Roman Bicek ★ What’s the Point

EXHIBITOR ~ ROMAN BICEK
EXHIBITION ~ WHAT’S THE POINT
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Miroslava Urbanová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ RSS B0YS

Od 10. septembra do 5. novembra 2021 v ATELIERi XIII
From 10 September until 5 November 2021 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT 

ARTIST’S PORTFOLIO – ROMAN BICEK

Prices of the artworks – Roman Bicek

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Po turbulentnom 2020 nám Roman Bicek servíruje sériu malieb s pomyselnou nálepkou s varovaním o explicitnom obsahu. Bicek má superschopnosť naraz zhmotniť milučké i desivé, podmanivé a odpudzujúce. Viaceré krízy naokolo a v ňom ho posunuli inam než smerom k priamočiaremu hľadaniu nových riešení svojich obrázkov. Spoľahlivo nám však dodáva náklad surových diel. Tie obsahujú fragmenty vizuálnych informácií v maľbe, koláži a kresbe, častokrát v šokujúcich kombináciách. Jeho bad painting ostáva natoľko kvalitný, že nás rozosmieva a prináša zimomriavky, reality check zmiešaný s oslepujúcou opicou, ktorá nás prevalcuje nevýslovnou chuťou na ďalšie poldeci. 

Hoci Bicek komentuje aktuálne dianie, integrujúc nekončiaci prúd privlastnených a manipulovaných obrázkov z rôznych zdrojov, tentokrát je osobnejší. Sčista-jasna sa osobne objavuje vo forme autoportrétov, napr. ako smiešna figúrka v rukách babky na LSD tripe, alebo v paródii na univerzálny subjekt – ako písmeno I (namaľované so zbraňou) vypadnuté zo slova WHITE. Zostarnutá umelcova tvár na nás pozerá z mešca, týpek je konečne v balíku. Aby sme sa naladili na jeho disonantné tracky, vnútorné pochody, na ktoré sme sa nepýtali, potrebujeme pochopiť Bicekovu povahu pedantského pozorovateľa, pobaveného divnými detailmi, výstrelkami a paradoxmi. Absorbuje informácie ako špongia ponorená vo svätenej vode pri vchode do kostola, hromadiac nápady pokým ich nevyšplechne naspäť do tváre falických sebaklamov totalitarizmov a konzervativizmu, rovnako ako do úsmevu ľudí opitých optimistickými víziami. Hrá sa s vizuálnym a hovoreným jazykom, poskytujúc im malý, ale dostačujúci priestor, aby ich neskôr pretrel a znejasnil vrstvou ďalšej maľby.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Miroslava Urbanová

After the turbulent 2020, Roman Bicek serves us a series of paintings with an imaginary sticker warning us about explicit content. Bicek has the superpower to materialise both cute and scary, captivating and repulsive at the same time. Several crises around and within himself have guided him towards a different direction than a straightforward searching for new solutions to his images. However, he reliably supplies us with a load of raw pieces. These contain fragments of visual information in painting, collage and drawing, often in shocking combinations. His bad painting remains of such good quality, that it makes us laugh and gives us chills, a reality check mixed with a blinding hangover, which overwhelms us with an unspeakable craving for another shot.

Although Bicek comments on current affairs, integrating a never-ending stream of appropriated and manipulated images from various sources, he is more personal this time. Out of nowhere, he personally appears in a form of self-portraits, e.g. as a ridiculous figure in hands of a grandmother on an acid trip, or in a parody of a universal subject – as a letter I (painted with a gun) fallen off from the word WHITE. The aged artist’s face looks at us from a pouch, he is finally a money-maker. To tune into his dissonant tracks, internal processes we did not ask about, we need to understand Bicek’s personality of a pedantic observer, amused by weird details, quirks and paradoxes. He absorbs information like a sponge dipped in the holy water by the church entrance. He accumulates ideas until he throws them back in the faces of phallic self-deceptions of totalitarianism and conservatism, as well as in the smiles of people drunk with optimistic visions. He plays with visual and spoken language, giving them little but sufficient space to overpaint and obscure them later with another layer of paint.

The author of the text and curator of the exhibition: Miroslava Urbanová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Romana Biceka môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny RSS B0YS.
During Roman Biceks exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band RSS B0YS.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2021
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2021