ILLUSTRATORS Bejdová Pavelková Zorgovská Božeková ★ When will it finally end

EXHIBITING ILLUSTRATORS ~ Romana Bejdová, Helga Pavelková, Klaudia Zorgovská, Alžbeta Božeková
EXHIBITION ~ When will it finally end / Kedy to už skončí

Od 18. augusta do 22. septembra 2023 v ATELIERi XIII
From 18 August until 22 September 2023 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – BEJDOVÁ PAVELKOVÁ ZORGOVSKÁ BOŽEKOVÁ

Prices of the artworks – Romana Bejdová, Helga Pavelková, Klaudia Zorgovská, Alžbeta Božeková

TEXT FOR THE EXHIBITION

Na výstave Kedy to už skončí každá autorka opisuje jeden z možných prístupov ako kráčať životom k jeho koncu. Zobrazujú prežívanie, hľadanie aj kritický pohľad, no všetko s humorom a riadnou nadsázkou. Ilustrátori sa totiž nevedia brať až tak vážne. 

Romana Bejdová vytvorila sériu linorytov s využitím absurdna a zveličenia. Tri sú inšpirované náboženskou maľbou a fotkou a kritizujú konzum a fanatické uctievanie značky, vnímanie ženy-matky a zhromažďovanie bohatstva v protiklade s askézou. Štvrtý a piaty sa zaoberajú preľudnením, životným priestorom a znečistením.

Alžbeta Božeková prepája analógovú prácu s digitálom. Autorka vtipne zachytáva situácie, ktorými si pri tvorbe prechádza takmer každý v snahe dokončiť svoju prácu – zaseknutia, deadliny a kopiace sa emaily. Ilustrácie sú sprevádzané krátkymi myšlienkami, ktoré sú doplnené QR kódom, ktorý skrýva autorkin hudobný playlist podrthujúci dej kresieb.

Klaudia Zorgovská v tvorbe pracuje s geometriou, perspektívou, svetlom a atmosférou. Vo svojej sérii Labyrinty reaguje na komplexnosť a komplikovanosť dnešného sveta. Nekonečná spletitosť ciest, ktoré nás čakajú. Ani jedna nemá správny smer, neexistuje správne rozhodnutie a nevieme, kam nás to zavedie.

Helga Pavelková rozmýšľa nad krásou a užitočnosťou. Jej tvorba sa zaoberá povolaniami, ktoré nie sú na prvý pohľad také “užitočné”. Umelci či atléti pracujú na kráse veľkých výkonov. No potom sú tu tí, ktorí prinášajú radosť. Tvoria pop kultúru, ktorá vie krásne veci ukázať. Krása inšpiruje len keď ju vidieť.

At the exhibition When will it finally end, each author describes one of the possible approaches of walking through life towards its end. They depict experiencing, searching and a critical perspective, but all with humor. Illustrators can’t take themselves that seriously.

Romana Bejdová created a series of linocuts using absurdity and exaggeration. Three are inspired by religious painting and photography and they criticize consumerism and fanatical worship of a brand, the perception of a woman-mother and accumulation of wealth as opposed to asceticism. The fourth and fifth deal with overpopulation, environment and pollution.

Alžbeta Božeková connects analog and digital work. The author humorously captures situations that almost everyone goes through when trying to finish work – deadlines, piles of emails or being stuck. The illustrations are accompanied by short thoughts and a QR code that hides the author’s music playlist, which underlines the plot of the drawings.

Klaudia Zorgovská works with geometry, perspective, light and atmosphere. In her series Labyrinths, she responds to the complexity of today’s world. Endless intricacy of paths that await us. Neither one of them has the right direction, there is no right decision and we don’t know where it will lead us.

Helga Pavelková reflects on beauty and usefulness. In her work, she focuses on professions that are not so “useful” at first glance. Artists or athletes work on the beauty of great achievements. But then there are those who bring joy. They create pop culture that knows how to show beautiful things. Beauty inspires only when seen.

 

360° VIEW

 

 

 

❤ 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region