Interview with Radim Straka in the Čerstvé ovocie show

Radim Straka sa pokúša sa o zachytenie obrazov, ktoré prirodzene prehliadame a na ktorých hodnotu informácie nekladieme dôraz. Zaujímajú ho ľudia odsúvaní na okraj spoločnosti, béčkové filmy, krčmy a pajzle, lacné kérky, hajzlové básne, špinavá muzika, mestské subkultúry, ziny, graffiti, tabu, všetko to, čo sa pred spoločnosťou snaží človek zamiesť pod koberec. V tomto expresívnom prostredí hľadá vlastnú romantickú estetiku. Spoločnými znakmi jeho tvorby sú pozorovanie, skúmanie, rozhodovanie sa a vykonanie. Nepredchádza tomu diskusia ani žiadny konsenzus. Je to len o tom vykonať a nechať byť.

 

Radim Straka tries to capture images that we naturally overlook and whose informational value we do not focus on. He is interested in people living on the edge of society, B movies, pubs and cheap bars, cheap tattoos, poems found in public bathrooms, dirty music, urban subcultures, zines, graffiti, taboo, everything that people try to sweep under the carpet to keep away from the eyes of society. In this expressive environment, he searches for his own romantic aesthetics. Common features of his work are observation, exploration, decision-making and execution. There is no preceding discussion, no consensus. It’s just about doing it and letting it be.

 

LINK