Ivana Kvassay ★ Ona

EXHIBITOR ~ IVANA KVASSAY
EXHIBITION ~ ONA / SHE
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Silvia SPEAKS

Od 16. augusta do 4. októbra 2019 v ATELIERi XIII
From 16 August till 4 October 2019 in ATELIER XIII

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Ivana Kvassay

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Ivana Kvassay je umelkyňou zaoberajúcou sa médiom maľby a skúmaním jeho abstraktnej i hyperrealistickej roviny a ich prepojeniami na spomienky v ilúziách priestoru a experimentu. Jej tvorbu definuje čistota a nazeranie do minulosti slúžiace k lepšiemu pochopeniu a uchopeniu vlastnej i kolektívnej budúcnosti. Prostredníctvom seba ponúka spôsob k nahliadnutiu do neoddeliteľných súčastí našich životov. Ivana pretvára prežitú skutočnosť. Umeleckú scénu oslovila svojím cyklom malieb zameraným na pamäť a skresľújúce, vyprchávajúce, meniace sa momenty.

Cyklus najaktuálnejšie rozširuje o diela v sérii, „Ona“. Čiastočný odklon od deformácie pamäti a spôsobu uchovávania spomienok nahrádza apelom upozorňujúcim na vytratenie každodenných bežných súčastí z našich životov, pričom si so sebou odnášajú i samotné spomienky. Forma i technika je podriadená autorskému vyjadreniu, ktoré reprezentuje výzvu k zachovaniu vlastných i spoločenských dedičstiev. Vystavená séria konkrétne predstavuje prepájanie intímnych rodinných spomienok s postupne sa strácajúcou kultúrnou tradíciou. Hodnota dedičstva a reminiscencie je podľa autorky definovaná samotným predkom, v tomto prípade jej babkou. Na prvý pohľad sa pritom môže zdať, že ide len o visiace pozostatky ženskej módy, či zvykov. Ivanine diela však zdôrazňujú veľkosť a silu nosených emócií, ktoré sú schopné prevýšiť bežné ohliadnutie sa do minulosti. V autorkinom videní to, čo pretrváva, nedefinuje materiál a jeho opracovanie, ale odovzdaný kúsok, záznam histórie. To predovšetkým kvôli tomu, že každá nová generácia si so sebou prinesie istý kúsok rozpadu a záleží na tej predošlej, v akej podobe bude tento záznam odovzdaný a zachovaný.

Pokiaľ dokáže pohľad z diaľky času i priestoru poskytnúť ucelený obraz, o to vrúcnejší a vrelší vzťah zachováme k svojmu pôvodu a svojej identite. Šatky, ako symbol práce, všedných i slávnostných dní, v Ivaninom podaní vytvárajú jednotu medzi prácou a oslavou a stvárňujú dôverné zosobnenie jej starej mamy.

Ivana Kvassay is an artist focusing on the medium of painting and exploring its abstract and hyperrealistic level and their interconnections with memories in illusions of space and experiment. Her work is defined by purity and looking into the past, that serves to better understand and grasp her own and collective future. Through herself, she offers a way to look into the inseparable parts of our lives. Ivana reshapes the lived reality. She has appealed to the art scene with her cycle of paintings focusing on memory and distorting, evaporating, changing moments.

Most recently, she has extended the cycle with her work from the series “She“. She is partially redirecting from memory deformation and the way of preserving memories and replaces them with an appeal to the disappearance of everyday common parts of our lives, while taking away the memories with them. Both form and technique are subordinate to the author’s expression, which represents a challenge to the preservation of her own and social heritage. Specifically, the exhibited series represents an interconnection between intimate family memories and gradually disappearing cultural tradition. According to the author, the value of inheritance and reminiscence is defined by the ancestor himself, in this case, by her grandma. At the first sight, it may appear that this is just about hanging remains of female fashion or habits. However, Ivana’s artwork emphasizes the size and power of the carried emotions, which are capable of exceeding common looking back into the past. In the author´s view, what remains is not defined by the material and its processing, but by the handed piece, a history record. This is mainly because every new generation will bring a certain piece of decay with itself and it depends on the previous one in which form will be this record handed and preserved.

As long as a view from the distance of time and space can provide a whole picture, we will maintain a more hearty and fervent relationship with our origin and our identity. In Ivana’s interpretation, scarves, as a symbol of work, both common and festive days, create unity between work and celebration and portray the intimate impersonation of her grandmother.

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Ivany Kvassay môžete počuť set od Silvii SPEAKS, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII
During the exhibition of Ivana Kvassay you would be able to hear a music set by Silvia SPEAKS recorded especially for ATELIER XIII

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation