Interview with Paula Malinowska in the Čerstvé ovocie show

Rozhovor s Paulou Malinowskou v RÁDIU_FM v relácii Čerstvé ovocie

Výstava Garden Dialogues je nepriamym dialógom autoriek prostredníctvom tématickej príbuznosti predmetov ich záujmu: koncept človeka-hyperpredátora, ekologická kríza, kritika kapitalizmu a z nich prameniaca nostalgia, naliehavosť či dezilúzia. Charakter prác oboch autoriek má jasný aktivistický charakter – kým Eva Takácsová performuje úkony vedúce k pomyselnej zmene súčasného klimatického smerovania na individuálnej úrovni, Paula Malinowska zhmotňuje dystopické predstavy zásadne ovplyvňujúce podobu sveta, v akej ho dnes poznáme.

The exhibition Garden Dialogues is an indirect dialogue of its authors through the thematic relationship of the subjects of their interest: the concept of a human-hyperpredator, the ecological crisis, capitalism criticism and the nostalgia, urgency or disillusionment stemming from them. Works of both authors have a clear activist character – while Eva Takácsová performs actions leading to an imaginary change of the current climate direction on an individual level, Paula Malinowska embodies dystopian ideas that fundamentally influence the shape of the world as we know it today.

Čerstvé Ovocie
pravidelne predstavuje na vlnách Rádia_FM spolu s Luciou a Vierkou mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty, ktoré by mali byť každému z nás viac na očiach. Krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac.