Miroslav Sandanus ★ Doomscrolling

EXHIBITOR ~ Miroslav Sandanus
EXHIBITION ~ Doomscrolling
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Jana Babušiaková
SOUND RECORDING FOR THE EXHIBITION ~ Miroslav Sandanus

Od 27. januára do 17. marca 2023 v ATELIERi XIII
From 27 January until 17 March 2023 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – MIROSLAV SANDANUS

Prices of the artworks – Miroslav Sandanus

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Doomscrolling (excesívna absorbcia negatívnych správ online) je syndróm, ktorý vznikol z dokonalej búrky prelínajúcich sa kríz a neustále dostupného vysokorýchlostného internetu. Nemôžeme si pomôcť a keďže to naše mobily umožňujú, trávime často hodiny prázdneho času čítaním katastrofických správ. Množstvo hlasov v tejto zmäti je nekonečné a nemusí sa jednať len o odborníkov*čky. Každý dnes môže prezentovať svoj názor a videnie veci a každé pridanie hlasu do tejto kakofónie môže byť odmenené rovnakou notifikáciou. Cink, cink, cink.

Pre Miroslava Sandanusa je problém environmentálnej krízy a s ňou spojených obáv kľúčovou časťou maliarskeho programu. V najnovšej sérii pátra práve po koreňoch našej úzkosti, pričom ich nachádza v nekonečnom feede niekedy i protichodných informácií. Neanalyzuje dôvody, ale sleduje emocionálnu rovinu ich dopadu na jednotlivca. V oveľa väčšej miere ako doteraz sa pritom koncentruje na človeka, ktorého identita však naďalej ako v jeho predchádzajúcich prácach ostáva anonymná. Študuje pritom škálu emócií, ktoré tvár deformujú na nepoznanie, ako hnev, podráždenie a rozčúlenie. Alebo zachytáva tváre zakrývané od zúfalstva. Osvetlenie modrým či iným farebným svetlom z elektronických prístrojov a otočenie dolu hlavou spôsobujú pri pohľade na portrét ešte väčšie zmätenie a neistotu. Neprestávajúci tok informácií zosobňuje aj autorská zvuková nahrávka, v ktorej sa mieša ľudský hlas so zvukmi správ a upozornení, ktoré nakoniec priestor úplne ovládnu, podobne ako si zákonitosti algoritmov a sociálnych sietí dokážu uzurpovať našu pozornosť.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Jana Babušiaková

Doomscrolling (excessive absorption of negative news online) is a syndrome that arose from the perfect storm of overlapping crises and constantly accessible high-speed Internet. We can’t help it, and since our cell phones make it possible, we often spend hours of free time reading catastrophic news. The number of voices in this confusion is endless, and it doesn’t have to be just experts. Today, everyone can present their opinion and perspective, and each voice added to this cacophony can be rewarded with the same notification. Beep, beep, beep.

For Miroslav Sandanus, the problem of the environmental crisis and related concerns is a key part of his painting program. In his latest series, he is looking for the roots of our anxiety and he finds them in an endless feed of sometimes contradictory information. He does not analyze the reasons, but he observes the emotional level of their impact on the individual. To a much greater extent than before, he concentrates on a person, whose identity, however, remains anonymous as it did in his previous works. He studies a range of emotions that distort a face beyond recognition, such as anger or irritation. Or he captures the faces being covered because of despair. Blue or other colored light from electronic devices and turning upside down cause even more confusion and uncertainty when looking at a portrait. The persistent flow of information is also personified in the author’s audio recording, in which a human voice is mixed with sounds of messages and notifications, which eventually completely dominate the space, similarly to how the laws of algorithms and social networks can usurp our attention.

The author of the text and curator of the exhibition: Jana Babušiaková

 

SOUND RECORDING FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy môžeš počuť zvukovú nahrávku, ktorú vytvoril autor diel Miroslav Sandanus.
During the exhibition, you can hear a sound recording by Miroslav Sandanus, the author of the works.

 

360° VIEW

 

 

 

 

❤ 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023