Žofia Dubová ★ Od severu hora …

EXHIBITOR ~ ŽOFIA DUBOVÁ
EXHIBITION ~ OD SEVERU HORA … (From the North by Hill …)
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Palo Macho
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ SPACE CATS

Od 5. marca do 9. apríla 2021 v ATELIERi XIII
From 5 March till 9 April 2021 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT 

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Žofia Dubová

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Od severu hora,
Od juhu jazero,
Od západu cesty,
Od východu rieka

Toto štvorveršie je názvom novely od Laszlóa Krásznahorkaia, ako aj aktuálnej výstavy v ATELIERi XIII. Mohli by sme ním definovať nielen pozíciu, ale aj situáciu, v ktorej sa Žofia Dubová ako maliarka nachádza. Zostáva vo svojej krajine stredom. Stredom hľadajúcim a čakajúcim. Akú cestu musí prejsť, koľko toho musí urobiť, aby zostala sama napospas svojim myšlienkam, svojim gestám, maľovaným vrstvám? Koľko fiktívnych roliet musí spustiť medzi jej pohľadom a vonkajším svetom, aby vznikli záznamy, aby doslova hapticky zachytila jeho svetlo, tiene, farby, štruktúry a čiary? Vieme tieto záznamy dešifrovať reálne, alebo ich vidíme vďaka svojim skúsenostiam? Ako pozorovatelia týchto inštalácií už nie sme stredom. Kostrbato hľadáme čelný pohľad a opätovne sa utvrdzujeme v tom, že čelný pohľad neexistuje. Prechádzame zrakom zhora dolu, naľavo i napravo, presúvame sa dopredu i dozadu. Pohybujeme sa opatrne. Tušíme nad hlavou rozmer vzbudzujúci rešpekt.

V tejto krajine nevieme blahodárne spočinúť. Riskantná je svojim maliarskym, priestorovým aj sklárskym experimentom. Skladáme si mozaiku, snažíme sa oprieť o útržky konkrétnych vrcholov (ak také existujú), chceli by sme pomenovať celok. Hľadáme fragmenty v kusoch utrhnutého plátna, dôsledne vymedzeného zošívaním, prekladaním, zahýbaním. Je toto maľované plátno mäkkým podkladom pre sklenú plochu držiac ju vo vertikálnej polohe, alebo maľovaná sklená plocha svojou váhou napína plátno ako na rám a umožňuje mu jeho čitateľnosť a ďalší horizont?

Samé otázky? Takéto otázkovité sú krajiny Žofie Dubovej.

Od severu samota,
Od juhu rešpekt,
Od západu príbeh,
Od východu svetlo,
A všade dookola nepokojný šum.

Autor textu a kurátor výstavy: Pavol Macho

From the North by Hill
From the South by Lake,
From the West by Roads,
From the East by River 

This quatrain is the name of a short story by Laszló Krásznahorkai as well as the current exhibition in ATELIER XIII. We could use it to define not only the position, but also the situation in which Žofia Dubová finds herself as a painter.

In her land, she remains being the center. The searching and waiting center. What path does she have to take, how much does she have to do to stay alone at the mercy of her thoughts, her gestures, her painted layers? How many fictional window blinds does she have to lower between her sight and the outside world so records could be created, so she would literally haptically capture its light, shadows, colors, textures and lines? Are we able to truly decipher these records or do we see them only thanks to our experience? As observers of these installations, we are no longer the center. We are looking for a front view and we are reaffirmed, that the front view does not exist. We scan through them from top to bottom, left to right, we move forwards and backwards. We move carefully. We sense a respectful dimension above our heads. We are unable to rest peacefully in this land. It is risky with its painting, spatial and glass experiment. We compose a mosaic, we try to rely on fragments of concrete peaks (if they exist), we would like to name the whole. We are looking for fragments in pieces of torn canvas, carefully defined by sewing, folding, incurving. Is this painted canvas a soft base for the glass area, keeping it in a vertical position, or does the painted glass area stretch the canvas with its weight, like on a frame, allowing its readability and another horizon?

Full of questions? Žofia Dubová’ s landscapes are like that.

From the North by Loneliness,
From the South by Respect,
From the West by Story,
From the East by Light,
and restless murmur all around.

The author of the text and curator of the exhibition: Pavol Macho

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Žofie Dubovej môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Space Cats.
During Žofia Dubová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Space Cats.

 

360° VIEW

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2021
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2021