Radim Straka ★ 0001

EXHIBITOR ~ Radim Straka
EXHIBITION ~ 0001
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Pavol Čejka

Od 29. septembra do 10. novembra 2023 v ATELIERi XIII
From 29 September until 10 November 2023 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – RADIM STRAKA

Prices of the artworks – Radim Straka (soon…)

 

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

To, čo si obvykle predstavujeme ako realitu, je v skutočnosti iba úzky výsek, ktorý nám dovoľuje zažiť náš senzorický aparát. Je možno dobre, že nevnímame kompletnú informáciu o “stave”, v ktorom sa nachádzame. Takto si môžeme vymýšľať rôznorodé postupy, ako nazrieť za oponu.

Radim Straka sa rozhodol, že zmapuje všetko. V zmysle úplne všetko. Jeho médiom je maľba a metódou výberu náhoda. Keď sa však nejakého objektu zmocní, vyťaží ho na dreň. Už namaľoval úplne všetkých chrtov tejto planéty, skoro všetky mačiatka a paralelne sa venuje veľkoplošným ženským portrétom. Aktuálna séria diel na výstave 0001 je zameraná na adaptovanie umelých znázornení sveta vo filme. Tento postup poznávania by sa dal prirovnať k praktikám alchymistov. Aj oni sústredene pracovali na nekonečnom diele, bez veľkej nádeje na úspech, a nepretržite preborení pod ľadom šarlatánstva. Aká je teda nádej, že tento postup nás privedie k rozlúšteniu kódov reality a k odpovediam na fundamentálne otázky, či aspoň k sformulovaniu týchto otázok, priamo tu na výstave? Nie je veľká. No neprepadajme predčasnému zúfalstvu. Užime si chvíľu, v ktorej sa nachádzame, buďme k sebe dobrí a Radim nás potom všetkých namaľuje…

Autor textu: Pavol Čejka

What we usually imagine as reality is actually only a narrow portion that our sensory apparatus allows us to experience. It is perhaps good that we do not perceive the complete information about the “state” we are in. In this way, we can come up with various ways of looking behind the curtain.

Radim Straka decided to map everything. Absolutely everything. His medium is painting and his method is chance. When he seizes an object, he uses it to its core. He has already painted all greyhounds that are on this planet, almost all kittens, and at the same time he is working on large-scale female portraits. The current series at the exhibition 0001 focuses on adapting artificial representations of the world in a film. This process of exploration could be compared to the practices of alchemists. They, too, worked intently on an endless piece, without much hope for success, constantly under the charlatanism label. So what is the hope that this procedure will lead us to deciphering the codes of reality and answers to fundamental questions, or at least to the formulation of these questions, right here at the exhibition? It’s not big. But let’s not fall into despair prematurely. Let’s enjoy the moment we are in, be kind to each other, and then Radim will paint us all…

Author of the text: Pavol Čejka

 

360° VIEW (soon…)

 

 

❤ 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2023
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2023

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region