Marcel Mališ ★ Krajinka – – – – – tých

EXHIBITOR ~ MARCEL MALIŠ
EXHIBITION ~ KRAJINKA – – – – – TÝCH (The Land of Fucked up People)
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Jana Babušiaková
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ DNA

Od 29. apríla do 17. júna 2022 v ATELIERi XIII
From 29 April until 17 June 2022 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT 

ARTIST’S PORTFOLIO – MARCEL MALIŠ

Prices of the artworks – Marcel Mališ

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Sú krajinky, ktoré pôsobia ako zakliate. Dobré veci sa v nich dejú pomaly a chyby akoby sa stále opakovali. Marcel Mališ, ktorý sa dlhodobo zaoberá tým, ako sa ideológie odrážajú v reči vizuálnej kultúry, nám predkladá svoj umelecký komentár k fungovaniu slovenskej spoločnosti prostredníctvom odkazov na socialistický realizmus a novodobé politické obrazy zo súčasnosti i nedávnych dejín.

Odhaľuje pritom nástroje obrazových manipulácií v štylizácii a symboloch, ktoré univerzálne prehovárajú k pudovým túžbam po silnom vodcovi a ochrane. Vzory, ktoré fungovali pri upevňovaní kultu osobnosti v propagande socialistického realizmu nikam nezmizli. Ostali uložené v kultúrnej pamäti a je možné vyvolávať ich zas a znova v zjavoch populistických politikov.

Autorské riešenie rozostrených podobizní Fica a Mečiara túto fúziu prezentuje v zbiehaní starých a nových spôsobov budovania obrazu. Štvorce, ktoré ich tvoria, majú základ v stavebných jednotkách digitálneho obrazu – pixeloch. Tradičné maliarske vyhotovenie zas odkazuje k použitiu mriežky pre prenos predlohy na plátno. Konečný výsledok evokuje skôr geometrickú maľbu. Nečitateľnosť celku je dobrým príkladom toho, že pre jeho dešifrovanie je potrebná schopnosť vidieť širší obraz skutočnosti.

Točenie v kruhu nefunkčných riešení autora frustruje natoľko, že Slovensko necháva zmiznúť medzi okolitými krajinami. Neschopnosť krajinky zmeniť vzorce správania sa stáva jej záhubou.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Jana Babušiaková

There are lands that appear to be cursed. Good things happen slowly there and mistakes seem to repeat themselves. Marcel Mališ, who has long been dealing with how ideologies are reflected in the language of visual culture, presents his artistic commentary on how Slovak society functions through references to socialist realism and modern political images from present and recent history.

He reveals instruments of visual manipulations in stylization and symbols, which universally speak to instinctive desires for a strong leader and protection. Patterns that worked to strengthen the personality cult in the socialist realism propaganda have not disappeared anywhere. They have remained stored in a cultural memory and can be recalled again and again in appearances of populist politicians. 

The author’s solution of blurred portraits of Fico and Mečiar presents this fusion in a convergence of old and new ways of building an image. Squares that form them are based on building blocks of a digital image – pixels, whereas the traditional painting refers to the use of a grid for transfering a template to a canvas. The end result evokes rather a geometric painting. The illegibility of the whole is a good example of the fact that the ability to see a broader picture of reality is required for deciphering it.

Spinning in the circle of non-functional solutions frustrates the author so much that he lets Slovakia disappear among the surrounding countries. The land’s inability to change behavioral patterns becomes its doom.

The author of the text and curator of the exhibition: Jana Babušiaková

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Marcela Mališa môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta DNA.
During Marcel Malis‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist DNA.

 

360° VIEW

 

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region