 2018. Roman Ferianc also composes and produces commercial music and music for TV, film and theatre. 

 

 

 

Ďakujeme Juliana Mrvová​ za spoluprácu a tvoju energiu! Si TOP!
Thank you, Juliana Mrvová, for collaboration and your energy! You´re the TOP!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


23. máj 2019

 

Srdečne vás pozývame vo štvrtok 23. mája 2019 od 18:00 do 20:00 na záverečné stretnutie s jedinečnou autorskou maliarskou inštaláciou 12+ DOROTY SADOVSKEJ. Môžete sa na nej stretnúť s autorkou Dorotou i pražskou kurátorkou výstavy Lenkou Sýkorovou a možno zažijete aj premiéru rodinnej performance “Rodinný portrét”. Prídite na finisáž vo štvrtok večer!

We would like to invite you to a closing meeting with the unique installation 12+ by DOROTA SADOVSKÁ on Thursday, May 23, 2019 from 6 p.m. to 8 p.m. You will have a chance to meet the author Dorota and the curator of the exposition Lenka Sýkorová and maybe also experience the premiere of the family performance “Family portrait”. Come to the finissage on Thursday evening!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

12+

Od 29. marca do 24. mája 2019
From 29 March till 24 May 2019

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


5. máj 2019

 

Srdečne vás pozývame v nedeľu 5. mája 2019 od 15:00 do 17:00 na komentovanú prehliadku a neformálnu diskusiu s pražskou kurátorkou Lenkou Sýkorovou a autorkou výstavy 12+ DOROTOU SADOVSKOU. Jedinečnú inštaláciu zloženú z odvrátených portrétov známych manželských dvojíc zo slovenského súčasného umenia, po prvých krát predstavujeme v ATELIERi XIII.

We would like to invite you to a commented visit and an informal discussion with Prague curator Lenka Sýkorová and the author of the exposition 12+ DOROTA SADOVSKÁ on Sunday, May 5, 2019 from 3 p.m. to 5 p.m. A unique installation composed of facing away portraits of famous marital couples from Slovak contemporary art scene is being presented for the first time in ATELIER XIII.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

12+

Od 29. marca do 24. mája 2019
From 29 March till 24 May 2019

Dorota Sadovská je etablovanou slovenskou umelkyňou, ktorá sa pohybuje medzi médiami maľby, fotografie a performance. Je však bytostnou maliarkou, ktorá vedome pracuje s rešpektom maľby v kontexte histórie umenia. Doménou autorky, ktorá vstúpila na slovenskú scénu v 90. rokoch minulého storočia sa stalo ľudské telo, ktoré chápe z dvojitého uhla, ako hmotu, ale tiež v jeho personifikácii s daným modelom. Ďalšou rovinou interpretácie jej diela je hra s perspektívou a netradičným uhlom zobrazenia. Balansovanie medzi škaredosťou a krásou graduje pri portrétoch znázorňujúcich netradične zaklonené hlavy. Dorota Sadovská je autorkou, ktorá sa neustále vyvíja a reflektuje aktuálne formy súčasného umenia. Skúma inštalačné možnosti závesného obrazu, digitálnej fotografie a tela ako nositeľa rôznych performatívov. A tak sa v priebehu dvadsiatich rokov etablovala na slovenskej, ale aj medzinárodnej umeleckej scéne. Tvorbu posunula ako v rovine protikladov, kedy reflektuje dobro a zlo, digitálnu manipuláciu a ekológiu, ale predovšetkým je pre ňu typická reflexia sveta okolo seba. S tým je spojený i súčasný vystavený cyklus malieb 12+, ktorý zachycuje manželské páry zo slovenskej kultúrnej scény. Od roku 2008 autorka pracovala skoro až metódou sociologického prieskumu, kedy fotograficky zachycovala manželské páry. V dobe, kedy manželstvo strácalo spoločenský význam a kredit, musela svoje parametre rozšíriť zo strednej generácie na staršiu. Každopádne Dorota rozohráva hru so stereotypmi v médiu maľby, pre ktoré využíva fotografiu ako predlohu. S istou dávkou irónie skúma ženskosť, mužskosť a vzájomné manželské vzťahy. Tým, že parafrázuje tradičné oválne obrazy s manželskými portrétmi bežne umiestňované v spálňach nad posteľou, sa odkazuje k tradícii inštitútu manželstva. Súčasne si však opäť zvolila istý spôsob kritiky netypickými skoro profilmi. Je tu prítomný moment filozofickej meditácie, kedy sa manželské pohľady míňajú a pozerajú sa ďalej. Portrétovaných síce vidíme, rozoznávame, ale nedá sa s nimi nadviazať očný kontakt. Je tu opäť pre autorku typická provokácia a záujem o netradičný portrét a formát maľby. Vystavený maliarsky cyklus tiež prekračuje do priestoru a autorka vytvára akési hniezdo lásky, úcty a súžitia. Súčasne ide i o sebareflexiu, pretože do výstavy vstupujeme s pohľadom na portrét autorky s manželom.

 

 

Dorota Sadovská is an established Slovak artist, that is oscillating between the painting, photography and performance medium. However, she is essentially a painter that is consciously working with the respect of painting in the context of art history. The domain of the painter, that entered the Slovak scene in the 90s, has become the human body, which she understands from a double the angle, as matter but also in its personification with a certain model. Another level of interpretation of her work is a play with perspective and unusual angle of presentation. Balancing between ugliness and beauty escalates in portraits depicting unusually back-bended heads. Dorota Sadovská is an author who is constantly evolving and reflecting on the current forms of contemporary art. She explores installation options of a hanging picture, digital photography and body as a bearer of various performatives. This is how she has established herself in the Slovak as well as the international art scene in the last twenty years. She has moved her creation in a level of contradictions (when she reflects on good and evil), digital manipulation and ecology, but foremost, the reflection of the world around her is typical for her. The current exhibited cycle of paintings 12+, that captures married couples from the Slovak cultural scene, is linked to this as well. Since 2008, the author has worked almost by the methods of a sociological research as she has been photographically capturing married couples. In times when marriage was losing its social meaning and credit, she had to broaden her parameters from the middle-aged generation to the older one. Anyways, Dorota is starting a game with stereotypes in the medium of painting, for which she uses photography as a template. With a certain amount of irony, she explores femininity, masculinity and mutual marital relationships. By paraphrasing traditional oval pictures with marital portraits commonly placed in bedrooms upon the bed, she is referring to the tradition of the institute of marriage. Yet, at the same time, she again chose a certain form of criticism with the atypical almost profiles. A moment of philosophical meditation is present, when the marital looks miss each other and are looking further. Although we can see and recognize the portrayed, we cannot make eye contact with them. There is again the provocation and the interest in a non-traditional portrait and painting format, that are typical for the author. Exhibited painting cycle exceeds into space and the author creates a kind of a nest of love, respect and coexistence. At the same time, it is also a self-reflection because a we enter the exposition looking at the portrait of the author with her husband.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii


29. marec 2019

 

V piatok 29. 3. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Doroty Sadovskej s názvom 12+.
On Friday 29. 3. 2019 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition 12+ by Dorota Sadovská.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

After painting by Dorota Sadovská: Self-Portrait with Husband No. 2 | oil on canvas | 60 x 80 | 2019

 

EXHIBITION

12+

 

Od 29. marca do 24. mája 2019 v ATELIERi XIII
From 29 March till 24 May 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Dorota Sadovská

Dorota Sadovská vo svojej tvorbe hľadá ťažisko známych tém, techník aj vzťahov. Ide jej o vyhmatávanie jediného bodu, na ktorom dokáže vybalansovať protiklady: spiritualitu s nezastretou telesnosťou, symetriu s ošklivosťou, minimalistický pohľad s barokovým úžasom. Vyberá si z dejín umenia či myslenia známe témy a inovuje ich novým a sviežim spôsobom. Inštaluje realistické maľby do trojdimenzionálnych objektov alebo vystrihnuté fotografie nechá putovať po stene. Používa formu ženského časopisu, aby vytvorila samostatnú prezentáciu pre potenciálnych divákov, ktorým sa nechce prísť do galérie. Poznáme ju v performance so živou trávou či s interaktívnymi robotmi z plastového odpadu. Prekvapuje humorom a zmyslom pre hru. V dobe spochybňovania kladie otázky o podstate umenia, spôsobe jeho prezentácie, relevantnosti tém a formách bytia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizáciu diel v roku 2018 z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme Nadácii Novum.

Výstava pod kurátorským vedením Lenky Sýkorovej.

 

 

Dorota Sadovská looks for a centre of gravity in well-known themes, techniques and relationships. She wants to feel her way to the unique point upon which she can balance opposites: spirituality with unconcealed physicality, symmetry with ugliness, a minimalist view with baroque astonishment. Taking recurrent themes from the history of art and thinking, she gives them a new, fresh, innovative treatment. She installs realistic paintings in three-dimensional objects and lets cut-out photographs wander about the wall. So as to create a separate presentation for potential viewers who do not feel like visiting a gallery, she uses the format of a woman’s magazine. We have seen her in a performance with real grass, or with interactive robots made of plastic waste. She surprises with her humour and sense of play. In a time of doubt she raises questions about the nature of art, the way it is presented, the relevance of themes, and the forms of being.

Supported using public funding by Slovak Arts Council. The creation of the artworks in 2018 was supported from public resources in a form of a grant by Slovak Arts Council. Thank you, The Novum Foundation.

The exhibition is curated by Lenka Sýkorová.

EDUCATION

2004 Doctor of Arts, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia (D.Tóth, J.Olič) | 1999 diploma DNSEP, École Nationale des Beaux Arts, Dijon, France (Orlan, Yan Pei-Ming, Pat Bruder) | 1997 Master of Fine Arts diploma, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia (Rudo Sikora)

AWARDS

2018 Novum Award, Bratislava, Slovakia | 2015 Gerfried Stocker Award, Takamatsu Media Art Festival, Japan | 2008 Tatra Bank Fondation Aword Bratislava | 2007 and 2008, VUB Foundation, finalist, Bratislava, Slovakia | 2007 Martin Benka Award, Martin, Slovakia | 2005 Artists in Residence, KukturKontakt Austria, Vienna | 1997, 1998, 1999, 2001 Young artist Award (Oskár Čepan Award), finalist, The Foundation for a Civil Society | 1998 Prix Noriac, Concours Jeunes créateurs arts plastiques, Conseil Général de la Haute-Vienne à Limoges, France

PORTFÓLIO

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Lenka Sýkorová

 

 

Kliknite a počúvajte!

Počas výstavy Doroty Sadovskej môžete počuť set od NINY ROSA, MICHALA MIHOKA a ANTONÍNA DLAPU, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

NINA ROSA

Nina Rosa je pražské trio založené jeho speváčkou a huslistkou Ninou Marinovou. Nina stretla svojich spolukapelníkov počas svojho štúdia na Pražskom konzervatóriu. O desaťročie neskôr sformovali skupinu, ktorá mieša rôznorodé štýly zahŕňajúce jazz, swing, reggae a folk, ale pridávajú svoj vlastný jemnocit a trochu twist and shout. Meno skupiny je založené na Nininom najväčšom fanúšikovi – jej starej mame. Jej celoživotná podpora inšpirovala Ninu k použitiu svojej virtuozity (ako by povedala jej babka) na vytvorenie projektu, ktorý definuje jej vlastný pohľad na hudbu. Skupina na scéne od roku 2016 už vystupovala na mnohých prestížnych festivaloch, ako napr. na Pohode, Boskovice, Letiště a mnohých iných československých hudobných festivaloch, a tiež odohrala viac než 60 koncertov v oblasti V4. Skupina úspešne upútala kritikov a získala nomináciu na „Objav roka“ na Radio_Head Awards 2017. Odvtedy sa ruch okolo skupiny šíri rádiovými vlnami, keďže ich hudba pravidelne hrá a je naživo vysielaná českými a slovenskými rádiami (Spring International Music Festival @ ČRO VLTAVA, Rádio FM, Rádio Devín, Regina…).

Skupina pripravuje materiál pre ich debutový album, ktorý bude zahŕňať ich dva vydané single, ale tiež skúmať ostatné farby spektra v oblasti zvukov, jazykov, nálad a ruží. Plánujú to svojim fanúšikom a akýmkoľvek milovníkom hudby priniesť v roku 2019.

Youtube | Facebook | Instagram | Spotify | SoundCloud

 

MICHAL MIHOK

Michal Mihok, vyhľadávaný akordeonista, klavírista, skladateľ, producent. Účinkuje v kapelách Voilà, První Hoře (cena Anděl v kategórii Hard’n’heavy). Skladá hudbu pre rozhlas a divadlo. Práve mu vychádza prvá elektronická platňa The Imprints.

SounCloud

 

ANTONÍN DLAPA

Gitarista a producent Antonín Dlapa je výrazná postava mladej českej jazzovej scény. Okrem NINA ROSA, pôsobí v kapelách Prago Union, Originální pražský synkopický orchestr, Voila a ďalších projektoch. Producentsky spolupracuje na rôznych nahrávkach, napríklad s Jenem Hovorkou a pripravuje svoje vlastné album.

SounCloud

 

During the exhibition of Dorora Sadovská you would be able to hear a music set by NINA ROSA, MICHAL MIHOK and ANTONÍN DLAPA recorded especially for ATELIER XIII.

NINA ROSA

NINA ROSA is a Prague-based trio founded by its singer and violinist Nina Marinová. Nina met her bandmates during her studies at the Jazz Conservatory in Prague. A decade later they formed a band blending a variety of styles which include jazz, swing, reggae and folk but adding their own sensibility and a little bit of twist and shout. The name of the band is based on Nina’s biggest fan – her grandmother. Her lifelong support inspired Nina to use her virtuosity (as grandma would say) to create a project that defines her own take on music. On the scene since 2016, the band has already performed on many prestigious festivals – e.g.: Pohoda, Boskovice, Letiště and various other czechoslovak music festivals as well as played more than 60 concerts in the V4 region. Succesfully catching the ear of the critics, the band received a nomination for the “Best new artist/band of the Year” at Radio_Head Awards 2017. Since then, the buzz around the band is spreading on the airwaves as their music is being regularly featured and broadcast live by the Czech and Slovak Radios (Spring International Music Festival @ ČRO VLTAVA, Radio FM, Radio Devín, Regina…).
 
The band is preparing material for their debut album which will include their 2 released singles, but will also explore other colors of the spectrum when it comes to sounds, languages, moods and roses. They plan to bring it to their fans and any music-lovers in 2019.

 

MICHAL MIHOK

Michal Mihok, a sought-after accordionist, pianist, composer, producer. He performs in the bands Voilà, První Hoře (The Anděl Awards in the category Hard’n’heavy). He composes music for radio and theatre. His first electronic record The Imprints is getting released just now.

 

ANTONÍN DLAPA

A guitarist and producer Antonín Dlapa is a distinctive figure of the young Czech jazz scene. Besides from NINA ROSA, he performs in the bands Prago Union, The Original Prague Syncopated Orchestra, Voilà and other projects. As a producer, he cooperates on different records, for example with Jen Hovorka, and prepares his own album.

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


25. január 2019

 

V piatok 25. 1. 2019 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Andreja Dúbravského s názvom „Larva run“.
On Friday 25. 1. 2019 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition „Larva run“ by Andrej Dúbravský.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 foto: Lena Luga

EXHIBITION

LARVA RUN

Od 25. januára do 22. marca 2019 v ATELIERi XIII
From 25 January till 22 March 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Andrej Dúbravský

Andrej Dúbravský už ako študent zaujal expresívnym rukopisom a v domácom prostredí ojedinelými témami. Organizoval jednodňové výstavy – eventy v netradičných priestoroch, ako mäsiarstvo na Krížnej ulici, ostrov na jazere Zlaté piesky či depo plánovaného bratislavského metra v Petržalke, kde uskutočnil svoju absolventskú výstavu.

Dúbravského rané diela sa zaoberali najmä problematikou dospievania (najmä chlapčenského). Po odsťahovaní sa na vidiek pribudli rurálne a ekologické témy (Chem farmers) a témy maskulinity, ktoré sa navzájom premiešavajú v symbolických maľbách kohútov a húseníc. Od skorých študentských rokov frekventovane vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. Dúbravského diela sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie. V súčasnosti žije v New Yorku, v Berlíne a Rastislaviciach.

Autor textu: Derek Rebro

Andrej Dúbravský attracted interest with his expressive signature and rare topics in his home environment already as a student. He organized one-day exhibitions – events at non-traditional places such as butchery in Krížna Street, island in the Zlaté Piesky Lake or depot of the planned Bratislava metro in Petržalka, where he held his graduate exposition.

Dúbravský’s early artworks were mainly concerned with adolescence issues (mainly boyish). After moving to countryside, rural and ecological themes (Chem farmers) and the themes of masculinity have been added and mingling with each other in the symbolic paintings of roosters and caterpillars. He has been frequently exhibiting in Slovakia and also abroad since his early student years. Dúbravský’s artworks are in the collections of The Slovak National Gallery. He currently lives in New York, Berlin and Rastislavice.

Author of the text: Derek Rebro

EDUCATION

2008 – 2013 Academy of Fine Arts and Design Bratislava, studio Painting and other media, 4th Atelier (prof. Csudai), Atelier +- XXl (prof. D. Fischer), Bratislava, Slovakia | 2004 – 2008 School of Applied Arts, Department of Stone Carving Bratislava, Slovakia

AWARDS

2012 Nadácia VÚB Prize – 1st prize in Maľba 2012 | 2011 Nadácia VÚB Prize 2012 – 2nd prize in Maľba 2011

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Andreja Dúbravského môžete počuť set od THE YOUNIVERSE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

 

The Youniverse je mladá, trenčiansko – bratislavská blues-rocková formácia s prvkami hip-hopu a psychadeliky. Vznikla v roku 2015, no až v 2017 našla svoju finálnu zostavu v podobe Tammy Nižnanskej, Jerguša Oravca, Šimona Vladara a Adama Olexíka. V roku 2016 sa predstavili svojim EP Raise Hell, Kid, ku ktorému vzniklo 7 videoklipov, ako aj týždňovým performance artom A Day In The Life Of A Band v ATELIERi XIII. V 2018 vydali svoje debutové LP CMYK, ktoré zožalo pozitívne ohlasy ako od verejnosti, tak od kritikov.

During the exhibition of Andrej Dúbravský you would be able to hear a music set by THE YOUNIVERSE recorded especially for ATELIER XIII.

 

The Youniverse is a young Trenčín – Bratislava blues–rock formation with hip-hop and psychedelic elements. It was created in 2015 but only in 2017 it found its final formation: Tammy Nižnanská, Jerguš Oravec, Šimon Vladar and Adam Olexík. In 2016, they introduced their EP Raise Hell, Kid for which 7 videos were produced as well as a week performance art A Day In The Life Of A Band in ATELIER XIII. In 2018, they released their debut LP CMYK, that earned positive reactions from the public as well as from the critics.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Youtube | Facebook | Instagram

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 ★

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


7. december 2018

 

V piatok 7. 12. 2018 od 18:00 do 20:00 vás pozývame na vianočný punč s autorkou diel Monikou Pascoe Mikyškovou a kurátorkou výstavy Alexandrou Tomásovou. Príďte stráviť príjemný podvečer a vypočuť si pár slov k dielam aktuálnej výstavy Botanika. Punč varí Monika 🙂 Tešíme sa na vás!

On Friday 7. 12. 2018 from 6 p.m. till 8 p.m. we would love to invite you to Christmas Punch with the author of the artworks Monika Pascoe Mikyšková and the curator of the exposition Alexandra Tomásová. Come to spend a pleasant evening and listen to a few words about the artworks of the current exposition Botany. Monika makes the punch 🙂 We are looking forward to you!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Botanika
Botany

Na aktuálnej výstave Monika Pascoe Mikyšková predstavuje najnovšie práce zo série Botanika. Autorka expanduje z plochy papiera do priestoru prostredníctvom plastických reliéfov a drobných objektov. Keramické plastiky elementárneho tvaru v zelenej, červenej a čiernej farbe symbolizujú univerzálne prírodné procesy – zrod, rast a zánik.

Vizuálne úvahy nad témou kolobehu života dopĺňajú betónové reliéfy pripomínajúce skameneliny, ktoré sú alúziou na oblasť geológie.

Ústredným dielom je veľkorozmerná kresba znázorňujúca prostredie lesa bez zásahu ľudskej činnosti. Les, ponechaný sám na seba, sa organicky rozvíja do všetkých smerov; odumreté organizmy sa stávajú živnou matériou pre rast nových rastlín a húb. Život a smrť sa prelínajú v nekončiacom procese, kde jedinou konštantou je zmena. Tento paradox môže byť pre človeka zdrojom závratu, alebo útechy. Historický žáner krajinomaľby reprezentuje potlačenú  hrôzu z chaosu a snahu si prírodu podmaniť. Monika Pascoe Mikyšková, naopak, rešpektuje divokosť prírody, ktorá nie je povinná človeku slúžiť.  Prirodzenosť je tu oslavovaná ako čosi cenné a v dnešnej dobe ohrozené sebeckou ľudskou činnosťou.

At the current exhibition, Monika Pascoe Mikyšková presents the latest artworks from the Botany series. The author expands from the paper area into the space via plastic reliefs and tiny objects. Ceramic plastic arts of elementary shape in green, red and black colour symbolize universal natural processes – creation, growth and death.

Visual reflections on the cycle of life are complemented by concrete reliefs resembling fossils, that are an allusion to the field of geology.

The central artwork is a large-format drawing depicting the forest ambient without an intervention of human activity. The forest, left to itself, is organically evolving into all directions; necrotic organisms are becoming a nutrient matter for the growth of new plants and fungi. Life and death are intersecting in an endless process where the only constant is a change. This paradox can be a source of vertigo or consolation for a man. The historical theme of landscape-painting represents the suppressed horror from the chaos and an effort to conquer nature. On the other hand, Monika Pascoe Mikyšková respects the wildness of nature, that is not obliged to serve a human. Here, naturalness is celebrated as something valuable and these days threatened by the selfish human activity.

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii

 


23. november 2018

 

V piatok 23. 11. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Moniky Pascoe Mikyškovej s názvom „Botanika“.
On Friday 23. 11. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition „Botany“ by Monika Pascoe Mikyšková.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

BOTANIKA / BOTANY

Od 23. novembra 2018 do 18. januára 2019 v ATELIERi XIII
From 23 November 2018 till 18 January 2019 in ATELIER XIII

 

EXHIBITOR

Monika Pascoe Mikyšková

Moniky Pascoe Mikyškovej posledné dva cykly Botanika a Evolúcia charakterizuje záujem o prírodný svet.

Monika si v nich uvedomuje kontrast medzi mnohorozmernosťou reálnej prírody a obmedzenosťou jej výtvarného znázornenia a na svojich kresbách veľkých formátov zachytáva práve neskrotenú živelnosť rastlinného sveta. V kresbách absentuje klasická dramaturgia v zmysle „okraj – stred, hore – dole”. Rastliny a ich listy vyzerajú, akoby boli pripravené kedykoľvek vyrásť z obrazu von a rozvinúť sa do priestoru.

Vo svojich dielach používa špecifický prístup ku kompozícii a perspektíve. Jednotlivé objekty sú na ploche obrazu umiestnené vedľa seba, a nič nenaznačuje ich priestorové vzťahy alebo reálnu veľkosť. Všetky figúry sú jednoducho obrazovými prvkami bez potreby vzťahu k realite. Alebo, lepšie povedané, napodobujú realitu s použitím iných formálnych prostriedkov než sme zvyknutí.

Vznik diel na výstave podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Monika Pascoe Mikyšková’s two last cycles Botany and Evolution characterize an interest in the natural world.

In them, Monika is aware of the contrast between multidimensionality of real nature and the limitedness of her art illustration and in her drawings of a large format, she captures exactly the untamed spontaneity of the vegetal world. The classical dramaturgy in the meaning of “border – middle, up – down” is absenting in the drawings. The plants and their leaves look as they are ready to grow out of the picture and unwind into the space at any time.

She uses a specific approach to composition and perspective in her artworks. In the area of a picture, individual objects are placed next to each other and nothing implies their spatial relationships or real size. All figures are simply picture items without a need for a relationship to reality. Or, rather, they imitate reality using other formal means than we are used to.

The creation of the artworks at the exhibition was supported from public resources in a form of a grant by Slovak Arts Council.

 

 

Výstava pod kurátorským vedením Alexandry Tamásovej.
The exhibition is curated by Alexandra Tamásová.

 

 

EDUCATION

2001 Private High School of Design, Bratislava, Slovakia | 2003 Classical Painting Studio prof. Jan Berger | 2004 University New Castle Upon Tyne, New Castle, GB studio prof. Roxy Walsch | 2007 graduated at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, studio Painting and other media +- XXl prof. D. Fischer | 2014 finished PhD. study at the Academy of Fine Arts and Design Bratislava, studio Painting and other media, prof. Daniel Fischer

AWARDS

2007 VÚB Painting 2007, 3rd prize for young artist | 2015 ESSL Art Award CEE collector selection prize

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Moniky Pascoe Mikyškovej môžete počuť set od KATARZIE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.


Katarzia je slovenská hudobná producentka, speváčka, gitaristka a v prvom rade poetka s vyhraneným rukopisom aj imidžom. Žije v Prahe, pravidelne koncertuje a neustále píše texty a hudbu.

V roku 2013 vydala svoj debutový album Generácia Y, za ktorý získala nominácie v ocenení Radio_Head Awards v kategóriách Nováčik roka a World music / Folk. V roku 2016 nasledoval druhý album Agnostika, ktorý nahrala so špičkovými hudobníkmi a za ktorý opäť získala nominácie v rámci Radio_Head Awards. Na konte má tento projekt odohraných viac než 100 koncertov po celom Česku a Slovensku. Vo februári 2018 Kataria získala cenu Radio_Head Awards v kategórii Singel roka za titulnú pieseň k filmu Piata loď – Kde sa slzy berú. Je čerstvou držiteľkou ceny Dosky za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2018 v predstavení Antigona Slovenského národného, kam napísala súčasné texty a elektronickú hudbu v spolupráci s producentom Jonatánom Pastirčákom. Spieva ich v každom predstavení naživo. Za výkon v predstavení, autorské texty a hudbu je nominovaná na Cenu Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca za rok 2018.

 

During the exhibition of Monika Pascoe Mikyšková you would be able to hear a music set by KATARZIA recorded especially for ATELIER XIII.

Katarzia is a Slovak music producer, singer, guitarist and in the first place a poet with a well-defined style and image. She lives in Prague, performs concerts regularly and constantly writes texts and music.

In 2013, she released her debut album Generácia Y (Generation Y), for which she received nominations for the Radio_Head Awards in the categories Newcomer of the year and World music / Folk. In 2016, the second album Agnostika (Agnosticism) followed, which she recorded with the top-class musicians and again, for which she received nominations within Radio_Head Awards. This project has had more than a hundred concerts played throughout Czechia and Slovakia. In February 2018, Katarzia won a prize in Radio_Head Awards in the category Single of the year for the theme song for the movie Piata loď – Kde sa slzy berú (The Fifth Ship – Where the tears go). She is a fresh holder of the Dosky Award for the best scenic music of the 2018 season in the performance Antigona Slovenského národného (Antigone of the Slovak National), for which she wrote contemporary texts and electronic music in collaboration with the producer Jonatán Pastirčák. She sings them live in every show. For her performance in the show, authorial texts and music, she is nominated for the Tatra banka Fundation Art Award in the category Young artist of the 2018.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Youtube | Soundcloud | Facebook | Web

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


10. november 2018

 

V sobotu 10. novembra od 16:00 do 18:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “BYŤ LESOM”. HELENA TÓTHOVÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 10th of November from 16:00 to 18:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “TO BE A FOREST”. HELENA TÓTHOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Byť lesom
To be a forest

 

Napriek tomu, že sme fyzicky prítomní v lese, predsa zostávame iba jeho vonkajším pozorovateľom. Hoci dýchame naraz ten istý vzduch, nedeje sa to rovnakým spôsobom. Ľudské zákony pre prírodu nemajú platnosť a naše telo netvorí súčasť lesa, príroda ľudský zásah, ľudské bytie nepotrebuje ku svojej existencii – sme len návštevníkmi a my sme tí, ktorí les potrebujú.

Helenin les je vyčistený od ľudí, od áut, od svetského zla, nikto do jej bezpečného lesa nemôže vstúpiť. Nikto tam nebude rúbať stromy a žiadne zvieratko neuhynie. Zobrazuje väčšinou ihličnaté stromy, stromy bez koruny, a bez listov. Choré, oslabené, padnuté stromy sú človekom ignorované, ale tiež patria do lesa a ich inakosť v sebe nesie dramatickosť a so svojou vizuálnou odlišnosťou priamo vyzývajú, aby sme si ich všímali. Pokúša sa vytvárať vlastnú prírodu, ktorou môže manipulovať len ona a kde platia len jej zákony a pravidlá. Ide o bezpečné miesto, dosť bezpečné na to aby tam mohla odkryť vlastné neistoty. Jej fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä sebeckej túžby prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ.

In spite of being physically present in a forest, we still remain just his external observer. Even though we breathe the same air at one time, it is not happening in the same way. Human laws do not apply to nature and our body does not constitute a part of the forest, nature does not need human intervention, human being to its existence – we are just visitors and we are the ones that need the forest.

Helena’s forest is cleaned from people, from cars, from the worldly evil, nobody can enter into her safe forest. Nobody will cut trees there and no animal will die. Diseased, weaken, fallen trees are ignored by the human, but also belong to the forest, and their dissimilarity carries dramatic character inside, and with their visual distinctiveness they directly appeal to us to pay attention to them. She tries to create her own nature which only she can manipulate and where only her laws and rules apply. It is a safe place, safe enough that she can reveal her own insecurities there. Her fascination with the forest does not lead to an accurate transfer of the seen reality to the canvas, but to an evocation of visions, impressions, and mainly a selfish desire to reincarnate into nature with the possibility of retaining the human mind.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 


Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


21. september 2018

 

V piatok 21. 9. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Heleny Tóthovej s názvom “BYŤ LESOM”.
On Friday 21. 9. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “TO BE A FOREST” by Helena Tóth.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

 Helena Tóthová

Vo svojej tvorbe si kladie otázku, či sa môže človek stať lesom. Skúma, do akej miery môže človek do lesa preniknúť prostredníctvom svojich zmyslov a skúseností a či sa javí príroda každému rovnako. Stať sa stromami, byť naraz tisíckami stromov a dýchať prostredníctvom tenkých, husto popretkávaných vlákien podhubia a zažiť, získať skúsenosť lesa. Sebecká túžba prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ. Tým sa snaží vytvoriť svoj vlastný fiktívny les.

Dominuje motív zaveseného konára, kmeňa bez koruny a koreňov, na tenkej šnúre, ktorý symbolizuje nestálosť a neistotu, na obraze vytvára napätie, a svojou nehybnosťou zároveň upokojuje. Má reflektovať akúsi úzkosť našej generácie v pretechnizovanej spoločnosti, kde máme často pocit, akoby sme nestáli stabilne nohami na zemi. Za maľbou lesa sa skrýva neutíšiteľná túžba po pobyte v prírode. Jej fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä túžby stať sa lesom.

In her creation, she asks herself a question, whether a human can become a forest. She explores to what extent can the human infiltrate into the forest via his senses and experiences, and if nature appears the same to everyone. To become trees, to be thousands of trees at once, to breathe through the thin, densely interlaced mycelium fibres, and to live it, to gain the experience of the forest. A selfish desire to reincarnate into nature with the possibility of retaining the human mind. By this she tries to create her own fictional forest.

There is a dominating motive of a hanging branch, a tree trunk without a treetop and roots, on a thin string, which symbolizes instability and uncertainty, creates tension in the picture, and with its motionlessness also calms down. It should reflect sort of anxiety of our generation in the overtechnized society, where we often have the feeling as we are not standing still with our feet on the ground. Hiding behind the forest painting, there is an unquenchable desire for a stay in nature. Her fascination with the forest does not lead to an accurate transfer of the seen reality to the canvas, but to an evocation of visions, impressions, and mainly a desire to become the forest.

EDUCATION

2007 – 2011 School of Applied Arts in Bratislava | 2012 – 2016 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Painting, IV. Atelier – prof. Ivan Csudai, akad. mal.) | 2016  Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Painting, Ateliér + – XXI, Prof. Daniel Fischer, akad. mal.)

AWARDS

2017 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge, Slovakia

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Heleny Tóthovej môžete počuť set od TANTE ELZE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

 

Zasnený klavír, vrstvený vokál a šikovná hra so zvukmi, elektrickou gitarou a bítmi vytvárajú silný celok s každodenno-vesmírnou atmosférou. Tante Elze sú Veronika Lečková a Tomáš Prištiak.

 

During the exhibition of Helena Tóth you would be able to hear a music set by TANTE ELZE recorded especially for ATELIER XIII.

 

Dreamy piano, layered vocals and a skillful play with sounds, electric guitar and beats create a powerful whole with everyday cosmic atmosphere. Tante Elze is Veronika Lečková and Tomáš Prištiak.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Youtube | Soundcloud | Bandcamp

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


20. júl 2018

 

V piatok 20. 7. 2018 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Adama Šakového s názvom “ROH”.

On Friday 20. 7. 2018 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “CORNER” by Adam Šakový.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Adam Šakový

Adam Šakový je jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladého umenia, ktorí sa na slovenskej výtvarnej scéne začali objavovať a presadzovať v poslednom desaťročí. Absolvent ateliéru Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave si za tento pomerne krátky čas stihol vyformovať jasný a signifikantný výtvarný prejav, ktorý naďalej kultivuje a rozvíja.

Tvorba Adama Šakového už od jeho študentského obdobia pomerne analyticky skúma vlastnosti média maľby a jej možnosti manipulácie skutočnosti. Pôvodný interest autora o vytváranie ilúzie v jeho dielach, pre ktoré využíval fotografiu ako predobraz, naďalej ostáva. Mení sa však zámer vytvárania pochybnosti, a teda o aké médium sa jedná (fotografia alebo maľba). Vizuálnu hru s pozornosťou recipienta už konštituuje trochu inak – nejde už o obraz ako priestor pre imagináciu 3D reality, naopak, sploštením – posunutím maľby do jej pravej povahy takmer okamžite nastáva strata ilúzie, a to doslova. Celé toto zdanlivo výlučne formálne pole výskumu média maľby sa pritom už tradične deje na pozadí koncepčne vystavanej významovej roviny. Autor tak naďalej potvrdzuje svoju výnimočnosť – schopnosť prostredníctvom formálnych rozborov zároveň ukázať aj ideovú stránku veci.

Adam Šakový is the one of the most outstanding figures of the young art, that started to appear and become more visible on the Slovak painting scene during the last decade. During this short period of time, the graduate of the Klaudia Kosziba’s studio at the Academy of Fine Arts in Bratislava succeeded in formulating his own clear and significant artistic expression, which he continues to cultivate and develop further. 

Since his university studies, Adam Šakový explores, in a quite analytical way, the character of a medium of painting and its possibilities to manipulate the reality. The author’s original interest in creating an illusion for which he used a photography as a model, still persists. What changed, is the aim of creating the uncertainty about the medium itself (painting or photography). A visual game with the attention of a recipient is now constructed a little bit differently – not as an image as a space for imagination of 3D reality. On the contrary, by flattening – shifting a painting to its original form – the illusion almost immediately disappears, literally. All this seemingly formal “playground” is happening, as usual in Šakový’s oeuvre, on the clearly and conceptually constructed basis. The artist henceforth confirms his exceptionality – the ability to show also the idea behind the work through a formal analysis.

 

EDUCATION

2007 – 2013 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Department of Painting in the studio of Doc. K. Kosziba, ArtD.

AWARDS

2015 Finalist / Painting – VUB Foundation Award for Painting for Young Artists | 2013 Finalist / ESSL Art Award | 2011 Semifinalist Strabag ArtAwards 2011 | 2010 Semifinalist Strabag ArtAwards 2010

PORTFÓLIO

 

 

Výstava pod kurátorským vedením Mareka Kuchára.
The exhibition is curated by Marek Kuchár.

 

 

Počas výstavy Adama Šakového môžete počuť set od BAD KARMA BOY, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Bad Karma Boy (alt-pop, SVK) píše piesne na základe minimalistických gitarových liniek, ktoré sa klenú okolo psychadelických tónin a syntaktických krajín. Tieto sú doplnené navrstvenými vokálmi a sústavami, ktoré zahŕňajú omnichord, vibrafón, či zvuky kalimby. 

Od svojho vzniku v roku 2012 patrí táto 4-členná skupina do alternatívnej rodiny uznávaného slovenského vydavateľstva Slnko Records. Vydali tri štúdiové albumy, všetky tri z nich boli médiami ocenené ako jedny z tých najlepších, čo slovenská scéna ponúka. Všetky z nich zožali nomináciu na Album roka v jednej z najprestížnejších cien udávaných celoslovenským Rádiom FM.

During the exhibition of Adam Šakový you would be able to hear a music set by BAD KARMA BOY recorded especially for ATELIER XIII.

Bad Karma Boy (alt-pop, SVK) writes songs based on minimalistic guitar lines that span around psychedelic keys & synths landscapes. These are complemented by layered vocals and arrangements that include omnichord, vibraphone or kalimba sounds.  

Since its beginning in 2012, the four-piece band has been a part of a respected Slovak alternative label Slnko Records. They have released three studio albums, all three of them were praised by media as some of the best that Slovak scene has to offer. All of them scored nominations for the Best Record of the Year at one of Slovakia’s most prestigious music awards held under state-wide Radio FM.

Kliknite a počúvajte!

 

Web | Facebook | Spotify | Bandcamp

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z grantového programu podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


13. júla 2018

 

V piatok 13. júla od 17:00 do 19:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ITADAKIMAS”. IVANA BELIANSKÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Friday 13th of April from 17:00 to 19:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “ITADAKIMAS”. IVANA BELIANSKÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Itadakimas

Pyramída vytvorená z porcelánových tanierikov. Čumil. Onigiri. Preplnené križovatky. Morská riasa prichytená medzi prstami nôh v Omiši. Červený bicykel.

Ivana Belianska zaznamenáva výhľady do budúcnosti vďaka spomienkam z minulosti. Inšpiráciou výstavy Itadakimas je jej účasť na výmennom pobyte v Japonsku v roku 2017. Kombinuje kultúrne odlišnosti. Pátra po spojeniach medzi východom a západom. Recykluje prežitky v podobe detailne spracovaných pohľadníc, ironických karikatúr a obsesívnych záznamov. Prináša ochutnávky do multikultúrneho sveta.

The Pyramid has been made by porcelain plates. Čumil. Onigiri. Overcrowded junctions. Sea bass between the toes in Omis. Red bicycle.

Ivan Belianska records prospects as apprecations to memories from the past. The inspiration of the Itadakimas exhibition is came from the participation in the exchange of residence in Japan in 2017. It combines cultural differences. There is a way of searching for connections between the East and the West. It recycles experiences in the form of handcrafted postcards, ironic caricatures and obsessive records. It brings tastings to the multicultural world.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


25. máj 2018

 

V piatok 25. 5. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ivany Belianskej s názvom “ITADAKIMAS”.

On Friday 25. 5. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “ITADAKIMAS” by Ivana Belianská.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Ivana Belianská

Ivana Belianská je študentkou 4. Ateliéru na katedre Maliarstva u prof. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej tvorba je vstupom do širokého spektra používaných médií. Zaujíma ju výraz, materiál a vzťahy, ktoré sa medzi nimi odohrávajú. Obsesívne zaznamenávanie námetu je primárnym znakom v jej tvorbe. Autorka usiluje o jasnú čitateľnosť a prístupnosť. Tá je podškrtnutá jasnou monochromatickou farebnosťou a výraznou prácou s líniami a štruktúrou. 

Ivana Belianska is a student of the 4th Atelier at the Department of Painting in the class of prof. Ivan Csudaia at the Academy of  Fine Arts in Bratislava. The creation is an entry into a wide range of media used.  Inspiration has bee interested into expression, the material and relationships taking place between them. Obsessive recording of the subject is a primary feature in creation. The author strives for clear readability and accessibility. This is outlined by clear monochromatic coloring and distinctive work with lines and structure. 

EDUCATION

2012 – 2018 Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Paintings and other media,The Fourth Studio | 2017 Tokio University of the Arts, Tokio, Department od Printmaking Bratislava | 2008 – 2012 Josef Vydra School of Applied Arts in Bratislava, Department of Design and Woodshaping

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Ivany Belianskej môžete počuť set od TOLSTOYS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Tolstoys je mladá bratislavská kapela, ktorá ponúka zrelo znejúci dream pop s prvkami akustickej hudby aj elektroniky. Citlivým prejavom speváčky a zaujímavými inštrumentálnymi prvkami prinášajú na slovenskú hudobnú scénu úplne nový zvukový zážitok, zmes príjemnej melanchólie a energických rytmov.

Ela Tolstova – spev, Pavol Rehák – klavír, Matej Herceg – bicie, Michal Smetana – kontrabas/basgitara, Frederika Camastra – husle

 

During the exhibition of Ivana Belianská you would be able to hear a music set by TOLSTOYS recorded especially for ATELIER XIII.

Tolstoys is a young group from Bratislava that offers a mature sound of dream pop along with the components of acoustic as well as electronic music. Singer’s sensitive expression and interesting instrumental components bring completely new sound experience on the Slovak music scene, the mixture of pleasant melancholia and energetic rhythms.

Ela Tolstova – vocals, Pavol Rehák – piano, Matej Herceg – percussion, Michal Smetana – contrabass, Frederika Camastra – violin

Kliknite a počúvajte!

 

Web | Facebook | Soundcloud | Bandcamp

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii

 


28. apríl 2018

 

V sobotu 28. apríla od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ULETELA BIELA SRNA”. VLASTA ŽÁKOVÁ, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 28th of April from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “A WHITE DOE FLEW AWAY”. VLASTA ŽÁKOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 


Uletela biela srna

A white doe flew away

Vlasta Žáková prezentuje obrazové kompozície inšpirované stratou nenarodeného dieťaťa a prežívaním ženy, ktorá na malú chvíľu dúfala, že bude matkou. Pomocou fotografky Anny Štullerovej zobrazuje premenu večného dievčaťa v ženu v očakávaní, ktorej radosť a šťastie sa obráti na smútok, zúfalstvo, a dobrovoľnú osamelosť. Autorka sa prezentuje sériou obrazov a objektov inšpirovaných fotografiami, vytvorenou pomocou digitálnej výšivky, ktorú autorsky ovplyvňuje pri programovaní aj vyšívaní, následne strihá, deštruuje a skladá v nové obrazové súvislosti. Hustá prerastená výšivka dovoľuje mladej žene strácať sa v čase a priestore a poskytnúť si tak vnútorné zmierenie.
Diela na výstave vznikli s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

Vlasta Žáková presents picture compositions inspired by the loss of an unborn child and the experience of a woman that was for a little while hoping she would be a mother. With the help of a photographer Anna Štullerová, she illustrates a transformation of an eternal girl in an anticipation, whose joy and happiness turn into sorrow, desperation and voluntary loneliness. The author presents a series of pictures and objects inspired by the photographs, created with the use of digital embroidery, that she, as an author, influences during programming and embroidering, consequently cuts it, destroys it and composes it into new picture connections. A dense oversized and time-consuming embroidery allows a young woman to get lost in time and space and provide internal reconciliation for herself.
The artworks at the exposition were created with the financial support of Slovak Arts Council.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


23. marec 2018

 

piatok 23. 3. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Vlasty Žákovej s názvom “ULETELA BIELA SRNA“.

On Friday 23. 3. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition “A WHITE DOE FLEW AWAY” by Vlasta Žáková.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Vlasta Žáková

Vo svojej práci dlhodobo využíva danosti textilu, jeho štrukturálne a farebné odtiene. Možnosti kresby ručnou a strojovou výšivkou a textilnými technikami. Vytvára obrazy, mäkké plastiky, objekty a výtvarné kostýmy. Konceptuálne sa jej tvorba delí na tri základné línie. Abstraktné textilné krajiny prechádzajú do tematiky magického realizmu a fantazijných bytostí až k výjavom párty života mladých ľudí.

Vlasta Žáková v poslednej dobe skúma možnosti spolupráce s fotografmi v rámci potreby ovplyvnenia fotografie ako prvotnej inšpirácie. Poskytuje fotografovi ňou vytvorený artefakt, kostým alebo plastiku a do autorského procesu nezasahuje. Z výsledných fotografií si vyberá fragmenty pre ďalšiu tvorbu textilných obrazov a plastík. Sleduje tým posun vo svojej tvorbe a nové možnosti v rámci spolupráce. Vzniknuté diela často zobrazujú abstraktné pocity vnútorného strachu a panické duševné projekcie. Na výstave “ULETELA BIELA SRNA” môžete vidieť najaktuálnejšie diela dotýkajúce sa prežitej straty, vnútornej bolesti a izolácie.

In her art work she has been using textiles related to their structural and color shades as possibilities of drawing by hand and machine embroidery and textile techniques. It creates images, soft sculptures, objects and art costumes. Conceptually her work is divided into three basic lines. Abstract textile landscapes go into the themes of magical realism and imaginative beings to the extraordinary part of the life of young people. 

Vlasta Žáková has been recently exploring the possibilities of working with photographers that need to influence photography as a primary inspiration. Provides an artifact, costume, or sculpture to the photographer and does not interfere with the author’s process. From the resulting photos, she selects fragments for the further creation of textile images. The follows steps in her creation has switched in new possibilities within the cooperation by the step of  innovations. The resulting works often show abstract feelings of inner fear and panic mental projection. At the exhibition with the name “A WHITE DOE FLEW AWAY” you can see the latest works of her art in person, touching the survival of loss, pain and inner isolation.

EDUCATION

2013 – 2017 Academy of Fine Arts in Bratislava, Department of Textile, Atelier of Textile Production in Space, Bratislava | 2000 – 2006 TU (Technical University), Košice, Department of Fine Arts and Intermedia, Studio of Graphics and Experimental Art | 2004 BUT (Brno University of Technology), Faculty of Art, Atelier of the Environment | 1995 – 1999 Secondary Industrial School – Apparel, Department of Design and Modeling of Clothing, Svidník

AWARDS

2010 Finalist of the ČEZ 333 Prize, National Gallery – Trade Fair Palace, Prague | 2009 Skúter II. Biennale of Young Art, Gallery of John Koniarek, Trnava, Jury Prize | 2008 Finalist of the ČEZ Prize 333, National Gallery – Exhibition Palace, Prague

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Vlasty Žákovej môžete počuť set od KATARÍNY MÁLIKOVEJ, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

 

Skladateľka, producentka, hudobníčka a speváčka. Momentálne jeden z najvýraznejších talentov na slovenskej hudobnej scéne. 

Jej hudba stavia na výraznom vokále širokého ambitu. Navonok étericky pôsobiaca, no plná šeliem – taká je aj jej hudba. Krehká a pálčivá a hneď na to divá a drsná, s temnou predtuchou. Neo-classical, minimal synth-pop s prvkami experimentu, glamrocku, retra 70tych a 80tych rokov, založená na slovenskej ľudovej a popovej tradícii, s klasickým skladateľským a interpretačným remeslom. 

During the exhibition of Vlasta Žáková you would be able to hear a music set by KATARÍNA MÁLIKOVÁ recorded especially for ATELIER XIII.

 

She is a composer, producer, musician and singer. Currently she belongs to one of the most outstanding talents on the Slovak music scene.

Her music builds on the distinctive vocals (sounds) of a wide cathedrals. Imagination of the overcoat is ethereal, but full of beasts – so is her music. Fragile and bloody, and now it is wild and harsh, with a dark premonition. Neo-classical, minimal synth-pop with experimental elements, retirement 70s and 80s, based on Slovak folk and pop culture, with classical composing and interpreting crafts.

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook | Soundcloud

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


24. február 2018

 

V sobotu 24. februára od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “Stories of Leipzig”. PETER CVIK, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 24th of February from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “Stories of Leipzig”. PETER CVIK, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Stories of Leipzig

Pohľad na stmievajúcu sa oblohu,
jazda temným lesom v tme,
parkovisko pre bicykle,
alebo prechádzky po ruinách v meste…

Maľba/objekty z medzinárodnej rezidencie Piloten Keuche v Lipsku v sebe nesú mix banálnych situácií v krajine, ktoré ho počas pobytu v tomto nemeckom meste stretli. Táto séria je na Slovensku predstavená po prvý krát.

Na záznam videného autor nepoužíva fotky, ale iba jeho vizuálnu pamäť. Celá séria sa nesie v duchu prehodnocovania klasickej maľby ako závesného vrstveného objektu, kedy autor posudzuje súčasnú maľbu ako výrazový prostriedok, nie ako zobrazovanciu metaforu. V obrazoch sa objavujú mapy z obdobia socializmu. Autor však nehľadá v použití týchto máp hlbší konceptuálny zmysel. Využíva ich vizuálny charakter, ktorý je autentický pre danú dobu a tak aj jednoducho rozpoznateľný ako symbol. Zaujíma ho tiež vzťah medzi topografickým znázornením, ktoré pri zavesení vytvára krajinu v inom rozmere. Kolážovým spracovaním vás autor chce dostať priamo doprostred obrazu. Nie je preňho dôležité obrazom prerozprávať oznamovaciu vetu, skôr ju nechať s troma bodkami, aby si každý divák dotvoril príbeh o miestach sám.

View of the dimming sky,
ride through the dark woods,
parking for bikes,
or walk through ruins in the city…

Painting/objects from the international residence Piloten Keuche in Leipzig carry a mix of banal situations in the country that met him during his stay in this German city. This series are exhibited in Slovakia for the first time.

The recorded author does not use photos, but only his visual memory. The whole series is in the spirit of re-evaluating classical painting as a hanging layered object where the author assesses contemporary painting as an expression device, not as a metaphor display. Images of the socialist era appear in the paintings. However, the author does not seek a deeper conceptual meaning in the use of these maps. It uses their visual character, which is authentic for a given time and thus easily recognizable as a symbol. It also attracts the relationship between the topographic representation, which creates a different dimension in the hanging. By collage processing the author wants to get you right in the middle of the picture. For the author is not important to tell a notification sentence, rather to leave it with three dots with intention to make it each viewer complete the story of the places themselves.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


19. január 2018

 

V piatok 19. 1. 2018 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel PETRA CVIKA s názvom STORIES OF LEIPZIG.

On Friday 19. 1. 2018 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition STORIES OF LEIPZIG by Peter Cvik.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Peter Cvik

Peter Cvik sa ako autor dlhodobo venuje skúmaniu možností maľby. Počas štúdií na VŠVU sa venoval najmä maľbe architektúry, či urbánneho prostredia. Počas štúdia na doktorandskom stupni pracoval na téme vrstvenia obrazu. Toto vrstvenie sa odohrávalo spočiatku na plátne a neskôr začal autor do malieb implementovať rôznorodé maliarske materiály, ktoré sú súčasťou jeho ateliéru (napr. zaschnuté vrstvy farieb, rozstrihané surové, či pomaľované plátna a iné). 

Zaujímavosťou u autora je jeho dôkladný zmysel pre kompozíciu a vrstvenie. Táto jeho silná stránka ho viedla počas rezidencie v nemeckom Lipsku k ďaľšej sérii, ktorú prezentuje na tejto výstave. V tomto cykle sa autor oslobodzuje od fotografického záznamu, či digitálnej postprodukcie skice, ktoré boli pre jeho maľbu príznačné. Využíva najmä vizuálnu pamäť a skúsenosti s maľbou ovplyvnenou digitálnymi technológiami. Autora už nezaujíma tak dokonalosť zobrazenia daného miesta. Hľadá skôr efemérnu atmosféru prírodných javov a rýchly sled dejov.

Hľadá rovinu v maľbe, kedy je divák schopný rozoznať niečo čo ďalej autor nedefinuje. Skrátka necháva diváka uväzneného v mentálnom priestore maľby. Nedáva jednoznačný status, skôr otvára individuálnu interpretačnú rovinu pre diváka. Dôležitým vodítkom u autora sú názvy diel, ktoré do určitej mieri odhaľujú jednotlivé detaily malieb, nenavádzajú však na priame vnímanie videného, majú funkciu lepšieho upresnenia autorových pocitov. 

Peter Cvik je aj napriek svojemu mladému veku medzinárodne vystavujúci autor. Má za sebou už prvú sólo výstavu na Bienále v Moskve, tak isto prvú veľkú výstavu v zahraničnom oficiálnom múzeu v Krasnoyarsku, množstvo sólo výstav doma a v zahraničí a tak isto sa venuje madzinárodným a domácim skupinovým výstavám. Ako maliar má za sebou niekoľko nominácií na domáce a medzinárodné ceny a v poslednej dobe je pozývaný ako mladý umelec na konferencie o súčasnom umení, kde prednáša o svojej tvorbe a jej širších  kontextoch s profesormi a teoretikmi. Momentálne vystavuje najmä v zahraničí.

Peter Cvik has long been researching the possibilities of painting. During the studies at VŠVU, he devoted mainly to painting of architecture or urban environment. During his postgraduate studies, he worked on the theme of layering. This layering was initially on the canvas, and later the artist began painting the various painting materials that are part of his studio (eg, dry layers of paint, raw, smeared cloths, etc.).

Interesting with the author is his thorough sense of composition and layering. This strong point led him to a residency in Leipzig, Germany, to the next series he presented at this show. In this cycle, the author frees himself from the photographic record or the digital postproduction of sketches that were characteristic of his painting. In particular, it uses visual memory and experience with painting influenced by digital technologies. The author no longer likes the perfection of the location. He is looking for an ephemeral atmosphere of natural phenomena and a fast sequence of events. He searches for a plan in a painting where the viewer is able to recognize something that the author does not define.

In short, it leaves the viewer imprisoned in the mental space of painting. It does not give a definite status, rather it opens an individual interpretation plan for the viewer. An important clue for the author is the title of the works, which to a certain extent reveals individual details of the paintings, but they do not imply a direct perception of the image, they have the function of better specification of the author’s feelings.

Peter Cvik, despite his young age, is an internationally author. He has already made his first solo exhibition at the Biennale in Moscow, as well as the first major exhibition in the foreign official museum in Krasnoyarsk, a large number of solo exhibitions at home and abroad, as well as international and domestic group exhibitions. As a painter, he has won several nominations at home and international awards, and has recently been invited as a young artist at conferences on contemporary art, where he lectures on his work and his wider contexts ith professors and theorists. He is currently exhibiting mainly abroad.

EDUCATION

2017 – 2012 PhD student at Academy of Fine Arts and Design (AFAD), Bratislava, Slovakia Department of Painting | 2012 – 2010 M. A. Department of Painting and Other Media (Art Studio of Painting, prof. Ivan Csudai) | 2010 – 2006 B. A. Department of Painting and Other Media (Art Studio of Painting, prof. Ivan Csudai)

AWARDS

2017 Award nominee, “Painting 2017”, Intensa Group, Bratislava, Slovakia | 2017 Award nominee, “Price of Martin Benka”, Bratislava, Slovakia | 2014 Award nominee, “Painting of the year 2014”, Bratislava, Slovakia | 2012 Award nominee, “Painting of the year 2012”, Bratislava, Slovakia | 2011 Award nominee, “Strabag Art Award”, Wien, Austria

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Petra Cvika môžete počuť set od PETIJEE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Petijee je slovenský producent, ktorý sa len nedávno predstavil debutovým LP Soul Paper Scissors a už za krátku dobu si získal mnoho fanúšikov nielen na Slovensku. Pri hľadaní škatuliek pre jeho tvorbu by sme ohýbali hlavne slová ako hiphop a soul. Charakteristické sú pre ňu lámané beaty doplnené o samplované a hrané vrstvy.

 

During the exhibition of Peter Cvik you would be able to hear a music set by PETIJEE recorded especially for ATELIER XIII.

Petijee is a Slovak producer who has recently introduced his debut LP Soul Paper Scissors and gained many fans but not only in Slovakia. In search of the boxes for his creation we would introduced few words mainly words like hip-hop and soul. It is characteristic for her broken beats, supplemented with sampled and played layers.

Kliknite a počúvajte!

Bandcamp | Facebook | iTunes | Soundcloud | Spotify | Google Play

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


6. január 2018

 

V sobotu 6. januára od 14:00 do 16:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy “ČO BY MOHLA MAŤ OBLEČENÉ PÁPEŽOVA MANŽELKA?”. MATÚŠ LÁNYI, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Saturday 6th of January from 14:00 to 16:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “WHAT COULD THE POPE’S WIFE WEAR?”. MATÚŠ LÁNYI, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Matúš Lányi

Názov výstavy Matúša Lányiho “Čo by mohla mať oblečené pápežova manželka?” nám napovedá, akým spôsobom môžeme dešifrovať kód autorovho prístupu k citlivej téme funkcie a schopnosti súčasného človeka porozumieť atribútom inštitúcie kresťanskej cirkvi. V širšom význame môžeme považovať cirkevnú službu za formu verejnej služby komunite alebo spoločnosti. Ak sa však pokúsime kriticky formulovať otázku kým je táto služba poskytovaná, ako veľký je jej prospech a komu je určená, tak sa ocitneme v liberálnom diskurze o ekonomickej cene tejto komodity, o slobode, rodovej tolerancii a zároveň rastúcej intolerancii voči dogmatizmu. Matúš Lányi syntetizuje tieto odporujúce veličiny. Dogmu, ako nemennú a posvätnú interpretáciu cirkevného svetonázoru konfrontuje s prirodzenou spoločenskou obhajobou nevyhnutnej ľudskej potreby odpútať sa od zväzujúcich kultúrnych konvencií. Premieňa kresťanské symboly a liturgické predmety na ozdoby predmetov úžitkovej potreby. Tým ich desakralizuje, zbavuje pôvodnej funkcie, no zároveň ich „povyšuje“ na atraktívne značky – reklamné brandy moderného života. Zamieňa definíciu ich duchovnej hodnoty za hmotnú trhovú hodnotu. Stávajú sa intenzívnejšou súčasťou neohraničenej každodennosti a úcty už len k simulakru. Ale to vôbec nevadí. 

Otázka, čo by teda mohla mať oblečené manželka pápeža? alebo aká by bola jej spoločenská úloha, je samozrejme ironická, no ovplyvňuje našu intuíciu a navodzuje nové otázky a predstavy v celej šírke témy cirkvi a jej dogiem. Matúš Lányi vo svojich maľbách premieňa mitru, slúžiacu ako pokrývka hlavy pápeža, či biskupov počas obradov, na dámske bikiny s emblémom Baránka Božieho – symbolu dokonalej a najvyššej obete za hriech. Iné bikiny tvorí výplet z krucifixov, ktorý možno deklaruje empatiu nositeľky voči utrpeniu spasiteľa a možno len sympatie k virtuálnemu hrdinovi. Rovnako krucifixom zdobí basketbalové topánky, čím porovnáva športový rituál hry s tým náboženským. A napokon pokrývku hlavy pápeža nahrádza šiltovkou ako signálom vypočutia túžby spoločnosti po ústretovosti tradičnej pevnej inštitúcie cirkvi alebo jej premeny na atraktívnejšiu formu, možno subkultúru, bez piedestálu hlásateľa absolútnej pravdy.

The name of Matthew Lányi’s exhibition “What the wife of the Pope could wear?” is telling us how we can decrypt the author’s code of access to the sensitive subject of the function and the ability of the contemporary man to understand the attribute of the institution of the Christian church. In a wider context we can consider church service as a form of public service to the community or society. However, if we try to critically formulate the question till this service is provided, how great is its benefit and who it is intended for, we find ourselves in a liberal discourse about the economic price of this commodity, about freedom, gender tolerance, and growing intolerance to dogmatism. Matúš Lányi synthesizes these opposing variables. Dogma, as the immutable and sacred interpretation of the Church’s worldview, is confronted with the natural social defense of the necessary human need to abstain from the binding cultural conventions. The transformation of Christian symbols and liturgical objects for ornaments of objects of utility needs. This way he deprives them of the original function, but at the same time “promotes” them to attractive brands – advertising brandy of modern life. It changes the definition of their spiritual value as material market value. They become a more intense part of the unlimited everyday life and in deference to the simulacrum. But it does not matter.

The question, “what could be dressed the wife of the Pope?” or what would her social role be is of course, ironic, but it affects our intuition and raises new questions and ideas across the breadth of the subject of the Church and its dogma. In his paintings, Matúš Lányi will transform the mitra, serving as the head cover of the pope or the bishops during the ceremonies, to the women’s bikini with the emblem of the Lamb of God – the symbol of the perfect and the highest sacrifice for sin. Other bikinis make up a ring of crucifixes, which can be declared as the wearer’s empathy towards the suffering of the savior, and perhaps only sympathy for the virtual hero.
Likewise, the crucifix is decorated with basketball shoes, comparing the sport ritual of the game with the religious. Finally, the cover of the pope is replaced by the cap, as a signal to hear the company’s desire for the taste of the traditional solid institution of the church, or its transformation into a more attractive form, possibly a subculture, without a pedestal of the announcer of absolute truth.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


15. december 2017

 

V piatok 15. 12. 2017 od 14:00 do 22:00 vás radi privítame na krste a prezentácii COLLIDOSCOPE vytvoreného v kreatívnom ateliéri Jakuba Beňačku v spolupráci s Rebekou Jakubovou.

On Friday 15. 12. 2017 from 14:00 to 22:00, we would love to invite you to presentation of COLLIDOSCOPE, which had been made in creative studio of Jakub Beňačka and Rebeka Jakubová.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Collidoscope predstavuje jeden z najinovatívnejších interaktívnych hudobných nástrojov súčasnosti. Pôvodne ho vytvorili Ben Bengler a Martin Fiore s podporou Queen Mary University of London v roku 2015. Ako výsledok ich práce vznikol nástroj, ktorý poskytuje možnosť real-time sampling-u a následnej granulárnej syntézy. 

Collidoscope, ktorý predstavíme, je jediným kusom mimo vlastníctva samotných autorov, pretože sa nedá zakúpiť – dá sa len vlastnoručne vyrobiť. Tento konkrétny vznikal posledných sedem mesiacov v kreatívnom ateliéri Jakuba Beňačku.  

Nakoľko je manipulácia zvuku pomocou Collidoscope-u čisto intuitívna, vyskúšať si ho bude môcť úplne každý aj bez akejkoľvek skúsenosti s hudobnou produkciou. Na komplexnejšie testovanie produkčných možností bude k dispozícii aj Ableton Push, Akai MPC 60, Axiom Pro 61, etc… 

Collidoscope is one of the most innovative interactive music instruments of present times. Originally developed by Ben Bengler a Martin Fiore with support of Queen Mary University of London in 2015. Their effort led to instrument, which provides possibility of real-time sampling with granular synthesis. 

Collidoscope, which we are going to introduce, is the only piece which does not belong to the creators. It is not possible to buy – you can only build it on your own. This certain piece is result of seven last months of work in creative studio of Jakub Beňačka.

While the manipulation of sound using Collidoscope is fully intuitive, it is possible to explore the instrument for anyone because no previous skills are needed. There will be also present a setup for more complex music production testing which will consist of Ableton Push, Akai MPC 60, Axiom Pro 61, etc… 

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


1. december 2017

 

V piatok 1. 12. 2017 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Matúša Lányiho s názvom ČO BY MOHLA MAŤ OBLEČENÉ PÁPEŽOVA MANŽELKA?

On Friday 1. 12. 2017 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition WHAT COULD THE POPE’S WIFE WEAR? by Matúš Lányi.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Výstava Matúša Lányiho s názvom “Čo by mohla mať oblečené pápežova manželka?” prináša netypický, no uvoľnený pohľad na možnú podobu kresťanskej ikonografie v súčasnosti. Názov výstavy napovedá, že autor sa pohráva s citlivou témou pevnej štruktúry pravidiel cirkvi a konfrontuje ju s túžbou človeka odpútať sa od zväzujúcich kultúrnych konvencií.

Otázka, čo by teda mohla mať oblečené manželka pápeža? alebo aká by bola jej spoločenská úloha, je samozrejme ironická, no ovplyvňuje našu intuíciu a navodzuje paradoxné otázky a predstavy. Matúš Lányi vo svojich maľbách premieňa mitru, slúžiacu ako pokrývka hlavy pápeža, či biskupov počas obradov, na dámske bikiny s emblémom Baránka Božieho. Iné bikiny tvorí výplet z krucifixov, ktorý možno deklaruje empatiu nositeľky voči utrpeniu spasiteľa. Rovnako krucifixom zdobí basketbalové topánky, čím porovnáva športový rituál hry s tým náboženským. A napokon samotnú pokrývku hlavy pápeža nahrádza šiltovkou.

Nosnou témou tvorby Matúša Lányiho je kresťanstvo a ikonografia. Posolstvá náboženskej paradigmy artikuluje jazykom súčasnosti, čím dochádza k jej paradoxným významovým posunom. Premieňa kresťanské symboly a liturgické predmety na ozdoby predmetov úžitkovej potreby. Tým ich desakralizuje, zbavuje pôvodnej funkcie, no zároveň ich „povyšuje“ na atraktívne značky – reklamné brandy moderného života.

Matúš Lányi exhibition entitled “What could have dressed a pope’s wife?” brings an atypical but relaxed view of the possible form of Christian iconography at present. The title of the exhibition suggests that the author is playing with the sensitive subject of a firm structure of the Church’s rules and confronting it with the desire of man to withdraw from binding cultural conventions. 

The question, What could have dressed a pope’s wife? or what is her social role, is of course, ironic, but it affects our intuition and raises paradoxical questions and ideas. Matúš Lányi in his paintings transforms the mitra, serving as a cover of the pope’s head during the ceremonies, to the women’s bikini with the emblem of the Lamb of God. Other bikins form a crucifix string, which can be declared the wearer’s empathy to the suffering of the savior. The crucifix is ​​decorated with basketball shoes, comparing the ritual of the game with the religious one. And finally cover of the pope’s head is replaced by a cap with peak.

The main topic of Matúš Lányi’s work is Christianity and iconography. The message of the religious paradigms articulates the language of the present, which makes its paradoxical meaningful shifts. The premiere of Christian symbols and liturgical objects for decorations of objects of utility needs. The team desacralizes them, deprives them of the original function, but at the same time “promotes” them to attractive brands – advertising brandy of modern life.

EDUCATION

2000 – 2007 Department of Art Media and Intermedia, Faculty of Arts of the Technical University in Košice, Studio of Graphic and Experimental Work (lead by professor Rudolf Sikora and Zbyněk Prokop), Slovakia

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Matúša Lányiho môžete počuť set od hudobnej skupiny BILLY BARMAN, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Billy Barman je päťčlenný boyband, pôvodom z rôznych kútov Slovenska, no pevne zakotvený v Bratislave. Na svojom konte má tri albumy, z nich dva boli poslucháčmi Rádia_FM označené za albumy roka.  Autori hudby a textov sú Jozef Vrabel a Juraj Podmanický, kolektív dopĺňa Jakub Tvrdík, Juraj Labaj a Matej Ruman.

_______

During the exhibition of Matúš Lányi you would be able to hear a music set by the band BILLY BARMAN recorded especially for ATELIER XIII.

Billy Barman is a five-member boyband that originated from various parts of Slovakia but is steadily based in Bratislava. So far it has released 5 albums, 2 of them awarded as Album of the Year by Radio_FM’s listeners. Texts and music is composed by Jozef Vrábel and Juraj Podmanický, being completed by Jakub Tvrdík, Juraj Labaj and Matej Ruman.

 

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook YouTube

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


22. november 2017

 

V stredu 22. novembra od 17:00 do 19:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy KRUHOVÝ OBJAZD. JÁN VASILKO, autor, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba.

On Wednesday 22th of November from 17:00 to 19:00 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “ROUNDABOUT TRAFFIC”. JÁN VASILKO, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ján Vasilko

Väčšina malieb, ktoré som vytvoril za posledný rok, nesú názov Untitled. Sú abstraktné a neviažu sa k ničomu konkrétnemu ani určitému. Výjavy, štruktúry či kompozícia majú byť absolútne očistené od reality. Myslím si, že táto úloha je u mňa na dlhé obdobie a ešte nie som na konci cesty. Dôležitým aspektom tohto všetkého je prehádzanie postupov. Zmenil som základne princípy prístupov v mojej tvorbe. Alebo úplne presne – zmenil som prácu na systéme sérii. Doteraz môj system fungoval na základe výberu témy, ktorá charakterizovala sériu. Zháňal som informácie o problematike, o autoroch, ktorí sa ňou zaoberali predomnou a tak podobne. V podstate sa dá povedať, že som vedel čo chcem a do čoho idem. V mojej najnovšej sérii však ako bude vyzerať konečný výsledok. Základným cielom je domaľovať sa k tomu. Ak by som to mal popísať podrobnejšie, tak ide o proces kde samotný čiastočný výsledok má nasmerovať ďalšiu cestu. Ide o to, byť neustále otvorený novým impulzom a náhodam, ktoré tvorba prináša. V takom prípade musí byť vytvorený priestor pre improvizáciu a vizuálnu obrazotvornosť. Systém je taký, že každý dokončený obraz ukazuje cestu. Vždy keď dokončím danú kompozíciu, otvára sa predomnou veľké množstvo možností. Človek musí vykonať rozhodnutia, kde, kedy a ako, sa ktorým smerom vyberie. Mohol by som to prirovnať k myšlienke výletu. Existujú dva typy ľudí, dva prístupy ako sa na výlete správame. Prvá možnosť je taká, že si všetko dopodrobna naštudujeme a naplánujeme. Vieme kam ideme, ako to ma vyzerať (pozrieme si to na nete), čo koľko stojí, kde budeme bývať atď. Zatiaľ čo druhá možnosť je taká, že sa z ničoho nič zbalíme a vydáme sa na cestu. Nevieme kam, na ako dlho. Najbližší stop o tom rozhodne. Po ceste objavujeme nepreskúmanú krajinu. Vznikajú živé a nepripravené situácie s dopredu neurčeným scénarom, kde sa otvárajú možnosti dobrodružstva a nečakaných zážitkov. Takto nejako by som opísal aj spôsob mojej súčasnej tvorby. Momentálne som na výlete bez mapy a plánu cesty. Vždy keď ma hocičo zaujme, zastavím sa a nechám sa daným miestom fascinovať. V momente, keď sa rozhodnem ísť ďalej, tak odchádzam niekam inam. Istým spôsobom sú moje súčasné maľby akýmisi denníkovými zápiskami. Netýkajú sa však zážitkov z normálneho bežného života. Sú skôr stopami procesov, dejov, ale aj náhod, so svojími vlastnými zákonitosťami, väzbami a logikou.

Most of the paintings that I’ve created in the last years are called Untitled. They are abstract and do not affiliated to anything concrete or specific. Expressions, structures, or compositions are totally separate from the reality. I think this role has been with me for a long time and I’m still not at the end of the journey. An important aspect of all is that this is the disguise of procedures. I changed the basic principles of approaches in my art work or I split it up on certain series in the one system. So far, my system has been working on selecting the topic that characterized the series. I was looking for information about the issue, about the authors who were dealing with it. In general I can say that actually I already knew what I wanted and about what I was going to do. However, in my latest series was a question how the results will look like in the end? The primary goal was how to paint it the main point of an idea. If I have to describe it in more detail this is the process where the partial result are coming itself directly to the next path. It is all about how has being constantly opened with the new impulse and what kind of chance brings that art work. In this case, there is space for improvisation and visual imagery that has to be created. The system is such that way where each image will approach the process in its own way. Whenever it comes to complete the composition it opens up a great deal of choice by the end. Only one thing has to make the decisions about where, when, and how with whom to make a choice. I could compare it to the idea of a trip. There are always two types of people, two approaches as we usually do on a trip. The first option is that we thoroughly study and plan everything. We know where we are going checking out at the net, how much will cost and also where we are going to stay. While the second option is that we get nothing out of the way and just go on the road. We do not know where and how long it going to take. The nearest tracks will make a decision. We discover the landscape along the way in front of us. We choose to live with unprepared situations arise with a previously undefined scenario, where opportunities for adventure and unexpected experiences are always open. This is a simple example how I would describe the process of my current creation. I’m currently on a trip without a map and travel plan. Whenever I am interested in, I will stop and let myself being fascinated by the place. At the same moment when I will decide to go further, I am going to leave somewhere else. My present paintings are affiliated the same way with some journal entries. However they have not been created as a sign of concern from the experiences of normal life. They are presenting tracks of processes, events, but also coincidences with own laws, links, and logic.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii


9. november 2017 o 18:00

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

JE TO TU !!!
Radi by sme vás pozvali na krst limitovanej edície tričiek ATELIERu XIII vytvorených v spolupráci s Tero Abaffy! Od krstu spustíme ich predaj v priestoroch ATELIERu XIII !

Zakupením trička priamo podporíte fungovanie ATELIERu XIII, pretože zisk z predaja poputuje na úhradu nákladov prevádzky.
Každé tričko má svoje číslo a je tak jedinečným kusom, ktorý nebude mať nikto okrem vás. Z každých zo 7 verzií motívu je vyrobených 13 kusov veľkostí M a S s textom a bez textu na zadnej strane.
25,- € / 1 kus
💚

Ďakujeme !!!!
Ďakujeme za podporu a dôveru Lucii Paškovej ♥ ♥ ♥

 

IT’S HERE !!!
We would like to invite you to the launch of ATELIER XIII‘s new limited T-shirt collection created with the collaboration with Tero Abaffy! We will initiate the sale right after the official launch in ATELIER XIII !

You will support ATELIER XIII directly by buying the T-shirt because the profit from the sale will help to cover ATELIER XIII’s expenses.
Every T-shirt has its own number which makes it a unique piece that will belong to no one but you. There are 13 pieces made out of each of 7 designs with M and S size available, with or without the text on the backside.
25,- € / 1 piece
💚

Thank you!
Thanks to Lucia Pašková for her support and trust. ♥ ♥ ♥

 


6. október 2017

 

V piatok 6. 10. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jána Vasilka s názvom KRUHOVÝ OBJAZD.

On Friday 6. 10. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition ROUNDABOUT TRAFFIC by Ján Vasilko.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ján Vasilko

Vasilkova maľba sa dlhodobo drží vyhraneného výtvarného programu, vychádzajúceho z „romantického“ nadšenia pre výrobné a úžitkové stroje, rôzne mechanizmy, výrobné haly a roboty. „Stroje“ vo Vasilkových obrazoch plnia funkciu hrdinov príbehov, nositeľov ideologických či filozofických odkazov a symbolov. Dôležitým momentom je absurdita vo „frankensteinovskej“ výmene rolí človeka a jeho výtvoru – neživého mechanického predmetu. Autor sa v rámci tohto „transformačného“ procesu neustále voľne pohráva s klasickou ikonografiou, pričom využíva jej formálne i obsahové dogmy. Vlastné výtvarné prevedenie maľby korešponduje s jej technicistnou námetovou základňou. Dominuje jej extrémne čistý rukopis, geometrická presnosť línia, čisté plochy tvoriace jasné kompozície a utlmená farebnosť. V posledných prácach prechádza ku grafickejšiemu vyjadreniu, maľba sa stáva takmer monochromatická a založená predovšetkým na lineárnych vzťahoch. Vasilkov osobný vzťah k “starým či novým strojom a poľnomechanizmom” svojho času vyústil aj do založenia Strany Železných spolu s podobným „utopickým romantikom“, Petrom Králikom.

Vasilko has for a long time inclined towards a unique creative program emerging from the romantic enthusiasm for production and utility machines, various mechanism, production halls and robots. “Mechanisms” in Vasilko’s paintings fulfill the function of the story heroes, bearers of the ideological of philosophical messages and symbols. The important art moment is the absurdity in the “Frankenstein” exchange of the roles of a human being and his creation- an inanimate mechanical object. Within this transformation process the author constantly toys with a classic iconography whilst using the formal and content dogma. His personal version of the painting corresponds with its techno clean motif  basis. An extremely clean areas creating bright compositions and softened coloring. In his latest works he moves towards more graphic expression, the painting becomes almost monochromatic and based mostly on linear relationship. Vasilko’s personal relation towards “the old or new mechanisms” and “Agro Mechanism” has back then led to the establishment of the iron party along with a similar “Utoplan Romantic”, Peter Kralik.

Autor textu – Diana Majdáková

EDUCATION

1994 – 1998 School of Applied Art Košice, Graphics Department | 1999 – 2003 Faculty of Arts, KFA and I Košice (Art studio of Contemporary Image, doc. A. Szentpétery) | 2003 Academy of Fine Arts in Bratislava (Art Studio of Painting, Prof. D. Fisher.) | 2004 Academy of Fine Art in Prague  (Painting Studio, V. Skrepl) | 2003 – 2005 Faculty of Visual Arts at Technical University in Košice (Art Studio of Contemporary Image, doc. A. Szentpétery, prof. R. Sikora.)

AWARDS

2005 Oskar Cepan Art Award | 2009 Price Starbag Art award International, Vienna Painting Challenge | 2008 Award for 2nd place in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2010 Finalist in the NG 333 and CEZ Group, National Gallery, Prague Painting Challenge | 2012 Award for 2nd place in the VÚB Foundation 

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Jána Vasilka môžete počuť set od NVMERI, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Spojenie jednoduchých rytmov s takmer religiózne znejúcimi harmóniami. A v dôsledku náhleho presťahovania kapely do Berlína, boli ovplyvnení a následne ponorení do nespútaného zvuku 70. a 80. rokov v kombinácii s neslýchanou energiou jej klubovej hudby.

Pozdravujúc zo Slovenska – krajiny, o ktorej možno tvrdiť, že má viac-menej bohaté hudobné pozadie – Nvmeri okamžite vpadli na scénu v roku 2007 s ich prvým EP a vyčlenili sa v atypickosti: hrať tento druh hudby a pochádzať z krajiny, ktorá nie je ľuďom veľmi známa. V roku 2010, ich debutová nahrávka From The Dust vyhrala cenu Album roka na slovenských cenách Radio_Head Awards, ktoré ich upevnili na im prislúchajúcej scéne.

V roku 2013, ich najnovší album, nesúci názov kapely, získal ešte viac pozornosti ako všetky ich predošlé počiny – s komplexnosťou a stále sa meniacou náladou, Nvmeri dokázali priniesť viacero príjemných prekvapení v ich nových piesňach. Hoci nie sú príliš atmosferické, skupina napriek tomu čerpala inšpiráciu z podobných žánrov a zamerala sa na vytvorenie intenzívnejšieho zážitku.

Pôsobenie samotných členov na pódiu je podpísané rokmi trénovania v kostole, čo môžeme pozorovať i v živých vystúpeniach, ktoré sú charakteristické masívnymi nárazmi, rýchlymi zmenami a častými improvizáciami. Nvmeri odohrali koncerty a festivaly naprieč celou Európou – od Veľkej Británie po Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Česko a Chorvátsko.

During the exhibition of Ján Vasilko you would be able to hear a music set by NVMERI recorded especially for ATELIER XIII.

Fusing low-end rhythms with near-religious-sounding harmonies. And through the band’s brief move to Berlin, were influenced and consequently dug deep into the fierce sound of the 70s & 80s combining an unprecedented energy from its club music.

Hailing from Slovakia – a country that could probably be said to have a less-than-rich musical background – Nvmeri promptly dropped into the scene in 2007 with their first EP, immediately settings themselves apart in being atypical: playing the kind of music they do and being from a country few people are very familiar with. In 2010 their debut record From The Dust won Album of the Year at the country’s own Radio_Head Awards which firmly established them in their respective scene.

In 2013 their most recent self-titled album gained even more attention than all their previous efforts – with complexity and constantly-changing moods, Nvmeri managed to turn in multiple pleasant surprises in their new songs. While not being overtly ambient, the band however pulled inspiration from similar genres, drawing in the listener and focusing on creating a deeper experience.

The band members’ own stage-presence was formed by years of practicing at church. It visibly reflects in their own live performance, characterized by massive buildups, quick changes, and frequent improvisations. Nvmeri has played venues and festivals all across Europe – from the UK to Germany, to The Netherlands, Belgium, Austria, Italy, Hungary, Slovenia, The Czech Republic, and Croatia.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Bandcamp Facebook Spotify Soundcloud YouTube 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤

#curaprox

 

 

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


14. september 2017

 

Vo štvrtok 14. septembra od 17:30 do 19:30 vás radi privítame na komentovanej prehliadke výstavy KLUB ANONYMNÝCH FARIEB. DOMINIKA ŽÁKOVÁ, autorka, vám porozpráva o kontexte, v akom vystavené maľby vznikali, čo podnietilo ich vznik a ako prebiehala ich tvorba. Súčasťou prehliadky bude i krátka prednáška o spektre farieb, ktoré môžete vidieť na výstave.

On Thursday 14th of September from 17:30 to 19:30 we would be pleased to welcome you at the critic discussion of the Exhibition “Club of the Anonymous Color”. DOMINIKA ŽÁKOVÁ, the author will tell you more about the context in which the paintings were created, what was the main motivation and how the realization of the art work took place. Part of the tour will be a short lecture about the spectrum of colors that you could see at the show.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

Samostatná výstava Dominiky Žákovej predstavuje jej tvorbu za ostatný rok: plátna,​ ​prevažne atypických „stĺpovitých’’ formátov, koreniace v autork​i​nom pretrvávajúcom​ ​teoretickom, ale najmä zmyslovom​ ​záujme o farby ako najrelatívnejší vizuálny vnem.​ ​Tie sú jej nosnou témou už od absolvovania štúdia maľby v IV. ateliéri na VŠVU.

Klub anonymných farieb je inšpirovaný nesúladom medzi „situáciou farebného​ ​luxusu’’, kedy sme obklopení farbami ako nikdy doposiaľ a otupenosťou voči nim,​ ​medzi priehrštím vnemov a nedostatkom ich pomenovaní. Je ľahšie „hovoriť​ ​farbami’’ ako hovoriť o farbách.

Citlivé vnímanie a teda vklad diváka je pri týchto obrazoch nevyhnutný; autorka sa s​ ​nádejou pýta, či môže umenie fungovať aj ako nástroj scitlivovania a či je možné​ ​zvyšovaním citlivosti​ na vizuálne vnemy​ ​zvýšiť aj ľudskú empatiu v rámci​ ​spoločnosti.

The solo exhibition of Dominika Žáková’s exhibition presents her work for the past year: canvases of predominantly atypical „stacked” formats, spiced in author persistent theoretical, but especially sensory interest in colors as the most realistic visual impression. They have been the main subject since graduating from the IV. Art Studio.

The anonymous color club is inspired by the mismatch between the „situation of color luxury”, when we are surrounded by colors like never before and the dullness towards them, between the perceived impressions and the lack of naming. It’s easier „to talk colors” than to talk about colors.

Sensitive perception and thus the spectator’s input is essential to these images; The author hopes to know whether art can also act as a sensitizing tool and whether it is possible to increase the sensitivity of visual sensations in order to increase human empathy within society.

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox
Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


17. august 2017

 

Vo štvrtok 17. 8. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Dominiky Žákovej s názvom KLUB ANONYMNÝCH FARIEB.

On Thursday 17. 8. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition KLUB ANONYMNÝCH FARIEB by Dominika Žáková.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Samostatná výstava Dominiky Žákovej predstavuje jej tvorbu za ostatný rok: plátna,​ ​prevažne atypických „stĺpovitých’’ formátov, koreniace v autork​i​nom pretrvávajúcom​ ​teoretickom, ale najmä zmyslovom​ ​záujme o farby ako najrelatívnejší vizuálny vnem.​ ​Tie sú jej nosnou témou už od absolvovania štúdia maľby v IV. ateliéri na VŠVU.

Klub anonymných farieb je inšpirovaný nesúladom medzi „situáciou farebného​ ​luxusu’’, kedy sme obklopení farbami ako nikdy doposiaľ a otupenosťou voči nim,​ ​medzi priehrštím vnemov a nedostatkom ich pomenovaní. Je ľahšie „hovoriť​ ​farbami’’ ako hovoriť o farbách.

Citlivé vnímanie a teda vklad diváka je pri týchto obrazoch nevyhnutný; autorka sa s​ ​nádejou pýta, či môže umenie fungovať aj ako nástroj scitlivovania a či je možné​ ​zvyšovaním citlivosti​ na vizuálne vnemy​ ​zvýšiť aj ľudskú empatiu v rámci​ ​spoločnosti.

The solo exhibition of Dominika Žáková’s exhibition presents her work for the past year: canvases of predominantly atypical „stacked” formats, spiced in author persistent theoretical, but especially sensory interest in colors as the most realistic visual impression. They have been the main subject since graduating from the IV. Art Studio.

The anonymous color club is inspired by the mismatch between the „situation of color luxury”, when we are surrounded by colors like never before and the dullness towards them, between the perceived impressions and the lack of naming. It’s easier „to talk colors” than to talk about colors.

Sensitive perception and thus the spectator’s input is essential to these images; The author hopes to know whether art can also act as a sensitizing tool and whether it is possible to increase the sensitivity of visual sensations in order to increase human empathy within society.

Výstava pod kurátorským vedením Lucii Zlochovej.
The exhibition is curated by Lucia Zlochová.

Dominika Žáková

„V mojich maľbách vytváram imaginatívne teoretické priestory, využívajúc základné geometrické tvary a opulentné farby. Tieto maľ by vidím ako projekciu imaginárneho mikrokozmu, ako paralelný vesmír operujúci podľa svojho vlastného setu pravidiel. Veriac v dôstojnosť dekoratívneho, vyvažujem emocionálnosť presaturovaných farieb jednoduchosťou základných geometrických tvarov. Vnútorná štruktúra mojich malieb je prepojená so štruktúrou hudby, alebo na hlbšej úrovni, so štruktúrou prírody všeobecne. Hoci používam najmä vizuálny jazyk geometrie, nekonštruujem svoje maľby – proces ich vzniku je organický – „rastiem’’ ich. Proces tvorby jednotlivých obrazov je náhodným stretnutím myšlienky a akcie, prírodného a artificiálneho, logiky a jej skrivení. Zaujímajúc sa o farebnú teóriu, synestéziu a farebnú psychológiu, chcem divákovi ponúknuť meditatívnu skúsenosť a podnecovať jeho vizuálnu vnímavosť.’’

„In my paintings I employ basic geometric shapes and opulent colors to create imaginative theoretical spaces. I see the paintings as a projection of an imaginary microcosm, as a parallel universe operating with its own set of rules. Believing in the dignity of the decorative, I balance the emotionality of oversaturated colors with the simplicity of basic geometrical shapes. The inner structure of my paintings is closely linked to the structure of music, or on a deeper level, to natural structures in general. Although I use a mostly geometric visual language, I don’t construct my paintings – the process is much more organic – I like to say I ‘grow’ them. The process within individual images is the coincidental meeting between thought and action, the natural and artificial, and logic and its distortions. Interested in color theory, synaesthesia and color psychology, I want to offer a possibility of meditative or even a transcending experience while looking at the vibrant colors. I aim to entice my viewers to expand their visual sensibility.‘’

EDUCATION

2007 – 2013 Master of Fine Arts, IV. studio (Prof. I. Csudai), Painting and Other Media, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Dominiky Žákovej môžete počuť set od BULP, ktorý je pripravený len pre ATELIER XIII.

BULP je alter ego Sama Štefanca, mladého producenta elektronickej hudby, ktorého tvorba predstavuje zmes melodických liniek, úderných rytmov, melancholických či pozitívnych motívov. V hudbe organicky prepája rôznorodé zvuky a hudobné nástroje s dôrazom na silnú melódiu. Okrem laptopu, klávesov, perkusií a rôznych elektronických hračiek používa aj vlastný vokál a zamatový hlas vokalistky Jany Štefancovej.

BULP bol ocenený ako Objav roka na Radio_Head Awards 2015.

Na značke Deadred Records / Starcastic Records mu v júni 2015 vyšiel singel Far Light. V septembri 2015 následovalo debutové EP Endian. Singel a EP boli mediálne uznané doma na Slovensku, i v susednej Českej Republike. V apríli 2017 mu vyšiel debutový album Yrsa, kritikmi označovaný za dielo so svetovým zvukom.

During the exhibition of Dominika Žáková you would be able to hear a music set by BULP recorded especially for ATELIER XIII.

BULP is the alter ego of Sam Štefanca, a young electronic music producer, whose production is a mixture of melodic lines, striking rhythms, melancholic or positive motifs.  The music blends organically with a variety of sounds and musical instruments with an emphasis on a strong melody. In addition to laptop, keyboards, percussion and various electronic toys, he uses his own vocal and velvet vocal of Jana Štefancová.

BULP was awarded the Release of the Year at Radio_Head Awards 2015.

With the Mark Deadred Records / Starcastic Records, Far Light single was released in June 2015. In September 2015 it was followed by debut EP Endian. Single and EP were acknowledged in media at home in Slovakia, as well as in the neighboring Czech Republic. In April 2017, he released his debut album Yrsa, that critics acknowledged as a work with word-sounding sound.

 

Kliknite a počúvajte!

 

Bandcamp Instagram Facebook iTunes Spotify Soundcloud YouTube 

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

 

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!


#atelierxiii


2. jún 2017

 

V piatok 2. 6. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Lucii Dovičákovej s názvom #SOMETHINGSWRONG.

On Friday 2. 6. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition #SOMETHINGSWRONG by Lucia Dovičáková.

 

Výstava pod kurátorským vedením Mareka Kuchára.
The exhibition is curated by Marek Kuchár.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Samostatná výstava jednej z najznámejších slovenských maliarok v súčasnom kontexte Lucie Dovičákovej predstavuje jej najaktuálnejšie práce z obdobia posledných dvoch rokov. Jedná sa však o vôbec prvú “čiernobielu” výstavu, gros ktorej tvoria figurálne kresby vytvorené technikou monotypie, doplnené o formálne i významovo korešpondujúce akvarely. V jednom priestore tak bude možné vidieť výlučne “papierové” práce.
 
            Tvorba Lucie Dovičákovej už od jej študijných čias nesie prvky príkrej, no zároveň ironicky podfarbenej “recenzie” ženských stereotypov. Okrem odľahčenej kritiky “do vlastných radov” poukazuje aj na žensko-mužské vzťahy. Prezentované diela v kontexte autobiografického a súbežne umeleckého vývinu autorky (žena = symbol krásy, žena = umelkyňa, žena = matka, žena = manželka / partnerka atď.) odkazujú k aktuálnemu statusu Dovičákovej, u ktorej aj po splnení si spoločenských “povinností” stále nedochádza k zadosťučineniu, ale ostáva znepokojivý pocit #somethingswrong.
 
            “Názov výstavy je hashtagom, ktorý som veľmi často používala na instagrame, a ktorý bol spolu so sociálnymi sieťami mojím spojením so svetom, galériou i zrkadlom zároveň. Samota a prehodnocovanie, pripustenie si starnutia a z toho vyplývajúca snaha sa ešte nachvíľu páčiť, porovnávanie sa, uvažovanie o ženskosti, o výchove, o objektivizácii tela, o role matky, o určitej zodpovednosti, o vzťahoch či pocit istej neuchopenej márnosti.”
Približuje autorka témy, ktoré reflektujú prezentované diela.

Lucia Dovičáková

Lucia Dovičáková (1981) je absolventkou ateliéru súčasnej maľby Rudolfa Sikoru na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana, v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Tatra Banky Mladý tvorca. Autorka je ostrou pozorovateľkou každodenných, okrajových a zdanlivo banálnych tém ženského bytia, ktorých banalita je v jej maliarskom podaní provokujúca a ironizujúca.

Lucia Dovičáková (1981) graduated from the Faculty of Arts in Košice in the class of Rudolf Sikora. In 2006, she was a finalist in the Oskár Čepan Awards. In 2011, she was awarded the Tatra Banka Prize for Young Artist. The author is a sharp observer of ordinary and seeming banal topics of women’s being, and with its banality transformed into her paintings in a provocative and an ironic form.

EDUCATION

2000 – 2006 Faculty of Visual Arts at Technical University in Košice (studio prof. Rudolf Sikora) | 2005 Academy of Fine Arts in Bratislava (studio Mrg. Art. Anton Čierny)

AWARDS

2015 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2014 Tatra Banka Foundation Art Award – Prize for Young Artist | 2013 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2012 Finalist in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2011 Tatra Banka Foundation Art Award – Prize for Young Creative Artists | 2006 Finalist in the Oskár Čepan Award

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Lucii Dovičákovej môžete počuť set od FALLGRAPP, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Fallgrapp je elektronickoakustická kapela, ktorá  vznikla v roku 2012 a postupne sa vyprofilovala do stálej 8-člennej zostavy. Žánrovo ťažko zaraditeľná hudba Fallgrapp sa pohybuje na pomedzí štýlov ako organická elektronika, downtempo, trip hop, instrumental electronica a alternative pop.  Fallgrapp spájajú elektroniku s husľovým triom, perkusiami, bicím nástrojom, gitarou a vokálom a ich hudbu charakterizuje nezameniteľná imtímna atmosféra, zaujímavo vrstvené aranžmány, zvuková a harmonická pestrosť a netradičný prístup k textom v slovenčine. Za svoju krátku existenciu si stihli zahrať aj na prestížnych festivaloch, ako je Festival Pohoda, Grape, Showcase Wave Festival, Eurosonic Noorderslag či United Islands, či si zahrať na jednom pódiu s Bonobom. Ich debuový album Rieka nesie prvenstvo v počte získaných hudobných ocenení Radio_Head Awards v rámci jedného roka. Debutový album v roku 2014 získal hneď štyri – Album roka, Singel, Debut a Elektornická nahrávka.

During the exhibition of Lucia Dovičáková you would be able to hear a music set by FALLGRAPP recorded especially for ATELIER XIII.

Fallgrapp is an electronic – acoustic band that was established in 2012. Gradually, time by time the group has grown into a permanent group that consists of 8 members. Fallgrapp’s genres are hard to be categorized in fact their music moves is a range of different styles like organic electronics, down tempo, trip hop, instrumental electronic, and alternative pop. Fallgrapp combines electronics with violin triumph, percussion, percussion instruments, guitar and vocals, and their music is characterized by an unmistakable immutable atmosphere, intricately layered arrangements, sound and harmonic diversity and untraditional аcess to texts in Slovak. For their short existence, they also played at famous festivals such as the Pohoda Festival, the Grape, the Showcase Wave Festival, the Eurosonic Noorderslag or the United Islands, also they took a part playing on one’s of Bonobo stage. Their debut album  Rieka brought the first prize in the number of Radio Head Awards within one year. Their debut album in 2014 won the first prize in the fourth of those nominations such as: Album of the Year, Single, Debute and Electronic Recording.

 

Kliknite a počúvajte!

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

 


 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

 

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii


22. apríl 2017

 

Bratislava 22. apríla zažije niečo doposiaľ nevídané.

Bratislava is going to witness something trully remarkable on 22nd April.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu


OTTOV AZYL 13
 vo dvore Estrerházyho paláca v centre Bratislavy na Panskej ulici 13!

A že to bude ozaj „raj“ v centre vás presvedčí hudobné vystúpenie z mosta hudobnej mladej špičky intrerprétov ako STROON, NEVER SOL, KATARZIA a tanečné vystúpenie SEHNAL & CO.

Nezmeškajte tento unikátny kultúrny zážitok! Kapacita dvora je obmedzená!

The event will take place at Otto’s asylum (Otto’s azyl) in the yard of Eszterhazy palace in the centre of Bratislava at Panská street 13!

As it is really going to be an unique event, we pulled a rabbit out of a hat and drew together the absolute top Slovak young musicians and interprets STROON, NEVER SOL, KATARZIA along with dance performance by SEHNAL & CO to leave its mark on this spring.

Warning! Do not miss the boat as the place has a limited capacity!


__________________________

PROGRAM

16:00 – 16:50    STROON
16:50 – 17:10    prestávka
17:10 – 18:10    NEVER SOL
18:10 – 18:30    Sehnal & Co_tanec
18:30 – 19:30    KATARZIA

Dobrovolné vstupné 4,- €

A voluntary entrance fee 4,- 

__________________________

STROON

So štyrmi EP a niekoľkými trackmi na rôznych kompiláciach, tuctom spoluprác a projektov (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) a niekoľkými soundtrackmi k nemým filmom, Stroon je jeden z najplodnejších a najvšestranejších hudobníkov na Slovensku. Jeho sólo vystúpenia kombinujú minimalistický prístup aj v elektronickej a aj akustickej podobe. Rovné mid-tempo bíty ako aj pomalšie experimentálne polohy su pokryté synthovými plochami jemu vlastnými. Na vrchu tohto, žiari trblietavý zvuk vibrafónu. Solar Preludes (Exitab, 2016) je jeho najnovší release na ktorom spája zvuk vibrafónu a skreslených gitár, v kompozíciách venovaných ambiguite slnka.

With four EPs and a few tracks on different compilations, dozens of cooperations (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) and some (non)silent movies scores in his portfolio, Stroon is one of the most prolific and versatile musicians around Slovakia. His solo performances combine minimalistic approach both in electronic and acoustic manifestation. Straight mid-tempo beats as well as low tempo experiments are cloaked in synthscapes of his trademark sound. On top of that, sparkling sound of vibraphone radiates. Solar Preludes (Exitab, 2016) is his latest release where he merges vibraphone sounds with distorted guitars, in compositions dedicated to the ambiguity of the sun.

https://www.facebook.com/Stroonmusic/

 

NEVER SOL

Silný vztah k písničkářství, spletité akordické postupy, syntezátory a hlas jsou základními kameny hudby Never Sol. Někdy se skladby stočí do Lynchovských teritorií: plné, silné a tajemné, jindy otevřené a rezervované – jen hlas a pár pečlivě umístěných instrumentálních barev. Kontrasty, které jsou položeny vedle sebe na stejnou úrovreň, epický základ, který jde ruku v ruce s jemností a něžností.

Sára je absolventkou Jazzové VOŠ Jaroslava Ježka v Praze a Katedry Kulturologie Filozofické Fakulty UK. Debutové album Under Quit (2013) je výsledkem její dvouleté spolupráce s Janem P. Muchowem (EOST). Album bylo vřele přijato a následně nominováno na několik hudebních cen. V roce 2014 bylo Under Quiet vydáno v reedici celosvětově německým labelem Denovali Records. Never Sol se v zůčastnila prestižní Red Bull Music Academy v Tokyu a také vystupuje s elektroakustickým projektem Tomáše Dvořáka Floex. Never Sol se věnuje i skládání hudby k divadelním představením, v roce 2015 vytvořila hudbu pro taneční představení Divočina režisérky Jany Burkiewiczové.

Strong connection to songwriting, intricate chord progressions, synths and voice are the cornerstones. At times, her songs veer into David Lynch territory: full-bodied, thick and eerie. Other times, spare and open – just her voice, and a few carefully placed instrumental flourishes. Putting contrasts to an equal level, epic basis that is expressed hand in hand with delicateness and tenderness.

Never Sol is an alumna of Jazz Academy of Music in Prague and Social Anthropology at Faculty of Arts at Charles University. The debut album Under Quiet (2013) resulted from her two-year collaboration with Jan P. Muchow (otherwise known from his electronic and shoegaze band EOST). The album was well received in Czech Republic and was nominated for several czech awards. In 2014 Under Quiet was re-released world wide by Denovali Records and Never Sol concerted with Under Quiet around Europe. She also participated at the Tokyo 2014 edition of Red Bull Music Academy, performs with Tomáš Dvorák’s electro-acoustic project Floex and in 2015 composed music for the contemporary dance performance DIVOCINA by Jana Burkiewiczova. Nowadays Never Sol is working on her second album and a new dance performance with Burkiewiczova.

http://www.youtube.com/channel/UCL9bvMhaEAdyC_hNzdasL-Q?feature=watch
www.neversol.cz
www.soundcloud.com/neversol
www.denovali.com/neversol
www.twitter.com/never_sol
www.facebook.com/NeverSol

 

KATARZIA

Katarzia je autorka textov, muzikantka a speváčka. V roku 2012 vydala svoj debutový album Generácia Y a odvtedy pokračuje v písaní slovenských skladieb oslovujúcich publikum v Českej a Slovenskej Republike. Vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Na jeseň 2016 vydala druhý album Agnostika vo vydavateľstve Slnkorecords, nahratý s legendárnymi slovenskými muzikantmi. Odvtedy koncertuje s kapelou a pokračuje v práci na nových dielach. Vytvorila a naspievala titulnú skladbu k slovenskému celovečernému filmu Piata loď, ktorý získal cenu na festivale Berlinale. Žije v Prahe.

Katarzia is an author, musician and singer. She released her debut album Generacia Y in 2012 and ever since then she has been writing songs which reach out to both Slovak and Czech audience. She graduated from VSMU (University of musical arts) where she studied Dramaturgy and Scripting. Her second album Agnostika, in which she collaborated with many Slovak legendary musicians, was released  by Slnkorecords in autumn in 2016. After the release she’s been on a tour with her band and continues working on the new songs.  She also composed and recorded a soundtrack for a new Slovak movie Piata lod (Little Harbour), which was awarded at the film festival Berlinale. She lives in Prague.

https://www.youtube.com/watch?v=ebpWva5vZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=_XYrb8f0b7w
https://www.youtube.com/watch?v=RzU6diM5zy4

 

SEHNAL & CO: FROOT

site-specific tanečná inštalácia
Koncept a choreografia: Zuzana Sehnalová
Účinkujú: Zuzana Sehnalová, Edita Antalová, Michaela Šimonová, Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek
Hudba: Andrej Jurkovič
Kostýmy: Michaela Kráľová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

site-specific dance installation
Concept and choreography: Zuzana Sehnalová
Dancers: Zuzana Sehnalová, Edita Antalová, Michaela Šimonová, Pavol Kovalčík, Stanislav Stanek
Music: Andrej Jurkovič
Costumes: Michaela Kráľová

Created with public funding support by the Slovak Arts Council.

https://www.youtube.com/watch?v=hA9dSj4bqMU

 

____________________________

Počas hudobného a tanečného vystúpenia si budete môcť pozrieť výstavu diel IVANY ŠÁTEKOVEJ s názvom HORE HAJL DOLE HAJL, prípadne si dať úžany koláč domácej výroby našich susedov vo dvore v PASTELÉRII.

During the whole show you are also welcomed to come inside the studio and see the art exhibition called HORE HAJL DOLE HAJL by Ivana Satekova or to treat yourself with amazing homemade cakes at our next door neighbours Bakery PASTELÉRIA.

__________________________

 

Podporili nás…

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

 


 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou
Excelent

Ďakujeme za krásne slová RÁDIU_FM!
#radiofm

Ďakujeme za super aftermovie kamarátom VISUAL GANG
#visualgang

Ďakujeme za osluhu baru kamošom BUKOWSKI BAR
#bukowskisk

Ďakujeme za pohostenie reštaurácii KOGO, music clubu/reštaurácii REFRESH, cukrárni PASTELÉRIA, THE COFFEE THERAPY a pivárni ŽIL VERNE!
#kogo #refreshclub #pasteleria #thecoffeetherapy #zilverne

A posledné najväčšie ďakujeme patrí Lucii Paškovej!

 

Tešíme sa na vás!

#atelierxiii

 


17. marec 2017

 

V piatok 17. 3. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Ivany Šátekovej s názvom HORE HAJL DOLE HAJL.

On Friday 17. 3. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition HORE HAJL DOLE HAJL by Ivana Šáteková.

 

Výstava pod kurátorským vedením Omara Mirzu.
The exhibition is curated by Omar Mirza.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Ivana Šáteková

Vo svojej tvorbe používa maľbu i kresbu inšpirovanú komiksom a fotografiami nájdenými v knihách či na internete, no pracuje aj s inými médiami. Typický je pre ňu nekompromisný humor, irónia a nadhľad, pomocou ktorých sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam. Medzi jej obľúbené témy patrí folklór a ľudové tradície, ktoré prepája s dnešným svetom a na základe ktorých demaskuje niektoré hlboko zakorenené paradoxy a absurdity v slovenskej spoločnosti. Je členkou kresliarskeho tria Dzive.

She often finds herself doing paintings but also drawings. She is inspired from comics and photos found in her books and on the internet. She communicates through other media as well. That is a typical for the uncompromisingness of her humour, irony and field which address current social issues. Folklore and folk traditions are among her favourite topics which she relates to today’s world and uses to present some paradoxes and the absurd deeply rooted in Slovakian society. She is a member of the painting trio Dzive.

EDUCATION

2004 – 2006 Academy of Music Art in Bratislava on Babcarian Scenery department  |  2006 – 2008 Academy of Fine Art and Dosing in Bratislava on Painting department in class of professor Ivan Csudai  |  2008 Internal semester internship at the department of visual communication in the studio with Associate Professor Pavol Choma  |  2009 – 2010 + – XXI studio professor Daniel Fischer

AWARDS

2013 Price Essl Art Award CEE finalist Slovak round  |  2014 Price of the Foundation Tatra Bank for Art

PORTFÓLIO

 

Počas vernisáže Ivany Šátekovej budete môcť počuť set od DJ VECa.
During the exhibition of Ivana Šáteková, you will have a chance to listen to a set by the DJ VEC.

Kliknite a počúvajte!

 

 

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX!
#curaprox

 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


13. január 2017

 

V piatok 13. 1. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jána Hrčku s názvom JUST 13.

On Friday 13. 1. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition JUST 13 by Ján Hrčka.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

fb_hrcka

Ján Hrčka

Portréty hviezd z prehrávaných CD v aute na turné, popíjanie z fliaš a čakanie na najbližšiu pumpu, kde príde úľava.

Maľba/objekty za posledný polrok mojej tvorby v sebe nesú mix už tradičných záznamov banálnych situácií, predmetov so štipkou naivity, ironizácie a odkazy na záujmy, ako napríklad láska k hudbe či práci v ateliéri. V obrazoch sa často objavujú aj predmety, ktoré sú charakteristické pre punkovú subkultúru (pyramídy, vybíjané opasky, diery na rifliach). Opakuje sa aj motív fliaš (séria Dancing bottles, Bottle Tree), ktorý ešte nevyprchal z mojej diplomovej práce s názvom krčma.

Portraits of stars from CDs played in the car on the tour, drinking from bottles and waiting for the closest gas station, where relief will come.

Paintings/objects from the last half year of my work bear a mixture of already traditional records of banal situations, subjects with a bit of ingenousness, irony and references to interests, such as love for music or work in atelier. In paintings, objects typical for punk subculture often appear (pyramids, studded belts, holes on jeans). The theme of bottles from my diploma work called “Pub” is repeated (Dancing bottles, Bottle Tree), it still did not evaporate.

EDUCATION

2015 – 2009 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Painting and other mediums, 4th atelier  |  2008 – 2004 School of commercial art design of J. Vydru, Bratislava, Advertising art design

AWARDS

201620142013  VÚB foundation award for painting for young artists, finalist

PORTFÓLIO

 

Počas výstavy Jána Hrčku môžete počuť set od PURIST, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Slovenská elektropopová skupina Purist vydala len jeden album, ale už sa pokladá za jeden z najlepších vývozných artiklov slovenskej scény. Svoj debutový album Colorful Noise nahrávali v Red Bull Studios v Kodani a vystovali na medzinárodne známych festivaloch ako sú Electronic Beats, Pohoda Festival, United Islands of Prague, Open’er Festival, taktiež na festivaloch Waves Vienna alebo Europavox vo Francúzsku. Ich debutový album vyšiel v Decembri 2014 ako neodolateľná kolekcia plná elektro-popových klenotov, ktoré prekonávajú prirodzené hranice žánru.

During the exhibition of Ján Hrčka you would be able to hear a music set by PURIST recorded especially for ATELIER XIII.

The Slovakian electropop-outfit Purist has only one album out and yet has already been credited as one of the country’s best export products.
They recorded their debut album ‘Colourful Noise’ in Red Bull Studios Copenhagen and performed at internationally renowned festivals such as Electronic Beats, Pohoda Festival, United Islands of Prague, Open’er Festival and showcase festivals Waves Vienna or Europavox in France.
Their debut album was released in December 2014 and is an irresistible collection full of electo-pop gems that deserves to be heard far beyond their native borders.

 

Kliknite a počúvajte!

purist_band_photo_02

WWW.PURIST.SK 

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


12. november 2016

 

V sobotu 12. 11. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Rastislava Podhorského s názvom VO VŠETKY NEDELE.

On Saturday 12. 11. 2016 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition ON ALL SUNDAYS by Rastislav Podhorský.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

Rastislav Podhorský

Venujem sa figuratívnej maľbe a kresbe. Momentálne som doktorandom v Kabinete kresby na Vysokej škole výtvarných umení, kde sa popri tvorbe venujem teoretickej činnosti. 

Kompozícia mojich novších prác je výsledkom presvedčenia, že vizuálne diela vedia (ako rybárske siete) dostatočne presne zachytávať nemé intenzity a robiť z nich výtvarné kvality. Otázkou, ktorú môže zodpovedať skôr vnímateľ je, čoho sú to intenzity (ak nie len obrazu).

 

In general I am dedicated to figurative paintings and drawings. I’m currently a PHD student on the drawing department at Faculty of Fine Art in Bratislava. Where in addition of making devote on theoretical activities.

The composition of my recent work is the result of the belief that visual works (like fishing nets) can capture the silent intensities with sufficient accuracy and make art work of good quality out of them. The question, that only the perceiver can respond is: intensities of what they are (if not ones of the art work).

EDUCATION

2015 present Doctoral studies, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Division of drawing (doc. Mgr. Emöke Vargová)  |  2009 – 2015 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Painting department (studio +-XXI, prof. Daniel Fischer, during 2014 studio Mal+by, doc. Mgr. Klaudia Kosziba)  |  2005 – 2009 School of applied arts, Bratislava (sculpture department, akad. soch. Vojtech Pohánka)

AWARDS

2015 VÚB foundation award for painting for young artists, winner  |  2015 The Rector`s Award of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

PORTFÓLIO

 

 

Počas výstavy Rastislava Podhorského môžete počuť set od STROONa, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

So štyrmi EP a niekoľkými trackmi na rôznych kompiláciach, tuctom spoluprác, projektov a skupín (PPE, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) a niekoľkými soundtrackmi k nemým filmom, Stroon je jeden z najplodnejších hudobníkov na Slovensku. Jeho sólo vystúpenia kombinujú minimalistický prístup aj v elektronickej a aj akustickej podobe. Rovné mid-tempo bíty ako aj pomalšie experimentálne polohy su pokryté synthovými plochami jemu vlastnými. Na vrchu tohto, žiari trblietavý zvuk vibrafónu. V týchto dňoch mu na domovskom labeli Exitab vychádza najnovšie EP Solar Preludes.

During the exhibition of Rastislav Podhorský you would be able to hear a music set by STROON recorded especially for ATELIER XIII.

With Four EP and several tracks on various compilations, tenth of cooperation projects and groups (EPP, Cluster Ensemble, Sunrise Hangar, Longital) and several soundtracks to silent films Stroon is one of the most productive musicians in Slovakia. His solo performances combine minimalist approach in electronic as well as acoustic form. Straight mid-tempo beats and slower experimental positions are covered by inherent areas. On top of this, the glossy sounds shinning of vibraphone. In these days my home’s label is based on the latest EP Exit Solar Preludes.

 

Kliknite a počúvajte!

stroon-promo_2016_katarina-svobodova

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii

 


8. október 2016

 

V sobotu 8. októbra 2016 od 13:00 do 22:00 vás čaká bohatý program.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 baf_grey-city_cover

 

Áno, v tomto roku budeme súčasťou festivalu BAF a BIELEJ NOCI.
Príďte pozrieť svetelnú inštaláciu u nás vo dvore na Panskej 13,
alebo si u nás pozrite film Grey City a vypočujte Michala Turkoviča,
ktorý vám porozpráva o svojej výstave.

Film dokresľuje aj jednu líniu výstavy Michala Turkoviča s názvom BACKGROUND,
ktorou je komunikácia graffiti s verejnosťou u nás.

13:00 – OPEN
16:00 – 17:10 – premietanie filmu Grey City
17:30 – 18:30 – komentovaná prehliadka výstavy diel Michala Turkoviča
22:00 – CLOSED

O čom je film Grey City?

Brazílsky dokumentárny film Grey City približuje tvorbu svetovo uznávaných graffiti autorov zo Sao Paulo, šedivého betónového veľkomesta, ktoré se práve vďaka street artu prebudilo k životu. V uliciach brazílskeho Sao Paula sa zrodila nová forma graffiti. Tvorba umelcov ako Os Gemeos, Nunca a Nina rozsvietila ako ohňostroj betónové mesto, následne sa dostali do galérií a muzeí na celom svete. Potom, ako nový zákon proti vizuálnemu smogu spôsobil systematickú likvidáciu ich diel prestriekavaním šedou farbou, podnietili títo umelci jedno z najkreativnejších povstaní v dejinách juhoamerického umenia.

 

Čo je Biela noc?

Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov. Počas druhej októbrovej soboty sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením.

Event  |  Web  |  Vimeo  |  Facebook

 

Čo je to BAF?

Ponúka príležitosť vybrať sa na cestu za súčasným umením v 16 bratislavských galériach a múzeach umenia. Množstvo komentovaných prehliadok, stretnutí s umelcami a workshopov.

Event  |  PROGRAM

 


16. september 2016

 

V piatok 16. 9. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Michala Turkoviča s názvom:

BACKGROUND

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_turkovic

Michal Turkovič

Svoju výstavu som sa rozhodol nazvať slovom Background. V rámci graffiti slangu “background“  značí veľmi triviálnu vec, kedy si namaľujete pozadie za graffiti, aby lepšie vyniklo nasprejované meno.  Je to značne banálny a egocentrický postup, no výrazná súčasť môjho dospievania v graffiti subkultúre. Je to pre mňa natoľko príznačný pojem, že som sa bez väčšieho váhania rozhodol pomenovať ním moju prvú výstavu po absolvovaní VŠVU, aby som jasne zadefinoval svoje pozadie. Nie je to, ale vonkoncom nadšené vzhliadanie ku graffiti, skôr ironizácia jeho bezobsažnosti. Preto nevidím zmysel ďalej písať o graffiti a z graffiti backgroundu sa v nasledujúcom texte stáva pozadie – pozadie autora, čo je druhou líniou názvu výstavy.

Je jasné, že kľúčom, či pohodlnou pomôckou k čítaniu všetkých mojich vecí, ale aj vecí akéhokoľvek autora je prostredie, z ktorého vzišiel a na ktoré sa jeho práce chtiac – nechtiac odvolávajú. V mojom prípade má byť výstava rozlúčkou s graffiti v jeho pravom slova zmysle, pretože dnes je graffiti iba pozadím, ktoré nevedome formuje môj výtvarný jazyk. Chcem ňou poukázať na nedávne zlomové obdobie, kedy moje nadšenie z graffiti vrcholilo a bezprostredne som pocítil vyprázdnenosť tohto kontroverzného hobby. Dostal som sa do bodu, kedy  sa v tvorbe treba cez všetky mládežnícke návyky buď úplne preniesť, alebo z ich mála pozitívnych momentov vyťažiť čo najviac. Ako som to spracoval Vám dopovie výstava v ATELIERi XIII.

 

 

V mojich prácach je dôležitý aspekt plynutia a kontinuity, preto načrtnem doterajšiu líniu mojej tvorby. Príbeh začína v subkultúre graffiti, v ktorej som vyrastal a stále má na mňa veľký vplyv.

V rámci štúdia som zostával na poli hermeticky uzavretej abstrakcie, ktorú divák vedel čítať iba po formálnej stránke.V tom období som chcel za pomoci spreja vymyslieť silný abstraktný vizuál, ktorý by neodkazoval ku graffiti subkultúre. Primárnym cieľom premňa bolo etablovať sprej, ako plnohodnotný maliarsky nástroj, oslobodený od negatívnych graffiti asociácií. Neskôr som si uvedomili, že abstrakcia je beztak úzko spätá s graffiti, pretože ťažko komunikuje s divákom. A tak som stále viac cítil, že som presýtený uzavretým graffiti svetom.

A preto netrvalo dlho a v diplomovej práci som sa pustil do popisnej témy, v ktorej pokračujem doteraz. Snažím sa divákovi sprostredkovať moje sklamanie z vyprázdnenosti graffiti.

Presne táto strata významu, vyprázdnenosť vecí v meste sa stala témou mojich aktuálnych malieb. Sústreďujem sa na momenty, ktoré považujem za nadhodnotené. Ak človek nepremýšľa, môže mať určité symboly zakorenené ako hodnotné navždy, tak slepo podmanivé vedia byť aj graffiti. K uvedeniu nadhodnotených momentov do menej nablýskaného kontextu, alebo k pohľadu na ne v menej žiarivom svetle mi pomáha technika maľby, ktorou ich prezentujem. Maľujem ich tou istou technikou, ktorou sú v ulici vytvorené práce, voči ktorým ľudia chovajú najväčší hnev. V súčasných prácach sa snažím sprejom vytvoriť dojem surovosti, ktorá vyvolá v ľuďoch popri pozitívnych asociáciách aj  určitú neistotu.

Dnes sa snažím zachádzať aj  do sociálneho rozmeru témy graffiti. Prostredníctvom veľkej graffiti skupiny na najznámejšej sociálnej sieti sa snažím laikom ozrejmovať o čo v tejto subkultúre ide, aby neboli graffiti len veľkou neznámou kontaminovanou často nezmyselnými negatívnymi asociáciami. Je to trochu opačný princíp, ako  som opisoval pri mojej téme v  maľbe. V rámci graffiti osvety mi ide o akési upriamenie pozornosti na podhodnotenú vec. Naplniť tento zámer mi pomôže aj výstava v Atelieri XII, ktorá bude z veľkej miery o graffiti, alebo postgraffiti. Skrátka o tom, že dospievanie v prostredí graffiti je potenciálnou platformou pre zrod výtvarníkov, ak sa z neho pozorne extrahujú len hodnotné momenty, ktoré sa následne pretransformujú na niečo menej plytké, ako písanie mena na stenu.

Graffiti sa snaží povýšiť aj v rámci maliarskej skupiny BAnda, ktorej členovia vychádzajú  vo svojej tvorbe prevažne zo svojho dospievania v rôznych mestských subkultúrach.

 

 

EDUCATION

2014 – 2016 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Maľba a Iné Médiá, 4. Ateliér, Magisterské štúdium  |  2010 – 2014 Vysoká škola výtvarných umení,   Bratislava, Maľba a Iné Médiá, 4. Ateliér, Bakalárske štúdium

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Michala Turkoviča budete môcť počuť špeciálny set od BOBSANA, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Ten čo lieta ako tajfún na fixie po Bratiske. V tej rýchlosti si to možno nevšimneš, ale nosí okolo pása taký dvojtonový reťazový zámok. Nie, nie, nie je to preto, že sa bojí o svoj bajk. Je to trénig, pretože Bobsan chce mať silu ako koň! Okrem toho, že samozrejme zahrá hudobné to šmaky, miluje kvalitné pivečko a v každom nájde príchuť o ktorej by si ani netušil, že sa v zlatistom moku nachádza. Jedným slovom borec!

Kliknite a počúvajte!

bobsan

SOUNDCLOUD  |  iTunes  |  beatport

 

 

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Excelent

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


od 29. augusta do 7. septembra 2016

 

Vás radi privítame v ATELIERi XIII, kde sa bude odohrávať performance art hudobnej skupiny The Youniverse s názvom:

A DAY IN THE LIFE OF A BAND

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Otváracie hodiny sa môžu priebežne meniť podľa návštevnosti o čom budeme vopred informovať…

Každý deň od 29.8. do 7.9.2016
od 14:00 – do 19:00

cover

Čo by sa stalo, keby mali Led Zeppelin snapchat?

Nazrieť do zákulisia kapiel a umelcov vždy bolo a bude fascinujúce pre verejnosť. Svedčia o tom milióny predaných autobiografii a všeobecná obsesia s akýmkoľvek backstage-om.

Lifestyle kapely priamo ovplyvňuje tvorbu, vzťahy zas proces. Symbiotická spolupráca je častokrát narušená externými faktormi, medzi ktoré sa radia: ego, drogy, vzťahy, život. Nie vždy sa hrá dobre, nie vždy sa ľahko tvorí, ale vždy sa musí ísť ďalej.
The show must go on.

Členovia kapely The Youniverse sa rozhodli svoj proces vystaviť v ATELIERi XIII vrámci performance artu s názvom A Day In The Life of A Band. Počas desiatich dní vám predstavia svoju verziu rokenrolu, ako funguje ich život, ako sa hádajú, ľúbia, ponižujú a podporujú na ceste k úspechu, pričom vzniká ich tvorba, inšpirovaná všetkým naokolo a v sebe. Príďte sa na vlastné oči pozrieť, ako vyzerá kapela zvnútra. Ale tak ako s každým vystúpením: čo je v skutočnosti performance a čo realita?

The Youniverse zásadne ide #svojoucestou. Online zábery, live stream a videá z performance artu vám na svojich facebook stránkach prinesie značka Excelent.

 

facebook logo 3

www.facebook.com/excelent.sk

Chceš bližšie poznať hudobnú skupinu The Youniverse?
Klikni na link!

YOUTUBE  |  SOUNDCLOUD  |  SPOTIFY

 

10407994_673205849381542_6096802752065199231_n

 

Ďakujeme za podporu značke EXCELENT!

Excelent_black_8
Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

1. júl 2016

 

V piatok 1. 7. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Marcela Mališa s názvom:

ARBEIT JEDER ART

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_malis

Práce rôzneho druhu.
Sebaironické komentáre, srandičky umelca z umelca a prežívanej skutočnosti.
Cvičenia s materiálom a materiál z roboty.
Vzdialený ideálu ekologickej udržateľnosti.
Vzbura voči sebe samému. Trocha nudy a nostalgie za minulým.
Prečo??
Lebo!
Burri by sa nebúril.
Hry so škálou možností v obmedzenej možnosti starých plátien a jazyka, klam a zdanie.
Formálne vtipy z formálnej abstrakcie a malé zrnká pravdy bezradnej society, umenie a proletariát.
Snahy o estetizáciu, tú traumu ospalej akadémie.
Kontrapunkt k historickej atmosfére,
tohto miesta.

Marcel Mališ:

Moja práca sa dá len ťažko charakterizovať ako lineárne, homogénne dielo s presným štýlovým a obsahovým vymedzením. Práve naopak. Veľmi rád využívam širokú škálu prostriedkov a aj napriek tomu, že seba samého považujem primárne za maliara, niektoré projekty využívajú iné média. Dielo tým pádom prechádza od klasickej maľby cez experimenty s maľbou, fotografiu, objekt až po video, happening. Nikdy nebolo mojim cieľom vytvoriť ucelený, autonómny a charakteristický štýl alebo výtvarný jazyk, ktorý by bol bezprostredne spájaný so mnou. Umenie predstavuje pre mňa najvyššiu formu slobody, takže mi príde obmedzujúce a nudné neustále sa venovať jednej forme, alebo jednej téme.

EDUCATION

2009 – 2013 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Výtvarné umenie, Maľba iné médiá, Studio +- XXI. Century, prof. Daniel Fischer  |  2005 – 2007 Magisterské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Výtvarné umenie, Maľba iné médiá, Studio +- XXI. Century, prof. Daniel Fischer  |  2001 – 2005 Bakalárske štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Výtvarné umenie, Maľba iné médiá, Studio +- XXI. Century, prof. Daniel Fischer

AWARDS

2013 Laureát, ESSL Art Award CEE, Slovenská republika  |  2011 finalista, Maľba 2011, nadácia VÚB, Slovenská republika  |  2010 finalista, Maľba 2010, nadácia VÚB, Slovenská republika  |  2010 finalista, Strabag Art award, Rakúsko  |  2009 finalista, Henkel Art award, Slovenská republika  |  2009 finalista, Maľba 2009, nadácia VÚB, Slovenská republika

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Marcela Mališa budete môcť počuť špeciálny set od RNGO, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

“Prepare for unexpected”, alebo čakajte nečakané.
RNGO je alterego vaporwave ganstra z internetu, introvertného vyznávača temných bassových plôch,
klubového rejvera, či extrovertného hipstera z miestnej kaviarne.

URBAN AND CLUB MUSIC – BEATS – TECHNO – HOUSE

 

Kliknite a počúvajte!

RNGO

 

 

Ďakujeme za pitný režim podľa seba značke EXCELENT!

Excelent

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

#atelierxiii

 


26. jún 2016

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

FB_cina

Využi úžasnú príležitosť mať svoj vlastný originálny portrét od známeho slovenského umelca Mareka Cinu!
V nedeľu 26. 6. 2016 od 15:00 do 19:00 bude Marek v ATELIERi XIII realizovať portrétovanie na počkanie!

Maľba originálneho portrétu – cca 15 min.
Cena za portrét na aquarelovom papieri formátu A5 – 20,- €

Tešíme sa na vaše tváre! Príďte, stojí to za to!

 


29. apríl 2016

 

V piatok 29. 4. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Svetlany Fialovej s názvom:

YOU YOU YOU YOU

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

fb_fialova

Čo sa nestane v skutočnosti, stane sa vo sne. Ak sa to nestane jednému, stane sa to druhému, keď nie dnes, tak zajtra, keď nie o rok, tak o sto rokov. Čo na tom záleží? Koľkokrát som počul príbehy, o ktorých som si povedal:

„Niečo také sa stať nemôže!” Kým sa rok s rokom zišiel, dopočul som sa, že sa to skutočne niekde stalo.

I.B. Singer: Hlupák Gimpel

Svetlana Fialová:

Venujem sa vytváraniu obrazov, a to primárne v médiu kresby. V posledných rokoch som pracovala napríklad aj s linorytom, gobelínmi a sieťotlačou, kreslila niťou po stene a v priestore, ryla do plexiskla. V mojej práci však nie je nosným problémom alebo predmetom záujmu samotné médium kresby, je to však zatiaľ najvhodnejšia forma, ktorú momentálne používam, a ktorou sa viem vyjadriť. Ťažisko môjho záujmu okrem formálnych kresebných možností a technických riešení je orientované viac k obsahovej zložke mojich obrazov, a to napr. k témam ako (vlastný) príbeh, príbeh verzus psychologizácia, irónia v umení, spoločensko – kultúrne vzťahy, mytológia, pop kultúra, post – produkcia, atď.

EDUCATION

2011 PhD Studies, Studio +-XXI of Daniel Fischer, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovak Republic  |  2007 – 2010 MA Painting, Academy of Fine Arts, Prague, Czech Republic  |  2004 – 2008 BA Printmaking, Faculty of Arts, Technical Uuniversity Košice, Slovak Republic

AWARDS

2013 1st Prize Winner, Jerwood Drawing Prize, United Kingdom  |  2012 finalist, VÚB Foundation Award for Painting for Young Artists, Slovak Republic  |  2011 finalist, VÚB Prize for Painting 2012  |  2011 nominee, Essl Art Award CEE, Czech Republic  |  2011 finalist, Art Critics’ Award for oung Painting, Czech Republic

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Svetlany Fialovej budete môcť počuť špeciálny set od Branislava Be, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Branislav Be pochádza z Bratislavy, kde aj žije. Elektronickej hudbe sa venuje necelých 8 rokov, ale ako DJ hráva 6. Je obrovským fanúšikom mašín, ktoré vyrábajú a modulujú zvuky. V jeho sounde dominuje energické, miestami temné techno, ktoré ma svoj príbeh a pohlcujúce účinky. Tracky, ktoré mixuje ladí precízne k dokonalosti.

 

Kliknite a počúvajte!

13041239_10207899732183643_5930264851833198966_o

 

 

Ďakujeme za pitný režim podľa seba značke EXCELENT!

Excelent

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


3. apríl 2016

V nedeľu 3. 4. 2016 od 15:00 do 17:00 vás radi privítame na komentovanej prehliadke vystavených diel Mateja Fabiana. Ak vás zaujíma kvalitné umenie určite nás navštívte, pretože práve výklad autora vám otvorí oči a pochopíte o čom to celé je.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_fabian_po verni

Matej Fabian 

Výstava nadväzuje na dizertačnú prácu, ktorá sa venovala výskumu netradičných maliarskych materiálov. Aj tu ide o materiálový posun, ktorý sa už netýka samotného maliarskeho média, ale úzko s ním súvisí. Materiál sa stáva štartovačom maliarskeho procesu, podkladom maliarskej reakcie.

Samotný názov výstavy evokuje situáciu, kedy sa narúša štandardná metodika maľby, od „nahodenia“ pozadia po „doladenie“ obrazu motívom…

Jednotlivé obrazy sa zaoberajú témou peňazí, respektíve jeho kolobehu (Ojroboros), či neviditeľnosti (Unicorn), telesnej deformácie (Selfportrait – Legs), alebo farebných polí (Ride or Die). Dopovedaním výstavy je objekt / portrét opice, ktorá je akousi alegóriou na pozíciou umelca, ktorý celý život robí to, čo sa naučil, bez toho by sa niekam posúval…

PORTFÓLIO

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 


26. február 2016

 

V piatok 26. 2. 2016 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Mateja Fabiana s názvom:

SYSTEM ERROR

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_fabian

Matej Fabian:

V nových prácach napádam už známe riešenia, k maľbe sa staviam anti-systémovo. Na prvý pohľad sa môže jednať o interný maliarsky problém, ale čo ma zaujíma, je neustály posun autorského rukopisu. Rovnako ako sa zaplňuje obrazovka počítača novými ikonami, rovnako by sa malo správať aj maliarske portfólio. Nové práce sú prevažne maliarskymi reakciami na nájdených alebo recyklovaných materiáloch.

Pohybujem sa v priestore ohraničenom slobodou a disciplínou. Som ateliérovým umelcom, výsledky generujem procesom. Zachytávam, vyhodnocujem a emočne skenujem rozdiely medzi štandardom a ne-štandardom. Práve tam sa skrýva umenie. Oslovuje ma poetika zimy, Thomas Bernhard, Cormack McCarthy, Krvavý poludník, Danzig, Slayer a tma.

EDUCATION

2011 – 2014 Post – Graduate Studies, Academy of Fine and Applied Arts, Bratislava, Department of Drawing, Doc. Bubán  |  2005 – 2011 Academy of Fine and Applied Arts, Bratislava, Department of Painting, Studio IV., Prof. Ivan Csudai  |  1995 – 1996 Crested Butte Academy, Crested Butte, Colorado, USA

AWARDS

2014 VÚB Prize for Painting – 2. Place  |  2013 finalist, VÚB Prize for Painting 2013  |  2012 finalist, VÚB Prize for Painting 2012  |  2011 finalist, VÚB Prize for Painting 2011  |  2010 HENKEL Art Award, Nomination for Slovak Republic

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Mateja Fabiana budete môcť počuť špeciálny set od Yanka Krala, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Patrí technicky k špičke slovenských djov. Bol takmer 10 rokov koncertným djom jednej z najznámejších slovenských hip hopových skupín H16, no už dlho nie je “iba” hip hopovým djom. Venuje sa mnohým žánrom elektronickej hudby. Jeho sety sa vyznačujú tým, že dokáže rôzne žánre spojiť do jedného plynulého celku. V jeho spomínaných eklektických setoch nájdete ako hip hop, tak aj trap, dnb, uk grime, house, bass music a mnoho iného. 

Od roku 2014 má spolu s Galagerom vlastnú pravidelnú rádio show Scena_FM na Radiu_FM, ktorá sa venuje klubovej hudbe a kultúre.

 

Kliknite a počúvajte!

Foto Kredit Lousy Auber

 

 

Ďakujeme za fajnový pitný režim značke Heineken!

HEI_BrandPos_FCSilver

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

#atelierxiii


7. január 2016

 

Ahojte priatelia!
Želáme vám všetko dobré v novom roku!

Pretože Katka 8. 1. odlieta naspäť do USA, využite príležitosť sa s ňou stretnúť vo štvrtok 7. 1. 2016 od 17:00 do 19:00 u nás v ATELIERi XIII. A keď budete na ňu milí, určite vám porozpráva niečo o vystavených dielach, o svojej tvorbe a ponúkne malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_janeckova_po verni OKOK2

 


18. december 2015

 

V piatok 18. 12. 2015 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Kataríny Janečkovej Walshe s názvom:

JANEČKOVÁ ON STEROIDS!

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

FB_janeckova OKOK2

Katarína Janečková Walshe:

Začiatkom tohto roka som sa pri návšteve môjho ateliéru rozprávala s New York-ským galeristom o figurálnej maľbe. Je figurálna maľba vôbec aktuálna? Čo treba urobiť preto, aby zo mňa bola nová Lisa Yuskavage, nová Cecily Brown či Marlene Dumas? Zhrnuli sme to tak, že to musí byť úplna pecka, Lisa on Steroids! Som si istá, že to nemyslel doslova.

Pár mesiacov na to v Texase sa ma bodybuildingová hviezda miestnej posilovne opýtala, či by som sa nechcela zúčastniť fitness súťaže, konkrétne Majstrovstiev sveta v Las Vegas. Nielenže som sa vďaka tejto príležitosti ocitla v absurdných situáciách sveta bodybuildingu, ale aj moja tvorba sa ubrala veľmi oslobodzujúcim smerom, kedy prsia sú zrazu sval a nie sexuálny objekt, aj keď sa o extrémne svalnatých ženách ešte stále dá rozmýšľať v súvislosti so sexualitou a fetišom.

Počas mesiacov prípravy na súťaž som denne sledovala instagram a ‘inšpiračné fotografie’ fitnessiek a podvedome sa mi (výrazne) menil pohľad na krásu a telesnosť. Ťahy štetca pri maľovaní svalov sú veľmi prirodzené, šťavnaté a rýchle, a predsa výsledný celok pôsobí prinajmenšom zvláštne, kedže svalnatá je žena a nie muž. Podobné zobrazenie ženského tela môžme sledovať napríklad v renesancii, kedy umelci bežne využívali mužský model pre zachytenie ženských figúr. Pri pohľade na tento typ zobrazovania nahoty je takmer nutné dištancovať sa od očakávaní o tom, čo je prirodzené a pokúsiť sa prekalibrovať zaužívaný stereotyp chápania krásy. Za posledných sto rokov bol obraz fyzicky silných žien predmetom posmechu, fascinácie a erotických fantázii, a mnoho žien vrátane začínajúcich kulturistiek muselo tvrdo bojovať, aby si obhájili imidž ženskej muskularity ako ich vlastný.

Účasťou na súťaži moja fascinácia svetom ženskej kulturistiky zosilnela. Okrem neustáleho porovnávania si vyrysovaných tiel v zákulisí som počas prípravy musela prejsť absolútnym otroctvom vlastnému telu, špeciálne sa stravovať každé dve hodiny a posledné týždne vážiť každý gram ryže a neosolenej ryby, varenej v mikrovlnke hotelovej izby v Las Vegas. Sushi bez sójovky bola jedna z chutnejších možností, vhodná na tanier aj na plátno. Myšlienka servírovať sushi na ženskom tele pochádza z obdobia samurajov v Japonsku, kde sa týmto spôsobom oslavovala víťazná bitka. Symbolicky to do môjho obdobia po súťaži prirodzene zapadá, otázkou je – prečo by žena mala slúžiť ako prestieranie, keď ním môžu byť medvede?

CV

Katarína Janečková Walshe sa narodila 2. mája 1988 v Bratislave. 2004-07 študovala na ŠÚV, na oddelení propagačného výtvarníctva. 2007-2013 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v 4. Atélieri maľby u prof. Ivana Csudaia.

2013 štúdium ukončila diplomovou prácou prezentovanou v opustených kúpeľoch Grössling. V súčasnosti žije  v americkom mestečku Corpus Christi v  Texase a v New Yorku, kde má svoj ateliér. Absolvovala rezidenčné pobyty: Egon Schiele Art Centrum v Českom Krumlove (2011), GO-GO PROJECT / A 24H RESIDENCY, AWA, Amsterdam (2012), Česko-slovenské hvězdy, Litomyšl (2013). Samostatne vystavovala: Salmon Lovers, Galerie WOLFSEN, Dánsko (2015); So Many Fish, So Little Time, SOGA, Bratislava (2014); Lost and Found, Between Heaven and Ground, Kúpele Grössling, Bratislava (2013), SLOVAK GOODIES (s E. Binderom), Overtoom 301, AWA, Amsterdam (2012); Lone Wolf, Cub and World Champion (spolu s A. Dúbravským a M. Fabianom), SOGA (2012); Bakalárka (s A. Dúbravským), Photoport, Bratislava (2011); Štetec a Bič / Brush and Bitch (s A. Dúbravským), Tranzit, Bratislava (2010). Jej diela boli zastúpené na výberových zahraničných prezentáciách: Miami Art Basel, Galerie WOLFSEN (2015); Inaugural Exhibition, ALLOUCHE Gallery, New York (2014); On The Threshold, Jiří Švestka Gallery, Berlín, (2011); Volta Show, Jiří Švestka Gallery, Bazilej (2011); Kick off, Dvorak Sec Contemporary, Praha, (2011). V roku 2012 sa stala finalistkou ceny VÚB maľba roka, v súťaži obsadila tretie miesto.

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže Kataríny Janečkovej Walshe budete môcť počuť špeciálny set od EMONOIZBOYS, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

EMONOIZBOYS sú super! A bude nám cťou privítať ich v našom priestore!

EMONOIZBOYZ je dvojica DJov a producentov z Bratislavy. Ich sety sú plné breakbeatu, hiphopu, housu a elektra s jasným odkazom na ich hiphopové pozadie. Tento rok vystúpili na viac ako 40-tich akciách, medzi inými aj festival Pohoda, Grape, Hip Hop žije a iné. V októbri absolvovali celoslovenské turné so skupinou A.M.O. a pravidelne hrávajú v Nuspirit clube, v ktorom sú rezidentými DJmi.

 

Klikni a počúvaj!

emonoizboyz logo

 

 

Ďakujeme za fajnový pitný režim značke Heineken!

HEI_BrandPos_FCSilver

Nezabudni! Opäť bude žúúúúúúúúr!

ps.: Snáď to podlaha tentokrát prežije…

#atelierxiii


16. október 2015

 

V piatok 16. 10. 2015 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Erika Šilleho a Borisa Sirku s názvom:

…, finaly!

 

WEB_sirka_sille

ERIK ŠILLE

Výtvarná fascinácia Erika Šilleho (1978) už od jeho raných prác čerpá energiu zo zdrojov, ktoré neboli celkom bežné pre médium maľby, ale aj vďaka Šilleho výtvarným aktivitám sa v súčasnej slovenskej maľbe pomerne dobre udomácnili. To, že si Erik Šille rafinovane privlasňuje výrazové prostriedky, objekty, postupy a témy vlastné takzvanej konzumnej kultúre, pop-kultúre, či vizualite elektronických médií, je v početných textoch venovaných jeho práci jednoznačne identifikovaný atribút jeho individuálneho výtvarného jazyka. Na Šilleho plátnach bez veľkých problémov rozoznávame prvky, ktoré sú vlastné divokej a bujarej vizualite súčasnosti: komixu, animovanému filmu, internetu a počítačovým hrám, street artu, grafity, tetovaniu, obalovému grafickému dizajnu, ikonografii reklamného a zábavného priemyslu, či politickej propagandy, až po dizajn sériovo vyrábaných plastických predmetov, zvyčajne hračiek. K neodmysliteľným charakteristickým atribútom Šilleho práce patrí rozprávanie príbehu prostredníctvom obrazu. Nositeľmi a agentmi príbehov sú zvyčajne rôzne zvieracie alebo komixové postavičky. Postavičky na Šilleho maľbách sa ocitajú v situáciách, ktoré sú takmer protikladné čistému a dokonalému svetu, do ktorého sú umiestňované, alebo – ak ide o citácie či nájdené predmety – z ktorého si ich autor vypožičal. Sú to situácie prinajmenšom chybné ak nie patologické. Z plátien na nás sála lepkavá sladkosť infantilnej naivity, detinskej pseudočistoty a kašírovanej harmónie dobre nalíčeného sveta, ktorá svojim jasom zatieňuje krutosť, surovosť, brutalitu a perverznosť zobrazovaných situácií alebo rozprávaných príbehov.

PORTFÓLIO

 

 

BORIS SIRKA

Boris Sirka (1981) patrí v rámci slovenskej mladej maľby k najlepšie rozpoznateľným autorom. Charakteristickým rysom jeho tvorby je zvolený žáner, ktorého možnosti neustále objavuje a posúva do nových rovín. Opakovane spracováva “temné” témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a tzv. vysokým umením. Podobne ako iní maliari pracuje v ohraničených, uzatvorených cykloch. Zmeny programu u Sirku znamenajú vždy striktný prechod z jednej fázy do druhej, náhlu zmenu vyjadrovania, nové myšlienky, novú tematickú oblasť. Často si požičiava motívy japonskej hororovej literatúry i kinematografie, preberá atmosféru viktoriánskych románov, inokedy sa zas dotýka barokového zátišia v zmysle Vanitas. Neskôr sa zameral na motív voľnej drapérie, ktorý spracovával v minimalistických inscenáciách s absenciou figúry či iného objektu. Drapérie doslova “portrétoval”, teda maľoval ich ako autonómne predmety v neutrálnom priestore. Hororová desivosť a naratívnosť sa vytratila v prospech jemnejšej, menej ilustratívnej tajomnosti. Predposledné Sirkove obrazy sa mrazivo pohrávajú s ľudskou predstavivosťou, ktorá je hlavným producentom neidentifikovateľného strachu z nevideného, zmyslami iba tušeného sveta. Zatiaľ posledné diela vznikli v Tokyu počas jeho trojmesačného rezidenčného pobytu.

Okrem maľby sa autor venuje video animácii, multimediálnej inštalácii a 3D objektu. Okrem vizuálneho umenia je Boris Sirka aktívny aj ako producent elektronickej hudby (projekty BIOS (spolu s J. Tušan), БРАДА (s N. Branković), a ako solo sound performer pod symbolom Æ.

PORTFÓLIO

 

 

Počas vernisáže ERIKA ŠILLEHO a BORISA SIRKU budete môcť počuť špeciálny set od Nada El, ktorý bude pripravený len pre ATELIER XIII.

Nada El je úžasná a bude nám cťou privítať ju v našom priestore!

Nada El patrí pod slovenskú DJ scénu už 3 roky ako polovica dievčenského DJ dua Slu:t.
Jej pohľad na hudbu je v súčastnosti striktný a sa drží v hladinách techna a minimalu.

 

Klikni a počúvaj!

10502200_10202857988748299_5813619374110997834_n (1)

 

★ Ďakujeme za fajnový pitný režim značke Heineken! ★

Tak už viete, že na sucho neodídete.

ps.: Víno je nuda… 🙂

HEI_BrandPos_FCSilver

Nezabudni!

Bude žúúúúúúúúúúúúúúúr…

#atelierxiii


27. jún 2015

 

V sobotu 27. 6. 2015 od 12:00 do 18:00 budú mať v priestoroch ATELIERu XIII dievčatá svoj BBAZAR!

 

BBAZAR FB

MEET & SELL

Dievčatá sa budú zbavovať kúskov z ich preplnených skríň. Príďte si spraviť peknú sobotu, pozhovárať sa s nami a kúpiť si niečo nové na seba.

Predajcovia:
vandajanda, dajanakuban, juliana summerlingova, emmanka, karinagolisova, tanaka…

 


29. máj 2015

 

V piatok 29. 5. 2015 o 20:00 počas DAAD | DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU vás radi privítame na otvorení nášho ATELIERu XIII na Panskej 13 v spojení s vernisážou Erika Bindera.

 

binder_FB

Erik sa narodil v roku 1974 v Hnúšti-Likier. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri profesora Jankoviča, profesora Fischera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe u docenta Kokoliu. Dvakrát bol finalistom Ceny Oskára Čepana a patrí k málu slovenských umelcov, ktorí sa živia vlastnou tvorbou.

Erik je považovaný za jednu z najvýraznejších osobností strednej generácie na domácej výtvarnej scéne. Aj napriek rôznym módnym vlnám ako „boom maľby“, „konceptualizované výskumy“, „postprodukcia“ zostal verný svojmu základnému prístupu k tvorbe, ktorý je stále rovnaký, rovnako priamočiary a bezstarostný. Spektrum jeho diel je skutočne rozmanité – prostredia, inštalácie, videá, objekty, maľby, kresby, grafiky i graffiti, ktoré napriek mnohosti nie sú žiadnymi komplikovanými špekuláciami ale výtvarnou transformáciou jeho záujmov, erudície, autobiografických zážitkov a až nutkavej tvorivosti. Výsledkom je skrumáž diel, ktoré existujú na pomedzí verejnej inštalácie, súkromného vizuálneho archívu a wunderkammer. Známa je aj jeho séria sprejových malieb na baliacich papieroch, keď jedného rána po skateboardovej party našiel plný ateliér sprejov, a tak okrem príbehu prišiel aj k takej autorskej technike, ktorá prirodzene ponúka nezaťažený prístup k médiu. Jeho tvorba však nie je len o „spontánnom výbuchu nekontrolovanej tvorivosti“, nakoľko náhoda i temperament predstavujú súčasť kompozičného rozvrhu doladeného farebnou stránkou obrazu. Jeho diela sú výsledkom komunikácie autora s maľbou, čo cítiť vo všetkých smeroch tak kompozične ako aj v ich farebnosti. Ikonografia i jeho technika nesie silný autobiografický podtext.

Napokon netreba opomenúť Erikov originálny zmysel pre humor, ktorým je sprevádzaná väčšina jeho diel. Erik je umelcom v pravom slova zmysle – on je ten, kto vyjde z lesa s novou sochou a možno aj s novým domácim miláčikom.

PORTFÓLIO