Matej Maturkanič ★ Hide and Speak

EXHIBITOR ~ Matej Maturkanič
EXHIBITION ~ Hide and Speak
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Miroslava Urbanová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Dephzac

Od 24. júna do 26. augusta 2022 v ATELIERi XIII
From 24 June until 26 August 2022 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – MATEJ MATURKANIČ 

Prices of the artworks – Matej Maturkanič

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Neexistuje lepšia kulisa pre performatívne roly a identity ako štruktúra mesta, jeho zákutia, útočiská a liminálne miesta prechodu. S narcistným pôžitkom sa exponujeme pri prechádzke po bulvári, usadení v kaviarňach na korze, pofajčievajúc pred teritóriom svojho pôsobenia. Keď však mesto naozaj poznáme, dokáže nás skryť pred pohľadmi ostatných. Môžeme v ňom zanechávať mravčie odtlačky našej dočasnej (ne)prítomnosti v podobe biologických stôp, vychodených pásov v tráve, odkazov na stenách či iných stôp a značiek s oprávnením samosprávy.

Práce Mateja Maturkaniča nás nútia zorientovať sa v abstrahovaných priestoroch a štruktúrach, ktoré preklápa na obrazovú plochu. Opiera sa o priamočiaru vizualitu street artu, jeho Hide and Speak, a rozširuje ju o útržky vnemov z miest a situácií. Vrství abstraktné dimenzie zložené z popových gradientov, sprejerských gest a z viac či menej priehľadných farebných polí (v štýle Gesamtkunstwerku zatepleného paneláku). Obohacuje ich o pravidelný egotrip v podobe „vytagovaného“ znaku autoportrétu. Užíva si maľbu v rôznych polohách, rukopisoch či ich absencii, špinavo pôsobiacich odtlačkoch monotypie. Vytvára akési negatívne priestory pripomínajúce šablóny a priehľady, ktoré zvýrazňujú to, čo je za nimi, ale aj to, čo chýba. Jeho budovanie obrazu je analogické k pridávaniu prvkov do kódu počítačovej hry, nabaľovaniu rapových slôh na podmaz beatu. Prvky morfujú a prelínajú sa, rovnako ako naše identity v meste, ktoré je nebezpečným útočiskom a východiskom Maturkaničovho rozmýšľania o tom, ako premietnuť tieto priestory a skúsenosti na plátno.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Miroslava Urbanová

There is no better stage set for performative roles and identities than the structure of a city, its hidden corners, refuge and liminal transition points. We narcissistically enjoy exposing ourselves as we walk down the boulevard, sit in coffee shops on a promenade, smoke in front of the territory of our operation. However, if we really know the city, it can hide us from the looks of others. We can leave tiny imprints of our temporary (non)presence there in a form of biological footprints, our paths in the grass, notes on the walls or other footprints and signs with the authorization of a municipality.

The work of Matej Maturkanič forces us to orient ourselves in abstracted spaces and structures, which he projects on a surface of a painting. His work is based on a straightforward visuality of street art, his Hide and Speak and he enriches it with fragments of perception of cities and situations. He layers abstract dimensions composed of pop gradients, a sprayer’s gestures and more or less transparent colored fields (in the style of Gesamtkunstwerk insulated block of flats). He enriches them with a regular egotrip of a “tagged” self-portrait sign. He enjoys painting in various positions, handwritings or their absence, dirty-looking imprints of monotype. He creates some kind of negative spaces which resemble templates and see-through objects that accentuate what is behind them but also what is missing. The way he builds a painting is an analogy to adding elements into a computer game code, piling up rap verses to the beat. Elements morph and overlap, the same as our identities in a city, which is a dangerous refuge and a starting point of Maturkanič’s thinking about how to project these spaces and experiences onto canvas.

Author of the text and the curator of the exhibition: Miroslava Urbanová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Mateja Maturkaniča môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ja a producenta DEPHZAC.
During Matej Maturkanic‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ and producer DEPHZAC.

 

360° VIEW

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region