Viktor Kováč ★ Entropia

EXHIBITOR ~ VIKTOR KOVÁČ
EXHIBITION ~ ENTROPIA

Od 11. júna do 25. júna 2021 v ATELIERi XIII
From 11 June until 25 June 2021 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO – VIKTOR KOVÁČ

Prices of the artworks – Viktor Kováč

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Entropia je elementárny vesmírny zákon. Viktor Kováč interpretuje entropiu ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Z pohľadu ľudského vnímania majú usporiadané formy tendenciu nadobúdať formy neusporiadané; poriadok smeruje k narastajúcemu neporiadku, rovnováha k chaosu, symetria k asymetrii.

Na výstave Entropia prezentuje autor kolekciu 3D tlačených magnetických pixelartových vizuálov, ktoré pozývajú diváka do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky. Hod kockou definuje pohyb presunu magnetického pixelu po plátne; na základe náhody a vlastného rozhodnutia tak tvorí divák unikátny, vždy odlišný obraz. Autor vníma diváka ako prostredníka procesu entropie a spolutvorcu diel. 3D tlačený pixel predstavuje paralelu pre digitálny pixel a plátno pre jeho displej; digitálne technológie sú dôležitým prvkom v autorovej tvorbe. Celý proces entropie bude počas výstavy zaznamenávaný fotograficky, výsledkom čoho bude zachytený proces dekonštrukcie-rekonštrukcie obrazu.

Dôležitou súčasťou výstavy Entropia je inštalácia „Virtuálny šperk“. V prostredí počítačovej aplikácie v rozhraní rozšírenej reality (AR) si divák môže na svoj odev „pripnúť“ vygenerovaný virtuálny šperk kopírujúci pohyb jeho tela vo fyzickom priestore galérie. Práve médium šperku je blízke Viktorovi Kováčovi, ktorého tendencie tvorby smerujú k digitalizácii média šperku do alternatívnej virtuálnej podoby.

Výstava Entropia pozýva návštevníka do aktívnej spoluúčasti tvorby diela a interakcie s virtuálnym médiom šperku. Staňte sa spolutvorcom vystavených obrazov; prípadne si pripnite na telo počítačom generovaný virtuálny šperk. Entropia je elementárny vesmírny zákon; entropiu nie je možné zastaviť.

Autor textu: Viktor Kováč

Entropy is an elementary cosmic law. Viktor Kováč interprets the entropy as a state of uncertainty, probability, and chance. From the point of view of human perception, order is moving towards growing disorder, balance to chaos, symmetry to asymmetry.

At the Entropy exhibition, the author presents a collection of 3D printed magnetic pixel visuals that invite the viewer to actively participate in the work through a dice roll. The dice roll defines the movement of the magnetic pixel across the canvas; by chance and choice, the viewer creates a unique, always different image. The author perceives the viewer as a mediator of the process of entropy and co-creator of artworks. A 3D printed pixel represents a parallel for a digital pixel and a canvas for its display; digital technologies are an important element in the author’s work. The whole process of entropy will be recorded photographically during the exhibition, the result of which will be captured the process of deconstruction-reconstruction of the image.

An important part of the Entropy exhibition is the “Virtual jewelry” installation. In the environment of a computer application in the augmented reality (AR) interface, the viewer can “pin” a generated virtual jewelry to their clothes, copying the movement of their body in the physical space of the gallery. It is the medium of jewelry that is close to Viktor Kováč, whose tendencies of creation are aimed at digitalizing the medium of jewelry into an alternative virtual form.

The Entropy exhibition invites the visitor to actively participate in the creation of the work and interaction with the virtual medium of jewelry. Become a co-creator of the exhibited visuals; or attach a computer-generated virtual jewelry to your body. Entropy is a cosmic law; entropy cannot be stopped.

The author of the text: Viktor Kováč

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2021
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2021