Ján Vasilko ★ Kruhový objazd

EXHIBITOR ~ JÁN VASILKO
EXHIBITION ~ KRUHOVÝ OBJAZD / ROUNDABOUT TRAFFIC
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~
NVMERI

Od 16. októbra do 24. novembra 2017 v ATELIERi XIII
From 16 October till 24 November 2017 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Väčšina malieb, ktoré som vytvoril za posledný rok, nesú názov Untitled. Sú abstraktné a neviažu sa k ničomu konkrétnemu ani určitému. Výjavy, štruktúry či kompozícia majú byť absolútne očistené od reality. Myslím si, že táto úloha je u mňa na dlhé obdobie a ešte nie som na konci cesty. Dôležitým aspektom tohto všetkého je prehádzanie postupov. Zmenil som základne princípy prístupov v mojej tvorbe. Alebo úplne presne – zmenil som prácu na systéme sérii. Doteraz môj system fungoval na základe výberu témy, ktorá charakterizovala sériu. Zháňal som informácie o problematike, o autoroch, ktorí sa ňou zaoberali predomnou a tak podobne. V podstate sa dá povedať, že som vedel čo chcem a do čoho idem. V mojej najnovšej sérii však ako bude vyzerať konečný výsledok. Základným cielom je domaľovať sa k tomu. Ak by som to mal popísať podrobnejšie, tak ide o proces kde samotný čiastočný výsledok má nasmerovať ďalšiu cestu. Ide o to, byť neustále otvorený novým impulzom a náhodam, ktoré tvorba prináša. V takom prípade musí byť vytvorený priestor pre improvizáciu a vizuálnu obrazotvornosť. Systém je taký, že každý dokončený obraz ukazuje cestu. Vždy keď dokončím danú kompozíciu, otvára sa predomnou veľké množstvo možností. Človek musí vykonať rozhodnutia, kde, kedy a ako, sa ktorým smerom vyberie. Mohol by som to prirovnať k myšlienke výletu. Existujú dva typy ľudí, dva prístupy ako sa na výlete správame. Prvá možnosť je taká, že si všetko dopodrobna naštudujeme a naplánujeme. Vieme kam ideme, ako to ma vyzerať (pozrieme si to na nete), čo koľko stojí, kde budeme bývať atď. Zatiaľ čo druhá možnosť je taká, že sa z ničoho nič zbalíme a vydáme sa na cestu. Nevieme kam, na ako dlho. Najbližší stop o tom rozhodne. Po ceste objavujeme nepreskúmanú krajinu. Vznikajú živé a nepripravené situácie s dopredu neurčeným scénarom, kde sa otvárajú možnosti dobrodružstva a nečakaných zážitkov. Takto nejako by som opísal aj spôsob mojej súčasnej tvorby. Momentálne som na výlete bez mapy a plánu cesty. Vždy keď ma hocičo zaujme, zastavím sa a nechám sa daným miestom fascinovať. V momente, keď sa rozhodnem ísť ďalej, tak odchádzam niekam inam. Istým spôsobom sú moje súčasné maľby akýmisi denníkovými zápiskami. Netýkajú sa však zážitkov z normálneho bežného života. Sú skôr stopami procesov, dejov, ale aj náhod, so svojími vlastnými zákonitosťami, väzbami a logikou. 

Autor textu: Ján Vasilko

Most of the paintings that I’ve created in the last years are called Untitled. They are abstract and do not affiliated to anything concrete or specific. Expressions, structures, or compositions are totally separate from the reality. I think this role has been with me for a long time and I’m still not at the end of the journey. An important aspect of all is that this is the disguise of procedures. I changed the basic principles of approaches in my art work or I split it up on certain series in the one system. So far, my system has been working on selecting the topic that characterized the series. I was looking for information about the issue, about the authors who were dealing with it. In general I can say that actually I already knew what I wanted and about what I was going to do. However, in my latest series was a question how the results will look like in the end? The primary goal was how to paint it the main point of an idea. If I have to describe it in more detail this is the process where the partial result are coming itself directly to the next path. It is all about how has being constantly opened with the new impulse and what kind of chance brings that art work. In this case, there is space for improvisation and visual imagery that has to be created. The system is such that way where each image will approach the process in its own way. Whenever it comes to complete the composition it opens up a great deal of choice by the end. Only one thing has to make the decisions about where, when, and how with whom to make a choice. I could compare it to the idea of a trip. There are always two types of people, two approaches as we usually do on a trip. The first option is that we thoroughly study and plan everything. We know where we are going checking out at the net, how much will cost and also where we are going to stay. While the second option is that we get nothing out of the way and just go on the road. We do not know where and how long it going to take. The nearest tracks will make a decision. We discover the landscape along the way in front of us. We choose to live with unprepared situations arise with a previously undefined scenario, where opportunities for adventure and unexpected experiences are always open. This is a simple example how I would describe the process of my current creation. I’m currently on a trip without a map and travel plan. Whenever I am interested in, I will stop and let myself being fascinated by the place. At the same moment when I will decide to go further, I am going to leave somewhere else. My present paintings are affiliated the same way with some journal entries. However they have not been created as a sign of concern from the experiences of normal life. They are presenting tracks of processes, events, but also coincidences with own laws, links, and logic.

Author of the text: Ján Vasilko

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Jána Vasilka môžete počuť set od NVMERI, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Ján Vasilko you would be able to hear a set of NVMERI which is recorded only for ATELIER XIII.

 

360° VIEW