Katarína Janečková Walshe & Malone ★ Eyes (Half-Way) Open

EXHIBITORS ~ KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE & MALONE
EXHIBITION ~ EYES (HALF-WAY) OPEN
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Juliana Mrvová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~The Curly Simon

Od 23. apríla do 4. júna 2021 v ATELIERi XIII
From 23 April until 4 June 2021 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – JANEČKOVÁ WALSHE
ARTIST’S PORTFOLIO – MALONE

Prices of the artworks – Katarína Jančková Walshe & Malone

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Maliarka Katarína Janečková Walshe je napriek 7 rokom života v americkom Texase na Slovensku stále prítomná, keďže „doma“ vystavuje pravidelne. Jej silnou témou sa stal práve odchod do Corpus Christi a radikálne zmeny, ktoré to jej do života prinieslo, spolu s narodením dcéry Alenky.

Na výstave Oči (napoly) otvorené však atmosféru Corpus Christi, prístavného mesta v južnom Texase kúsok od mexickej hranice, prezentuje v dvojitom pohľade – v symbióze so svojím ateliérovým kolegom a priateľom Aronom Rodriguezom alias Malonem. Náhodné objavenie Maloneho fotografií bolo pre Katarínu impulzom vytvoriť si tvorivú bublinu v meste, kde nájdeme skôr kovbojov a starých rybárov či nákladné tankery z neďalekých ropných vrtov. Malone ako samouk, ale s evidentnou znalosťou americkej fotografie, má oko pre jednoduché avšak poetické kompozície a detaily zdanlivo nudného života v Corpuse. V tradícii zaznamenávania obyčajného života ľudí v obyčajných amerických mestách sa dá vystopovať vplyv Roberta Franka či Mexičana Alvareza Brava. Jeho pohľad na neustále sa meniacu svetelnú situáciu mesta fascinoval Katarínu a stal sa inšpiráciou pre sériu kresieb a malieb. Melancholickosť Maloneho fotografií a citlivá práca so svetlom majú estetické kvality, ktoré Katarína v Corpuse sama len ťažko hľadala. Malone a Katarína sa pozerajú na to isté z dvoch odlišných uhlov pohľadu, ale s podobným cieľom hľadať v zdanlivej prázdnote ulíc niečo poetické a krásne. Malone pozoruje, ale nijako nezasahuje do deja, Katarínina živá a šťavnatá maľba dopĺňa tiché zábery svojou živelnosťou, ale nepohltí ich.

Katarína hľadá svoj maliarsky vzťah k Texasu niekoľko rokov a jej reakcia na obrázky, v ktorých je zastavený aj jej texaský čas, rešpektuje podstatu fotografií. Nie sú tak doplnením maliarkiných medvedích vízií, ale prapôvodným zdrojom inšpirácie, okom, ktoré sa pootvorené pozerá filtrujúc prisilné svetlo nad lagúnou a necháva nás snívať. Katarína s Malonem sa stretli na malom rybárskom člne – jeden s harpúnou a druhý s udicou sa plavia za veľkou rybou, možno poslednou v mori. Pozorujú svet s privretými viečkami, a tak vnímajú len jeho poéziu. Kaktus na červenom pozadí, stojaci osedlaný kôň, náhodný zhluk predmetov v ateliéri, rybári pripravujúci návnady. Hľadanie krásy v banalite je možno leitmotívom výstavy, ktorá prebieha ako text básne po stenách galérie, napriek tomu, že Corpus vlastne vôbec nie je poetický.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Juliana Mrvová

Painter Katarína Janečková Walshe is still very much present in Slovakia, despite having lived in Texas USA for 7 years, as she exhibits regularly “at home”. Her departure to Corpus Christi and the radical changes it brought to her life, along with the birth of her daughter Alenka, have become the topic for her.

However, at the Eyes (Half-Way) Open exhibition, she presents the atmosphere of Corpus Christi, a port city in South Texas just off the Mexican border, in a double perspective – in symbiosis with her studio colleague and friend Aaron Rodriguez alias Malone. The accidental discovery of Malone’s photographs was an impulse for Katarina to create a creative bubble in the city, where you rather find cowboys and old fishermen or cargo tankers from the nearby oil wells. Malone as a self-taught person, but with an evident knowledge of American photography, has an eye for simple yet poetic compositions and details of the seemingly boring life in Corpus. The influence of Robert Frank or the Mexican artist Alvarez Bravo can be traced in the tradition of recording the ordinary life of people in ordinary American cities. His view of the city’s ever-changing light fascinated Katarína and became the inspiration for her series of drawings and paintings. The melancholy nature of Malone’s photographs and his sensitive work with light possess aesthetic qualities that Katarína herself had a hard time finding in Corpus. Malone and Katarína look at the same thing from two different perspectives, but with a similar tendency to find something poetic and beautiful in the seeming emptiness of the streets. Malone observes without interfering, Katarina’s vivid and juicy painting complements his silent shots with her spontaneity but does not overpower them.

Katarína has been searching for her painterly relationship to Texas for several years, and her reaction to the pictures in which also her Texas time is held still respects the essence of photography too. They are thus not a mere compliment to the painter’s bear visions, but a primordial source of inspiration, eyes that squint filtering the intense sunlight over the lagoon and let us dream. Katarína and Malone met on a small fishing boat – one with a harpoon and the other with a fishing rod, and they are sailing after the big fish, perhaps the last one in the sea. They observe the world with half-closed eyelids, so they perceive only its poetry. Cactus on a red background, a standing saddled horse, a random cluster of objects in the studio, fishermen preparing bait. The search for beauty in banality is perhaps the leitmotif of the exhibition, which flows like a poem along the walls of the gallery, even though Corpus is not really poetic at all.

The author of the text and curator of the exhibition: Juliana Mrvová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Kataríny Janečkovej Walshe a Maloneho môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb speváka The Curly Simon.
During Katarína Janečková Walshe and Malones exhibition, you can hear a music set created out of songs of a singer The Curly Simon.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2021
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2021