Jana Bednárová ★ Splynúť s divočinou

EXHIBITOR ~ JANA BEDNÁROVÁ
EXHIBITION ~ SPLYNÚŤ S DIVOČINOU / To Blend into the Wilderness
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Martina Ivičič
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Waterbased

Od 2. júla do 3. septembra 2021 v ATELIERi XIII
From 2 July until 3 September 2021 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – JANA BEDNÁROVÁ

Prices of the artworks – Jana Bednárová

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Maľbou prírodnými pigmentami na surový hodváb rozpráva Jana Bednárová príbeh o divokej džungli, v ktorej niet stopy po ľudskej činnosti. Autorka zaznamenáva scenérie divokej prírody a vytvára portrét vzájomnosti, harmónie a koexistencie s prírodou. Namaľovať obraz pre ňu častokrát znamená vydať sa hlboko do pralesa, podniknúť náročnú niekoľkodňovú trasu so sprievodcom a prenocovať v stane alebo v miestnych bambusových príbytkoch. Bednárová pri potulkách hustým pralesom objavuje skryté prírodné kompozície a spontánne sa rozhoduje, kde rozloží svoje plátno. Až pri dlhšom pobyte uprostred divokej prírody, ktorú Bednárová navštevuje už takmer celé desaťročie, môže autorka zachytiť autentický obraz prírody a preniesť ho na plátno alebo prírodný hodváb.

Výstava Splynúť s divočinou sprostredkuje divákovi pohľad na rozmanité prírodné úkazy ako obrovské kamenné zoskupenia, monumentálne skalnaté previsy, spletité koreňové premostenia (rootbridges) a nekonečne plynúce majestátne vodopády. Ocitáme sa pred portrétom divokej prírody, ktorej bol človek po tisícročia súčasťou a ktoré mu dodnes prinášajú pocit útočiska a spriaznenosti. Uprostred autentických záberov na fragmenty nedotknutej prírody nás autorka podnecuje k uvedomeniu si našej spätosti a prirodzeného prepojenia s okolitou krajinou. Výstava nepredkladá žiadny eko-aktivistický statement ani návod ako zachrániť planétu, pretože príroda sa zariadi a adaptuje sama. Splynúť s divočinou znamená uskutočniť zmenu nášho myslenia a vnímania sveta navôkol, rešpektovať a prijať s pokorou nekonečnosť prírody a jej nezvrátiteľnú silu a múdrosť.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Martina Ivičič

By painting with natural pigments on raw silk, Jana Bednárová tells a story about a wild jungle, in which there is no trace of human activity. The author records wildlife scenery and creates a portrait of reciprocity, harmony and coexistence with nature. For her, painting a picture often means going deep into the rainforest, taking a difficult several-day tour with a guide and spending nights in a tent or local bamboo dwellings. While wandering in the dense forest, Bednárová discovers hidden natural compositions and she spontaneously decides where to spread her canvas. Only during a longer stay in the middle of wild nature, which Bednárová has been visiting for almost a decade, can the author capture an authentic image of nature and transfer it to canvas or natural silk.

The exhibition To Blend into the Wilderness provides the viewer with a view of various natural phenomena such as huge stone groupings, monumental rocky overhangs, complex root bridges and endlessly flowing majestic waterfalls. We find ourselves in front of a portrait of wild nature, of which man has been a part of for millennia and which still brings him a feeling of refuge and affinity. In the middle of authentic shots of fragments of untouched nature, the author encourages us to realize our unity and natural connection with the surrounding landscape. The exhibition does not present any eco-activist statement or instructions on how to save the planet, because nature arranges and adapts itself. To blend into the wilderness means to carry out a change of our thinking and perception of the world around us, to respect and humbly accept the infinity of nature and its irreversible power and wisdom.

The author of the text and curator of the exhibition: Martina Ivičič

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Jany Bednárovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Waterbased.
During Jana Bednarovas exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Waterbased.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2021
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2021