Jarmila Mitríková ★ Dievča nafukujúce kruh

EXHIBITOR ~ JARMILA MITRÍKOVÁ
EXHIBITION ~ Dievča nafukujúce kruh / A Girl Inflating a Circle
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Ľuboš Lehocký
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Autumnist

Od 13. decembra 2019 do 7. februára 2020 v ATELIERi XIII
From 13 December 2019 till 7 February 2020 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Jarmila Mitríková

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

V kontexte tvorby Jarmily Mitríkovej je jej aktuálna výstava Dievča nafukujúce kruh v galérii ATELIER XIII mimoriadna. Vďaka nej totiž máme nezvyčajnú možnosť sledovať verejne ešte stále prebiehajúcu pozvoľnú premenu autorkinho výtvarného myslenia a práve sa odohrávajúci vývoj či transformáciu jej autorskej poetiky. Dôvod Mitríkovej nového smerovania je pritom prostý, ale zásadný: narodenie dcéry. S tým súvisí prežívanie nových životných situácií, ale aj znovuspoznávanie pozabudnutých elementárnych výtvarných skúseností a prejavu, ktorý je vlastný najmenším deťom a jeho následná reflexia a uplatnenie vo vlastnej autorskej umeleckej tvorbe. O detskom spôsobe myslenia a prežívania sveta a našom vzťahu k nemu pritom autorka uvažuje od prvých ťahov farbičkou svojej dcéry, ktorá má dnes už vyše troch rokov.

Na nových prácach Jarmily Mitríkovej je tiež pozoruhodné, že sa vymykajú bežnému narábaniu dospelých s detským aspektom výrazu v umeleckej tvorbe. Jej diela nie sú ani ilustráciami orientovanými na dieťa a jeho emocionálne, alebo kognitívne schopnosti, ani mechanickou imitáciou detského výtvarného jazyka, ani poučujúcim prehovorom, ktorý hlasom dieťaťa niekto smeruje k iným dospelým, ani zjednodušujúcou insitou. Je to reč, ktorú si autorka vynašla, aby mohla byť autentická zároveň pred svojou dcérou, pred inými deťmi, pred sebou ako dieťaťom, pred sebou ako umelkyňou i pred vami. Je to náš vlastný hlas, ktorý počujeme zo spomienok na detstvo: kolotoče, preliezky, radosť, láska, bázeň, strach.

Autor textu a kurátor výstavy: Ľuboš Lehocký

In the context of Jarmila Mitríková‘s work, the current exhibition A Girl Inflating a Circle in the gallery ATELIER XIII is extraordinary. Thanks to it, we have an unusual opportunity to publicly observe a still ongoing gradual change of the author‘s creative thinking and the current development or transformation of her authorial poetics. The reason of Mitríková‘s new direction is simple but fundamental: the birth of her daughter. This is related to experiencing new life situations as well as recognizing the forgotten elementary art experiences and expression again, which is inherent in the youngest children, and its subsequent reflection and application in her own authorial artistic work. The author is reflecting on a child‘s way of thinking and experiencing the world and our relationship with it since the first crayon stroke of her daughter, who is now more than three years old.

What is also remarkable in Jarmila Mitríková‘s new works is that they are beyond the common way of how adults handle the child‘s aspect of expression in artistic work. Her works are neither illustrations oriented towards a child and his/her emotional or cognitive abilities, nor mechanical imitation of the child‘s visual language, nor an instructive discourse, which is directed to other adults by a child‘s voice, nor a simplifying naivety. It is a language which was created by the author so she could be authentic in front of her daughter and at the same time in front of other children, herself as a child, herself as an artist and in front of you as well. It is our own voice, that we can hear from childhood memories: carousels, climbers at the playground, joy, love, awe, fear.

Author of the text and the curator of the exhibition: Ľuboš Lehocký

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Jarmily Mitríkovej môžete počuť set od AUTUMNIST, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII
During the exhibition of Jarmila Mitríková, you can hear a music set by AUTUMNIST recorded only for ATELIER XIII

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation