Martina Rötlingová ★ Goddess Reinvented

EXHIBITOR ~ MARTINA RÖTLINGOVÁ
EXHIBITION ~ GODDESS REINVENTED
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Jana Babušiaková
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ CHANGING FACES

Od 23. októbra do 22. novembra 2020 v ATELIERi XIII
From 23 October till 22 November 2020 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Martina Rötlingová

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Martina Rötlingová vo svojej samostatnej výstave „Goddess Reinvented“ nadväzuje na dlhodobo reflektovanú tému ženskej krásy a atraktivity. Zatiaľ čo vo svojich predchádzajúcich sériách tento ideál konfrontovala najmä s komerčnosťou a s ním súvisiacimi skrášľujúcimi produktmi, v najnovších prácach sa zameriava na kontrast temporality a trvácnosti tohto ideálu. Využíva pritom referencie na známe maľby žien z dejín umenia, pričom odkazy na ne kombinuje s novodobými obrazmi atraktivity. Nadčasové idoly sa tak rozpíjajú v nových formách.

Označenie bohyne v názve výstavy možno čítať v dvoch významoch, jednak v zmysle exaltovaného obdivu, ktorý venujeme fashion ikonám. V druhom rade ich môžeme zaradiť do Panteónu náboženstva krásy v zmysle vyše dvadsať rokov existujúcej definície Naomi Wolf, kde môžeme nájsť paralely medzi náboženským a telesným kultom: idoly, obmedzenia, cesty ku spáse i zatratenie. 

Pominuteľnosť v tomto prípade hrozí nielen bohyniam, ale i samotnému médiu módneho časopisu, ktorý dlho kraľoval v udávaní trendov. Jeho hmatateľnosť, ustupujúca fluidnosti sociálnych sietí, je potenciálnym zdrojom fetišistického zhromažďovania i symbolom kultúry vyhadzovania.

Rötlingová v tradičnom médiu maľby kriticky zhodnocuje fenomény súčasného virtuálneho postmediálneho sveta, konfrontujúc ho so „statickými“ masmédiami tradičného typu predchádzajúcich desaťročí. Vo svojej tvorbe i naďalej kombinuje realistické zobrazenie v podobe techniky hyperrealizmu a trompe l’oeil s jej dekonštrukciou v podobe pokrčenia či deformácie. Viac miesta si však vydobýja fragment, práca a la prima a rozsiahle plochy surového plátna, reflektujúce stratégie fokusu na materialitu a referenčnej apropriácie.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Jana Babušiaková

Martina Rötlingová in her solo exhibition “Goddess Reinvented” follows the long-reflected theme of female beauty and attractiveness. While in her previous series she confronted this ideal mainly with commerciality and related beautifying products, in her most recent work she focuses on the contrast between temporality and permanence of this ideal. She uses references to well-known paintings of women from the history of art, while combining references to them with modern images of attractiveness. Timeless idols are thus bleeding into new forms.

The designation of the goddess in the title of the exhibition can be read in two meanings, firstly in the sense of exalted admiration, that we devote to fashion icons. Secondly, we can include them into the Pantheon of the Religion of Beauty in the sense of Naomi Wolf’s more than twenty-year-old definition, where we can find parallels between religious and physical cult: idols, restrictions, paths to salvation and damnation.

In this case, transiency threatens not only the goddesses, but also the fashion-magazine medium itself, which has reigned the trend-setting for a long time. Its tangibility, which gives way to the fluidity of social networks, is a potential source of fetishistic gathering and a symbol of the throwing-out culture.

In the traditional medium of painting, Rötlingová critically evaluates the phenomena of contemporary virtual post media world, confronting it with her “static” mass media of the traditional type of the previous decades. In her work, she continues to combine a realistic representation in a form of hyper realistic technique and trompe l’oeil with its deconstruction in a form of wrinkling or deformation. However, more space is gained by a fragment, work a la prima and large areas of raw canvas reflecting the strategy of focusing on the materiality and referential appropriation.

The author of the text and curator of the exhibition: Jana Babušiaková

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Martiny Rötlingovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja CHANGING FACES.
During Martina Rötlingová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ CHANGING FACES.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2020
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2020