RESIDENCY

 

V roku 2023 sme sa rozhodli pre progres galérie formou spoluprác so zahraničnými rezidenčnými centrami, vysokými školami, galériami, či umelcami a kurátormi.

Našim prvoradým plánom je pomôcť slovenským umelcom rásť a podporiť ich prezentáciu v zahraničí. Tým, že program galérie ATELIER XIII zahŕňa v každom roku aj prezentáciu čerstvého absolventa, môže sa stať práve rezidencia zásadným po-študentským momentom v jeho tvorbe. Vybočením zo svojej komfortnej zóny a zvyklostí umelec skvalitňuje svoju tvorbu a tým následne zvyšuje svoj prínos do umeleckej obce ako aj verejnosti.

Pre prvý rezidenčný program sme si vybrali mesto Madrid – španielsku mekku umenia, ktorá je domovom niektorých z najznámejších umeleckých múzeí a galérií v Európe, či dokonca na svete. Španielsky vzťah ku kultúre je pre nás lákadlom, rovnako ako aj kvalita profesionálneho mladého umenia. V rámci Madridu sme si pre projekt ATELIER XIII Residence 2023 vybrali umelecké centrum LEA kvôli zdieľaným očakávaniam od rezidencie a blízkosti ich súčasného konceptu, ktorý je silne zameraný na rast a experimentálnu tvorbu.

Našim prvým rezidentom v júli 2023 je Miso Ormos

Web | Instagram 

 

 

In 2023, we decided for gallery progress in a form of cooperation with foreign residential centers, universities, galleries, or artists and curators.

Our primary plan is to help Slovak artists grow and support their presentation abroad. Since the program of ATELIER XIII includes a presentation of a recent graduate every year, the residency can become a crucial post-student moment in his/her work. By stepping out of the comfort zone and habits, the artist improves the quality of his/her work and thereby increases the contribution to the artistic community as well as to the public.

For the first residency program, we chose the city of Madrid – the Spanish mecca of art, which is home to some of the most famous art museums and galleries in Europe, or even in the world. Spanish relationship to culture is attractive for us, as is the quality of professional young art. In Madrid, we chose the LEA art center for the ATELIER XIII Residence 2023 project due to shared expectations of the residency and LEA’s current concept, which is strongly focused on growth and experimental creation.

Our first resident in July 2023 is Miso Ormos

Web | Instagram 

 

 

 

 

❤

 

 

V spolupráci s
Collaborating with

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council