Interview with Jakub Reken in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Jakubom Rekenom v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie

Jakub Reken sa aktuálne sústreďuje na remediáciu príbehov sakrálneho umenia, popkultúry, hracích automatov, od ranokresťanských malieb až po počítačové hry. Kombinovaním mikro príbehov vytvára obrazové vízie, ktoré pritom navodzujú breugelovskú poetiku nostalgického starého sveta. Ide o elementy vyprodukované autorským samplovaním, novou postprodukciou a spätnou archeologickou revíziou. Reken vytvára vlastnú mnohovrstevnú verziu „ikonikonu“ v mnohých rovinách čítania od ikonografie až po dátové piktogramy a kultové ikony popkultúry.

Jakub Reken currently focuses on remediation of stories of sacred art, pop culture, gaming machines, from early Christian icons to computer games. By combining micro-stories, he creates pictorial visions that evoke Breugel’s poetics of the nostalgic old world. These are elements produced by the author’s sampling, remix, new post-production and reverse archaeological revision. Reken creates his own multi-layered version of the “iconicon” on many levels of reading – from iconography to data pictograms and icons of pop culture that became a cult.

Čerstvé Ovocie
pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.

LINK