Takácsová & Malinowska ★ Garden Dialogues

EXHIBITORS ~ EVA TAKÁCSOVÁ & PAULA MALINOWSKA
EXHIBITION ~ GARDEN DIALOGUES
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ ĽUBOŠ KOTLÁR

Od 25. júna do 17. septembra 2021 v ATELIERi XIII a vo dvore na Panskej 13
From 25 June until 17 September 2021 in ATELIER XIII and in the courtyard at Panská 13

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – EVA TAKÁCSOVÁ

ARTIST’S PORTFOLIO – PAULA MALINOWSKA

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Autorky vedú nepriamy dialóg prostredníctvom tematickej príbuznosti predmetov ich záujmu: konceptu človeka-hyperpredátora, ekologickej krízy, kritiky kapitalizmu a z nich prameniacej nostalgie, naliehavosti či dezilúzie. Eva Takácsová sa v práci Spoločenstvo rastlín zaoberá monokultúrnym poľnohospodárstvom. Situáciu adresuje prostredníctvom inštalácie, ktorá obsahuje živú vegetáciu a niekoľkokanálovú videoinštaláciu zloženú z často statických, priam upokojujúcich záberov na polia, repetitívne úkony obrábania pôdy, gestá. Prítomnosť multikultúrneho porastu v obklopení digitálnych obrazoviek navodzuje v priestore galérie nadpozemskú, obradnú atmosféru. Na jednej strane možno tieto rastliny považovať za násilne vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, na strane druhej sú izolované od nepriaznivých podmienok ‘tam vonku’, s cieľom ich ochrany či oslavovania. Paula Malinowska v práci Ivy Boom pracuje s post-apokalyptickým naratívom opätovného rozpínania prírody známom najmä z diel science-fiction. Ako vizuálnu demonštráciu prebiehajúcej krízy používa popínavé rastliny, ktoré sa exponenciálne rozpínajú na európskom území v oblastiach so zvýšenou úrovňou otepľovania. V interaktívnom diele využíva potenciál rozšírenej reality, ktorá sa stala prirodzenou súčasťou nášho každodenného prežívania prostredníctvom všadeprítomných smartphonov, kde priamo na obrazovke zariadenia necháva objekty fyzicky nainštalované v 3D priestore nádvoria galérie obrastať zeleným brečtanom. Práce oboch autoriek majú jasný aktivistický charakter – kým Eva Takácsová performuje úkony vedúce k pomyselnej zmene súčasného klimatického smerovania na individuálnej úrovni, Paula Malinowska zhmotňuje dystopické predstavy zásadne ovplyvňujúce podobu sveta, v akej ho dnes poznáme.

Autor textu a kurátor výstavy: Ľuboš Kotlár

The authors conduct an indirect dialogue through a thematic relationship of subjects of their interest: the concept of a human-hyperpredator, ecological crisis, capitalism criticism and the nostalgia, urgency or disillusion stemming from them. Eva Takácsová deals with monocultural agriculture in her work Spoločenstvo rastlín (Plant Association). She addresses the situation through an installation that contains live vegetation and a multi-channel video installation composed of often static, even calming shots of fields, repetitive farming activities, gestures. The presence of multicultural vegetation surrounded by digital screens evokes an extraterrestrial, ceremonial atmosphere in the gallery. On the one hand, these plants can be considered forcibly ripped out of their natural environment, on the other hand, they are isolated from unfavorable conditions ‘out there’ in order to protect or celebrate them. In her work Ivy Boom, Paula Malinowska works with a post-apocalyptic narrative of the re-expansion of nature, known mainly from science fiction. As a visual demonstration of the ongoing crisis, she uses climbing plants that are expanding exponentially across Europe in areas with increased levels of warming. In the interactive work, she uses the potential of augmented reality, which has become a natural part of our daily experience through omnipresent smartphones, where she lets objects physically installed in the 3D space of the gallery courtyard to become overgrown with green ivy directly on the device screen. Works of both authors have a clear activist character – while Eva Takácsová performs actions leading to an imaginary change of the current climate direction on an individual level, Paula Malinowska embodies dystopian ideas that fundamentally influence the shape of the world as we know it today.

The author of the text and curator of the exhibition: Ľuboš Kotlár

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2021
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2021