Samuel Velebný ★ Flashing Meadows

EXHIBITOR ~ Samuel Velebný
EXHIBITION ~ Flashing Meadows
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Teddyfromthebox

Od 2. septembra do 30. septembra 2022 v ATELIERi XIII
From 2 September until 30 September 2022 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – SAMUEL VELEBNÝ

Prices of the artworks – Samuel Velebný

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Výstava Samuela Velebného vo svojom názve jediným písmenom obmieňa názov parku na okraji newyorskej štvrte Queens (Flashing namiesto pôvodného Flushing Meadows). Autor sa k tomuto miestu vzťahuje ako k dejisku športových (tenisový turnaj US Open) aj masovo–kultúrnych spektáklov (Svetová výstava, v Európe známa skôr pod menom Expo).

Zmena adjektíva v názve na Flashing charakterizuje Velebného metódu na dvoch úrovniach: po prvé vystihuje optické pôsobenie autorovej generatívnej grafiky fiktívnych lúčnych povrchov. Po druhé tiež vystihuje hravý (takmer až hráčsky) proces, prostredníctvom ktorého Velebný na základe (zdanlivo) voľných asociácií vrství tematické oddiely, ich prelivy, súbežnosti a paradoxy v duchu nehierarchického rozširovania načrtnutých väzieb medzi sférami krajiny, kultúry a moci. V ďalších rovinách výstavy autor prekladá svoje prostopášne rozkrývanie globálne cirkulovaných obrazov a komodít (elektrokolobežka ako unifikovaný objekt mesta „osedlaná“ modlivkou žijúcou v mestských biotopoch) intímnym „výskumom“ okolia rodičovského domu a jeho premeny.

Paralelne s rozkladom hospodárskej budovy autor pozoruje zánik futbalového ihriska pár metrov za rodinným pozemkom. Svetlicami rozžiarená stodola je utopickou oslavou oboch typov „hospodárení“ ako komunitnej organizácie, ktorá závisí na vitalite miestnych vzťahov. Sociálny komentár na kultúrnu a poľnohospodársku kohéziu do monokultúr a post–krajín tak dopĺňa osobná výpoveď o pozícii autorovho domova voči hlbším pohybom sveta, v ktorom sa prírodné a ľudské systémy morfujú do neustále nových symbiotických aj parazitických spolužití.

Autorka textu: Dominika Moravčíková

The title of Samuel Velebný’s exhibition adjusts the name of a park on the edge of Queens, a New York City borough, by exchanging a single letter in it (Flashing instead of the original Flushing Meadows). The author refers to this place as a venue for sports (the US Open tennis tournament) and mass-cultural spectacles (The World’s Fair, known as Expo in Europe). 

The change of the adjective in the title to Flashing characterizes Velebný’s method on two levels: firstly, it describes the optical effect of the author’s generative graphics of fictional meadow surfaces. Secondly, it also captures a playful (almost game-like) process through which Velebný, on the basis of (seemingly) free associations, layers thematic divisions, their overflows, parallels and paradoxes in the spirit of non-hierarchical expansion of the outlined links between the areas of a country, culture and power. In other levels of the exhibition, the author combines his dissipated unfolding of globally circulated images and commodities (an electric scooter as a unified object of a city “saddled” by a mantis living in urban biotopes) with an intimate “research” of the surroundings of his parental house and its transformation. 

In parallel to the degradation of a farm building, the author observes the end of a soccer field a few meters behind his family land. The flare-lit barn is a utopian celebration of both types of “farming” as a community organization, that depends on the vitality of local relationships. The social commentary on cultural and agricultural cohesion into monocultures and post-countries is thus complemented by a personal statement about the position of author’s home in relation to deeper world movements, in which natural and human systems morph into constantly new symbiotic and parasitic coexistences.

Author of the text: Dominika Moravčíková

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Samuela Velebného môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb DJ-ky TEDDYFROMTHEBOX.
During Samuel Velebny‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a DJ TEDDYFROMTHEBOX.

 

360° VIEW

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region