Vlasta Žáková ★ Uletela biela srna

EXHIBITOR ~ VLASTA ŽÁKOVÁ
EXHIBITION ~ ULETELA BIELA SRNA / A WHITE DOE FLEW AWAY
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Katarína Máliková

Od 23. marca do 11. mája 2108 v ATELIERi XIII
From 23 March till 11 May 2108 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

Vlasta Žáková prezentuje obrazové kompozície inšpirované stratou nenarodeného dieťaťa a prežívaním ženy, ktorá na malú chvíľu dúfala, že bude matkou. Pomocou fotografky Anny Štullerovej zobrazuje premenu
večného dievčaťa v ženu v očakávaní, ktorej radosť a šťastie sa obráti na smútok, zúfalstvo, a dobrovoľnú osamelosť. Autorka sa prezentuje sériou obrazov a objektov inšpirovaných fotografiami, vytvorenou pomocou digitálnej výšivky, ktorú autorsky ovplyvňuje pri programovaní aj vyšívaní, následne strihá, deštruuje a skladá v nové obrazové súvislosti. Hustá prerastená výšivka dovoľuje mladej žene strácať sa v čase a priestore a poskytnúť si tak vnútorné zmierenie.

Vlasta Žáková presents picture compositions inspired by the loss of an unborn child and the experience of a woman that was for a little while hoping she would be a mother. With the help of a photographer Anna Štullerová, she illustrates a transformation of an eternal girl in an anticipation, whose joy and happiness turn into sorrow, desperation and voluntary loneliness. The author presents a series of pictures and objects inspired by the photographs, created with the use of digital embroidery, that she, as an author, influences during programming and embroidering, consequently cuts it, destroys it and composes it into new picture connections. A dense oversized and time-consuming embroidery allows a young woman to get lost in time and space and provide internal reconciliation for herself.

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Vlasty Žákovej môžete počuť set od KATARÍNY MÁLIKOVEJ, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Vlasta Žáková you would be able to hear a music set by KATARÍNA MÁLIKOVÁ recorded espacially for ATELIER XIII.

 

360° VIEW

 

❤

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council