Silvia Binda Heiserová ★ Modulor Discordant

EXHIBITOR ~ SILVIA BINDA HEISEROVÁ
EXHIBITION ~ MODULOR DISCORDANT
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Martina Ivičič
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ HRTL

Od 28. augusta do 25. septembra 2020 v ATELIERi XIII
From 28 August till 25 September 2020 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Silvia Binda Heiserová

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Výstava v ATELIER XIII vychádza z doktorandskej práce umelkyne Silvie Binda Heiserovej, ktorú dokončuje na Polytechnickej univerzite v španielskej Valencii. Vo svojej tvorbe sa zameriava na výskum a analýzu konceptu falocentrickej moci ako symbolu mužskej sily v urbánnom prostredí. Z pohľadu feministickej perspektívy sústreďuje pozornosť na architektonické dominanty, ktoré v kontexte histórie slúžia ako silný nástroj moci a ideológie.

Výtvarná tvorba Silvie Binda Heiserovej nadväzuje na výskum historických prvkov patriarchálneho rádu v mestskej architektúre. Osvojuje si tieto aspekty architektonických prvkov a následne ich reinterpretuje vlastnou estetikou z pozície rodovej (ne)rovnosti. Svojím prístupom takpovediac podvracia pôvodnú vážnosť a ideologický význam obeliskov, monumentov a pamätníkov slúžiacich ako nástroje šírenia rôznych ideológií.

Heiserová sa vyjadruje prostredníctvom abstraktnej maľby s geometricky čistými líniami na základe dôkladne naplánovanej šablóny. Pristupuje na strohú farebnosť, symetriu a vertikálne prvky puristickej architektúry. Abstrahuje a vyčleňuje z kontextu pôvodné skryté kódy, aby vytvorila vlastný metaforický stavebný systém. Poukazuje na neobjektívne čítanie a interpretáciu histórie a mestského priestoru ako politickej arény.

Médium maľby autorka rozširuje o vertikálnu drevenú skulptúru a objekty. Na priemyselne prefabrikované dlažobné tvárnice pridáva ružovú farbu ako ironické klišé ženského princípu.

Výstava Modulor Discordant odkazuje na androcentrický prístup architekta Le Corbusiera, ktorý zhmotnil svoje idey do konceptu Moduloru. Ide o štylizovanú mužskú postavu, ktorá má predstavovať ideálne harmonické proporcie. Heiserová svojím prístupom sofistikovanej feministickej anarchie rozvracia ideologickú vážnosť a dominanciu mužskej perspektívy.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Martina Ivičič

The exhibition at ATELIER XIII is based on a doctoral thesis of the artist Silvia Binda Heiserová, which she is finishing at the Polytechnic University of Valencia in Spain. In her work, she focuses on research and analysis of the phallocentric power concept as a symbol of masculine strength in the urban environment. From a feminist perspective, she focuses her attention on architectural landmarks that serve as a powerful tool of ideology and might in the context of history.

Silvia Binda Heiserová’s artistic work follows a research of historical patriarchal elements in urban architecture. She adopts these aspects of architectural elements and consequently reinterprets them with her own aesthetics from the position of gender (in)equality. With her approach, she subverts the original seriousness and ideological meaning of obelisks, monuments and memorials serving as tools to spread various ideologies.

Heiserová expresses herself through abstract painting with geometrically clear lines based on a thoroughly planned template. She opts for plain colours, symmetry and vertical elements of puristic architecture. She abstracts and extracts the original hidden codes from the context to create her own metaphorical building system. She points out biased reading and interpretation of history and urban space as a political arena.

The author expands the medium of painting with vertical  wooden sculpture and objects. She adds pink colour to industrial prefabricated paving blocks as an ironic cliché of the feminine principle.

The Modulor Discordant exhibition is referring to the androcentric approach of the architect Le Corbusier, who materialized his ideas in the Modulor concept. It is a stylized male figure which should represent the ideal harmonic proportions. With her approach of a sophisticated feminist anarchy, Heiserová disrupts ideological seriousness and dominance of the male perspective.

Author of the text and the curator of the exhibition: Martina Ivičič

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Silvie Binda Heiserovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb špičkového performera HRTL.
During Silvia Binda Heiserová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a top performer HRTL.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2020
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2020