Interview with Anna Mária Beňová in the Čerstvé ovocie show

Anna Mária Beňová vo svojej umeleckej práci rozvíja témy telesnosti, vzťahov a bizardných vypätých situácií, v ktorých sa aktéri príbehov na obrazoch ocitajú vo zvláštnych prostrediach, za akýchsi nejednoznačných okolností. V rôznych sémantických významoch nachádza isté analógie, ktoré možno aplikovať aj na medziľudské vzťahy, konkrétne medzi mužmi a ženami, ktoré zobrazuje v maľbách. Zaujíma ju hlavne otvorenosť rodovej problematiky, participácia pohlaví pri nastavovaní podmienok v prežívaní / vnímaní vzťahu. Podstatná je pre ňu najmä irónia, tá zohráva dôležitú úlohu pri opätovnom upriamení pozornosti na nejakú problematiku a na spracovanie pocitov, ktoré s ňou súvisia. Potrebuje maľovať vyhrotené situácie a predostrieť ich pred ostatných, aby sa stali neprekonateľné aj pre nich.


In her artistic work, Anna Mária Beňová works with themes of physicality, relationships, bizarre tense situations, in which the actors of the stories in the paintings find themselves in strange environments, under somewhat ambiguous circumstances. In various semantic meanings, she finds certain analogies that can also be applied to interpersonal relationships, specifically between men and women, which she depicts in her paintings. She is mainly interested in the openness of gender issues, the participation of the sexes in setting the conditions for experiencing / perceiving a relationship. Irony is especially important to her, it plays an important role in refocusing attention on an issue and in processing feelings related to it. She needs to paint situations which are on the edge and present them to others, so that they become insurmountable for them as well.

LINK