Margaréta Petržalová ★ Ži so mnou

EXHIBITOR ~ MARGARÉTA PETRŽALOVÁ
EXHIBITION ~ ŽI SO MNOU (Live with me)
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Miroslava Urbanová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ LUVVER

Od 26. novembra do 13. decembra 2020 v ATELIERi XIII
From 26 November till 13 December 2020 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Margaréta Petržalová

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Výstava Margaréty Petržalovej s priamočiarym názvom Ži so mnou je osobnou sondou umelkyne na tému partnerského spolužitia. Skúma špecifickú dynamiku vzťahu a potrieb ‘praktického chlapa’ túžiaceho po teple domova a umelkyne, ktorá sa identifikuje ako maliarka, keramikárka, zberateľka, nomádka, princezná, budoárová dáma. Teda jedine ak by mal budoár štyri kolesá a jej kráľovstvo by sa nachádzalo nie na pevnom mieste, ale v čase. Margarétina láska k veciam z bazárov, predovšetkým k starým lekárničkám, je bezhraničná a vytvára z nich čarovné objekty koketujúce s gýčom. Jej partner si musí zvykať nielen na jej neustále zdobenie všetkého maľovaním, falošnou intarziou či keramikou, ale aj na Margarétinu prirodzenosť zapúšťať korene do ľudí namiesto do miest. A možno aj na to, že je na týchto najnovších, intímnych a zároveň láskavo humorných (auto)portrétoch prítomný neoddeliteľne a navždy s ňou. Na obrazoch (a zatiaľ v jej fantázii) ju v ľudovom kroji nosí v čínskom sedan chair alebo spoločne ležia v akejsi gondolovej posteli s barokovým anjeličkom na čele. Oproti predošlým figuratívnym maľbám však Margaréta stíšila kontrasty a ostré prechody farieb a foriem v prospech citlivejšej polohy. S farbou však stále narába hedonisticky, využíva jej potenciál vytvárať štruktúry a navodzovať rozličné materiály pomocou rozpíjania a uvoľneného rukopisu. Výstava Ži so mnou je dvojitou výzvou – pre Margarétiných najbližších, ale aj známo-neznámych galerijných návštevníkov a návštevníčky. Ako hovorí: ”Divák či diváčka si zvolí, či bude žiť s mojím umením. Lukáško si zvolil, že bude žiť so mnou.”

Autorka textu a kurátorka výstavy: Miroslava Urbanová

Margaréta Petržalová’s exhibition with a straightforward name Live with me is the artist’s personal insight into the topic of cohabitation. She explores specific dynamics of a relationship and needs between a ‘practical man’, who desires a warm home, and an artist, who identifies herself as a painter, ceramist, collector, nomad, princess, boudoir lady. Well, only if the boudoir had four wheels and her kingdom would not be located in a fixed place, but in time. Margaréta’s love for things from bazaars, especially for old apothecaries, is boundless and creates magical objects flirting with kitsch out of them. Her partner must get used not only to her constant decorating everything with painting, false intarsia or ceramics, but to Margaréta’s nature to take roots in people instead of places, too. And perhaps also to the fact, that he is inseparably and forever present in the newest, intimate and at the same time kindly humorous (self) portraits with her. In her paintings (and so far in her imagination), he carries her in a folk costume in a Chinese sedan chair or they lie together in some kind of gondola bed with a little baroque angel on a forehead. Compared to previous figurative paintings, Margaréta softened the contrasts and sharp changes of colours and forms in favour of a more sensitive position. However, she still handles the colour hedonistically, using its potential to create structures and evoke various materials using blurring and loose handwriting. The exhibition Live with me is a double challenge – for Margaréta’s closest ones, but also for familiar–not–familiar gallery visitors. As she says: “A spectator chooses whether to live with my art. Lukáško chose to live with me.“

Author of the text and the curator of the exhibition: Miroslava Urbanová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Margaréty Petržalovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny LUVVER.
During Margaréta Petržalová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band LUVVER.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2020
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2020