Natália Okolicsányiová & Viktor Fuček ★ (Post)human

EXHIBITORS ~ Natália Okolicsányiová & Viktor Fuček
EXHIBITION ~ (Post)human
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Marianna Brinzová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ LASH & GREY

Od 2. decembra 2022 do 20. januára 2023 v ATELIERi XIII
From 2 December 2022 until 20 January 2023 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ

ARTIST’S PORTFOLIO – VIKTOR FUČEK

Prices of the artworks – Natália Okolicsányiová

Prices of the artworks – Viktor Fuček

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Natália Okolicsányiová a Viktor Fuček sa v posledných rokoch prezentovali ako dvojica na viacerých výstavách, ktoré doplnili aj o spoločné performance. Ich tvorbu prepája záujem o maľbu a poeticko-kritická výpoveď prostredníctvom (ne)figuratívneho vyjadrenia. Výstava, ktorú pripravili pre ATELIER XIII s názvom (Post)human polemizuje o tom, či je človek stále meradlom všetkých vecí, alebo v ére nahliadania na svet z pozície teórie posthumanizmus ním už nie je. Hrou slov v názve sa spytuje, kým človek je a čo sa nachádza za kategóriou „post“. Kde sa vzala kríza humanity a čo o nás vypovedá?

Natáliinu a Viktorovu tvorbu spája najmä obsahová línia, intuitívna expresívna forma, spôsob subjektivizácie, a tiež akási vnútorná „ženskosť“ v citlivom/empatickom uvažovaní a spomínaní (nielen) na vlastnú existenciu – minulosť, prítomnosť, ale aj možnú budúcnosť. V Natáliinom prípade sa to deje priamočiaro cez figurálnu maľbu, u Viktora viacúrovňovo cez rôzne presahy do priestoru a filozofické hľadiská. Obaja uchopujú sociálne témy, medziľudské vzťahy, vzťah človeka, prírody a environmentu, pričom výstupy ponechávajú otvorenej interpretácii diváka.

Výstava (Post)human reaguje na to, že problematický je práve človek ako kategória, ideál, predpoklad a norma. Nabáda nás brať na seba rôzne, často nečakané podoby/formy nielen v rámci tvorby, ale i samotného uvažovania. Premenlivosť a hľadanie popisujú stav súčasnosti, no i naznačujú nové možnosti vývoja posthumánnej situácie človeka. Nech to akokoľvek vyznie ako oxymoron. Človek už totižto nemusí byť charakterizovaný ako kritérium všetkých vecí, ktoré sa k nemu vzťahujú. Svet existuje nezávisle od nás, čo nám dáva nečakaný pocit oslobodenia.

Autorka textu: Marianna Brinzová

In recent years, Natália Okolicsányiová and Viktor Fuček have presented themselves together at several exhibitions, to which they also added joint performances. An interest in painting and a poetic-critical statement through (non)figurative expression is what connects their work. The exhibition which they prepared for ATELIER XIII called (Post)human disputes whether a human is still the benchmark for all things or not anymore in the era of looking at the world from the position of posthumanist theory. The wordplay in the title asks who a person is and what lies behind the “post” category. Where did the crisis of humanity come from and what does it say about us?

Natália’s and Viktor’s work is mainly connected by a content line, an intuitive expressive form, a way of subjectivization, and also a kind of inner “femininity” in sensitive/empathic thinking and remembering (not only) one’s own existence – the past, the present, but also a possible future. In Natália’s case, it happens directly through figurative painting, in Viktor’s case it happens on multiple levels through various overlaps into space and philosophical viewpoints They both grasp social themes, interpersonal relationships, the relationship between man, nature and the environment, while leaving the outputs open to a viewer’s interpretation.

The exhibition (Post)human responds to the fact that it is exactly man as a category, ideal, assumption and norm that is problematic. It encourages us to take on different, often unexpected forms not only within creation, but also in thinking itself. Variability and search describe the current state, but also indicate new possibilities for the development of the posthuman situation of man. As much of an oxymoron as that may sound. Man no longer needs to be characterized as the criterion of all things that relate to him. The world exists independently of us, which gives us an unexpected sense of liberation.

Author of the text: Marianna Brinzová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Natálie a Viktora môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny LASH & GREY.
During Natalia‘s and Viktor‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band LASH & GREY.

 

360° VIEW

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region